వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2005

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2005 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 3 20 43 293 2 412 2 3 407.96 388.15
జనవరి 02 1.31 1.31
జనవరి 03 1
జనవరి 04 0.02 0.01
జనవరి 05 0.03 -0.03
జనవరి 06
జనవరి 07
జనవరి 08
జనవరి 09
జనవరి 10 1
జనవరి 11 0.07 0.07
జనవరి 12
జనవరి 13
జనవరి 14
జనవరి 15 8 8 6.39 6.31
జనవరి 16
జనవరి 17 8 8 11.02 10.89
జనవరి 18 0.14 0.14
జనవరి 19 7 8 9.65 9.65
జనవరి 20 14 14 1 1 19.67 19.67
జనవరి 21 36 36 1 1 32.75 32.75
జనవరి 22 9 9 1 1 13.49 13.49
జనవరి 23
జనవరి 24 2 0.45 0.45
జనవరి 25
జనవరి 26
జనవరి 27 1
జనవరి 28 0.19 0.16
జనవరి 29 1
జనవరి 30
జనవరి 31 0.00 0.00
నెల మొత్తం 0 82 88 0 3 0 4 0 95.18 94.87

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2005 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01
ఫిబ్రవరి 02
ఫిబ్రవరి 03 0.00 0.00
ఫిబ్రవరి 04
ఫిబ్రవరి 05 1
ఫిబ్రవరి 06 1
ఫిబ్రవరి 07
ఫిబ్రవరి 08 1
ఫిబ్రవరి 09
ఫిబ్రవరి 10 1
ఫిబ్రవరి 11 0.02 0.00
ఫిబ్రవరి 12 1
ఫిబ్రవరి 13
ఫిబ్రవరి 14 1
ఫిబ్రవరి 15
ఫిబ్రవరి 16
ఫిబ్రవరి 17
ఫిబ్రవరి 18
ఫిబ్రవరి 19
ఫిబ్రవరి 20 0.12 0.12
ఫిబ్రవరి 21 0.02 0.00
ఫిబ్రవరి 22
ఫిబ్రవరి 23
ఫిబ్రవరి 24
ఫిబ్రవరి 25
ఫిబ్రవరి 26
ఫిబ్రవరి 27 1 1 2.69 2.55
ఫిబ్రవరి 28 348.53
నెల మొత్తం 0 1 7 0 0 0 0 0 2.85 2.66

మార్చి

[మార్చు]
2005 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01
మార్చి 02 1
మార్చి 03
మార్చి 04 1
మార్చి 05 1
మార్చి 06
మార్చి 07
మార్చి 08
మార్చి 09 1
మార్చి 10
మార్చి 11 1
మార్చి 12
మార్చి 13
మార్చి 14
మార్చి 15
మార్చి 16
మార్చి 17
మార్చి 18
మార్చి 19 1
మార్చి 20 2
మార్చి 21
మార్చి 22
మార్చి 23
మార్చి 24
మార్చి 25
మార్చి 26 1 2.65 0.63
మార్చి 27 0.01 -0.01
మార్చి 28
మార్చి 29 1
మార్చి 30 2
మార్చి 31 650.14
నెల మొత్తం 0 0 10 0 0 0 2 0 2.65 0.62

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2005 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 0.00 0.00
ఏప్రిల్ 02
ఏప్రిల్ 03 0.07 0.07
ఏప్రిల్ 04 2 0.07 -0.07
ఏప్రిల్ 05 3
ఏప్రిల్ 06 2
ఏప్రిల్ 07
ఏప్రిల్ 08
ఏప్రిల్ 09
ఏప్రిల్ 10 2
ఏప్రిల్ 11 4
ఏప్రిల్ 12
ఏప్రిల్ 13
ఏప్రిల్ 14 1
ఏప్రిల్ 15 1 2 3.52 3.48
ఏప్రిల్ 16 1 9.13 8.95
ఏప్రిల్ 17 1 4 0.01 0.01
ఏప్రిల్ 18 4 5 1 1 6.86 -3.39
ఏప్రిల్ 19 2 2 9.96 9.95
ఏప్రిల్ 20 0.90 0.37
ఏప్రిల్ 21 1 4 3.45 3.17
ఏప్రిల్ 22 2 7.89 7.89
ఏప్రిల్ 23 3 3.62 3.16
ఏప్రిల్ 24 0.37 0.37
ఏప్రిల్ 25 1 0.24 0.24
ఏప్రిల్ 26 0.00 0.00
ఏప్రిల్ 27
ఏప్రిల్ 28
ఏప్రిల్ 29
ఏప్రిల్ 30 2 0.43 0.43
నెల మొత్తం 0 9 40 0 1 0 1 0 46.50 34.63
2005 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01
మే 02 1 0.00 0.00
మే 03 1 0.12 0.12
మే 04 1 2 10.05 10.04
మే 05
మే 06 1 2 5.42 4.24
మే 07 1 1 28.00 28.00
మే 08 1 1 0.38 0.38
మే 09 3 3 12.56 12.38
మే 10 5 10 1 9.38 9.23
మే 11 3 6 1 1 1 17.74 6.48
మే 12 2 4 78.92 78.91
మే 13 4 4 5.77 5.77
మే 14 1 1 0.95 0.95
మే 15 4 4 18.01 17.90
మే 16 17.50 17.49
మే 17 1 1 43.44 43.44
మే 18 10 11 1 61.08 59.79
మే 19 3 3 4.85 4.83
మే 20 11 13 1 37.96 33.98
మే 21 2 3 1 10.16 10.14
మే 22 5 5 10.93 10.74
మే 23 0.16 0.16
మే 24 0.31 0.08
మే 25 2
మే 26 2 4 33.18 33.18
మే 27
మే 28
మే 29 0.16 0.16
మే 30
మే 31 124.11
నెల మొత్తం 0 56 78 0 1 0 1 5 401.26 382.63

జూన్

[మార్చు]
2005 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01
జూన్ 02
జూన్ 03
జూన్ 04 0.01 0.01
జూన్ 05
జూన్ 06
జూన్ 07 3 8 4 5.59 5.42
జూన్ 08 18 21 1 29.95 29.41
జూన్ 09 9 11 35.30 32.89
జూన్ 10 1 1.49 1.42
జూన్ 11 1 4 1 1 27.40 26.69
జూన్ 12 14 14 225.58 225.54
జూన్ 13 4 5 1 1 1 17.08 9.21
జూన్ 14 12 14 1 180.85 180.77
జూన్ 15 33 113 1 1 279.55 279.46
జూన్ 16 2
జూన్ 17 2 2 31.65 31.56
జూన్ 18 0.27 0.27
జూన్ 19 1 0.51 0.51
జూన్ 20 3 12 108.39 107.69
జూన్ 21 12 51 4 38.42 37.42
జూన్ 22 2 2 1 68.67 68.64
జూన్ 23 1 5 2 3.80 3.80
జూన్ 24 3 3 8.21 8.03
జూన్ 25 50 59 3 11.26 11.26
జూన్ 26 2 4 10.05 10.05
జూన్ 27 7 11 2 5.72 5.72
జూన్ 28 15 26 3 4 15.85 11.06
జూన్ 29 8 16 6 47.21 9.97
జూన్ 30 1 7.30 7.26
నెల మొత్తం 0 199 385 0 6 0 16 17 1,160.11 1,104.04

జూలై

[మార్చు]
2005 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 2 9 1 1 12.61 12.61
జూలై 02 2 11 1 1 1 2.08 2.08
జూలై 03 82 13
జూలై 04
జూలై 05 15 22 3 3 1 14.07 10.30
జూలై 06 30 37 18 19 20.04 7.19
జూలై 07 8 12 1 1 1.95 1.95
జూలై 08 1 1 2.52 2.52
జూలై 09 7 7 0.91 0.88
జూలై 10 0.00 0.00
జూలై 11 2 2 5.75 5.75
జూలై 12 20 20 1 1 2.24 2.22
జూలై 13 1 3 3.01 2.83
జూలై 14
జూలై 15 0.00 0.00
జూలై 16
జూలై 17 0.10 0.10
జూలై 18 0.12 -0.08
జూలై 19
జూలై 20 1 0.52 0.33
జూలై 21 1 22.38 -0.01
జూలై 22 5 8 20.00 18.10
జూలై 23
జూలై 24 1
జూలై 25 23 33 26.70 26.48
జూలై 26 8 23 9.99 9.96
జూలై 27 18 23 1 1 35.87 26.30
జూలై 28 16 19 19.85 19.79
జూలై 29 10 4 1.06 -0.81
జూలై 30 1 3 12 0.71 0.71
జూలై 31 1 2.39 2.39
నెల మొత్తం 0 159 329 0 24 12 44 4 204.87 151.60

ఆగస్టు

[మార్చు]
2005 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 1
ఆగస్టు 02 1 2
ఆగస్టు 03 24 32 36 1 27.35 27.35
ఆగస్టు 04 42 51 8 22 34.12 34.12
ఆగస్టు 05 10 11 38 11.89 11.89
ఆగస్టు 06 3 10 34 4.77 4.67
ఆగస్టు 07 1
ఆగస్టు 08 1 10 12 56 8.15 8.15
ఆగస్టు 09 3 14 4 12 30.49 28.29
ఆగస్టు 10 1 4 28 6.75 6.75
ఆగస్టు 11 9 18 3 26 3 11.58 11.35
ఆగస్టు 12 3 12 48 2 41.85 41.47
ఆగస్టు 13 2 5 1 2.32 1.27
ఆగస్టు 14 1 1 1.83 1.69
ఆగస్టు 15 1 1
ఆగస్టు 16 8 64 0.35 0.32
ఆగస్టు 17 3 14 6 56 6 31.28 31.28
ఆగస్టు 18 17 4 76 2 7.89 4.82
ఆగస్టు 19 8 18 16 2 42 3 49.06 48.84
ఆగస్టు 20 10 13 28 28 35.60 35.56
ఆగస్టు 21
ఆగస్టు 22 9 17 30 70 1 56.92 56.79
ఆగస్టు 23 33 49 4 1 70 2 120.62 108.51
ఆగస్టు 24 24 39 2 28 2 2 38.34 37.76
ఆగస్టు 25 26 32 56 40.04 39.90
ఆగస్టు 26 40 58 12 2 40 2 133.26 132.89
ఆగస్టు 27 10 13 12 68 21.55 20.73
ఆగస్టు 28 23 26 53.75 53.71
ఆగస్టు 29 9 14 72 21.71 21.60
ఆగస్టు 30 1 152 0.31 0.31
ఆగస్టు 31 1 3 3.53 3.49
నెల మొత్తం 0 292 487 146 10 1124 14 14 795.32 773.49

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2005 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 1 158 2.03 2.03
సెప్టెంబరు 02 5 11 64 1 10.91 10.90
సెప్టెంబరు 03 6 50
సెప్టెంబరు 04 5 1 4.45 2.37
సెప్టెంబరు 05 14 6 1 158 5 6.42 5.39
సెప్టెంబరు 06 5 11 2 36 1 79.55 79.44
సెప్టెంబరు 07 1 2 2.57 2.36
సెప్టెంబరు 08 4 8 14 18.17 18.08
సెప్టెంబరు 09 22 26 24 1 54 2 76.24 75.51
సెప్టెంబరు 10 34 34 59.75 58.84
సెప్టెంబరు 11 2 22 28 9.33 8.56
సెప్టెంబరు 12 24 27 58 70 60.25 60.00
సెప్టెంబరు 13 11 13 16 30 84.51 79.29
సెప్టెంబరు 14 1 5 64 80 14.57 12.20
సెప్టెంబరు 15 6 10 30 7.91 4.81
సెప్టెంబరు 16 22 101 10 116 3 25.19 25.04
సెప్టెంబరు 17 61 76 52 80 122.88 120.87
సెప్టెంబరు 18 117 146 68 3 128 5 182.72 175.22
సెప్టెంబరు 19 3 4 18 10.49 10.49
సెప్టెంబరు 20 1 4 12 30 27.65 26.13
సెప్టెంబరు 21 3 7 18 1 7.31 6.67
సెప్టెంబరు 22 1 4 4 20 7.01 6.38
సెప్టెంబరు 23 23 45 66 114 87.05 86.25
సెప్టెంబరు 24 1 1 2 0.56 0.49
సెప్టెంబరు 25 6 8 12 1 14 1 39.70 39.67
సెప్టెంబరు 26 3 8 18 32 3 16.94 6.17
సెప్టెంబరు 27 17 47 62 106 1 66.20 65.25
సెప్టెంబరు 28 3 5 6 16 1 18.38 18.29
సెప్టెంబరు 29 1 4 8 10 9.08 7.44
సెప్టెంబరు 30 1 4 12 12 1 27.84 27.34
నెల మొత్తం 0 363 630 544 6 1488 19 7 1,085.66 1,041.45

అక్టోబరు

[మార్చు]
2005 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 3 6 42 50 2 16.17 15.62
అక్టోబరు 02 2 5 4 10 18.59 18.53
అక్టోబరు 03 2 8 3.76 3.70
అక్టోబరు 04 6 11 2 8 14.67 14.63
అక్టోబరు 05 2 2 14 2.10 2.10
అక్టోబరు 06 8 2 4 1 0.29 0.29
అక్టోబరు 07 2 3 6 1 10 1 7.62 7.51
అక్టోబరు 08 1 6 18 30 1 92.44 92.39
అక్టోబరు 09 4 8 12 1.63 1.60
అక్టోబరు 10 8 16 4.07 4.07
అక్టోబరు 11 2 7 46 60 2 136.87 52.44
అక్టోబరు 12 3 8 22 0.93 0.92
అక్టోబరు 13 5 15 4 16 3 11.61 11.54
అక్టోబరు 14 2 7 8 10 31.27 31.27
అక్టోబరు 15 1 5 6 14 0.79 0.79
అక్టోబరు 16 1 5 6 8 1 9.29 9.23
అక్టోబరు 17 1 22 30 12.68 12.62
అక్టోబరు 18 9 13 12 12 1 11.68 11.67
అక్టోబరు 19 19 36 10 88 1 2 26.77 24.98
అక్టోబరు 20 23 32 2 1 28 2 1 28.18 28.15
అక్టోబరు 21 1 13 4 10 5.87 5.87
అక్టోబరు 22 1 6 24 26 4.80 4.80
అక్టోబరు 23 2 16 16 38 26.58 26.42
అక్టోబరు 24 13 33 12 20 16 23.43 23.43
అక్టోబరు 25 17 31 6 6 13 26.83 26.83
అక్టోబరు 26 24 53 26 34.72 34.03
అక్టోబరు 27 5 6 14 1 16 1 19.48 19.48
అక్టోబరు 28 7 15 4 10 20.42 20.28
అక్టోబరు 29 11 13 1 4 1 1 18.31 18.29
అక్టోబరు 30 4 20 28 6.59 6.53
అక్టోబరు 31 2 6 42 70 1 1 22.41 21.75
నెల మొత్తం 0 159 367 358 4 678 9 69 640.85 551.75

నవంబరు

[మార్చు]
2005 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 7 8 4 13.55 13.55
నవంబరు 02 12 19 18 1 24 1 1 30.28 29.77
నవంబరు 03 6 10 16 10.29 10.08
నవంబరు 04 2 5 14 20 17.28 16.79
నవంబరు 05 5 8 2 30 2 2.63 2.63
నవంబరు 06 2 2 2.00 2.00
నవంబరు 07 3 6 32 40 2 17.05 16.84
నవంబరు 08 3 7 6 12 13.18 13.05
నవంబరు 09 54 67 12 1 16 9 19.99 19.87
నవంబరు 10 38 38 2 4 3.73 3.73
నవంబరు 11 8 14 22 40 26.86 26.83
నవంబరు 12 3 26 34 1.75 1.75
నవంబరు 13 1 4 15.23 15.23
నవంబరు 14 2 5 4 6 6.76 6.59
నవంబరు 15 3 14 6 14 1 11.57 11.50
నవంబరు 16 3 10 14 26 25.95 25.80
నవంబరు 17 1 8 8 22 1 30.12 29.99
నవంబరు 18 4 12 26 40 1 35.30 11.14
నవంబరు 19 2 14 6 3 25.51 15.00
నవంబరు 20 2 4 60 80 1 21.18 20.67
నవంబరు 21 5 8 16 2 18.95 18.51
నవంబరు 22 1 8 2 8 6.50 6.50
నవంబరు 23 6 17 42 66 42.52 41.06
నవంబరు 24 7 11 18 30 19.01 18.56
నవంబరు 25 5 21 38 80 1 11.17 10.76
నవంబరు 26 3 13 38 58 28.11 27.58
నవంబరు 27 4 9 20 22 23.13 22.04
నవంబరు 28 5 15 34 64 19.63 16.45
నవంబరు 29 51 6 1 18 5 46 11.37 11.35
నవంబరు 30 2 11 2 8 1 14.71 14.71
నెల మొత్తం 0 178 410 478 5 806 18 59 525.30 480.32

డిసెంబరు

[మార్చు]
2005 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2005 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 2 12 40 60 32.31 32.03
డిసెంబరు 02 2 16 6 12 1 2 21.38 21.34
డిసెంబరు 03 21 8 64 0.18 0.18
డిసెంబరు 04 8
డిసెంబరు 05 5 8 0.03 -0.02
డిసెంబరు 06 6 20 30 74 1 25.00 24.87
డిసెంబరు 07 7 11 22 34 14.27 8.98
డిసెంబరు 08 8 2 14 1.84 -1.72
డిసెంబరు 09 5 12 20 14.22 14.09
డిసెంబరు 10 2 4 92 100 48.95 48.94
డిసెంబరు 11 1 2 7.97 7.55
డిసెంబరు 12 2 4 1 16.60 16.32
డిసెంబరు 13 11 26 56 96 32.68 32.68
డిసెంబరు 14 2 11 18 42 1 11.50 11.34
డిసెంబరు 15 3 26 16 44 23.45 23.45
డిసెంబరు 16 13 4 26 1 11.50 7.69
డిసెంబరు 17 1 11 62 86 18.19 17.44
డిసెంబరు 18 4 11 50 84 37.57 36.65
డిసెంబరు 19 9 14 26 34 42.37 42.37
డిసెంబరు 20 12 19 26 44 40.12 37.44
డిసెంబరు 21 12 19 14 30 25.55 25.37
డిసెంబరు 22 7 13 24 1 30 3 18.74 18.52
డిసెంబరు 23 2 16 16 30 3.13 2.42
డిసెంబరు 24 3 10 40 1 2.18 2.16
డిసెంబరు 25 1 1 0.39 0.38
డిసెంబరు 26 9 40 28 66 3 70.73 61.13
డిసెంబరు 27 20 33 6 28 1 39.49 38.77
డిసెంబరు 28 6 23 16 26 2 14.79 12.62
డిసెంబరు 29 5 16 16 1 2.99 2.77
డిసెంబరు 30 2 34 54 128 2 14.75 14.20
డిసెంబరు 31 2 6 6 10 10.67 10.67
నెల మొత్తం 0 125 440 660 1 1246 9 11 603.52 570.63