వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2012

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

2012 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 5 5 35 99 2 257 3 7 184.83 154.05
జనవరి 02 4 2 22 172 334 34.48 24.47
జనవరి 03 3 7 41 232 3 312 3 3 100.98 85.32
జనవరి 04 5 3 16 226 4 309 5 3 57.89 30.53
జనవరి 05 3 4 11 103 2 211 2 89.56 81.80
జనవరి 06 2 5 39 164 5 217 5 1 197.04 33.48
జనవరి 07 10 2 23 143 6 284 6 2 66.41 64.59
జనవరి 08 4 11 25 20 136 1 66.81 61.52
జనవరి 09 9 3 27 172 282 3 116.23 113.29
జనవరి 10 6 1 18 148 239 75.81 71.55
జనవరి 11 12 4 25 43 95 1 87.88 76.31
జనవరి 12 4 6 37 157 200 1 95.51 88.56
జనవరి 13 7 3 21 107 3 135 3 105.94 60.05
జనవరి 14 6 3 18 22 1 45 1 1 44.90 40.29
జనవరి 15 3 4 19 30 1 133 1 22.44 20.35
జనవరి 16 7 2 33 48 1 78 1 2 64.92 58.69
జనవరి 17 2 3 9 59 1 86 1 4 88.86 73.56
జనవరి 18 14 1 41 93 2 126 2 56.81 51.55
జనవరి 19 4 7 30 200 4 227 4 2 66.07 47.88
జనవరి 20 13 7 37 177 7 233 8 65.31 57.18
జనవరి 21 11 13 39 159 4 248 5 91.21 79.50
జనవరి 22 6 6 14 16 1 19 2 48.18 30.99
జనవరి 23 9 4 42 61 2 176 2 9 41.07 35.64
జనవరి 24 5 11 30 70 2 109 2 1 53.57 46.79
జనవరి 25 9 8 18 51 1 59 1 40.41 34.44
జనవరి 26 3 4 17 11 1 21 1 41.56 40.08
జనవరి 27 11 4 35 65 5 157 7 4 43.99 40.82
జనవరి 28 10 6 25 31 4 77 4 216.74 216.05
జనవరి 29 9 4 28 108 1 221 4 1 51.68 44.74
జనవరి 30 7 4 28 61 2 90 4 62.98 37.52
జనవరి 31 6 4 26 63 2 130 3 1 67.87 46.46
నెల మొత్తం 209 151 829 3111 67 5246 80 47 2,447.94 1,948.06

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2012 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 10 3 24 62 5 103 8 44.94 36.34
ఫిబ్రవరి 02 8 10 74 60 146 1 2 83.31 64.78
ఫిబ్రవరి 03 7 6 23 110 3 154 3 1 793.76 99.95
ఫిబ్రవరి 04 3 3 50 64 1 152 2 1 60.91 54.73
ఫిబ్రవరి 05 4 2 22 35 1 235 3 7 34.24 30.07
ఫిబ్రవరి 06 8 11 72 56 9 138 13 1 43.87 40.94
ఫిబ్రవరి 07 3 10 26 32 5 125 6 1 95.45 60.64
ఫిబ్రవరి 08 5 5 34 34 2 148 2 159.68 4.53
ఫిబ్రవరి 09 15 4 31 28 182 2 18.15 15.23
ఫిబ్రవరి 10 6 6 41 52 1 236 3 70.44 -0.03
ఫిబ్రవరి 11 8 3 30 42 75 26.79 21.81
ఫిబ్రవరి 12 4 1 12 54 105 1 73.07 72.84
ఫిబ్రవరి 13 5 7 54 95 1 140 1 45.59 41.99
ఫిబ్రవరి 14 3 11 25 96 4 103 6 44.87 24.21
ఫిబ్రవరి 15 6 8 28 65 2 91 2 68.58 30.16
ఫిబ్రవరి 16 5 7 40 110 2 151 12 17 25.56 21.03
ఫిబ్రవరి 17 3 7 11 46 1 54 3 1 72.88 66.63
ఫిబ్రవరి 18 1 8 15 156 1 174 1 67.33 25.50
ఫిబ్రవరి 19 5 7 30 100 2 40.15 15.62
ఫిబ్రవరి 20 12 5 30 91 2 143 4 30.76 16.82
ఫిబ్రవరి 21 8 5 24 73 1 93 2 1 62.47 54.16
ఫిబ్రవరి 22 12 8 243 111 133 58.67 54.88
ఫిబ్రవరి 23 3 3 17 58 2 100 2 44.26 29.72
ఫిబ్రవరి 24 2 4 13 46 2 54 4 69.99 26.92
ఫిబ్రవరి 25 7 10 139 1 151 1 56.38 5.86
ఫిబ్రవరి 26 6 1 12 93 3 136 3 37.66 16.69
ఫిబ్రవరి 27 6 2 16 8 1 20 1 83.25 22.87
ఫిబ్రవరి 28 5 6 19 6 3 79 3 1 66.20 58.13
ఫిబ్రవరి 29 5 3 15 44 2 50 4 5 50.20 46.23
నెల మొత్తం 175 149 1018 1896 55 3571 93 40 2,429.36 1,059.26

మార్చి[మార్చు]

2012 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 5 6 33 56 3 144 5 11 78.59 42.71
మార్చి 02 9 4 48 20 8 32 10 35 28.64 22.99
మార్చి 03 5 3 29 60 7 75 8 13 25.33 18.16
మార్చి 04 1 18 71 1 151 3 7 21.43 14.83
మార్చి 05 3 3 38 37 7 55 12 34 18.21 5.65
మార్చి 06 54 8 90 26 6 156 6 17 33.28 27.33
మార్చి 07 23 6 35 48 15 113 15 1 89.30 64.79
మార్చి 08 15 9 32 46 10 85 17 86.39 78.21
మార్చి 09 14 6 46 41 11 102 11 1 53.25 33.48
మార్చి 10 3 3 13 78 3 103 3 5 32.39 30.14
మార్చి 11 7 1 36 2 60 1 131.60 6.11
మార్చి 12 4 3 24 58 2 104 3 64.50 56.97
మార్చి 13 9 12 28 163 2 194 2 43.22 32.26
మార్చి 14 4 4 36 42 14 72 15 13 32.50 25.46
మార్చి 15 5 1 10 38 3 62 4 4 18.71 1.02
మార్చి 16 4 5 18 44 3 69 5 21.08 20.25
మార్చి 17 3 1 14 5 1 8 1 4 10.42 7.50
మార్చి 18 10 23 10 1 45 1 4 8.86 8.69
మార్చి 19 6 4 26 29 3 64 3 3 44.26 33.32
మార్చి 20 4 7 21 35 3 67 3 1 38.04 36.85
మార్చి 21 3 1 21 22 1 39 1 53.38 50.98
మార్చి 22 2 5 17 20 3 23 3 30.37 29.09
మార్చి 23 4 3 47 6 6 8 6 40.99 40.55
మార్చి 24 5 2 19 36 2 46 2 34.07 11.92
మార్చి 25 4 3 27 36 1 80 1 5 39.29 38.30
మార్చి 26 4 3 15 46 61 2 53.08 53.01
మార్చి 27 7 5 30 18 6 30 6 13 43.02 42.61
మార్చి 28 8 4 29 79 3 139 3 2 57.52 51.82
మార్చి 29 3 3 43 46 4 60 4 9 40.53 37.15
మార్చి 30 7 3 21 98 2 155 2 2 82.29 43.64
మార్చి 31 1 3 20 32 2 48 2 1 35.52 35.30
నెల మొత్తం 236 121 907 1348 133 2450 158 187 1,390.05 1,001.10

ఏప్రిల్[మార్చు]

2012 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 3 1 13 36 1 49 1 7 34.76 33.83
ఏప్రిల్ 02 3 3 25 21 4 35 6 9 18.79 16.15
ఏప్రిల్ 03 6 2 28 48 3 77 3 3 23.73 22.33
ఏప్రిల్ 04 5 3 21 43 5 85 6 2 25.83 23.60
ఏప్రిల్ 05 4 2 20 64 2 122 3 1 44.81 34.82
ఏప్రిల్ 06 2 3 25 51 2 83 3 4 37.61 24.89
ఏప్రిల్ 07 1 3 35 16 2 164 3 19 17.83 16.14
ఏప్రిల్ 08 5 1 48 21 1 38 1 37 34.35 30.28
ఏప్రిల్ 09 5 1 23 21 4 79 6 9 21.20 17.90
ఏప్రిల్ 10 2 1 21 15 1 50 1 15 26.91 20.11
ఏప్రిల్ 11 6 4 28 41 1 68 1 3 51.95 30.26
ఏప్రిల్ 12 3 24 86 1 104 3 16 41.25 29.81
ఏప్రిల్ 13 8 5 25 27 3 65 3 1 41.19 28.90
ఏప్రిల్ 14 5 1 9 3 25 3 1 62.23 36.72
ఏప్రిల్ 15 6 5 22 30 5 43 6 1 26.74 21.82
ఏప్రిల్ 16 5 1 33 42 1 76 1 36.37 29.45
ఏప్రిల్ 17 5 9 7 5 25 5 1 12.22 10.21
ఏప్రిల్ 18 7 6 41 23 1 33 2 25 54.66 45.49
ఏప్రిల్ 19 8 2 14 5 17 5 3 67.75 34.95
ఏప్రిల్ 20 8 9 46 24 3 28 4 20 62.21 58.42
ఏప్రిల్ 21 2 43 39 1 60 3 17 31.78 29.69
ఏప్రిల్ 22 5 4 33 21 2 44 3 1 58.33 44.68
ఏప్రిల్ 23 10 4 105 22 5 56 5 24.22 23.65
ఏప్రిల్ 24 3 3 45 8 18 1 37 254.77 35.93
ఏప్రిల్ 25 3 1 8 47 3 71 3 2 28.66 11.51
ఏప్రిల్ 26 2 5 21 34 10 49 11 10 29.87 20.71
ఏప్రిల్ 27 3 2 23 13 6 22 6 15.35 13.69
ఏప్రిల్ 28 4 2 13 2 3 2 3 24.70 23.59
ఏప్రిల్ 29 4 5 84 3 2 4 56 25.50 25.28
ఏప్రిల్ 30 4 2 24 36 6 145 6 2 27.75 15.15
నెల మొత్తం 137 81 909 838 92 1735 111 302 1,263.29 809.95
2012 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 5 7 22 25 19 49 20 15 77.49 65.41
మే 02 4 6 18 27 3 33 5 1 29.52 27.87
మే 03 4 3 31 68 5 109 5 10 27.44 14.42
మే 04 5 2 23 32 11 83 11 31.39 16.53
మే 05 5 6 21 57 10 67 10 3 68.82 45.17
మే 06 5 7 19 27 4 72 7 4 34.50 30.41
మే 07 6 4 20 111 2 168 2 6 38.47 31.07
మే 08 5 1 19 117 3 243 4 1 20.83 18.35
మే 09 6 8 35 95 7 189 15 11 119.77 102.57
మే 10 6 11 133 2 183 3 49.16 28.49
మే 11 7 5 29 35 2 84 3 18 87.68 63.70
మే 12 3 4 25 36 5 49 5 10 94.68 58.13
మే 13 2 2 16 44 1 69 2 10 47.70 46.03
మే 14 7 7 33 108 3 143 3 179.71 118.57
మే 15 5 2 23 208 3 225 7 7 172.61 65.85
మే 16 6 3 12 289 1 320 1 7 460.30 63.45
మే 17 5 5 18 315 4 346 6 8 775.25 15.46
మే 18 2 3 11 189 3 275 10 124.42 41.57
మే 19 6 4 41 108 4 131 4 6 302.71 68.47
మే 20 6 12 24 120 1 184 8 5 116.00 93.65
మే 21 6 2 15 57 126 5 42.31 38.30
మే 22 2 2 18 30 1 116 2 1 29.97 29.64
మే 23 4 1 11 60 1 166 4 76.04 68.42
మే 24 11 3 135 147 1 113.36 23.77
మే 25 3 4 33 178 2 300 5 1 63.26 29.31
మే 26 2 1 16 17 24 5 54.12 52.61
మే 27 3 5 40 69 2 209 7 44.67 41.75
మే 28 9 13 38 1 95 3 1 183.75 183.15
మే 29 6 2 46 25 4 54 5 1 24.09 20.09
మే 30 3 16 8 3 23 3 185.77 181.75
మే 31 6 1 10 11 2 15 3 67.37 63.28
నెల మొత్తం 155 109 672 2772 109 4297 168 132 3,743.18 1,747.21

జూన్[మార్చు]

2012 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 8 2 56 11 23 2 29 86.22 36.59
జూన్ 02 3 7 20 7 23 40.42 28.43
జూన్ 03 2 3 6 16 1 34 1 30.24 29.86
జూన్ 04 2 1 3 47 3 61 3 20.60 6.79
జూన్ 05 2 1 6 23 4 52 4 65.01 40.58
జూన్ 06 4 3 33 37 11 91 12 33.17 30.31
జూన్ 07 6 3 48 73 7 150 10 35 44.60 25.00
జూన్ 08 4 3 15 187 7 256 9 1 61.15 53.83
జూన్ 09 1 4 21 26 3 70 3 49.30 41.60
జూన్ 10 3 2 9 69 3 77 3 5 191.85 166.28
జూన్ 11 7 3 15 39 7 117 8 4 143.16 137.57
జూన్ 12 8 4 18 84 12 174 13 4 264.06 -9.14
జూన్ 13 6 26 104 5 232 7 198.25 165.70
జూన్ 14 7 2 12 24 3 111 3 77.91 58.81
జూన్ 15 2 11 15 7 157 8 46.32 33.13
జూన్ 16 10 3 14 25 6 43 6 136.34 129.20
జూన్ 17 4 4 17 112 8 157 8 171.61 59.40
జూన్ 18 10 7 30 34 5 45 8 32.56 29.38
జూన్ 19 2 6 14 8 2 24 2 23.78 20.22
జూన్ 20 8 4 15 8 5 15 5 70.43 54.72
జూన్ 21 10 7 27 93 4 136 5 68.32 50.23
జూన్ 22 9 3 9 35 9 37 10 120.93 89.17
జూన్ 23 9 2 16 23 5 111 11 31.34 26.03
జూన్ 24 3 2 18 18 5 140 6 7.54 6.68
జూన్ 25 6 34 24 10 79 12 11.48 11.12
జూన్ 26 5 1 8 17 3 45 3 18.00 11.10
జూన్ 27 10 1 11 78 8 98 8 10.62 1.42
జూన్ 28 5 4 19 198 11 310 11 67.57 38.09
జూన్ 29 5 2 31 1 8 54 8 8.17 6.87
జూన్ 30 6 1 15 24 4 136 4 20.44 19.28
నెల మొత్తం 167 78 564 1453 186 3042 216 78 2,151.41 1,398.27

జూలై[మార్చు]

2012 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 4 1 12 26 1 96 2 8.12 0.10
జూలై 02 5 4 20 48 7 52 9 1 27.00 12.78
జూలై 03 4 5 20 46 3 68 3 1 32.79 31.52
జూలై 04 4 3 34 24 3 59 5 8 23.38 22.79
జూలై 05 2 5 11 41 2 72 3 18.71 16.85
జూలై 06 6 2 9 4 3 8 4 14.66 6.80
జూలై 07 3 3 20 41 5 41 5 2 45.88 44.35
జూలై 08 7 7 28 43 7 73 7 7 84.25 80.26
జూలై 09 5 4 16 96 4 136 5 2 43.93 40.47
జూలై 10 4 4 41 45 4 86 5 3 63.88 40.98
జూలై 11 7 7 16 64 9 80 10 4 48.89 42.71
జూలై 12 9 4 21 11 6 34 6 30.90 24.23
జూలై 13 4 1 16 12 3 19 4 38.24 37.01
జూలై 14 2 3 14 8 2 17 2 9 34.25 32.63
జూలై 15 6 3 16 199 2 260 2 35.13 29.32
జూలై 16 6 5 20 17 2 31 2 39.95 37.42
జూలై 17 3 5 12 9 1 13 1 27.61 25.13
జూలై 18 4 3 10 4 2 6 3 17.93 17.23
జూలై 19 6 4 10 22 3 26 3 9.92 8.39
జూలై 20 5 1 22 6 6 14 6 5.87 4.80
జూలై 21 5 2 4 50 7 50 8 20.60 19.00
జూలై 22 1 1 9 12 1 44 1 19.09 16.49
జూలై 23 3 2 9 14 8 36 8 1 11.79 11.33
జూలై 24 8 15 4 7 15 7 10.98 10.37
జూలై 25 8 3 12 35 3 45 4 32.10 15.44
జూలై 26 3 3 59 87 4 119 5 28 39.04 32.10
జూలై 27 5 5 42 116 8 136 10 18 67.52 45.18
జూలై 28 11 1 22 20 6 62 7 63.68 40.98
జూలై 29 8 1 9 26 3 50 3 8 19.93 18.35
జూలై 30 2 1 50 26 5 56 6 6 48.91 48.29
జూలై 31 8 5 43 64 1 84 2 12 42.81 35.38
నెల మొత్తం 158 98 642 1220 128 1888 148 110 1,027.75 848.69

ఆగస్టు[మార్చు]

2012 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 11 5 41 48 7 98 7 9 164.87 108.71
ఆగస్టు 02 5 4 20 26 6 28 8 38.96 18.33
ఆగస్టు 03 6 3 9 21 2 25 2 133.89 71.64
ఆగస్టు 04 1 4 11 27 1 39 1 1 48.51 44.73
ఆగస్టు 05 2 5 28 7 1 50 1 101.27 100.67
ఆగస్టు 06 13 9 33 23 8 59 10 76.01 72.49
ఆగస్టు 07 5 6 25 33 2 98 4 6 39.17 25.65
ఆగస్టు 08 5 11 18 96 6 123 8 1 36.52 28.38
ఆగస్టు 09 5 10 21 70 5 76 6 69.01 59.51
ఆగస్టు 10 3 11 27 12 5 20 5 43.21 40.90
ఆగస్టు 11 5 1 17 7 7 2 26.09 20.74
ఆగస్టు 12 6 1 17 2 10 4 23.49 17.53
ఆగస్టు 13 2 2 58 31 4 39 4 54 10.41 6.65
ఆగస్టు 14 5 6 11 12 4 21 4 17.56 15.50
ఆగస్టు 15 4 3 18 24 1 60 1 15.28 13.09
ఆగస్టు 16 4 6 11 8 5 20 5 17.69 14.58
ఆగస్టు 17 9 6 34 60 7 87 8 32.54 21.09
ఆగస్టు 18 7 5 21 46 4 90 5 25.40 22.38
ఆగస్టు 19 4 1 22 24 2 50 2 4 26.13 24.16
ఆగస్టు 20 4 6 31 44 10 59 10 13 34.91 32.41
ఆగస్టు 21 3 4 6 18 1 44 1 70.50 67.34
ఆగస్టు 22 4 4 9 50 1 58 2 45.80 44.61
ఆగస్టు 23 3 5 29 50 7 92 7 16 32.52 20.41
ఆగస్టు 24 7 3 20 35 6 57 6 10 37.89 35.34
ఆగస్టు 25 7 1 8 12 2 21 2 4 40.26 39.37
ఆగస్టు 26 3 2 15 72 3 88 3 1 46.92 45.23
ఆగస్టు 27 8 2 17 25 6 70 6 43.59 32.42
ఆగస్టు 28 3 2 38 22 4 92 5 73.86 55.61
ఆగస్టు 29 12 1 13 2 2 10 2 21.89 17.03
ఆగస్టు 30 7 4 5 14 5 16 6 27.40 26.34
ఆగస్టు 31 4 7 26 17 4 22 4 1 45.21 36.63
నెల మొత్తం 167 140 659 931 128 1622 142 126 1,466.79 1,179.47

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2012 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 6 3 11 47 1 51 1 1 60.47 56.26
సెప్టెంబరు 02 1 17 18 51 1 33.15 11.55
సెప్టెంబరు 03 6 2 9 34 9 60 10 2 122.53 119.26
సెప్టెంబరు 04 6 2 20 7 7 32 9 13.52 12.57
సెప్టెంబరు 05 5 4 11 17 3 38 3 1 37.60 34.79
సెప్టెంబరు 06 9 1 16 17 3 26 4 5 34.62 27.61
సెప్టెంబరు 07 4 5 9 24 5 30 6 1 48.42 29.25
సెప్టెంబరు 08 4 5 9 11 6 13 6 43.86 40.84
సెప్టెంబరు 09 5 2 6 10 2 11 2 25.29 24.46
సెప్టెంబరు 10 7 5 8 22 4 22 4 37.61 32.90
సెప్టెంబరు 11 6 4 6 31 2 33 2 45.63 37.20
సెప్టెంబరు 12 2 4 11 14 2 15 3 1 67.51 64.44
సెప్టెంబరు 13 2 2 26 9 5 9 5 19.87 18.61
సెప్టెంబరు 14 5 2 35 17 2 17 2 90.31 88.67
సెప్టెంబరు 15 2 2 20 26 33.40 32.56
సెప్టెంబరు 16 3 3 7 18 2 18 2 34.20 26.10
సెప్టెంబరు 17 3 3 7 9 3 9 3 56.29 48.76
సెప్టెంబరు 18 1 27 2 2 23.09 21.51
సెప్టెంబరు 19 4 3 5 4 20 12.31 11.75
సెప్టెంబరు 20 4 4 7 2 2 7 2 32.81 26.62
సెప్టెంబరు 21 3 3 7 1 4 8 4 39.21 32.19
సెప్టెంబరు 22 3 7 22 3 3 4 43.28 28.30
సెప్టెంబరు 23 1 2 4 4 4 2.71 2.67
సెప్టెంబరు 24 7 3 10 5 6 5 1 23.00 21.72
సెప్టెంబరు 25 4 4 5 4 1 20 1 28.74 26.67
సెప్టెంబరు 26 4 4 6 1 3 2 3 19.80 18.67
సెప్టెంబరు 27 2 23 11 1 12 1 11.66 11.48
సెప్టెంబరు 28 3 6 5 6 5 6 18.54 17.98
సెప్టెంబరు 29 6 3 10 2 2 4 3 24.25 22.23
సెప్టెంబరు 30 6 3 13 16 1 48 2 42.88 40.28
నెల మొత్తం 116 89 353 373 88 602 97 13 1,126.55 987.89

అక్టోబరు[మార్చు]

2012 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 6 4 14 20 4 33 4 4 53.93 44.78
అక్టోబరు 02 8 3 6 13 7 16 7 1 40.16 37.05
అక్టోబరు 03 5 6 12 5 2 5 2 5 40.60 23.38
అక్టోబరు 04 4 1 13 3 1 4 1 6 32.17 29.01
అక్టోబరు 05 3 5 12 38 2 43 2 4 64.32 61.94
అక్టోబరు 06 7 2 20 15 3 16 5 10 23.45 21.59
అక్టోబరు 07 4 6 27 6 6 26.51 24.84
అక్టోబరు 08 3 2 7 2 2 19.49 16.46
అక్టోబరు 09 7 2 78 8 2 8 2 45 51.53 36.42
అక్టోబరు 10 1 1 7 13 3 24 3 36.16 24.22
అక్టోబరు 11 8 3 16 6 6 10 6 1 30.55 27.86
అక్టోబరు 12 6 4 13 21 3 22 3 40.18 38.72
అక్టోబరు 13 3 5 36 1 3 1 3 6 47.35 44.66
అక్టోబరు 14 6 2 7 5 1 5 11.71 11.46
అక్టోబరు 15 5 5 11 43 1 55 3 1 114.63 65.87
అక్టోబరు 16 9 3 24 60 1 97 3 1 48.83 47.73
అక్టోబరు 17 2 3 34 11 2 17 2 1 46.80 33.57
అక్టోబరు 18 4 1 22 12 6 15 6 1 16.07 13.94
అక్టోబరు 19 4 6 23 16 4 94 5 11 30.28 29.60
అక్టోబరు 20 2 4 23 7 8 26 8 11 97.51 94.45
అక్టోబరు 21 2 4 10 18 2 18 2 1 23.60 14.82
అక్టోబరు 22 5 6 26 18 2 20 3 2 47.58 44.90
అక్టోబరు 23 5 4 31 40 3 44 4 6 37.22 34.23
అక్టోబరు 24 2 5 8 2 1 2 3 2 21.29 20.13
అక్టోబరు 25 3 2 25 1 3 2 3 7.66 6.95
అక్టోబరు 26 4 1 5 12 1 14 2 7.80 7.13
అక్టోబరు 27 1 2 21 3 2 8 4 4 29.62 29.10
అక్టోబరు 28 4 2 41 26 3 26 3 38 108.83 104.54
అక్టోబరు 29 3 1 11 4 3 9 3 32.83 32.51
అక్టోబరు 30 6 2 11 6 2 8 2 24.42 23.89
అక్టోబరు 31 4 4 4 4 9.23 8.28
నెల మొత్తం 136 97 598 424 95 640 109 161 1,222.33 1,054.02

నవంబరు[మార్చు]

2012 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 6 2 7 2 2 7.37 7.27
నవంబరు 02 1 1 6 3 3 16.91 16.01
నవంబరు 03 3 5 20 26 1 28 1 68.11 15.96
నవంబరు 04 4 10 2 2 2 2 1 8.43 7.84
నవంబరు 05 4 2 14 2 2 14 2 11.66 11.32
నవంబరు 06 7 1 6 2 1 7 1 11.11 10.93
నవంబరు 07 9 1 25 6 3 10 5 54.36 53.68
నవంబరు 08 6 17 2 7 28 7 2.78 2.54
నవంబరు 09 8 5 19 2 3 6 4 32.09 31.18
నవంబరు 10 4 2 7 12 2 12 2 30.30 29.40
నవంబరు 11 4 4 26 43 3 172 3 2 53.27 50.52
నవంబరు 12 11 1 3 23 8 28 8 67.51 65.69
నవంబరు 13 7 1 4 12 4 18 5 28.30 17.51
నవంబరు 14 7 3 37 11 3 74 4 1 45.50 45.19
నవంబరు 15 10 3 22 8 3 16 3 43.34 21.65
నవంబరు 16 4 1 23 4 3 18 3 3 20.58 18.78
నవంబరు 17 6 7 23 36 3 51 3 3 46.59 46.35
నవంబరు 18 3 3 10 21 5 34 5 2 126.05 123.35
నవంబరు 19 7 9 29 20 2 24 2 4 221.20 56.98
నవంబరు 20 11 9 17 28 4 40 4 6 79.78 52.17
నవంబరు 21 2 8 36 22 2 32 3 8 87.03 34.24
నవంబరు 22 3 1 16 4 7 6 8 6 49.04 41.17
నవంబరు 23 4 5 21 6 7 6 7 9 60.95 56.79
నవంబరు 24 4 1 11 1 3 6 4 3 11.19 6.61
నవంబరు 25 2 5 18 9 3 17 3 7 41.57 36.57
నవంబరు 26 5 3 23 17 9 27 10 4 35.52 34.43
నవంబరు 27 7 5 22 19 4 29 5 8 37.61 27.70
నవంబరు 28 4 6 20 25 7 29 7 5 112.57 85.40
నవంబరు 29 5 5 20 38 3 44 3 2 73.13 53.81
నవంబరు 30 3 1 7 17 3 21 3 48.04 46.65
నెల మొత్తం 161 100 519 418 112 799 122 74 1,531.88 1,107.69

డిసెంబరు[మార్చు]

2012 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2012 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 5 2 13 10 2 13 3 56.06 50.96
డిసెంబరు 02 5 6 41 25 1 42 2 23 448.61 33.87
డిసెంబరు 03 2 4 37 3 5 3 6 5 59.78 32.18
డిసెంబరు 04 8 2 20 15 5 22 5 4 53.46 30.71
డిసెంబరు 05 6 3 25 28 1 41 1 1 18.50 15.08
డిసెంబరు 06 10 21 8 19 2 9 31.25 30.21
డిసెంబరు 07 6 2 15 16 1 19 1 24.78 20.94
డిసెంబరు 08 8 16 40 4 55 4 3 59.66 57.38
డిసెంబరు 09 4 19 14 2 15 4 26.92 25.09
డిసెంబరు 10 3 3 14 11 3 15 5 2 42.02 37.94
డిసెంబరు 11 3 16 32 4 36 4 2 27.98 24.38
డిసెంబరు 12 3 4 28 77 2 87 3 3 37.29 24.11
డిసెంబరు 13 8 3 26 15 5 27 6 12 48.82 44.97
డిసెంబరు 14 4 3 18 84 4 97 5 1 55.26 53.12
డిసెంబరు 15 6 16 35 44 3 48 5 95.60 53.68
డిసెంబరు 16 5 3 5 16 3 16 4 1 38.96 37.67
డిసెంబరు 17 5 31 69 34 10 38 10 9 290.10 75.39
డిసెంబరు 18 5 8 28 50 2 57 2 4 59.71 57.49
డిసెంబరు 19 2 3 23 53 4 56 4 51.31 48.15
డిసెంబరు 20 4 11 25 56 60 93.21 68.72
డిసెంబరు 21 1 4 9 62 4 69 4 70.66 49.89
డిసెంబరు 22 13 3 27 47 4 56 4 1 83.57 71.86
డిసెంబరు 23 3 2 14 41 3 49 4 3 68.12 66.71
డిసెంబరు 24 5 7 20 36 2 37 3 1 231.45 3.91
డిసెంబరు 25 4 12 32 75 5 94 7 5 97.27 96.33
డిసెంబరు 26 4 7 16 110 5 124 6 6 115.22 57.24
డిసెంబరు 27 7 6 34 160 2 176 3 4 210.99 42.54
డిసెంబరు 28 6 2 10 60 3 63 3 23.19 22.48
డిసెంబరు 29 7 2 8 70 4 74 5 107.04 -25.66
డిసెంబరు 30 2 6 9 55 65 99.32 87.96
డిసెంబరు 31 1 2 10 68 3 104 4 2 75.56 70.01
నెల మొత్తం 154 155 673 1347 93 1573 115 99 2726.10 1295.30