మూస:Periodic table (period 6)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
6
Cae­ sium
55
Barium
56
Lan­ thanum
57
Cerium
58
Praseo­ dymium
59
Neo­ dymium
60
Prome­ thium
61
Sama­ rium
62
Europ­ ium
63
Gadolin­ ium
64
Ter­ bium
65
Dyspro­ sium
66
Hol­ mium
67
Erbium
68
Thulium
69
Ytter­ bium
70
Lute­ tium
71
Haf­ nium
72
Tanta­ lum
73
Tung­ sten
74
Rhe­ nium
75
Os­ mium
76
Iridium
77
Plat­ inum
78
Gold
79
Mer­ cury
80
Thallium
81
Lead
82
Bis­ muth
83
Polo­ nium
84
Asta­ tine
85
Radon
86
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]