వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2011

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

2011 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 1 3 32 38 16.11 14.10
జనవరి 02 7 1 10 6 22 32.39 31.26
జనవరి 03 2 3 16 49 8 56 8 1 21.71 20.49
జనవరి 04 4 7 28 167 8 171 8 34.95 33.09
జనవరి 05 5 2 6 178 8 182 9 20.61 18.38
జనవరి 06 6 12 7 21 7 20.54 19.79
జనవరి 07 5 3 18 75 11 88 11 42.87 23.27
జనవరి 08 4 2 15 1 17 1 4.18 3.49
జనవరి 09 5 7 11 16 26.32 25.43
జనవరి 10 3 3 17 46 3 65 3 8.36 7.02
జనవరి 11 6 1 4 75 5 81 5 40.41 38.15
జనవరి 12 5 12 24 120 6 132 6 117.37 112.99
జనవరి 13 7 8 19 125 137 2 65.76 65.49
జనవరి 14 8 14 22 4 23 4 1 7.63 7.03
జనవరి 15 7 1 1 1 1 13.62 13.23
జనవరి 16 10 1 2 5 1 5 1 21.31 14.96
జనవరి 17 6 2 5 1 5 1 16.83 15.33
జనవరి 18 13 12 17 138 11 152 11 30.67 28.73
జనవరి 19 7 1 59 58 22 128 22 19.76 11.22
జనవరి 20 7 13 15 6 25 7 34.43 32.80
జనవరి 21 10 4 5 58 12 58 13 31.01 23.79
జనవరి 22 5 3 6 9 2 13 2 26.80 25.98
జనవరి 23 25 33 7 2 10 2 30.36 27.69
జనవరి 24 41 6 39 118 35 159 35 107.65 102.40
జనవరి 25 33 2 62 66 8 126 10 91.16 35.50
జనవరి 26 17 4 8 46 6 46 6 38.40 37.93
జనవరి 27 23 5 32 185 11 213 11 104.01 97.82
జనవరి 28 12 5 25 39 2 62 2 18.31 14.51
జనవరి 29 11 6 34 148 4 196 4 2 74.61 70.59
జనవరి 30 10 6 22 60 5 117 6 2 94.53 87.38
జనవరి 31 11 2 10 29 10 35 11 102.14 94.21
నెల మొత్తం 316 98 538 1920 199 2400 208 6 1,314.80 1,154.05

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2011 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 11 1 28 43 17 82 17 2 22.63 22.06
ఫిబ్రవరి 02 9 4 11 21 5 27 5 35.51 31.34
ఫిబ్రవరి 03 6 2 23 44 2 72 3 13.98 13.44
ఫిబ్రవరి 04 7 3 13 36 2 39 3 16.30 11.25
ఫిబ్రవరి 05 6 2 9 18 2 28 3 11.49 11.40
ఫిబ్రవరి 06 9 3 7 1 2 19.68 10.53
ఫిబ్రవరి 07 8 1 32 16 37 17 9.90 9.30
ఫిబ్రవరి 08 5 3 12 2 12 4 12 13.78 6.12
ఫిబ్రవరి 09 1 4 11 1 6 4 6 1 9.57 9.35
ఫిబ్రవరి 10 7 2 19 6 5 15 7 4 10.91 8.37
ఫిబ్రవరి 11 6 2 23 10 18 19 18 6 25.64 24.76
ఫిబ్రవరి 12 7 3 22 14 5 38 7 13 35.60 25.24
ఫిబ్రవరి 13 5 2 16 13 3 23 3 3 42.09 40.56
ఫిబ్రవరి 14 3 2 18 49 12 55 12 35.32 29.74
ఫిబ్రవరి 15 5 1 15 17 11 29 12 1 89.75 67.39
ఫిబ్రవరి 16 3 1 5 9 9 10 9 1 28.82 20.24
ఫిబ్రవరి 17 7 2 13 10 2 18 2 136.51 132.47
ఫిబ్రవరి 18 7 8 5 4 11 4 33.56 25.00
ఫిబ్రవరి 19 6 4 14 21 4 29 4 6 51.76 51.31
ఫిబ్రవరి 20 8 2 18 1 3 9 3 1 94.74 92.79
ఫిబ్రవరి 21 6 4 30 6 32 8 10.82 9.30
ఫిబ్రవరి 22 3 2 22 112 12 116 12 1 34.24 25.29
ఫిబ్రవరి 23 5 3 18 46 4 57 5 1 28.09 22.97
ఫిబ్రవరి 24 6 7 68 7 77 7 33.25 29.68
ఫిబ్రవరి 25 3 2 23 22 11 28 11 11.39 9.94
ఫిబ్రవరి 26 7 1 18 23 25 54.64 52.00
ఫిబ్రవరి 27 1 4 20 22 2 38.65 38.19
ఫిబ్రవరి 28 9 1 14 52 2 54 2 16.43 15.52
నెల మొత్తం 166 53 427 693 181 960 194 42 965.06 845.55

మార్చి[మార్చు]

2011 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 4 2 10 30 7 30 7 60.51 59.29
మార్చి 02 4 3 16 40 6 55 6 50.53 50.41
మార్చి 03 5 4 15 7 18 7 29.58 26.75
మార్చి 04 7 1 12 28 3 37 3 35.86 35.53
మార్చి 05 7 3 15 9 9 27.75 27.08
మార్చి 06 8 1 14 7 1 17 1 17.10 16.99
మార్చి 07 6 9 31 2 31 2 9.92 8.29
మార్చి 08 3 2 3 21 8 23 8 60.82 60.24
మార్చి 09 3 2 9 18 4 24 4 37.50 35.20
మార్చి 10 4 1 8 6 4 6 4 94.04 72.16
మార్చి 11 1 1 3 26 8 26 8 47.87 46.59
మార్చి 12 1 50 1 52 1 81.17 77.12
మార్చి 13 6 10 4 2 6 2 10.26 9.41
మార్చి 14 3 1 9 17 8 20 8 41.32 40.85
మార్చి 15 2 5 8 42 10 44 10 1 114.01 111.96
మార్చి 16 2 2 5 6 3 9 3 1 57.40 53.60
మార్చి 17 7 11 73 3 88 4 26.35 21.77
మార్చి 18 4 3 8 15 6 15 6 35.23 31.03
మార్చి 19 4 2 4 28 3 28 3 8.79 5.66
మార్చి 20 2 6 8 6.10 2.35
మార్చి 21 6 3 12 33 9 33 9 43.23 21.20
మార్చి 22 8 2 14 12 13 14 13 122.43 120.16
మార్చి 23 9 5 28 27 3 27 3 1 39.54 38.39
మార్చి 24 5 1 43 16 3 18 3 31.25 29.64
మార్చి 25 5 3 13 89 3 92 3 31.73 27.78
మార్చి 26 5 4 15 22 14.01 12.42
మార్చి 27 10 15 12 1 18 1 16.58 13.15
మార్చి 28 5 2 30 91 1 111 2 19.90 14.55
మార్చి 29 4 4 10 30 8 30 8 29.60 24.35
మార్చి 30 4 1 6 64 2 70 2 41.23 37.65
మార్చి 31 3 4 10 1 10 1 13.88 11.39
నెల మొత్తం 147 50 343 865 130 991 132 3 1,255.47 1,142.98

ఏప్రిల్[మార్చు]

2011 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 7 1 11 12 1 14 1 1 30.83 28.13
ఏప్రిల్ 02 1 13 19 13.81 12.29
ఏప్రిల్ 03 2 1 1 2.16 1.28
ఏప్రిల్ 04 6 9 6 4.20 3.91
ఏప్రిల్ 05 6 2 15 13 27 1 24.11 20.44
ఏప్రిల్ 06 3 3 6 2 1 2 1 37.30 34.70
ఏప్రిల్ 07 4 4 10 9 11 34.35 31.34
ఏప్రిల్ 08 10 5 17 22 1 28 3 2 11.71 10.47
ఏప్రిల్ 09 5 1 6 25 34 1 5.06 3.38
ఏప్రిల్ 10 4 7 6 6 10.34 10.03
ఏప్రిల్ 11 6 4 15 46 49 1 26.75 25.60
ఏప్రిల్ 12 7 7 20 108 1 114 1 17.40 16.06
ఏప్రిల్ 13 4 2 11 34 1 49 1 1 12.58 11.91
ఏప్రిల్ 14 10 2 14 13 3 16 3 6.80 5.74
ఏప్రిల్ 15 4 4 15 52 1 53 2 30.62 19.30
ఏప్రిల్ 16 6 14 11 20 3 6.01 4.45
ఏప్రిల్ 17 3 5 16 7 17 12 17 1 24.45 3.17
ఏప్రిల్ 18 5 1 9 29 17 49 18 11.02 9.99
ఏప్రిల్ 19 5 1 6 10 8 10 8 10.99 2.37
ఏప్రిల్ 20 4 2 9 7 7 13 7 1 19.17 18.07
ఏప్రిల్ 21 9 2 4 19 2 24 2 7.21 6.51
ఏప్రిల్ 22 6 1 16 16 9 19 9 14.82 13.35
ఏప్రిల్ 23 9 1 13 30 38 2 10.39 7.92
ఏప్రిల్ 24 5 3 10 6 8 12.69 11.81
ఏప్రిల్ 25 2 3 12 4 6 12 8 25.10 16.38
ఏప్రిల్ 26 5 3 7 32 5 37 5 17.92 14.07
ఏప్రిల్ 27 6 3 12 79 5 87 5 13.17 12.66
ఏప్రిల్ 28 5 6 13 106 9 117 9 40.31 38.08
ఏప్రిల్ 29 4 1 13 13 3 24 3 37.83 22.46
ఏప్రిల్ 30 4 2 6 14 16 45.19 38.95
నెల మొత్తం 157 69 317 738 97 914 109 9 564.33 454.83
2011 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 2 3 7 13 10 18 10 1 97.84 84.32
మే 02 5 5 13 56 5 60 5 129.38 126.41
మే 03 4 1 12 5 1 11 1 59.70 36.33
మే 04 3 2 9 1 5 5 5 10.95 10.65
మే 05 6 1 13 25 2 34 2 29.30 20.20
మే 06 8 4 14 108 13 112 13 26.81 24.31
మే 07 2 1 2 24 25 41.36 39.39
మే 08 9 3 17 4 6 60.51 59.92
మే 09 2 2 8 28 3 32 3 95.55 88.97
మే 10 4 2 7 4 3 4 3 1 50.77 48.67
మే 11 5 1 16 26 3 58 5 1 57.53 56.17
మే 12 7 7 20 102 14 110 16 1 63.84 49.85
మే 13 4 1 13 13 1 30 2 5 27.40 23.80
మే 14 6 8 12 104 111 1 65.58 64.94
మే 15 2 4 8 28 38 27.45 26.14
మే 16 1 2 7 40 2 46 2 23.91 15.65
మే 17 3 1 13 8 2 20 2 2 38.26 37.02
మే 18 7 2 18 15 1 21 1 9 158.62 27.62
మే 19 8 5 44 94 3 105 4 25 36.96 27.62
మే 20 6 3 10 40 3 42 3 26.37 22.25
మే 21 4 10 2 2 1 36.62 29.14
మే 22 6 5 14 4 32 41.78 32.88
మే 23 8 1 10 20 9 36 9 1 117.55 3.46
మే 24 4 8 15 46 5 54 5 215.65 49.57
మే 25 7 6 12 118 9 126 9 234.09 92.17
మే 26 9 3 21 4 7 4 8 19.81 16.35
మే 27 4 1 10 32 8 32 8 17.28 14.45
మే 28 4 3 10 74 10 74 10 36.69 35.29
మే 29 2 2 10 3 2 41 2 42.21 40.52
మే 30 6 2 14 184 10 194 10 32.42 31.44
మే 31 3 3 5 28 3 29 3 1 34.04 31.77
నెల మొత్తం 151 92 394 1249 138 1506 148 48 1,956.25 1,267.27

జూన్[మార్చు]

2011 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 5 4 12 94 23 96 23 1 41.36 21.78
జూన్ 02 3 12 78 7 88 8 4 18.87 17.00
జూన్ 03 4 6 31 150 6 197 6 23 85.32 83.60
జూన్ 04 3 3 4 79 9 83 9 1 74.07 72.71
జూన్ 05 3 10 16 1 21 1 25.53 24.96
జూన్ 06 9 2 11 144 4 170 4 18.67 18.04
జూన్ 07 6 4 10 115 2 126 3 1 524.35 178.79
జూన్ 08 4 1 14 28 4 32 4 2 43.05 40.44
జూన్ 09 7 2 9 196 1 204 1 2 34.48 32.27
జూన్ 10 3 2 31 113 141 16 90.35 75.56
జూన్ 11 5 3 17 136 158 8 66.26 56.70
జూన్ 12 9 8 1 3 1 3 38.05 34.50
జూన్ 13 2 5 27 186 1 220 1 12 42.39 41.07
జూన్ 14 8 26 89 4 133 4 17 80.35 70.04
జూన్ 15 5 3 23 39 2 47 2 4 65.76 50.61
జూన్ 16 4 2 15 152 3 170 3 9 34.65 33.52
జూన్ 17 4 1 7 62 1 64 1 1 116.79 43.45
జూన్ 18 5 6 16 182 3 195 3 6 88.14 80.05
జూన్ 19 3 3 7 1 1 57.65 54.51
జూన్ 20 5 1 15 74 1 88 1 7 42.80 9.73
జూన్ 21 7 3 50 134 2 162 3 13 49.72 40.66
జూన్ 22 3 2 9 118 1 135 3 5 51.73 49.32
జూన్ 23 1 8 30 185 1 227 5 11 50.13 45.77
జూన్ 24 5 5 28 78 3 97 13 8 43.32 38.22
జూన్ 25 1 2 16 85 1 101 30 4 61.43 42.55
జూన్ 26 2 6 14 29 2 35 3 1 22.92 20.65
జూన్ 27 5 6 22 122 136 5 60.35 14.22
జూన్ 28 4 2 8 62 64 1 39.67 36.47
జూన్ 29 7 4 18 186 191 4 65.83 56.32
జూన్ 30 2 2 29 134 1 147 19 16 69.63 60.31
నెల మొత్తం 131 91 529 3067 87 3529 158 178 2,103.61 1,443.81

జూలై[మార్చు]

2011 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 5 7 36 65 2 83 3 4 49.96 47.62
జూలై 02 3 2 13 97 1 106 3 2 73.13 72.21
జూలై 03 5 13 21 12 14 2 223.86 189.87
జూలై 04 8 30 122 142 22 4 311.21 302.40
జూలై 05 4 1 18 95 149 2 4 48.17 44.31
జూలై 06 5 4 15 34 3 48 4 41.75 37.65
జూలై 07 4 5 14 76 1 88 1 124.30 122.14
జూలై 08 6 1 9 44 7 66 7 4 48.84 39.28
జూలై 09 3 2 18 135 1 173 1 1 34.95 27.71
జూలై 10 6 11 39 28 4 113 4 159.43 139.43
జూలై 11 2 4 28 61 124 1 47.45 42.14
జూలై 12 10 5 20 66 1 66 1 77.99 65.86
జూలై 13 4 4 20 35 114.85 50.04
జూలై 14 4 2 15 120 1 126 1 114.46 93.66
జూలై 15 3 2 7 46 46 68.42 67.69
జూలై 16 5 7 18 41 1 75 2 135.54 60.89
జూలై 17 10 9 26 7 3 13 3 74.19 62.67
జూలై 18 3 2 13 105 113 1 1 58.07 41.18
జూలై 19 8 4 15 141 2 154 2 46.25 43.63
జూలై 20 7 7 25 214 227 1 5 65.85 50.07
జూలై 21 5 2 10 105 2 121 5 5 67.21 54.48
జూలై 22 2 12 90 2 100 3 2 90.11 63.84
జూలై 23 5 2 5 27 2 31 2 3 26.73 19.73
జూలై 24 5 5 6 113.35 113.26
జూలై 25 4 6 16 164 13 180 17 4 58.16 54.42
జూలై 26 1 1 6 25 6 34 6 3 22.75 9.23
జూలై 27 2 7 33 137 4 163 4 2 62.21 60.70
జూలై 28 4 2 10 135 147 2 40.90 39.22
జూలై 29 7 20 24 132 2 137 3 291.26 78.09
జూలై 30 5 3 5 34 40 244.26 234.97
జూలై 31 5 21 18 19 1 420.13 416.63
నెల మొత్తం 142 144 532 2396 58 2933 101 47 3,355.71 2,745.02

ఆగస్టు[మార్చు]

2011 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 3 3 11 67 12 71 12 3 162.70 158.57
ఆగస్టు 02 8 16 31 33 35 1 2,456.80 113.92
ఆగస్టు 03 8 6 20 160 174 1 4 203.61 165.58
ఆగస్టు 04 7 2 17 31 2 55 2 63.32 61.83
ఆగస్టు 05 2 4 29 31 212.23 210.69
ఆగస్టు 06 3 1 5 28 34 1 42.53 37.75
ఆగస్టు 07 1 2 7 11 2 11 2 66.11 64.88
ఆగస్టు 08 2 6 14 76 80 1 2 44.23 40.77
ఆగస్టు 09 4 1 1 78 78 54.72 52.30
ఆగస్టు 10 4 5 18 77 81 2 3 49.22 45.31
ఆగస్టు 11 6 14 60 137 1 142 2 266.27 53.24
ఆగస్టు 12 4 1 13 29 1 29 1 32.17 23.19
ఆగస్టు 13 3 1 6 11 11 1 46.76 39.58
ఆగస్టు 14 4 3 14 14 2 17 2 1 62.54 56.79
ఆగస్టు 15 3 3 9 283 1 289 1 1 210.18 121.46
ఆగస్టు 16 3 11 23 110 147 1 1,249.25 56.70
ఆగస్టు 17 10 22 23 138 154 1 1 4,631.22 -171.28
ఆగస్టు 18 7 14 42 210 3 245 3 1 1,723.89 261.68
ఆగస్టు 19 7 4 14 53 1 62 1 1 30.97 29.46
ఆగస్టు 20 10 1 15 80 2 111 2 49.66 27.71
ఆగస్టు 21 4 4 27 8 3 28 3 15 45.92 43.67
ఆగస్టు 22 7 6 16 85 2 92 2 90.16 55.79
ఆగస్టు 23 4 2 4 88 1 97 1 1 34.37 25.92
ఆగస్టు 24 7 3 12 154 1 195 1 4 45.24 44.79
ఆగస్టు 25 3 10 20 129 138 79.85 64.26
ఆగస్టు 26 5 4 7 61 1 79 1 83.18 37.67
ఆగస్టు 27 6 6 19 144 154 1 82.14 51.01
ఆగస్టు 28 9 3 17 39 1 48 1 88.19 82.42
ఆగస్టు 29 4 6 11 161 5 175 5 101.30 99.58
ఆగస్టు 30 6 2 10 59 5 70 5 88.08 45.09
ఆగస్టు 31 7 4 14 155 12 168 12 61.81 57.69
నెల మొత్తం 161 166 504 2738 58 3101 66 40 12,458.64 2,058.06

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2011 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 5 1 8 14 16 23.98 13.45
సెప్టెంబరు 02 8 6 18 23 21 25 21 44.76 42.58
సెప్టెంబరు 03 10 6 16 194 21 196 22 37.18 35.42
సెప్టెంబరు 04 6 3 16 4 4 456.79 160.35
సెప్టెంబరు 05 6 5 13 87 1 98 1 96.45 27.44
సెప్టెంబరు 06 7 11 21 148 179 71.29 52.39
సెప్టెంబరు 07 12 7 37 127 7 150 8 16 71.89 69.29
సెప్టెంబరు 08 7 8 20 93 119 61.88 60.60
సెప్టెంబరు 09 3 5 9 254 1 274 1 1 73.83 66.26
సెప్టెంబరు 10 10 9 25 35 2 40 2 65.42 64.67
సెప్టెంబరు 11 4 6 25 48 4 72 7 6 122.20 117.22
సెప్టెంబరు 12 2 9 17 300 2 313 2 2 114.99 111.36
సెప్టెంబరు 13 7 5 18 196 6 227 8 53.43 29.98
సెప్టెంబరు 14 6 9 23 164 168 128.17 123.57
సెప్టెంబరు 15 5 6 14 150 188 1 1 47.67 45.15
సెప్టెంబరు 16 3 7 17 162 1 186 1 4 157.68 125.90
సెప్టెంబరు 17 6 6 30 151 1 170 1 2 124.72 97.27
సెప్టెంబరు 18 8 5 14 29 43 1 59.48 55.02
సెప్టెంబరు 19 10 8 21 187 4 222 6 67.23 60.42
సెప్టెంబరు 20 10 14 38 222 12 241 12 8 95.23 79.47
సెప్టెంబరు 21 6 12 40 143 145 66.69 62.92
సెప్టెంబరు 22 7 18 35 192 2 213 2 6 84.99 75.32
సెప్టెంబరు 23 5 12 26 135 5 155 5 1 114.81 89.03
సెప్టెంబరు 24 4 7 27 201 207 1 2 55.46 53.61
సెప్టెంబరు 25 7 4 19 40 4 52 4 41.83 40.28
సెప్టెంబరు 26 3 4 14 39 6 81 6 21.99 19.90
సెప్టెంబరు 27 7 9 22 109 4 150 5 3 40.56 35.68
సెప్టెంబరు 28 8 6 25 144 3 150 3 7 48.73 44.06
సెప్టెంబరు 29 6 2 8 67 2 80 2 1 24.55 24.07
సెప్టెంబరు 30 2 7 23 181 4 225 5 6 175.23 96.71
నెల మొత్తం 190 217 639 3839 113 4389 126 67 2,649.09 1,979.38

అక్టోబరు[మార్చు]

2011 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 3 2 4 107 110 1 29.50 28.89
అక్టోబరు 02 5 4 16 40 3 91 3 1 56.43 53.67
అక్టోబరు 03 2 2 10 59 1 93 1 1 13.39 12.77
అక్టోబరు 04 1 5 11 97 1 104 1 3 46.35 37.12
అక్టోబరు 05 5 3 12 124 9 137 9 3 40.85 28.55
అక్టోబరు 06 3 1 11 32 48 2 50.43 47.24
అక్టోబరు 07 6 3 20 324 339 5 155.80 106.33
అక్టోబరు 08 7 7 33 93 3 97 3 1 49.92 35.76
అక్టోబరు 09 3 5 15 67 91 1 2 45.63 38.81
అక్టోబరు 10 3 3 14 180 1 188 2 218.14 41.59
అక్టోబరు 11 7 4 14 155 155 1 1 180.37 7.07
అక్టోబరు 12 5 3 6 111 1 119 2 68.32 65.96
అక్టోబరు 13 5 8 24 182 5 188 7 157.04 30.88
అక్టోబరు 14 3 3 12 161 165 2 65.93 63.90
అక్టోబరు 15 2 6 11 147 2 149 2 33.00 27.81
అక్టోబరు 16 6 9 24 33 46 5 38.92 33.56
అక్టోబరు 17 7 21 23 193 13 207 14 2 35.09 31.86
అక్టోబరు 18 7 8 11 323 2 325 2 1 48.84 42.30
అక్టోబరు 19 3 5 27 199 201 1 1 76.33 72.18
అక్టోబరు 20 2 6 9 192 1 192 2 2 24.05 20.72
అక్టోబరు 21 9 5 28 234 238 1 4 16.27 16.06
అక్టోబరు 22 5 2 10 132 1 134 1 40.49 22.34
అక్టోబరు 23 5 2 10 6 8 20.95 16.99
అక్టోబరు 24 6 8 28 136 1 142 1 1 47.25 46.68
అక్టోబరు 25 4 7 16 174 1 181 1 59.84 45.81
అక్టోబరు 26 6 6 11 33 34 3 26.66 23.98
అక్టోబరు 27 1 6 12 151 1 157 1 1 103.27 99.77
అక్టోబరు 28 2 3 6 203 205 1 42.79 31.74
అక్టోబరు 29 4 6 12 147 153 4 1 26.60 24.42
అక్టోబరు 30 6 4 12 37 2 47 3 22.49 20.66
అక్టోబరు 31 4 4 11 110 2 114 2 42.31 6.03
నెల మొత్తం 137 161 463 4182 50 4458 65 44 1,883.27 1,181.46

నవంబరు[మార్చు]

2011 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 3 14 16 146 146 47.87 27.58
నవంబరు 02 4 18 22 129 131 1 55.14 53.01
నవంబరు 03 5 9 12 59 2 59 2 39.40 36.71
నవంబరు 04 5 20 24 188 19 196 19 80.28 67.66
నవంబరు 05 6 20 51 242 2 262 2 89.82 75.32
నవంబరు 06 4 17 43 41 3 74 4 23 84.45 72.85
నవంబరు 07 9 32 50 128 132 1 4 64.73 55.97
నవంబరు 08 6 19 36 129 2 131 2 9 42.32 35.39
నవంబరు 09 12 22 27 126 2 130 3 45.48 35.02
నవంబరు 10 9 10 16 59 2 59 2 1 132.21 36.15
నవంబరు 11 4 11 14 62 3 74 3 53.36 18.30
నవంబరు 12 6 31 32 191 3 193 4 74.58 52.77
నవంబరు 13 7 5 7 3 3 6 3 1 30.62 25.86
నవంబరు 14 9 8 13 119 5 126 6 48.14 45.11
నవంబరు 15 4 17 19 127 4 139 6 43.90 40.97
నవంబరు 16 3 7 14 106 3 113 3 1 62.41 57.32
నవంబరు 17 8 12 110 5 112 5 40.97 36.14
నవంబరు 18 4 10 13 30 1 30 1 54.30 52.84
నవంబరు 19 7 14 15 56 3 56 6 49.23 21.60
నవంబరు 20 5 6 9 10 10 53.59 51.81
నవంబరు 21 6 23 29 88 4 93 5 46.63 44.89
నవంబరు 22 8 18 24 133 4 141 6 37.03 34.74
నవంబరు 23 3 29 30 111 1 134 2 70.36 56.53
నవంబరు 24 3 21 27 181 4 194 5 54.57 50.83
నవంబరు 25 3 18 19 156 1 167 3 44.83 44.53
నవంబరు 26 3 19 22 96 2 99 5 40.14 34.35
నవంబరు 27 6 2 6 8 22.84 22.54
నవంబరు 28 5 10 14 80 11 85 11 2 56.35 48.42
నవంబరు 29 3 13 21 100 4 110 5 40.41 38.05
నవంబరు 30 9 29 48 169 173 1 92.88 91.92
నెల మొత్తం 161 480 685 3175 93 3383 115 42 1,698.85 1,365.18

డిసెంబరు[మార్చు]

2011 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2011 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 4 4 5 105 3 118 3 22.42 22.14
డిసెంబరు 02 4 6 15 80 2 88 2 4 77.73 60.18
డిసెంబరు 03 9 25 48 111 2 157 3 4 56.89 56.40
డిసెంబరు 04 3 13 23 28 36 77.54 70.42
డిసెంబరు 05 4 9 13 121 3 121 3 1 62.78 61.77
డిసెంబరు 06 4 6 9 67 2 153 2 1 44.19 37.38
డిసెంబరు 07 5 5 9 93 3 100 3 2 37.43 34.58
డిసెంబరు 08 6 5 8 87 2 91 2 42.33 36.70
డిసెంబరు 09 6 2 6 31 171 1 78.13 76.45
డిసెంబరు 10 9 2 25 83 105 1 2 40.70 8.94
డిసెంబరు 11 6 6 13 7 2 10 2 2 37.74 33.85
డిసెంబరు 12 5 1 14 44 60 2 5 141.82 -113.61
డిసెంబరు 13 4 2 33 11 42 1 5 25.78 22.93
డిసెంబరు 14 2 4 11 119 1 121 1 60.19 0.94
డిసెంబరు 15 9 5 12 140 2 149 3 1 81.13 44.05
డిసెంబరు 16 8 4 6 104 3 115 3 40.53 34.81
డిసెంబరు 17 5 2 2 15 1 19 1 36.50 17.31
డిసెంబరు 18 7 5 31 34 136 47.41 39.88
డిసెంబరు 19 3 1 10 166 186 1 44.91 40.92
డిసెంబరు 20 3 4 6 95 101 1 47.51 41.19
డిసెంబరు 21 3 4 20 93 1 121 1 11 72.70 65.27
డిసెంబరు 22 7 2 37 35 1 59 1 1 17.19 14.98
డిసెంబరు 23 3 2 7 63 96 1 1 23.19 20.41
డిసెంబరు 24 5 1 87 32 1 79 1 15 21.44 17.25
డిసెంబరు 25 4 6 28 52 79 1 76.11 69.78
డిసెంబరు 26 8 6 30 118 1 199 2 1 45.72 44.48
డిసెంబరు 27 3 8 18 128 254 2 56.16 51.45
డిసెంబరు 28 8 6 25 94 2 377 3 43.49 40.45
డిసెంబరు 29 2 3 11 34 112 2 27.76 21.80
డిసెంబరు 30 1 3 154 16 304 3 5 6.73 5.90
డిసెంబరు 31 3 1 34 86 264 8 19.08 14.03
నెల మొత్తం 153 153 750 2292 32 4023 46 75 1513.22 993.03