వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2014

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

2014 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 3 20 43 293 2 412 2 3 407.96 388.15
జనవరి 02 5 21 40 218 3 334 3 4 316.87 304.81
జనవరి 03 8 26 44 266 2 442 3 1 362.40 295.50
జనవరి 04 5 58 78 637 9 691 9 3 782.84 498.79
జనవరి 05 3 21 41 1254 4 1326 4 4 2,961.71 2,725.47
జనవరి 06 5 23 42 182 7 302 7 2 200.76 141.29
జనవరి 07 4 16 29 131 6 171 6 173.24 141.86
జనవరి 08 4 16 36 280 11 436 14 3 163.47 148.53
జనవరి 09 9 11 37 257 7 376 8 2 142.60 121.36
జనవరి 10 13 6 34 143 3 286 3 88.51 78.04
జనవరి 11 3 16 40 194 1 326 1 3 173.04 146.14
జనవరి 12 3 10 69 99 3 274 4 1 122.35 90.46
జనవరి 13 4 12 74 255 5 595 7 3 146.61 99.91
జనవరి 14 8 10 60 84 3 155 3 371.57 -55.44
జనవరి 15 1 14 42 232 7 439 12 1 257.92 196.23
జనవరి 16 5 9 22 159 2 266 4 115.79 106.00
జనవరి 17 7 12 30 135 7 345 9 2 301.70 34.73
జనవరి 18 13 5 90 116 9 381 10 3 1,384.88 1,369.17
జనవరి 19 5 14 32 166 5 277 5 1,056.28 1,026.51
జనవరి 20 14 19 123 279 16 451 23 1 270.03 198.11
జనవరి 21 12 16 83 187 8 297 11 1 132.12 108.36
జనవరి 22 5 14 30 291 4 339 5 1 126.28 97.76
జనవరి 23 11 17 167 257 4 318 5 189.10 176.51
జనవరి 24 7 18 34 319 2 483 2 235.13 212.31
జనవరి 25 7 22 37 541 6 733 6 229.95 185.22
జనవరి 26 6 25 45 339 2 408 2 2 410.53 405.16
జనవరి 27 5 21 68 334 9 484 10 3 1,091.13 1,030.52
జనవరి 28 6 15 32 327 5 402 6 1 1,912.99 1,893.65
జనవరి 29 7 15 38 143 8 597 9 628.72 619.64
జనవరి 30 5 7 22 206 6 907 6 2 141.32 125.28
జనవరి 31 4 23 67 451 8 842 10 4 269.36 169.12
నెల మొత్తం 197 532 1629 8775 174 14095 209 50 15,167.13 13,079.17

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2014 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 10 14 41 392 2 475 3 3 88.17 86.32
ఫిబ్రవరి 02 6 8 77 210 3 398 3 4 116.62 98.04
ఫిబ్రవరి 03 5 7 34 158 216 1 103.71 98.83
ఫిబ్రవరి 04 5 21 44 413 4 514 4 1 352.18 281.94
ఫిబ్రవరి 05 8 18 71 265 3 285 3 2 278.36 216.73
ఫిబ్రవరి 06 7 9 47 136 3 155 3 141.54 140.43
ఫిబ్రవరి 07 11 18 108 230 7 263 7 1 204.93 187.36
ఫిబ్రవరి 08 13 18 55 108 5 154 7 1 436.27 267.13
ఫిబ్రవరి 09 5 4 34 108 15 175 15 4 96.74 66.11
ఫిబ్రవరి 10 7 12 29 296 17 438 19 221.06 99.31
ఫిబ్రవరి 11 16 17 46 293 7 373 7 281.49 192.96
ఫిబ్రవరి 12 15 13 83 187 10 272 10 283.01 212.46
ఫిబ్రవరి 13 11 21 61 361 10 386 10 1 155.27 115.69
ఫిబ్రవరి 14 10 5 15 44 4 68 5 110.36 67.84
ఫిబ్రవరి 15 13 11 54 56 3 104 3 142.04 139.51
ఫిబ్రవరి 16 18 1 37 13 1 38 1 27.88 25.48
ఫిబ్రవరి 17 8 5 26 25 6 56 6 1 67.24 60.16
ఫిబ్రవరి 18 14 9 80 60 6 84 6 701.36 -150.49
ఫిబ్రవరి 19 4 14 37 103 4 164 6 170.45 166.65
ఫిబ్రవరి 20 4 21 52 445 8 532 9 168.95 159.16
ఫిబ్రవరి 21 18 21 67 317 5 395 8 3 201.31 164.86
ఫిబ్రవరి 22 7 11 42 419 8 531 10 291.01 252.30
ఫిబ్రవరి 23 7 16 47 443 1 561 2 3 217.57 197.37
ఫిబ్రవరి 24 6 20 99 738 4 881 8 1 432.62 341.03
ఫిబ్రవరి 25 6 17 42 82 8 167 9 2 252.55 221.89
ఫిబ్రవరి 26 4 12 80 370 4 561 8 5 383.12 332.21
ఫిబ్రవరి 27 3 16 49 688 6 804 8 587.98 573.71
ఫిబ్రవరి 28 1 86 99 262 11 382 16 2 353.00 348.53
నెల మొత్తం 242 445 1556 7222 165 9432 196 35 6,866.78 4,963.51

మార్చి[మార్చు]

2014 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 1 236 250 499 56 565 57 221.36 208.70
మార్చి 02 3 140 156 428 22 499 23 378.45 369.28
మార్చి 03 8 24 44 334 3 383 3 2 522.67 437.95
మార్చి 04 6 20 154 253 9 441 17 400.60 338.26
మార్చి 05 5 69 102 530 13 605 16 491.53 458.63
మార్చి 06 4 32 121 1020 6 1183 7 761.92 725.60
మార్చి 07 5 25 45 925 9 1001 11 8 508.43 497.87
మార్చి 08 15 25 162 180 7 264 7 7 393.91 307.77
మార్చి 09 4 21 65 438 5 483 5 2 259.24 235.03
మార్చి 10 6 19 41 261 15 351 16 3 537.39 517.32
మార్చి 11 4 34 55 640 19 702 20 2 467.90 400.38
మార్చి 12 6 27 78 435 5 509 10 5 553.45 524.37
మార్చి 13 3 16 39 363 8 434 8 1,422.90 1,386.81
మార్చి 14 4 23 37 224 5 268 5 1 1,665.48 1,658.98
మార్చి 15 4 25 52 393 7 489 8 4 720.18 702.94
మార్చి 16 5 20 66 373 13 497 15 2 263.67 257.59
మార్చి 17 3 11 27 254 7 527 8 1 768.90 742.19
మార్చి 18 5 9 41 265 311 5 1,419.67 1,340.62
మార్చి 19 4 20 48 375 2 423 3 5 1,782.09 1,734.10
మార్చి 20 6 19 43 114 4 196 4 935.93 917.48
మార్చి 21 2 13 29 162 1 219 2 3 1,785.47 1,766.51
మార్చి 22 9 13 62 220 3 437 7 2 1,993.98 1,984.70
మార్చి 23 4 9 24 160 2 188 2 2 2,238.54 2,212.22
మార్చి 24 5 5 27 47 1 115 2 1,718.59 1,688.65
మార్చి 25 3 7 28 141 1 179 1 2 2,387.76 2,379.49
మార్చి 26 4 7 14 135 2 150 2 1,326.57 1,276.11
మార్చి 27 5 3 13 57 4 68 5 2,059.71 1,923.50
మార్చి 28 8 4 80 200 7 243 7 2,437.88 2,423.78
మార్చి 29 9 9 27 72 1 85 3 1,036.91 872.46
మార్చి 30 4 9 37 244 4 309 4 654.81 624.10
మార్చి 31 4 11 31 300 6 342 6 2 665.61 650.14
నెల మొత్తం 158 905 1998 10042 247 12466 284 58 32,781.51 31,563.54

ఏప్రిల్[మార్చు]

2014 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 10 15 66 83 7 102 9 4 779.20 738.57
ఏప్రిల్ 02 5 19 56 125 19 161 19 1,420.10 1,312.15
ఏప్రిల్ 03 5 10 32 117 4 149 5 2 1,835.41 1,717.77
ఏప్రిల్ 04 5 17 33 97 3 121 4 1,356.83 1,326.00
ఏప్రిల్ 05 5 8 25 124 4 162 4 946.71 822.48
ఏప్రిల్ 06 3 1 8 216 2 240 3 306.73 260.81
ఏప్రిల్ 07 7 4 35 204 1 229 3 4 373.22 292.92
ఏప్రిల్ 08 3 13 17 156 26 181 26 1 188.84 177.00
ఏప్రిల్ 09 3 7 59 235 7 317 8 3 223.56 151.72
ఏప్రిల్ 10 2 12 25 173 9 184 9 315.66 293.87
ఏప్రిల్ 11 2 7 18 85 8 96 8 255.51 236.94
ఏప్రిల్ 12 6 12 36 171 7 222 8 512.53 467.74
ఏప్రిల్ 13 3 7 19 359 5 382 5 1,080.87 1,043.34
ఏప్రిల్ 14 6 6 33 378 5 407 5 1 930.78 913.50
ఏప్రిల్ 15 10 21 178 2 209 2 4 1,466.37 1,454.67
ఏప్రిల్ 16 4 13 30 273 5 297 5 4 770.69 763.07
ఏప్రిల్ 17 6 10 15 88 2 104 2 2 3,112.96 3,092.87
ఏప్రిల్ 18 2 17 49 178 4 217 6 1 1,303.54 1,277.66
ఏప్రిల్ 19 1 3 15 80 4 88 4 1,109.61 1,106.18
ఏప్రిల్ 20 4 9 22 133 7 158 7 1,415.44 1,400.28
ఏప్రిల్ 21 7 20 45 166 3 193 3 1 2,669.68 2,660.28
ఏప్రిల్ 22 3 6 42 89 1 129 1 2,713.13 2,700.02
ఏప్రిల్ 23 1 15 22 163 3 236 3 2,854.39 2,842.49
ఏప్రిల్ 24 5 7 43 151 3 166 4 1 470.09 468.43
ఏప్రిల్ 25 4 8 25 173 1 189 3 1 899.82 885.21
ఏప్రిల్ 26 6 18 43 215 4 251 4 282.40 278.50
ఏప్రిల్ 27 5 12 37 285 6 329 6 2 431.51 401.55
ఏప్రిల్ 28 1 12 24 254 4 275 4 402.35 389.41
ఏప్రిల్ 29 10 9 122 286 5 328 5 3 543.33 507.31
ఏప్రిల్ 30 5 5 28 427 2 464 2 1 444.55 426.58
నెల మొత్తం 129 312 1045 5662 163 6586 177 35 31,415.82 30,409.32
2014 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 9 18 55 240 4 284 4 1 693.05 616.01
మే 02 5 3 41 156 1 231 2 1 148.47 141.89
మే 03 2 8 32 199 229 1 265.72 239.82
మే 04 3 1 21 130 1 162 1 150.66 131.18
మే 05 3 2 21 120 2 171 2 1 423.60 262.25
మే 06 6 2 19 6 11 4 130.76 121.31
మే 07 1 7 22 34 2 45 2 9 142.91 135.40
మే 08 2 3 17 51 3 62 3 2 234.82 219.25
మే 09 2 4 82 95 1 211 1 2 369.37 358.18
మే 10 5 6 25 123 2 149 2 403.71 228.24
మే 11 11 2 33 153 2 211 4 396.68 69.84
మే 12 3 3 31 144 198 273.60 85.95
మే 13 2 10 21 118 120 2 118.19 109.28
మే 14 5 8 35 156 10 181 10 1 146.91 94.90
మే 15 3 5 27 75 2 94 2 2 163.94 69.40
మే 16 2 9 25 44 2 58 2 1 148.04 58.15
మే 17 4 7 43 68 3 100 9 1 185.39 143.40
మే 18 5 8 28 131 3 164 3 89.35 59.17
మే 19 1 4 109 57 2 155 2 1 133.67 114.72
మే 20 6 3 23 46 1 57 1 57.75 35.69
మే 21 4 14 36 90 7 101 7 218.47 192.13
మే 22 2 8 24 49 64 1 92.01 87.60
మే 23 2 9 17 65 4 71 4 70.08 62.59
మే 24 5 13 31 112 3 119 3 104.35 81.48
మే 25 7 13 32 125 4 160 4 1 201.16 183.64
మే 26 6 6 36 57 1 72 5 1 85.18 75.63
మే 27 4 11 26 99 2 127 3 119.19 105.17
మే 28 2 12 24 42 3 42 5 1 87.47 78.52
మే 29 4 11 27 78 2 90 2 2 123.75 113.52
మే 30 6 14 41 147 2 187 3 1 163.61 153.92
మే 31 4 9 33 91 3 141 5 137.45 124.11
నెల మొత్తం 126 233 1037 3101 72 4067 92 35 6,079.31 4,552.35

జూన్[మార్చు]

2014 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 4 9 38 162 3 197 3 2 108.66 88.63
జూన్ 02 4 8 29 131 2 151 2 1 272.32 14.47
జూన్ 03 3 17 43 4182 2 4214 4 596.59 -116.69
జూన్ 04 7 23 38 6342 6 6358 6 1 656.37 -173.54
జూన్ 05 3 15 52 6358 6379 713.08 -178.60
జూన్ 06 3 16 43 6770 6770 1 681.69 -175.76
జూన్ 07 5 8 32 1484 2 1499 2 199.34 -6.48
జూన్ 08 2 9 21 3228 2 3239 2 2 291.31 -111.31
జూన్ 09 6 20 34 3220 2 3250 2 402.76 22.92
జూన్ 10 6 3 15 26 3 29 3 1 46.44 44.83
జూన్ 11 4 6 27 3135 7 3148 7 4 286.82 -79.45
జూన్ 12 3 7 22 4763 5 4776 5 1 540.20 -65.56
జూన్ 13 3 20 32 1618 16 1623 19 1 310.18 109.57
జూన్ 14 4 4 30 17 2 51 3 1 192.75 185.28
జూన్ 15 3 17 30 4 5 23 5 361.08 304.79
జూన్ 16 3 3 20 2187 1 2194 1 275.91 86.94
జూన్ 17 3 13 34 3314 5 3323 6 1 425.59 93.87
జూన్ 18 7 2 25 2322 3 2349 5 300.34 30.08
జూన్ 19 4 6 21 2893 4 2916 4 640.43 391.70
జూన్ 20 1 12 27 226 7 231 7 329.45 289.25
జూన్ 21 6 5 19 57 6 76 7 1 828.84 818.48
జూన్ 22 9 6 25 150 3 179 3 697.17 656.05
జూన్ 23 5 12 40 122 4 181 4 565.59 478.78
జూన్ 24 26 11 182 130 9 220 9 377.14 301.16
జూన్ 25 10 29 97 411 16 683 16 948.71 758.54
జూన్ 26 8 11 151 112 6 239 6 1,440.01 1,418.44
జూన్ 27 8 11 55 164 6 285 8 1 566.29 434.32
జూన్ 28 14 8 38 35 57 48 57 1,616.99 1,614.17
జూన్ 29 5 6 41 38 52 129 52 1,094.80 1,082.17
జూన్ 30 6 25 55 302 33 378 33 2,399.16 2,377.04
నెల మొత్తం 175 342 1316 53903 269 55138 281 18 18,166.00 10,694.06

జూలై[మార్చు]

2014 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 4 4 50 307 6 467 6 1,845.93 1,805.93
జూలై 02 3 8 27 87 4 186 4 452.95 443.34
జూలై 03 3 7 29 89 1 127 2 834.07 810.62
జూలై 04 3 12 28 73 83 2 374.33 343.94
జూలై 05 6 10 30 63 3 68 3 557.72 406.06
జూలై 06 11 9 52 185 5 203 6 1 1,734.21 1,717.42
జూలై 07 3 12 37 93 9 119 10 872.96 865.11
జూలై 08 1 17 43 92 2 125 2 1,695.13 1,620.93
జూలై 09 7 28 50 172 1 231 1 1,287.25 1,247.43
జూలై 10 10 14 46 172 4 202 5 1 1,276.80 1,229.49
జూలై 11 5 8 28 64 5 79 5 1,013.26 996.77
జూలై 12 7 14 33 67 2 104 2 386.78 230.20
జూలై 13 4 21 61 123 3 158 3 351.63 294.07
జూలై 14 11 7 33 76 3 82 3 140.76 108.08
జూలై 15 8 15 43 102 19 118 21 654.75 556.73
జూలై 16 9 5 42 47 1 86 1 250.90 238.21
జూలై 17 9 13 47 88 4 142 4 1 397.56 365.54
జూలై 18 7 3 32 71 4 100 4 379.88 371.50
జూలై 19 9 3 29 42 4 51 6 299.64 292.64
జూలై 20 9 26 62 117 4 154 5 989.78 870.28
జూలై 21 5 4 34 88 3 96 3 1 150.90 126.84
జూలై 22 12 7 36 124 1 153 1 1 235.93 223.74
జూలై 23 13 8 50 203 5 269 6 243.68 238.46
జూలై 24 9 7 42 73 15 116 15 1 232.53 217.83
జూలై 25 10 9 39 190 5 251 5 1 339.39 226.75
జూలై 26 10 7 72 203 3 307 3 4 289.61 219.53
జూలై 27 6 9 61 115 3 200 6 3 323.32 313.57
జూలై 28 26 8 82 223 5 280 5 328.08 216.76
జూలై 29 12 10 62 80 6 166 7 294.01 229.43
జూలై 30 8 10 36 135 3 164 3 1 224.43 214.15
జూలై 31 7 6 59 87 9 135 9 227.76 165.37
నెల మొత్తం 247 321 1375 3651 142 5022 156 17 18,685.99 17,206.74

ఆగస్టు[మార్చు]

2014 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 9 14 57 140 23 265 24 244.01 239.18
ఆగస్టు 02 8 18 108 126 4 192 5 276.41 261.37
ఆగస్టు 03 7 8 51 69 3 120 3 4 214.54 124.03
ఆగస్టు 04 3 11 47 143 22 213 22 1 181.38 152.40
ఆగస్టు 05 13 12 65 157 22 186 23 1 187.60 143.77
ఆగస్టు 06 5 7 60 157 11 187 11 2 216.61 192.21
ఆగస్టు 07 15 11 92 56 5 157 7 210.71 187.32
ఆగస్టు 08 9 15 116 126 212 1 186.37 160.85
ఆగస్టు 09 11 8 57 9 5 56 6 129.76 82.66
ఆగస్టు 10 9 9 53 99 2 155 2 283.89 262.74
ఆగస్టు 11 13 8 61 41 3 78 3 2 223.94 186.29
ఆగస్టు 12 12 5 89 92 3 117 3 6 188.10 173.78
ఆగస్టు 13 9 14 89 111 11 156 15 1 284.87 256.21
ఆగస్టు 14 7 2 32 168 4 187 4 194.68 174.57
ఆగస్టు 15 9 4 31 113 4 149 4 2 178.98 143.10
ఆగస్టు 16 6 5 57 144 4 219 4 1 186.70 176.16
ఆగస్టు 17 11 7 49 100 1 139 2 162.38 97.17
ఆగస్టు 18 7 5 37 67 6 74 6 3 96.68 74.62
ఆగస్టు 19 5 15 54 141 7 180 8 3 137.89 108.17
ఆగస్టు 20 4 21 47 148 3 171 6 311.62 249.77
ఆగస్టు 21 4 11 45 128 5 151 6 242.29 152.81
ఆగస్టు 22 5 23 56 96 3 153 3 2 254.87 213.65
ఆగస్టు 23 6 7 42 218 6 225 6 3 173.46 160.04
ఆగస్టు 24 3 9 34 76 7 172 8 233.50 216.46
ఆగస్టు 25 9 13 51 156 2 254 2 1 554.09 503.50
ఆగస్టు 26 9 6 37 74 4 155 4 1 135.44 93.49
ఆగస్టు 27 7 14 50 116 12 142 14 2 243.63 193.87
ఆగస్టు 28 11 13 54 195 12 205 15 205.40 165.17
ఆగస్టు 29 6 8 33 92 5 120 5 66.92 58.91
ఆగస్టు 30 4 3 33 79 5 86 6 1 105.08 66.80
ఆగస్టు 31 8 5 45 102 2 128 2 119.72 114.42
నెల మొత్తం 244 311 1732 3539 206 5004 230 36 6,431.52 5,385.47

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2014 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 1 7 32 37 3 62 4 116.63 112.52
సెప్టెంబరు 02 4 12 36 58 4 79 4 3 117.71 48.50
సెప్టెంబరు 03 5 2 28 42 4 153 4 38.31 28.40
సెప్టెంబరు 04 12 2 31 4 1 47 2 2 50.65 41.67
సెప్టెంబరు 05 7 12 46 28 5 123 7 92.33 88.92
సెప్టెంబరు 06 7 4 30 38 2 157 2 1 92.81 31.27
సెప్టెంబరు 07 6 6 42 52 6 162 7 146.62 92.54
సెప్టెంబరు 08 6 8 36 87 4 172 5 84.45 55.85
సెప్టెంబరు 09 9 9 57 124 3 177 3 2 93.74 69.84
సెప్టెంబరు 10 9 8 47 130 2 233 4 98.57 64.98
సెప్టెంబరు 11 7 6 47 125 1 145 2 90.19 71.79
సెప్టెంబరు 12 5 4 30 74 6 107 6 1 56.08 38.90
సెప్టెంబరు 13 8 8 39 58 133 1 1 79.96 65.68
సెప్టెంబరు 14 8 4 40 42 1 90 1 1 38.44 35.16
సెప్టెంబరు 15 4 10 53 161 3 205 3 3 87.48 85.77
సెప్టెంబరు 16 8 17 47 215 8 262 9 1 135.67 119.24
సెప్టెంబరు 17 4 7 65 158 3 197 3 81.63 77.68
సెప్టెంబరు 18 10 16 59 329 5 364 6 3 161.67 146.29
సెప్టెంబరు 19 10 3 28 65 5 81 5 115.45 93.89
సెప్టెంబరు 20 7 14 71 73 2 132 3 1 179.58 62.62
సెప్టెంబరు 21 3 2 29 55 70 59.04 56.56
సెప్టెంబరు 22 6 5 40 60 3 106 3 3 132.90 118.70
సెప్టెంబరు 23 7 7 43 66 7 100 8 2 128.66 92.51
సెప్టెంబరు 24 11 4 49 80 2 103 3 2 81.29 68.47
సెప్టెంబరు 25 7 12 39 165 6 256 11 403.56 345.41
సెప్టెంబరు 26 7 8 70 130 5 231 6 113.85 80.06
సెప్టెంబరు 27 5 18 55 156 1 235 2 8 111.38 107.62
సెప్టెంబరు 28 5 13 40 143 1 154 3 1 201.86 88.40
సెప్టెంబరు 29 2 10 67 282 4 327 4 135.79 114.58
సెప్టెంబరు 30 3 8 40 187 4 243 4 108.13 91.39
నెల మొత్తం 193 246 1336 3224 101 4906 125 35 3,434.43 2,595.23

అక్టోబరు[మార్చు]

2014 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 4 14 54 264 1 287 3 1 222.35 203.76
అక్టోబరు 02 7 5 40 161 250 4 126.01 99.59
అక్టోబరు 03 2 11 44 127 1 178 1 119.61 117.08
అక్టోబరు 04 7 12 55 168 1 190 3 180.64 159.07
అక్టోబరు 05 7 14 41 102 2 146 3 171.70 133.65
అక్టోబరు 06 2 21 138 142 1 187 1 171.80 153.48
అక్టోబరు 07 10 14 63 203 1 277 1 152.00 131.58
అక్టోబరు 08 6 6 52 179 7 199 7 2 166.13 99.63
అక్టోబరు 09 2 9 47 148 225 1 2 159.39 133.27
అక్టోబరు 10 6 6 26 138 153 1 103.67 94.05
అక్టోబరు 11 6 8 62 136 1 176 1 1 107.87 94.66
అక్టోబరు 12 7 9 45 80 103 2 112.42 100.91
అక్టోబరు 13 7 5 33 67 17 74 17 2 107.98 83.91
అక్టోబరు 14 5 4 33 152 2 181 3 124.35 100.90
అక్టోబరు 15 13 9 46 191 1 221 4 1 120.26 115.40
అక్టోబరు 16 6 6 33 211 5 228 6 1 652.93 621.23
అక్టోబరు 17 6 9 46 187 205 1 160.16 147.71
అక్టోబరు 18 2 7 29 65 80 73.02 48.50
అక్టోబరు 19 5 5 27 57 2 59 3 1 65.19 58.41
అక్టోబరు 20 6 7 39 163 4 225 4 1 67.18 44.01
అక్టోబరు 21 4 10 53 96 4 113 5 213.43 134.89
అక్టోబరు 22 7 10 49 207 3 257 5 2 197.27 174.25
అక్టోబరు 23 5 9 77 135 1 162 1 2 117.15 92.36
అక్టోబరు 24 5 20 61 308 3 322 3 3 241.51 198.86
అక్టోబరు 25 4 12 39 127 4 158 4 2 107.50 88.53
అక్టోబరు 26 12 7 60 101 4 144 4 1 273.28 109.80
అక్టోబరు 27 6 11 41 130 1 158 1 105.99 102.36
అక్టోబరు 28 5 10 54 105 2 120 3 3 106.59 103.66
అక్టోబరు 29 5 11 57 73 6 101 7 3 171.81 104.82
అక్టోబరు 30 7 9 54 97 7 105 7 133.92 107.90
అక్టోబరు 31 10 3 40 115 4 141 4 1 92.53 67.71
నెల మొత్తం 186 293 1538 4435 85 5425 107 32 4,925.62 4,025.97

నవంబరు[మార్చు]

2014 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 3 11 45 240 8 270 9 3 156.53 127.38
నవంబరు 02 7 5 47 42 5 49 7 211.59 197.08
నవంబరు 03 4 4 41 143 8 164 12 90.82 68.63
నవంబరు 04 7 9 53 161 2 191 5 218.94 168.15
నవంబరు 05 9 9 49 175 1 197 1 1 210.12 167.74
నవంబరు 06 7 3 37 128 7 131 8 2 236.05 180.97
నవంబరు 07 8 12 45 85 10 95 10 2 333.50 317.88
నవంబరు 08 2 7 29 88 2 109 3 1 89.50 83.50
నవంబరు 09 2 5 32 38 2 44 3 178.45 151.25
నవంబరు 10 2 15 40 154 5 175 5 2 205.74 190.96
నవంబరు 11 6 8 48 81 1 89 3 144.78 111.03
నవంబరు 12 11 10 53 143 1 178 3 3 133.87 118.67
నవంబరు 13 20 10 72 153 3 178 7 6 375.54 361.52
నవంబరు 14 6 15 57 169 4 180 6 8 458.68 329.12
నవంబరు 15 4 8 36 80 2 95 2 92.58 74.71
నవంబరు 16 5 4 45 123 2 177 3 86.20 74.35
నవంబరు 17 10 6 58 107 5 123 10 274.96 169.68
నవంబరు 18 16 6 52 244 4 252 4 73.59 64.76
నవంబరు 19 5 6 64 137 2 191 4 214.88 102.47
నవంబరు 20 10 3 77 69 3 83 26 99.07 82.33
నవంబరు 21 10 3 53 111 2 117 3 3 97.22 85.20
నవంబరు 22 4 1 32 37 2 60 4 1 60.49 45.43
నవంబరు 23 5 6 53 211 4 228 4 3 455.56 426.22
నవంబరు 24 11 6 47 203 1 220 2 89.26 80.22
నవంబరు 25 11 5 52 151 4 170 4 2 122.34 89.69
నవంబరు 26 4 18 62 155 5 197 7 370.80 229.33
నవంబరు 27 8 6 44 118 1 144 4 1 654.89 535.98
నవంబరు 28 6 15 43 109 6 129 6 270.47 188.40
నవంబరు 29 10 17 74 76 7 104 7 4 250.11 150.42
నవంబరు 30 4 11 119 70 1 87 3 230.47 90.73
నెల మొత్తం 217 244 1559 3801 110 4427 175 42 6,486.99 5,063.79

డిసెంబరు[మార్చు]

2014 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2014 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 8 14 77 248 3 294 4 348.09 302.07
డిసెంబరు 02 3 13 96 202 6 287 7 1 185.58 159.67
డిసెంబరు 03 7 10 65 202 13 220 14 236.06 152.33
డిసెంబరు 04 10 16 140 119 7 150 56 1 177.26 103.74
డిసెంబరు 05 7 5 155 58 6 63 11 2 100.84 63.12
డిసెంబరు 06 3 7 136 146 5 188 9 1 351.91 176.67
డిసెంబరు 07 7 8 77 231 4 327 7 178.74 163.09
డిసెంబరు 08 7 7 199 223 9 274 22 1 336.97 274.70
డిసెంబరు 09 6 10 67 251 1 294 1 351.06 330.86
డిసెంబరు 10 5 12 54 238 4 265 4 177.76 142.59
డిసెంబరు 11 7 5 99 180 3 197 4 1 177.07 170.87
డిసెంబరు 12 5 6 47 255 8 277 10 142.16 108.52
డిసెంబరు 13 6 4 35 61 4 72 4 1 147.85 81.54
డిసెంబరు 14 6 4 70 33 4 38 7 95.12 82.15
డిసెంబరు 15 4 3 54 227 4 254 5 199.40 173.21
డిసెంబరు 16 13 8 72 113 14 144 17 1 649.06 629.41
డిసెంబరు 17 9 4 40 154 4 168 4 184.69 175.58
డిసెంబరు 18 10 7 183 172 2 225 2 1 278.64 216.95
డిసెంబరు 19 5 3 72 63 3 96 6 2 48.67 40.08
డిసెంబరు 20 6 4 194 89 9 108 15 2 106.13 93.19
డిసెంబరు 21 9 3 41 56 4 60 11 102.18 61.79
డిసెంబరు 22 7 3 179 63 3 91 17 1 166.42 116.13
డిసెంబరు 23 5 7 141 74 2 88 42 139.70 127.27
డిసెంబరు 24 14 49 307 146 42 174 57 2 164.25 154.66
డిసెంబరు 25 7 23 149 154 17 192 18 275.74 211.41
డిసెంబరు 26 13 13 83 166 4 201 5 1 295.99 283.26
డిసెంబరు 27 4 52 114 111 55 122 58 2 217.28 211.10
డిసెంబరు 28 7 11 111 106 54 147 55 1 143.95 132.66
డిసెంబరు 29 12 39 103 146 120 182 121 4 367.11 353.93
డిసెంబరు 30 9 44 145 298 5 450 9 484.82 363.92
డిసెంబరు 31 4 6 60 191 4 284 5 10 250.27 158.41
నెల మొత్తం 225 400 3365 4776 423 5932 607 35 7080.77 5814.88