అశ్రు గ్రంధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అశ్రు గ్రంధులు
Gray896.png
Lacrimal apparatus of the right eye. The lacrimal gland is to the upper left. The right side of the picture is towards the nose.
Tear system.svg
Tear system.

a = lacrimal gland
b = superior lacrimal punctum
c = superior lacrimal canal
d = lacrimal sac
e = inferior lacrimal punctum
f = inferior lacrimal canal
g = nasolacrimal canal
లాటిన్ glandula lacrimalis
గ్రే'స్ subject #227 1028
ధమని lacrimal artery
నాడి lacrimal nerve, Zygomatic nerve via Communicating branch
Dorlands/Elsevier g_06/12392431

అశ్రు గ్రంధులు (Lacrimal glands) కన్ను పరిసరాలలోని గ్రంథులు. ఇవి అశ్రువులు లేదా కన్నీరు తయారుచేస్తాయి.