రసాయనిక సూత్రాలు నిఘంటువు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ ఫార్ములా సూచిక ద్వారా రసాయన ఫార్ములాలు, సిఎఎస్ (CAS) సంఖ్యలుతో సాధారణ రసాయన సమ్మేళనాలు జాబితా. మూలకం అకర్బన సమ్మేళనాలను వద్ద ప్రత్యామ్నాయ జాబితాను ఇది పూరిస్తుంది. కర్బన సమ్మేళనాలు పూర్తి జాబితా ఏనాడూ సంపూర్ణంగా ఉండదు. దానికి కారణం ఉంది, ప్రకృతి ద్వారా నుండి మాత్రమే లభ్యమయ్యే ఈ జాబితా అనంతం అవుతుంది.

గమనిక: కొన్ని మూలకాలు అయిన అల్యుమినియం సల్ఫర్ సల్ఫర్, సీసియం వంటి ఇంగ్లీషు స్పెల్లింగులు వేరుగా ఉండవచ్చును.

విషయ సూచిక: A B C Ca–Cu D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z &

A[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
Ac2O3 ఆక్టీనియం ట్రై ఆక్సైడ్
AgBF4 సిల్వర్ టెట్రాఫ్లోరోబోరేట్ 14104-20-2
AgBr సిల్వర్ బ్రోమైడ్ 7785-23-1
AgBrO3 సిల్వర్ బ్రొమేట్ 7783-89-3
AgCl సిల్వర్ క్లోరైడ్ 7783-90-6
AgCl3Cu2 డైకాపర్ సిల్వర్ ట్రైక్లోరైడ్ 69569-03-5
AgClO3 సిల్వర్ క్లోరేట్
AgClO4 సిల్వర్ పర్‌క్లోరేట్ 7783-93-9
AgCN సిల్వర్ సైనైడ్ 506-64-9
AgF సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ 7775-41-9
AgF2 సిల్వర్ (II) ఫ్లోరైడ్ 7775-41-9
AgI సిల్వర్ అయొడైడ్ 7783-96-2
AgIO3 సిల్వర్ అయొడైడ్ 7783-97-3
AgMnO4 సిల్వర్ పర్మాంగనేటు 7783-98-4
AgN3 సిల్వర్ ఎజైడ్ 13863-88-2
AgNO3 సిల్వర్ నేట్రేట్ 7761-88-8
Ag2O సిల్వర్ ఆక్సైడ్ 1301-96-8
AgO సిల్వర్ మొనాక్సైడ్
AgONC సిల్వర్ ఫల్మినేట్ 5610-59-3
AgPF6 సిల్వర్ హెక్సాఫ్లోరోఫాస్ఫేట్ 26042-63-7
AgSNC సిల్వర్ థయోసైనేట్ 1701-93-5
Ag2C2 సిల్వర్ ఎసిటలైడ్ 7659-31-6
Ag2CO3 సిల్వర్ (I) కార్బొనేట్ 534-16-7
Ag2C2O4 సిల్వర్ ఆక్సలేట్ 533-51-7
Ag2Cl2 సిల్వర్ (II) డైక్లోరైడ్ 75763-82-5
Ag2CrO4 సిల్వర్ క్రోమేట్ 7784-01-2
Ag2Cr2O7 సిల్వర్ డైక్రోమేట్
Ag2F సిల్వర్ సబ్‌ఫ్లోరైడ్ 1302-01-8
Ag2MoO4 సిల్వర్ మోలిబ్డేట్ 13765-74-7
Ag2O సిల్వర్ (I) ఆక్సైడ్ 20667-12-3
Ag2S సిల్వర్ సల్ఫైడ్ 21548-73-2
Ag2SO4 సిల్వర్ సల్ఫేట్ 10294-26-5
Ag2Se సిల్వర్ సెలెనైడ్ 1302-09-6
Ag2SeO3 సిల్వర్ సెలెనైట్ 7784-05-6
Ag2SeO4 సిల్వర్ సెలెనేట్ 7784-07-8
Ag2Te సిల్వర్ (I) టెలురైడ్ 12002-99-2
Ag3Br2 సిల్వర్ డైబ్రోమైడ్ 11078-32-3
Ag3Br3 సిల్వర్ triబ్రోమైడ్ 11078-33-4
Ag3Cl3 సిల్వర్ (III) ట్రైక్లోరైడ్ 12444-96-1
Ag3I3 సిల్వర్ (III) ట్రైఅయొడైడ్ 37375-12-5
Ag3PO4 సిల్వర్ ఫాస్ఫేట్ 7784-09-0
AlBO అల్యూమినియం బోరాన్ ఆక్సైడ్ 12041-48-4
AlBO2 అల్యూమినియం బొరేట్ 61279-70-7
AlBr అల్యూమినియం మోనోబ్రోమైడ్ 22359-97-3
AlBr3 అల్యూమినియం ట్రైబ్రోమైడ్ 7727-15-3
AlCl అల్యూమినియం మోనోక్లోరైడ్ 13595-81-8
AlClF అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 22395-91-1
AlClF అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 22395-91-1
AlClF2 అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 13814-65-8
AlClO అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఆక్సైడ్ 13596-11-7
AlCl2H డైక్లోరో అల్యూమేని 16603-84-2
AlCl3 అల్యూమినియం క్లోరైడ్ 16603-84-2
AlCl2F అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 13497-96-6
AlCl3 అల్యూమినియం ట్రైక్లోరైడ్ 7446-70-0
AlCl4Cs అల్యూమినియం సీజియం టెట్రా క్లోరైడ్ 17992-03-9
AlCl4K పొటాషియం టెట్రాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 13821-13-1
AlCl4Na సోడియం టెట్రాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 7784-16-9
AlCl4Rb అల్యూమినియం రుబీడియంటెట్రా క్లోరైడ్ 17992-02-8
AlCl6K3 పొటాషియం హెక్సాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 13782-08-6
AlCl6Na3 సోడియం హెక్సాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 60172-46-5
AlF అల్యూమినియం మోనోఫ్లోరైడ్ 13595-82-9
AlFO అల్యూమినియం మోనోఫ్లోరైడ్మొనాక్సైడ్ 13596-12-8
AlF2 అల్యూమినియం డైఫ్లోరైడ్ 13569-23-8
AlF2O అల్యూమినియం డైఫ్లోరైడ్ఆక్సైడ్ 38344-66-0
AlF3 అల్యూమినియం ట్రైఫ్లోరైడ్ 7784-18-1
AlF4K పొటాషియం టెట్రాఫ్లోరోఅల్యూమినేట్ 14484-69-6
AlF4Li లిథియం టెట్రాఫ్లోరోఅల్యూమినేట్ 15138-76-8
AlF6K3 పొటాషియం హెక్సాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 13775-52-5
AlF6Li3 లిథియం హెక్సాక్లోరోఅల్యూమినేట్ 13821-20-0
AlF6Na3 క్రయోలైట్ 15096-52-3
AlGaInP అల్యూమినియం -గాలియం-ఇండియంఫాస్ఫైడ్
Al(OH)3 అల్యూమినియం హైడ్రాఆక్సైడ్ 21645-51-2
AlI అల్యూమినియం మోనోఅయొడైడ్ 29977-41-1
AlI3 అల్యూమినియం ట్రైఅయొడైడ్ 7784-23-8
AlLiO2 లిథియం అల్యూమినేట్ 12003-67-7
AlN అల్యూమినియం నైట్రైడ్ 24304-00-5
Al(NO2)3 అల్యూమినియం నైట్రైట్
Al(NO3)3 అల్యూమినియం నేట్రేట్ 13473-90-0
AlNaO2 సోడియం అల్యూమినేట్ 1302-42-7
AlO అల్యూమినియం మొనాక్సైడ్ 14457-64-8
AlOSi అల్యూమినియం సిలికాన్‌మొనాక్సైడ్ 37361-47-0
AlO2 అల్యూమినియం (IV) ఆక్సైడ్ 11092-32-3
AlP అల్యూమినియం మోనోఫాస్ఫైడ్ 20859-73-8
AlPO4 అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్ 7784-30-7
AlTe అల్యూమినియం మోనోటెలురైడ్ 23330-86-1
AlTe2 మోనోఅల్యూమినియం డైటెలురైడ్ 39297-18-2
Al2BeO4 బెరీలియం అల్యూమినియంఆక్సైడ్ 12004-06-7
Al2Br6 డైఅల్యూమినియం హెక్సాబ్రోమైడ్ 18898-34-5
Al2(CO3)3 అల్యూమినియం కార్బొనేట్ 14455-29-9
Al2Cl9K3 పొటాషియం అల్యూమినియం క్లోరైడ్ 74978-20-4
Al2CoO4 కోబాల్ట్ బ్లూ 1333-88-6
Al2F6 అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ 17949-86-9
Al2I6 అల్యూమినియం అయొడైడ్ 18898-35-6
Al2MgO4 మెగ్నీషియం అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ 12068-51-8
Al2O డైఅల్యూమినియం మొనాక్సైడ్ 12004-36-3
Al2O2 డైఅల్యూమినియండైఆక్సైడ్ 12252-63-0
Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ 1344-28-1
Al2O5Si అల్యూమినియం సిలికేట్ 1302-76-7
Al2O5Si అల్యూమినియం సిలికేట్ 12141-46-7
Al2O5Si అండాల్సైట్ 12183-80-1
Al2O7Si2 అల్యూమినియం సిలికేట్ 1332-58-7
Al2S డైఅల్యూమినియం మోనోసల్ఫైడ్ 12004-45-4
Al2S3 అల్యూమినియం సల్ఫైడ్ 1302-81-4
Al2(SO4)3 అల్యూమినియం సల్ఫేట్ 14455-29-9
Al2Se డైఅల్యూమినియం సెలెనైడ్ 12598-14-0
Al2Te డైఅల్యూమినియం టెలురైడ్ 12598-16-2
Al3F14Na5 చియోలైట్ 1302-84-7
Al4C3 అల్యూమినియం కార్బైడ్
Al6BeO10 బెరీలియం అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ 12253-74-6
Al6O13Si2 ముల్లైట్ 1302-93-8
ArClF ఆర్గాన్ క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 53169-15-6
ArClH ఆర్గాన్ క్లోరైడ్ హైడ్రైడ్ 163731-17-7
ArFH ఆర్గాన్ ఫ్లోరైడ్ హైడ్రైడ్ 163731-16-6
AsBrO ఆర్సెనిక్ ఆక్సీబ్రోమైడ్ 82868-10-8
AsBr3 ఆర్సెనిక్ ట్రైబ్రోమైడ్ 7784-33-0
AsClO ఆర్సెనిక్ మొనాక్సైడ్ మోనోక్లోరైడ్ 14525-25-8
AsCl3 ఆర్సెనిక్ ట్రైక్లోరైడ్ 7784-34-1
AsCl3O ఆర్సెనిక్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 60646-36-8
AsCl4F ఆర్సెనిక్ టెట్రా క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ 87198-15-0
AsF3 ఆర్సెనిక్ ట్రైఫ్లోరైడ్ 7784-35-2
AsF5 ఆర్సెనిక్ పెంటాఫ్లోరైడ్ 7784-36-3
AsH3 ఆర్సైన్ 7784-42-1
AsI3 ఆర్సెనిక్ ట్రైఅయొడైడ్ 7784-45-4
AsO ఆర్సెనిక్ మొనాక్సైడ్ 12005-99-1
AsO2 ఆర్సెనిక్ డైఆక్సైడ్ 12255-12-8
AsP ఆర్సెనిక్ మోనోఫాస్ఫైడ్ 12255-33-3
AsP3 ఆర్సెనిక్ ట్రైఫాస్ఫైడ్ 12511-95-4
AsTl థాలియం ఆర్సెనైడ్ 12006-09-6
As2I4 ఆర్సెనిక్ డైఅయొడైడ్ 13770-56-4
As2O3 ఆర్సెనిక్ ట్రైఆక్సైడ్ 1327-53-3
As2P2 ఆర్సెనిక్ డైఫాస్ఫైడ్ 12512-03-7
As2O5 ఆర్సెనిక్ పెంటాఆక్సైడ్ 1303-28-2
As2S4 ఆర్సెనిక్ టెట్రాసల్ఫైడ్ 1303-32-8
As2S5 ఆర్సెనిక్ పెంటాసల్ఫైడ్ 1303-34-0
As2Se ఆర్సెనిక్ హెమిసెలెనైడ్ 1303-35-1
As2Se3 ఆర్సెనిక్ ట్రైసెలెనైడ్ 1303-36-2
As2Se5 ఆర్సెనిక్ పెంటాసెలెనైడ్ 1303-37-3
As3O4 ఆర్సెనిక్ టెట్రాఆక్సైడ్ 83527-53-1
As3P ఆర్సెనిక్ (III) ఫాస్ఫైడ్ 12512-11-7
As4O3 టెట్రాఆర్సెనిక్ ట్రైఆక్సైడ్ 83527-54-2
As4O5 టెట్రాఆర్సెనిక్ పెంటాక్సైడ్ 83527-55-3
As4S3 టెట్రాఆర్సెనిక్ ట్రైసల్ఫైడ్ 12512-13-9
As4S4 టెట్రాఆర్సెనిక్ టెట్రాసల్ఫైడ్ 12279-90-2
AuBO గోల్డ్ మోనోబ్రోమైడ్ మొనాక్సైడ్ 12588-90-8
AuBr గోల్డ్ బ్రోమైడ్ 10294-27-6
AuBr3 గోల్డ్ ట్రైబ్రోమైడ్ 10294-28-7
AuCN గోల్డ్ సైనైడ్ 506-65-0
AuCl గోల్డ్ క్లోరైడ్ 10294-29-8
AuCl3 గోల్డ్ ట్రైక్లోరైడ్ 13453-07-1
AuF3 గోల్డ్ ట్రైఫ్లోరైడ్ 14720-21-9
AuI గోల్డ్ అయొడైడ్ 10294-31-2
AuI3 గోల్డ్ (III) అయొడైడ్ 31032-13-0
Au(OH)3 గోల్డ్ హైడ్రాఆక్సైడ్ 1303-52-2
AuTe గోల్డ్ టెలురైడ్ 37043-71-3
Au2O3 గోల్డ్ ట్రైఆక్సైడ్ 1303-58-8
Au2S గోల్డ్ సల్ఫైడ్ 1303-60-2
Au2S3 గోల్డ్ ట్రైసల్ఫైడ్ 1303-61-3
Au2(SeO4)3 గోల్డ్ ట్రైసెలెనేట్ 10294-32-3
Au2Se3 గోల్డ్ ట్రైసెలెనైడ్ 1303-62-4

B[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
BAs బోరాన్ ఆర్సెనైడ్ 12005-69-5
BAsO4 బోరాన్ (III) ఆర్సెనేట్
BBr3 బోరాన్ ట్రైబ్రోమైడ్ 10294-33-4
BCl3 బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ 10294-34-5
BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ 7637-07-2
BI3 బోరాన్ అయొడైడ్ 13517-10-7
BN బోరాన్ నైట్రైడ్ 10043-11-5
B(NO2)3 బోరాన్ నైట్రైట్
B(NO3)3 బోరాన్ నేట్రేట్
B(OH)3 బోరిక్ ఆమ్లం 10043-35-3
BP బోరాన్ (III) ఫాస్ఫైడ్ 20205-91-8
BPO4 బోరాన్ (III) ఆర్థోఫాస్ఫేట్ 13308-51-5
B2Cl4 బోరాన్ క్లోరైడ్ 13701-67-2
B2F4 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ 13965-73-6
B2H6 బోరాన్ హైడ్రైడ్ 19287-45-7
B2O3 బోరాన్ (III) ఆక్సైడ్ 1303-86-2
B2S3 బోరాన్ సల్ఫైడ్ 12007-33-9
B3N3H6 బోరాజైన్ 6569-51-3
B4C బోరాన్ కార్బైడ్ 12069-32-8
Ba(AlO2)2 బేరియం అల్యూమినేట్ 12004-04-5
Ba(AsO3)2 బేరియం ఆర్సెనైట్ 125687-68-5
Ba(AsO4)2 బేరియం ఆర్సెనేట్ 56997-31-0
BaB6 బేరియం హెక్సాబోరైడ్ 12046-08-1
Ba(BrO3)2·H2O బేరియం బ్రోమేట్ మోనోహైడ్రేట్ 10326-26-8
Ba(BrO3)2·2H2O బేరియం బ్రోమేట్ డైహైడ్రేట్
BaBr2 బేరియం బ్రోమైడ్ 10553-31-8
Ba(CHO2)2 బేరియం ఫార్మేట్ 541-43-5
Ba(C2H3O2)2 బేరియం ఎసిటేట్ 543-81-7
Ba(CN)2 బేరియం సైనైడ్ 542-62-1
BaC2O4 బేరియం ఆక్సలేట్ 516-02-9
BaC2 బేరియం కార్బైడ్ 50813-65-5
BaCO3 బేరియం కాబొనేట్
విథరైట్
513-77-9
Ba(ClO4)2 బేరియం పర్‌క్లోరేట్ 13465-95-7
BaCl2 బేరియం క్లోరైడ్ 10361-37-2
BaCrO4 బేరియం క్రోమేట్
బేరియం క్రోమేట్(VI)
10294-40-3
BaF2 బేరియం ఫ్లోరైడ్ 7787-32-8
BaFeSi4O10 గిల్లేస్ఫైట్
BaHgI4 బేరియం టెట్రాఅయొడోమెర్క్యురేట్(II) 10048-99-4
BaI2 బేరియం అయొడైడ్ 13718-50-8
BaK2(CrO4)2 బేరియం పొటాషియం క్రోమేట్ 27133-66-0
BaMnO4 బేరియం మాంగనేట్ 7787-35-1
Ba(MnO4)2 బేరియం పర్మాంగనేటు 7787-36-2
BaMoO4 బేరియం మాలిబ్డేట్ 7787-37-3
BaN6 బేరియం ఎజైడ్ 18810-58-7
Ba(NO2)2 బేరియం నైట్రైట్ 13465-94-6
Ba(NO3)2 బేరియం నేట్రేట్ 10022-31-8
Ba(NbO3)2 బేరియం నియోబేట్ 12009-14-2
BaNb2O6 బేరియం మెటానియోబేట్ 12009-14-2
BaO బేరియం ఆక్సైడ్ 1304-28-5
Ba(OH)2 బేరియం హైడ్రాఆక్సైడ్
బేరిట
17194-00-2
BaO2 బేరియం పెరాక్సైడ్ 1304-29-6
Ba(PO3)2 బేరియం మెటాఫాస్ఫేట్ 13466-20-1
BaS బేరియం సల్ఫైడ్ 21109-95-5
Ba(SCN)2 బేరియం థియోసైనేట్ 2092-17-3
BaS2O3 బేరియం థియోసల్ఫేట్ 35112-53-9
BaSiF6 బేరియం హెక్సాఫ్లోరోసిలికేట్ 17125-80-3
BaSO3 బేరియం సల్ఫైట్ 7787-39-5
BaSO4 బేరియం సల్ఫైట్
బేరైట్
7787-43-7
BaSe బేరియం సెలెనైడ్ 1304-39-8
BaSeO3 బేరియం సెలెనైట్ 13718-59-7
BaSeO4 బేరియం సెలెనేట్ 7787-41-9
BaSiO3 బేరియం మెటాసిలికేట్ 13255-26-0
BaSi2 బేరియం సిలిసైడ్ 1304-40-1
BaSi2O5 బేరియం డైసిలికేట్ 12650-28-1
BaSn3 బేరియం స్టాన్నెట్ 12009-18-6
BaTeO3 బేరియం టెలురైట్ 58440-17-8
BaTeO4·3H2O బేరియం టెలెరేట్ ట్రైహైడ్రేట్ 28557-54-2
BaTiO3 బేరియం టైటనేట్
బేరియం మెటాటైటనేట్
12047-27-7
BaU2O7 బేరియం యురేనియం ఆక్సైడ్ 10380-31-1
BaWO4 బేరియం టంగ్‌స్టేట్ 7787-42-0
BaZrO3 బేరియం జిర్కోనేట్ 12009-21-1
Ba2Na(NbO3)5 బేరియం సోడియం నియోబేట్ 12323-03-4
Ba2P2O7 బేరియం పైరోఫాస్ఫేట్ 13466-21-2
Ba2V2O7 బేరియం పైరోవానడేట్
Ba2XeO6 బేరియం పెర్కెసేనేట్
Ba3(CrO4)2 బేరియం క్రోమేట్(V) 12345-14-1
Ba3N2 బేరియం నైట్రిడ్ 12047-79-9
Ba3(PO4)2 బేరియం ఆర్థోఫాస్ఫేట్
Ba3(VO4)2 బేరియం ఆర్థోవాండేట్ 39416-30-3
BeB2 బెరీలియం బోరైడ్ 12228-40-9
Be(BH4)2 బెరీలియం బోరోహైడ్రైడ్ 17440-85-6
BeBr2 బెరీలియం బ్రోమైడ్ 7787-46-4
Be(CHO2)2 బెరీలియం ఫార్మేట్ 1111-71-3
BeCO3 బెరీలియం కార్బొనేట్
Be(C2H3O2)2 బెరీలియం ఎసిటేట్ 543-81-7
Be(C5H7O2)2 బెరీలియం ఎసిటైల్‌ఎసిటొనేట్ 10210-64-7
BeCl2 బెరీలియం క్లోరైడ్ 7787-47-5
Be(ClO)2 బెరీలియం హైపోక్లోరైట్
Be(ClO3)2 బెరీలియం క్లోరేట్
Be(ClO4)2 బెరీలియం పర్‌క్లోరేట్
BeF2 బెరీలియం ఫ్లోరైడ్ 7787-49-7
BeI2 బెరీలియం అయొడైడ్ 7787-53-3
Be(NO2)2 బెరీలియం నైట్రైట్
Be(NO3)2 బెరీలియం నేట్రేట్
BeO బెరీలియం ఆక్సైడ్
బ్రోమోల్లైట్
1304-56-9
Be(OH)2 బెరీలియం హైడ్రాఆక్సైడ్ 13327-32-7
BeS బెరీలియం సల్ఫైడ్ 13598-22-6
BeSO3 బెరీలియం సల్ఫైట్
BeSO4 బెరీలియం సల్ఫేట్ 13510-49-1
Be2C బెరీలియం కార్బైడ్ 506-66-1
Be3N2 బెరీలియం నైట్రైడ్ 1304-54-7
BiBO3 బిస్మత్(III) ఆర్థోబోరేట్
BiBr3 బిస్మత్(III) బ్రోమైడ్ 7787-58-8
Bi(C2H3O2)3 బిస్మత్(III) ఎసిటేట్ 22306-37-2
BiC6H5O7 బిస్మత్(III) సిట్రేట్ 813-93-4
BiCl3 బిస్మత్(III) క్లోరైడ్ 7787-60-2
BiF3 బిస్మత్(III) ఫ్లోరైడ్ 7787-61-3
BiI3 బిస్మత్(III) అయొడైడ్ 7787-64-6
Bi(NO3)3·5H2O బిస్మత్(III) నేట్రేట్ పెంటాహైడ్రేట్ 10035-06-0
BiOCl బిస్మత్(III) ఆక్సీక్లోరైడ్ 7787-59-9
BiOI బిస్మత్(III) ఆక్సీఅయొడైడ్ 7787-63-5
(BiO)2CO3 బిస్మత్ ఆక్సీకార్బొనేట్ 5892-10-4
BiPO4 బిస్మత్(III) ఆర్థోఫాస్ఫేట్ 10049-01-1
Bi(VO3)5 బిస్మత్(III) మెటావెనడేట్
Bi2Se3 బిస్మత్(III) సెలెనైడ్
బిస్మత్ సెలెనైడ్
12068-69-8
Bi2(MoO4)3 బిస్మత్(III) మోలిబ్డేట్ 13565-96-3
Bi2O3 బిస్మత్(III) ఆక్సైడ్ 1304-76-3
Bi2S3 బిస్మత్(III) సల్ఫైడ్
బిస్మతైనైట్
1345-07-9
Bi2Se3 బిస్మత్(III) సెలెనైడ్ 12068-69-8
BrCl బ్రోమిన్ క్లోరైడ్ 13863-41-7
BrO3 బ్రోమేటియాన్ 15541-45-4
Br2 బ్రొమిన్ 7726-95-6

C[మార్చు]

రసాయన సమ్మేళనం పర్యాయపదములు సిఎఎస్ (CAS) సంఖ్య
CCl2F2 డైక్లోరోడైఫ్లోరోమీథేన్
ఫ్రెయాన్-12
75-71-8
CCl4 కార్బన్‌టెట్రాక్లోరైడ్
టెట్రాక్లోరోమీథేన్
56-23-5
CFCl3 ఫ్రెయాన్-11 75-69-4
CFCl2CF2Cl ఫ్రెయాన్-13
CHCl3 క్లోరోఫాం
ట్రైక్లోరోమీథేన్
మెథైల్‌ట్రైక్లోరైడ్
67-66-3
CHO2 ఫార్మేట్అయాన్
CH2CHCHCH2 1,3-బ్యుటాడీన్ 106-99-0
CH2CO కీటోన్
CH2CHOH ఇథనాల్
CH2ClCOOH క్లోరోఎసిటిక్ఆమ్లం
CH2Cl2 డైక్లోరోమీథేన్ 75-09-2
CH2O ఫార్మాల్డిహైడ్ 19710-56-6
CH2OHCH2OH ఇథిలీన్ గ్లైకాల్
CH3CCH ప్రొపైన్
CH3CHCHCH3 2-బ్యూటేన్
CH3CHCH2 ప్రొపీన్
CH3CHO ఎసిటాల్డిహైడ్
CH3CH2Br బ్రోమోఈథేన్
CH3CH2CH2CH2OH బ్యూటేనా-1-ల్
CH3CH2CH2OH 1-ప్రొపనాల్
ప్రొపనా-1-ల్
CH3CH2CONH2 ప్రొపనమైడ్
CH3CH2COOH ప్రొపియోనోక్ ఆమ్లం
CH3CH2OCH2CH3 డైఇథైల్ ఈథర్
ఈథాక్సీఈథేన్
CH3CH2OH ఇథనాల్
CH3(CH2)16COOH స్టియరిక్ ఆమ్లం
CH3COCH3 అసిటోన్
CH3COCl ఎసిటైల్ క్లోరైడ్
CH3CONH2 ఎసిటమైడ్
ఇథనమైడ్
CH3COO ఎసిటేట్ అయాన్
CH3COOCHCH2 వినైల్ ఎసిటేట్
CH3COOCH2C6H5 బెంజైల్ఎసిటేట్
CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 ఐసోఎమైల్ఎసిటేట్
CH3COOH ఎసిటిక్ ఆమ్లం
ఇథనోయిక్ ఆమ్లం
CH3Cl క్లోరోమీథేన్
మిథైల్‌క్లోరైడ్
74-87-3
CH3I అయొడోమీథేన్
మిథైల్ అయొడైడ్
74-88-4
CH3OCH3 డైమిథైల్ ఈథర్
CH3OH మిథనాల్
CH3SCH3 డైమిథైల్ సల్ఫైడ్
డిఎమ్‌ఎస్
CH3SH మీథేనిథియాల్
(CH3)2CHOH ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్
2-ప్రొపనాల్
ప్రొపనా-2-ల్
ఐసోప్రొపనాల్
(CH3)2CO ఎసిటోన్
(CH3)2C2O4 డైమిథైల్ ఆక్సలేట్
(CH3)2NNH2 డైమెథైల్ హైడ్రాజీన్
(CH3)2S+CH2CH2COO డైమిథైల్‌సల్ఫోనియోప్రొపియోనేట్
డిఎమ్‌ఎస్‌పి
(CH3)3CCl t-బ్యుటైల్ క్లోరైడ్
(CH)3COH t-బ్యుటైల్ ఆల్కహాల్
(CH3)3COOC(CH3)3 డై-t-బ్యుటైల్ పెరాక్సైడ్
డిటిబిపి
CH4 మీథేన్
సహజ వాయువు
74-82-8
CN సైనైడ్ అయాన్
(CN)2 సైనోజెన్
C(NH2)3NO3 గువానైడిన్ నేట్రేట్
CNO సైనేట్ అయాన్
CO కార్బన్ మొనాక్సైడ్ 630-08-0
COCl2 ఫాస్ఫోజీన్ 75-44-5
CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 124-38-9
CO3 కార్బన్ ట్రైఆక్సైడ్
CO32− కార్బొనేట్ అయాన్
CS2 కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ 75-15-0
C2F4 టెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్ 116-14-3
C2H2 ఎసిటిలిన్ 74-86-2
C2H3Cl వినైల్ క్లోరైడ్ 75-01-4
C2H3O2 ఎసిటేట్ అయాన్
C2H4 ఎథిలిన్ 74-85-1
C2H4Cl2 ఎథిలిన్ డైక్లోరైడ్ 107-06-2
C2H4O2 ఎసిటిక్ ఆమ్లం 64-19-7
C2H5Br బ్రోమోఈథేన్ 74-96-4
C2H5NH2 ఎథిలమైన్
C2H5NO2 గ్లైసీన్
56-40-6
C2H5O ఈథ్ఆక్సైడ్ అయాన్
C2H5OH ఇథనాల్
ఇథైల్ ఆల్కహాల్
(C2H5)2NH డైఇథైల్‌ఎమైన్
C2H6 ఈథేన్ 74-84-0
C2H6OS డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్
డిఎమ్‌ఎస్‌ఒ
67-68-5
C2O42− ఆక్సలేట్ అయాన్
C3H3O4 మాలొనేట్ అయాన్
C3H5N3O9 నైట్రోగ్లిసరిన్
C3H6 సైక్లోప్రొపేన్ 75-19-4
ప్రొపిలిన్ 115-07-1
C3H7NO2 ఎలనిన్
56-41-7
C3H7NO2S సిస్టిన్
52-90-4
C3H7NO3 సెరిన్
56-45-1
C3H8 ప్రొపేన్ 74-98-6
C3H8O ప్రొపనాల్
1-ప్రొపనాల్
71-23-8
2-ప్రొపనాల్ 67-63-0
C3N3(OH)3 సైన్యూరిక్ ఆమ్లం
C3N12 సైన్యూరిక్ ట్రైఎజైడ్ 5637-83-2
C4H7BrO2 2-బ్రోమోబ్యుటిరిక్ ఆమ్లం 80-58-0
4-బ్రోమోబ్యుటిరిక్ ఆమ్లం 2623-87-2
α-బ్రోమోఐసోబ్యుటిరిక్ ఆమ్లం 2052-01-9
ఇథైల్ బ్రోమోఎసిటేట్ 105-36-2
C4H7NO4 ఆస్పార్టిక్ ఆమ్లం
56-84-8
C4H8 సైక్లోబ్యూటేన్ 287-23-0
C4H8N2O3 ఆస్పార్జిన్
70-47-3
C4H8O టెట్రాహైడ్రోఫ్యురాన్
109-99-9
C4H9NO3 థ్రియోనైన్
72-19-5
C4H9OH బ్యుటైల్ ఆల్కహాల్
C4H10 బ్యూటేన్ 106-97-8
2-మిథైల్‌ప్రొపేన్ 75-28-5
C4H10O డైఇథైల్ ఈథర్ 60-29-7
C5H4NCOOH నియాసిన్
C5H5 సైక్లోపెంటాడైఇనైల్ ఆనయాన్
C5H5N పిరిడిన్ 110-86-1
C5H9NO2 ప్రొలిన్
147-85-3
C5H9NO4 గ్లుటామిక్ ఆమ్లం
56-86-0
C5H10 సైక్లోపెంటేన్ 287-92-3
C5H10N2O3 గ్లూటామిన్
56-85-9
C5H10O4 డీఆక్సీరైబోస్ 533-67-5
C5H11NO2 వాలిన్
660-88-8
C5H11NO2S మీథియానిన్
25343-91-3
C5H12 పెంటేన్ 109-66-0
C6F5COOH పెంటాఫ్లోరోబెంజోయిక్ ఆమ్లం
C6H4O2 ఆర్థోబెంజోక్వినోన్ 583-63-1
పారాబెంజోక్వినోన్
క్వినోన్
106-51-4
C6H5CHO బెంజాల్డిహైడ్
C6H5CH2OH బెంజైల్ ఆల్కహాల్
C6H5COCl బెంజోయిల్ క్లోరైడ్
C6H5COO బెంజోయేట్ అయాన్
C6H5COOH బెంజోయిక్ ఆమ్లం 65-85-0
C6H5F ఫ్లోరోబెంజీన్ 462-06-6
C6H5OH ఫినాల్
C6H5O73− సిట్రేట్ అయాన్
(C6H5)4Ge టెట్రాఫినైల్ జెర్మేన్
C6H6 బెంజీన్ 71-43-2
C6H6O2
(బెంజీండైయోల్లు)
కేట్కాల్ 120-80-9
హైడ్రోక్వినోన్ 123-31-9
రిసోర్సినాల్ 108-46-3
C6H8O7 సిట్రిక్ ఆమ్లం 77-92-9
C6H9N3O2 హిస్టిడైన్
71-00-1
C6H10O3 4-ఎసిటైల్ బ్యుటిరిక్ ఆమ్లం 3128-06-1
బ్యుటైల్ గ్లైఆక్సోలేట్ 6295-06-3
ఇథైల్ ఎసిటోఎసిటేట్ 141-97-9
2-హైడ్రాక్సీప్రోపైల్ ఎక్రిలేట్ 25584-83-2
పాంటోలాక్టోన్ 599-04-2
ప్రొపైల్ పిర్యువేట్
C6H12 సైక్లోహెక్సేన్ 110-82-7
C6H12O6 ఫ్రక్టోజ్ 7660-25-5
గ్లూకోజ్ 50-99-7
C6H13NO ఎన్-ఇథైల్‌మోర్ఫోలిన్ 1119-29-5
C6H13NO2 ఐసోల్యూసిన్
73-32-5
ల్యూసిన్
61-90-5
C6H14 హెక్సేన్ 110-54-3
C6H14N2O2 లైసిన్
56-87-1
C6H14N4O2 ఆర్గినిన్
74-79-3
C7H8 టాలీన్ 108-88-3
C7H16 హెప్టేన్ 142-82-5
C8H8 క్యుబేన్ 277-10-1
C8H9NO2 ఎసిటమైనోఫెన్ 103-90-2
C8H9NO2 ఎమినోమిథైల్బెంజోయిక్ ఆమ్లం
C8H9NO2 హైడ్రాక్సీడనైడాల్
C8H9NO2 మిథైల్ ఆంథ్రనిలేట్
C8H18 ఆక్టేన్ 111-65-9
C9H8O4 ఎసిటైల్‌సెలిసిలిక్ ఆమ్లం
ఆస్పిరిన్
50-78-2
C9H11NO2 ఫినైల్‌ఎలనైన్
63-91-2
C9H11NO3 టైరోసిన్
31330-59-3
C9H20 నోనేన్ 111-84-2
C10H8 నాఫ్థలిన్ 91-20-3
C10H14O మెంథా స్పిక్టా హెర్బ్ ఆయిల్ 8008-79-5
C10H15ON ఎఫిడ్రిన్ 56370-30-0
C10H16O కాంఫర్ 76-22-2
C10H22 డెకేన్ 124-18-5
C11H12N2O2 ట్రిప్టోఫాన్
Trp
73-22-3
C11H24 ఉండెకేన్ 1120-21-4
C12H10 బైఫినైల్ 92-52-4
C12H22O11 మాల్టోస్ 69-79-4
సూక్రోస్ 57-50-1
C12H26 డోడెకేన్ 112-40-3
C13H10O బెంజోఫినోన్ 119-61-9
C13H12O β-అయొనోన్ 2484-16-4
C13H28 ట్రైడెకేన్ 629-50-5
C14H10 ఆంత్రసీన్ 120-12-7
C14H10O14 బెంజోయిల్ పెరాక్సైడ్ 94-36-0
C14H18N2O5 ఆస్పార్టేం 81-14-1
C14H30 టెట్రాడెకేన్ 629-59-4
C15H32 పెంటాడెకేన్ 629-62-9
C16H34 హెక్సాడెకేన్ 544-76-3
C17H36 హెప్టాడెకేన్ 629-78-7
C18H32O2 లినోలియిక్ ఆమ్లం 60-33-3
C18H36O2 స్టియరిక్ ఆమ్లం 57-11-4
C18H38 ఆక్టోడెకేన్ 593-45-3
C19H40 నోనాడెకేన్ 629-92-5
C20H24O2N2 క్వినైన్ 130-95-0
C20H42 ఈకోసేన్ 112-95-8
C21H36N7O16P3S కోఎంజైం ఏ 31416-98-5
C21H30O2 టెట్రాహైడ్రోకన్నాబినాల్ 1972-08-3
C164H256Na2O68S2 మైటోటాక్సిన్ 59392-53-9
Cl2O8 క్లోరిన్ ఆక్టాక్సైడ్

Ca–Cu[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
CaB6 calcium boride 12007-99-7
CaBr2 calcium బ్రోమైడ్ 7789-41-5
Ca(CN)2 calcium cyanide 592-01-8
CaCO3 calcium carbonate
spent lime
calcite
limestone
marble
471-34-1
CaC2 calcium carbide 75-20-7
Ca(CHO2)2 calcium formate 544-17-2
Ca(C2H3O2)2 calcium acetate 62-54-4
CaC2O4 calcium oxalate 563-72-4
CaCN2 calcium cyanamide 156-62-7
CaCl2 calcium క్లోరైడ్ 10043-52-4
Ca(ClO)2 calcium hypochlorite
Ca(ClO3)2 calcium chlorate 10137-74-3
Ca(ClO4)2 calcium perchlorate 13477-36-6
CaF2 calcium fluoride
fluorite
7789-75-5
CaH2 calcium hydride 7789-78-8
Ca(H2PO2)2 calcium hypophosphite 7789-79-9
CaI2 calcium iodide 10102-68-8
Ca(IO3)2 calcium iodate 7789-80-2
CaMoO4 calcium molybdate 7789-82-4
Ca(NO2)2 calcium nitrite 13780-06-8
Ca(NO3)2 calcium నేట్రేట్ 10124-37-5
Ca(NO3)2 · 4H2O Calcium నేట్రేట్ tetrahydrate 13477-34-4
Ca(NbO3)2 calcium metaniobate
CaO quicklime
calcium ఆక్సైడ్
burnt lime
1305-78-8
Ca(OH)2 calcium hydrఆక్సైడ్
slaked lime
1305-62-0
CaO2 calcium పెరాక్సైడ్ 1305-79-9
CaS calcium sulfide
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
20548-54-3
CaSO3 calcium sulfite
CaSO4 calcium sulfate
whiskers crystal
7778-18-9
CaSO4 · 0.5H2O plaster of paris
calcium sulfate hemihydrate
10034-76-1
CaSe calcium selenide 1305-84-6
CaSeO3 calcium selenite
CaSeO4 calcium selenate
CaSiO3 calcium metasilicate
wollastonite
1344-95-2
CaTe calcium telluride 12013-57-9
CaTeO3 calcium tellurite
CaTeO4 calcium tellurate
CaTiO3 calcium titanate 12049-50-2
Ca(VO3)2 calcium metavanadate
Ca(VO4)2 calcium orthovanadate
CaWO4 calcium tungstate 7790-75-2
Ca3N2 calcium nitride 12013-82-0
Ca3P2 calcium phosphide 1305-99-3
CdBr2 cadmium బ్రోమైడ్ 7789-42-6
Cd(CN)2 cadmium cyanide 542-83-6
CdCO3 cadmium carbonate 513-78-0
Cd(C2H3O2)2 cadmium acetate 543-90-8
CdC2O4 cadmium oxalate 814-88-0
CdCl2 cadmium క్లోరైడ్ 10108-64-2
CdCrO4 cadmium chromate 14312-00-6
CdF2 cadmium fluoride 7790-79-6
CdI2 cadmium iodide 7790-80-9
Cd(IO3)2 cadmium iodate 7790-81-0
CdMoO4 cadmium molybdate 13972-68-4
Cd(NO3)2 cadmium నేట్రేట్ 10325-94-7
Cd(N3)2 cadmium azide 14215-29-3
CdO cadmium ఆక్సైడ్ 1306-19-0
Cd(OH)2 cadmium hydrఆక్సైడ్ 21041-95-2
CdS cadmium sulfide
greenockite
1306-23-6
CdSO3 cadmium sulfite
CdSO4 cadmium sulfate 10124-36-4
CdSb cadmium antimonide 12014-29-8
CdSe cadmium selenide
cadmoselite
1306-24-7
CdSeO3 cadmium selenite
CdSiO3 cadmium metasilicate 13477-19-5
Cd(TaO3)2 cadmium metatantalate
CdTe cadmium telluride 1306-25-8
CdTeO4 cadmium tellurate
CdTiO3 cadmium titanate 12014-14-1
CdWO4 cadmium tungstate 7790-85-4
CdZrO3 cadmium metazirconate
Cd2Nb2O7 cadmium niobate 12187-14-3
Cd3As2 cadmium arsenide 12006-15-4
Cd3P2 cadmium phosphide 12014-28-7
Cd3(PO4)2 cadmium phosphate
CeB6 cerium boride 12008-02-5
CeBr3 cerium(III) బ్రోమైడ్ 14457-87-5
CeC cerium carbide 12012-32-7
CeCl3 cerium(III) క్లోరైడ్ 7790-86-5
CeF3 cerium(III) fluoride 7758-88-5
CeF4 cerium(IV) fluoride 7758-88-5
CeI2 cerium(II) iodide 19139-47-0
CeI3 cerium(III) iodide 7790-87-6
CeN cerium nitride 25764-08-3
CeO2 cerium(IV) ఆక్సైడ్
cerianite
1306-38-3
CeS cerium(II) sulfide 12014-82-3
Ce(SO4)2 cerium(IV) sulfate
CeSi2 cerium silicide 12014-85-6
Ce2C3 cerium(III) carbide 12115-63-8
Ce2O3 cerium(III) ఆక్సైడ్ 1345-13-7
Ce2S3 cerium(III) sulfide 12014-93-6
ClF chlorine fluoride 7790-89-8
ClF3 chlorine trifluoride 7790-91-2
ClF5 chlorine pentafluoride 13637-63-3
ClOClO3 chlorine perchlorate 27218-16-2
ClO2 chlorine డైఆక్సైడ్ 10049-04-4
ClO3F chlorine ట్రైఆక్సైడ్ fluoride 7616-94-6
Cl2 chlorine 7782-50-5
Cl2O3 chlorine ట్రైఆక్సైడ్ 17496-59-2
Cl2O6 chlorine hexఆక్సైడ్ 12442-63-6
Cl2O7 chlorine heptఆక్సైడ్ 10294-48-1
CoAl2O4 cobalt(II) aluminate 13820-62-7
CoAs cobalt arsenide 27016-73-5
CoAs2 cobalt(II) arsenide 12044-42-7
CoB cobalt(II) boride 12006-77-8
CoBr2 cobalt(II) బ్రోమైడ్ 7789-43-7
Co(CN)2 cobalt(II) cyanide 542-84-7
Co(C2H3O2)2 cobalt(II) acetate 71-48-7
Co(C2H3O2)3 cobalt(III) acetate 917-69-1
CoC2O4 cobalt(II) oxalate 814-89-1
Co(ClO4)2 cobalt(II) perchlorate 13455-31-7
CoCl2 cobalt(II) క్లోరైడ్ 7646-79-9
CoCrO4 cobalt(II) chromate 24613-38-5
CoCr2O4 cobalt(II) chromite 13455-25-9
CoF2 cobalt(II) fluoride 10026-17-2
CoF3 cobalt(III) fluoride 10026-18-3
Co(IO3)2 cobalt(II) iodate 13455-28-2
CoI2 cobalt(II) iodide 15238-00-3
CoMoO4 cobalt(II) molybdate 13762-14-6
Co(NO3)2 cobalt(II) నేట్రేట్ 10141-05-6
Co(NO3)3 cobalt(III) నేట్రేట్ 15520-84-0
CoO cobalt(II) ఆక్సైడ్ 1307-96-6
Co(OH)2 cobalt(II) hydrఆక్సైడ్ 21041-93-0
Co(OH)3 cobalt(III) hydrఆక్సైడ్ 1307-86-4
CoS cobalt(II) sulfide 1317-42-6
CoS2 cobalt disulfide 12013-10-4
CoSb cobalt antimonide 12052-42-5
CoSe cobalt(II) selenide 1307-99-9
CoSeO3 cobalt(II) selenite
CoTe cobalt(II) telluride 12017-13-9
CoTiO3 cobalt(II) titanate 12017-01-5
CoWO4 cobalt(II) tungstate 12640-47-0
Co2B cobalt boride 12045-01-1
Co2SO4 cobalt(II) sulfate 10124-43-3
Co2S3 cobalt(III) sulfide 1332-71-4
Co2SiO4 cobalt(II) orthosilicate 12017-08-2
Co2SnO4 cobalt(II) stannate 12139-93-4
Co2TiO4 cobalt(II) titanite 12017-38-8
Co3(Fe(CN)6)2 cobalt(II) ferricyanide 14049-81-1
CrBr2 chromium(II) బ్రోమైడ్ 10049-25-9
CrBr3 chromium(III) బ్రోమైడ్ 10031-25-1
CrCl2 chromium(II) క్లోరైడ్ 10049-05-5
CrCl3 chromium(III) క్లోరైడ్ 10025-73-7
CrCl4 chromium(IV) క్లోరైడ్ 15597-88-3
CrF2 chromium(II) fluoride 10049-10-2
CrF3 chromium(III) fluoride 7788-97-8
CrF4 chromium(IV) fluoride 10049-11-3
CrF5 chromium(V) fluoride 13843-28-2
CrF6 chromium(VI) fluoride 13843-28-2
CrI2 chromium(II) iodide 13478-28-9
CrI3 chromium(III) iodide 13569-75-0
Cr(NO3)3 chromium(III) నేట్రేట్ 13548-38-4
Cr(NO2)3 chromium(III) nitrite
CrO2 chromium(IV) ఆక్సైడ్ 12018-01-8
CrO3 chromium(VI) ఆక్సైడ్ 1333-82-0
CrO42− chromate ion
CrO2Cl2 chromium(VI) oxyక్లోరైడ్ 14977-61-8
CrPO4 chromium(III) phosphate 7789-04-0
CrSb chromium antimonide 12053-12-2
CrVO4 chromium(III) orthovanadate
Cr2O3 chromium(III) ఆక్సైడ్
eskolaite
1308-38-9
Cr2(SO4)3 chromium(III) sulfate 10101-53-8
Cr2S3 chromium(III) sulfide 12018-22-3
Cr2Se3 chromium(III) selenide
Cr2(TeO4)3 chromium(III) tellurate
Cr2Te3 chromium(III) telluride 12053-39-3
Cr3As2 chromium(II) arsenide
Cr3C2 chromium(II) carbide 12012-35-0
Cr3Sb2 chromium(II) antimonide
Cr3Si2 chromium(II) silicide
CsBO2 caesium borate 92141-86-1
CsBr caesium బ్రోమైడ్ 7787-69-1
CsBrO3 caesium bromate 13454-75-6
CsBr3 caesium triబ్రోమైడ్
CsCN caesium cyanide 21159-32-0
CsC2H3O2 caesium acetate 3396-11-0
CsCl caesium క్లోరైడ్ 7647-17-8
CsClO caesium hypochlorite
CsClO2 caesium chlorite
CsClO3 caesium chlorate 13763-67-2
CsClO4 caesium perchlorate 13454-84-7
CsF caesium fluoride 13400-13-0
CsI caesium iodide 7789-17-5
CsI3 caesium triiodide
CsNH2 caesium amide 22205-57-8
CsNO2 caesium nitrite
CsNO3 caesium నేట్రేట్ 7789-18-6
CsN3 caesium azide 22750-57-8
CsNbO3 caesium metaniobate
CsOH caesium hydrఆక్సైడ్ 21351-79-1
CsO2 caesium suపెరాక్సైడ్ 12018-61-0
Cs2O2 caesium పెరాక్సైడ్
Cs2S caesium sulfide 12214-16-3
CsSCN caesium thiocyanate
CsSeO4 caesium selenate
CsTaO3 caesium metatantalate
Cs2CO3 caesium carbonate 29703-01-3
CsHCO3 caesium bicarbonate
CsHSO3 caesium bisulfite
CsHSO4 caesium bisulfate
Cs2C2O4 caesium oxalate
Cs2CrO4 caesium chromate
Cs2Cr2O7 caesium డైక్రోమేట్
Cs2HPO4 caesium hydrogen orthophosphate
Cs2MoO4 caesium molybdate 13597-64-3
Cs2O caesium ఆక్సైడ్ 20281-00-9
Cs2SO3 caesium sulfite
Cs2SO4 caesium sulfate 10294-54-9
Cs2SiO3 caesium metasilicate
Cs2TeO4 caesium tellurate
Cs2TiO3 caesium titanate
caesium metatitanate
Cs2WO4 caesium orthotungstate
Cs3PO4 caesium orthophosphate
Cs3VO4 caesium orthovanadate
CuBr copper(I) బ్రోమైడ్ 7787-70-4
Cu(BrO3)2 · 6H2O copper(II) bromate hexahydrate
CuBr2 copper(II) బ్రోమైడ్
CuC2O4 copper oxalate
CuCl copper(I) క్లోరైడ్ 7758-89-6
Cu(ClO3)2 · 6H2O copper(II) chlorate hexahydrate
CuCl2 copper(II) క్లోరైడ్ 7447-39-4
CuF copper(I) fluoride
CuF2 copper(II) fluoride
CuFeS2 copper ఐరన్ sulfide
chalcopyrite
CuFe2O4 copper(II) ఐరన్(II) ఆక్సైడ్
CuFe2S3 copper ఐరన్ sulfide
cubanite
[Cu(H2O)4]SO4 · H2O blue vitriol
CuI copper(I) iodide 7681-65-4
CuIO3 copper(I) iodate
Cu(IO3)2 copper(II) iodate
CuMoO4 copper(II) orthomolybdate
Cu(NO3)2 copper(II) నేట్రేట్
Cu(NO3)2 · 3H2O copper(II) నేట్రేట్ trihydrate
Cu(NO3)2 · 6H2O copper(II) నేట్రేట్ hexahydrate 10294-41-4
Cu(NbO3)2 copper(II) orthoniobate
CuO copper(II) ఆక్సైడ్ 1317-38-0
Cu(OH)2 copper(II) hydrఆక్సైడ్
Cu(OH)2CO3 Verdigris
CuS copper(II) sulfide
covellite
1317-40-4
CuSCN copper(I) thiocyanate
CuSO4 copper(II) sulfate 7758-98-7
CuSO4 · 5H2O copper(II) sulfate pentahydrate
CuSe copper(II) selenide
CuSeO3 · 2H2O copper(II) selenite dihydrate
CuSeO4 · 5H2O copper(II) selenate pentahydride
CuSiO3 copper(II) metasilicate
CuTe copper(II) telluride
CuTeO3 copper(II) tellurite
CuTiO3 copper(II) metatitanate
Cu(VO3)2 copper(II) metavanadate
CuWO4 copper(II) orthotungstate
Cu2CO3(OH)2 malachite
Cu2S copper(I) sulfide
chalcocite
Cu2Se copper(I) selenide
Cu2Te copper(I) telluride
Cu3As copper(I) arsenide
Cu3P copper(I) phosphide
Cu3(PO4)2 copper(II) phosphate
Cu3Sb copper(III) antimonide
Cu9S5 copper sulfide
digenite

D[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
DBr deuterium బ్రోమైడ్
DI deuterium iodide
DLi lithium deuteride
DNa sodium deuteride
D2O deuterium ఆక్సైడ్
heavy water
D3O trideuterium ఆక్సైడ్
DyBr3 dysprosium(III) బ్రోమైడ్
DyCl2 dysprosium(II) క్లోరైడ్
DyCl3 dysprosium(III) క్లోరైడ్
DySi2 dysprosium(II) silicide
Dy2O3 dysprosium(III) ఆక్సైడ్
Dy2S3 dysprosium(III) sulfide

E[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
ErF erbium monofluoride 16087-67-5
ErF2 erbium difluoride 16087-65-3
ErF3 erbium trifluoride 13760-83-3
ErI3 erbium triiodide 13813-42-8
ErI4Na erbium sodium tetraiodide 129863-13-4
ErO erbium మొనాక్సైడ్ 12280-61-4
EuF europium monofluoride 17209-60-8
EuF3 europium trifluoride 13765-25-8
EuI2 europium diiodide 22015-35-6
EuNbO2 europium niobium డైఆక్సైడ్ 107069-78-3
EuNb2O6 europium diniobium హెక్సాక్సైడ్ 55216-32-5
EuO europium మొనాక్సైడ్ 12020-60-9
EuO2V monoeuropium monovandium డైఆక్సైడ్ 88762-30-5
EuO3Ti europium titanium ట్రైఆక్సైడ్ 12020-61-0
EuO3V europium metavanadate 39432-21-8
EuO4W europium tungsten tetraఆక్సైడ్ 13537-12-7
EuS europium monosulfide 12020-65-4
EuS2 europium disulfide 55957-42-1
Eu2O dieuropium మొనాక్సైడ్ 62462-47-9
Eu2O2 dieuropium డైఆక్సైడ్ 62462-48-0
Eu2S dieuropium monosulfide 62462-49-1
Eu2S2 dieuropium disulfide 62462-51-5

F[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
F2Fe ఐరన్ fluoride 41428-55-1
FGa gallium monofluoride 13966-78-4
FGaO gallium monofluoride మొనాక్సైడ్ 15586-66-0
FGd gadolinium monofluoride 12259-18-6
FGe germanium monofluoride 14929-46-5
FHo holmium monofluoride 16087-66-4
FI iodine monofluoride 13873-84-2
FI2 monofluorodiiodine 58751-33-0
FIn indium monofluoride 13966-95-5
FLa lanthanum monofluoride 13943-44-7
FLi lithium fluoride 7789-24-4
FLiO lithium hypofluorite 34240-84-1
FLi2 dilithium monofluoride 50644-69-4
FMg magnesium monofluoride 14953-28-7
FMn monomanganese monofluoride 13569-25-0
FMnO3 manganese fluoride ట్రైఆక్సైడ్ 15586-97-7
FMo molybdenum monofluoride 60388-18-3
FN fluoroimidogen 13967-06-1
FNO nitrosyl fluoride 7789-25-5
FNO2 nitryl fluoride 10022-50-1
FNO3 fluorine నేట్రేట్ 7789-26-6
FNS thiazyl fluoride 18820-63-8
FNa sodium fluoride 7681-49-4
FNa2 disodium monofluoride 87331-13-3
FNd neodymium monofluoride 13940-77-7
FO oxygen monofluoride 12061-70-0
FOTh thorium monofluoride మొనాక్సైడ్ 19797-90-1
FOTi titanium fluoride ఆక్సైడ్ 17497-75-5
FO2 dioxygen monofluoride 15499-23-7
FO3S fluorosulfate radical 21549-02-0
FP phosphorus monofluoride 16027-92-2
FPS phosphenothious fluoride 55753-39-4
FPS2 phosphenodithioic fluoride 137649-46-8
FPb lead monofluoride 14986-72-2
FPu plutonium monofluoride 20882-16-0
FRb rubidium fluoride 13446-74-7
FS monosulfur monofluoride 16068-96-5
FSc scandium monofluoride 14017-33-5
FSm samarium monofluoride 17209-59-5
FSn tin monofluoride 13966-74-0
FSr strontium monofluoride 13569-27-2
FTh thorium monofluoride 51686-34-1
FTi titanium fluoride 18025-22-4
FTl thallium monofluoride 7789-27-7
FW tungsten monofluoride 51621-16-0
FXe xenon monofluoride 16757-14-5
FY yttrium monofluoride 13981-88-9
FZr zirconium fluoride 13569-28-3
F2 fluorine 7782-41-4
F2Fe ferrous fluoride 7789-28-8
F2Ga gallium difluoride 51777-79-8
F2Gd gadolinium difluoride 12259-19-7
F2Ge germanium difluoride 13940-63-1
F2GeO difluorogermanone 72190-38-6
F2Hg mercury fluoride 7783-39-3
F2Hg2 mercury fluoride 13967-25-4
F2Ho holmium difluoride 16087-64-2
F2IP difluoroiodophosphine 13819-11-9
F2K2 dipotassium difluoride 12285-62-0
F2Kr krypton difluoride 13773-81-4
F2La lanthanum difluoride 15948-68-2
F2Li2 lithium fluoride 12265-82-6
F2Mg magnesium fluoride 7783-40-6
F2Mn manganese difluoride 7782-64-1
F2Mo molybdenum difluoride 20205-60-1
F2MoO2 molybdenum difluoride డైఆక్సైడ్ 13824-57-2
F2N difluoroamino radical 3744-07-8
F2N2O nitrosodifluoroamine 14984-78-2
F2Na2 disodium difluoride 12285-64-2
F2Nd neodymium difluoride 13940-76-6
F2Ni nickel difluoride 10028-18-9
F2O oxygen difluoride 7783-41-7
F2OS thionyl fluoride 7783-42-8
F2OSi difluorooxosilane 14041-22-6
F2OTi titanium fluoride ఆక్సైడ్ 13537-16-1
F2O2 perfluoroపెరాక్సైడ్ 7783-44-0
F2O2S sulfuryl fluoride 2699-79-8
F2O2W tungsten difluoride డైఆక్సైడ్ 14118-73-1
F2O5S3 peroxydisulfuryl difluoride
F2P phosphorus difluoride 13873-52-4
F2Pb lead difluoride 7783-46-2
F2Pt platinum difluoride 18820-56-9
F2Pu plutonium difluoride 20882-15-9
F2S sulfur difluoride 13814-25-0
F2SW tungsten difluoride monosulfide 41831-78-1
F2S2 difluorodisulfane 13709-35-8
F2S2 thiothionyl fluoride 16860-99-4
F2S2 thiothionyl fluoride 101947-30-2
F2S2W tungsten difluoride disulfide 41831-81-6
F2Sc scandium difluoride 14017-34-6
F2Se selenium difluoride 70421-43-1
F2Si difluorosilylene 13966-66-0
F2Sn tin difluoride 7783-47-3
F2Sr strontium fluoride 7783-48-4
F2Th thorium difluoride 28844-11-3
F2Ti titanium difluoride 13814-20-5
F2Tl2 dithallium difluoride 31970-97-5
F2W tungsten difluoride 33963-15-4
F2Xe xenon difluoride 13709-36-9
F2Y yttrium difluoride 13981-89-0
F2Zn zinc difluoride 7783-49-5
F2Zr zirconium fluoride 13842-94-9
F3Fe ఐరన్ trifluoride 7783-50-8
F3Ga gallium trifluoride 7783-51-9
F3Gd gadolinium trifluoride 13765-26-9
F3Ho holmium trifluoride 13760-78-6
F3La lanthanum trifluoride 13709-38-1
F3Li3 trilithium trifluoride 110682-19-4
F3Lu lutetium trifluoride 13760-81-1
F3Mn manganese trifluoride 7783-53-1
F3Mo molybdenum trifluoride 20193-58-2
F3MoO molybdenum trifluoride ఆక్సైడ్ 22529-29-9
F3MoS molybdenum trifluoride sulfide 67374-76-9
F3N nitrogen trifluoride 7783-54-2
F3NO nitrogen trifluoride ఆక్సైడ్ 13847-65-9
F3NO2S difluoroaminosulfonyl fluoride 13709-30-3
F3NO3S difluoraminooxysulfonyl fluoride 6816-12-2
F3NS thiazyl trifluoride 15930-75-3
F3NaSn sodium trifluorostannate 13782-22-4
F3Nd neodymium trifluoride 13709-42-7
F3OP phosphoryl fluoride 13478-20-1
F3OTa tantalum మొనాక్సైడ్ trifluoride 20263-47-2
F3OV vanadium trifluoride ఆక్సైడ్ 13709-31-4
F3P phosphorus trifluoride 7783-55-3
F3PS thiophosphoryl fluoride 2404-52-6
F3Pr praseodymium trifluoride 13709-46-1
F3Pu plutonium trifluoride 13842-83-6
F3Rh rhodium fluoride 60804-25-3
F3S sulfur trifluoride 30937-38-3
F3SW tungsten trifluoride monosulfide 41831-79-2
F3Sb antimony trifluoride 7783-56-4
F3Sc scandium fluoride 13709-47-2
F3Si trifluorosilyl radical 14835-14-4
F3Sm samarium trifluoride 13765-24-7
F3Tb terbium trifluoride 13708-63-9
F3Th thorium trifluoride 13842-84-7
F3Ti titanium trifluoride 13470-08-1
F3Tl thallium trifluoride 7783-57-5
F3Tm thulium trifluoride 13760-79-7
F3W tungsten trifluoride 51621-17-1
F3Y yttrium trifluoride 13709-49-4
F3Yb ytterbium trifluoride 13760-80-0
F3Zr zirconium trifluoride 13814-22-7
F4Ge germanium tetrafluoride 7783-58-6
F4Ge2 digermanium tetrafluoride 12332-08-0
F4Hf hafnium fluoride 13709-52-9
F4Mg2 dimagnesium tetrafluoride 56450-89-6
F4Mg2 magnesium fluoride 58790-41-3
F4Mo molybdenum tetrafluoride 23412-45-5
F4MoO molybdenum tetrafluoride ఆక్సైడ్ 14459-59-7
F4MoS molybdenum tetrafluoride monosulfide 70487-60-4
F4N2 tetrafluorohydrazine 10036-47-2
F4Na2Sn disodium tetrafluorostannate 15007-55-3
F4OOs osmium ఆక్సైడ్ tetrafluoride 38448-58-7
F4OP2 diphosphorus tetrafluoride ఆక్సైడ్ 13812-07-2
F4ORe rhenium tetrafluoride ఆక్సైడ్ 17026-29-8
F4OS sulfur tetrafluoride ఆక్సైడ్ 13709-54-1
F4OW tungsten tetrafluoride ఆక్సైడ్ 13520-79-1
F4OXe xenon tetrafluoride ఆక్సైడ్ 13774-85-1
F4P2 diphosphorus tetrafluoride 13824-74-3
F4Pb lead tetrafluoride 7783-59-7
F4Pt platinum tetrafluoride 13455-15-7
F4Pu plutonium tetrafluoride 13709-56-3
F4S sulfur tetrafluoride 7783-60-0
F4SW tungsten tetrafluoride monosulfide 41831-80-5
F4Se selenium tetrafluoride 13465-66-2
F4Si silicon tetrafluoride 7783-61-1
F4Sn2 ditin tetrafluoride 130950-28-6
F4Ti titanium fluoride 7783-63-3
F4U uranium tetrafluoride 10049-14-6
F4W tungsten tetrafluoride 13766-47-7
F4Xe xenon tetrafluoride 13709-61-0
F4Zr zirconium tetrafluoride 7783-64-4
F5I iodine pentafluoride 7783-66-6
F5Mo molybdenum pentafluoride 13819-84-6
F5ORe rhenium మొనాక్సైడ్ pentafluoride 23377-53-9
F5P phosphorus pentafluoride 7647-19-0
F5Pu plutonium pentafluoride 31479-19-3
F5S disulfur decafluoride 10546-01-7
F5Sb antimony pentafluoride 7783-70-2
F5Ta tantalum pentafluoride 7783-71-3
F5U uranium pentafluoride 13775-07-0
F5W tungsten pentafluoride 19357-83-6
F6Fe2 diఐరన్ hexafluoride 17114-45-3
F6La2 lanthanum trifluoride dimer 12592-31-3
F6Mo molybdenum hexafluoride 7783-77-9
F6NP3 nitridotriphosphorous hexafluoride 56564-56-8
F6Os osmium hexafluoride 13768-38-2
F6Pu plutonium hexafluoride 13693-06-6
F6Re rhenium hexafluoride 10049-17-9
F6S sulfur hexafluoride 2551-62-4
F6Se selenium hexafluoride 7783-79-1
F6Si2 hexafluorodisilane 13830-68-7
F6Sn3 tritin hexafluoride 12324-60-6
F6Te tellurium hexafluoride 7783-80-4
F6U uranium hexafluoride 7783-81-5
F6W tungsten hexafluoride 7783-82-6
F6Xe xenon hexafluoride 13693-09-9
F7I iodine fluoride 16921-96-3
F7NS pentafluorosulfanyldifluoroamine 13693-10-2
F7Re rhenium heptafluoride 17029-21-9
F8Si3 octafluorotrisilane 14521-14-3
F10Mo2 molybdenum fluoride 65653-18-1
F10S2 sulfur fluoride 5714-22-7
F15Mo3 molybdenum fluoride 65653-05-6
FeAsS ఐరన్ arsenic sulfide
arsenopyrite
FeBr2 ఐరన్(II) బ్రోమైడ్ 7789-46-0
FeBr3 ఐరన్(III) బ్రోమైడ్
FeBr3 · 6H2O ఐరన్(III) బ్రోమైడ్ hexahydrate
FeCO3 siderite
FeC2O4 ఐరన్ oxalate
FeC5O5 ఐరన్ pentacarbonyl
pentacarbonyl ఐరన్
13463-40-6
FeC10H10 ferrocene
FeCl2 ఐరన్(II) క్లోరైడ్
FeCl3 ఐరన్(III) క్లోరైడ్ 7705-08-0
FeCr2O4 chromite (ore)
FeF2 · 4H2O ఐరన్(II) fluoride tetrahydrate
FeI ఐరన్ monoiodide 33019-21-5
FeI2 ఐరన్ diiodide
ఐరన్(II) iodide
7783-86-0
FeI2 · 4H2O ఐరన్(II) iodide tetrahydrate
FeI3 ఐరన్(III) iodide
FeMoO4 ఐరన్(II) orthomolybdate
FeO ఐరన్ మొనాక్సైడ్
ఐరన్(II) ఆక్సైడ్
wüstite
1345-25-1
FeO2 ఐరన్ డైఆక్సైడ్ 12411-15-3
FeO2H goethite
FeO2H · nH2O limonite
Fe(OH)2 ఐరన్(II) hydrఆక్సైడ్
Fe(OH)3 ఐరన్(III) hydrఆక్సైడ్
FeO4S ferrous sulfate 7720-78-7
FeO8H4P2 ఐరన్(II) dihydrogen phosphate
FeP ఐరన్(III) phosphide
FeS ఐరన్ sulfide
ఐరన్(II) sulfide
1317-96-0
FeS2 pyrite
fool's gold
1309-36-0
ఐరన్(IV) sulfide
marcasite
12068-85-8
FeSe ఐరన్(II) selenide
FeTe ఐరన్(II) telluride
FeTiO3 ఐరన్(II) metatitanate
FeVO4 ఐరన్(III) orthovanadate
FeWO4 ఐరన్(II) orthotungstate
FeZrO3 ఐరన్(II) metazirconate
Fe2I2 diఐరన్ diiodide 92785-64-3
Fe2I4 diఐరన్ tetraiodide 92785-63-2
Fe2O3 ఐరన్ ఆక్సైడ్
ఐరన్(III) ఆక్సైడ్
hematite
1317-60-8
Fe2O3 venetian red 8011-97-0
Fe2O12S3 ferric sulfate
ఐరన్(III) sulfate
10028-22-5
Fe2O12W3 ఐరన్(III) orthotungstate
Fe2P diఐరన్ phosphide
Fe2SiO4 fayalite
Fe3H2Na2O45Si chrysotile
white asbestos
12001-28-4
Fe3O4 ఐరన్(II,III) ఆక్సైడ్
magnetite
triఐరన్(II, III) tetraఆక్సైడ్
1309-38-2
Fe3P ఐరన్(tri) phosphide
Fe7Si8O24H2 amosite
brown asbestos
grunerite
12172-73-5

G[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
GaAs gallium(III) arsenide
GaAsO4 gallium(III) orthoarsenate
GaBr3 gallium(III) బ్రోమైడ్ 13450-88-9
Ga(C2H3O2)3 gallium(III) acetate
GaCl2 gallium(II) క్లోరైడ్ 128579-09-9
GaCl3 gallium ట్రైక్లోరైడ్ 13450-90-3
GaI2 gallium(II) iodide
GaI3 gallium(III) iodide 13450-91-4
GaN gallium(III) nitride
Ga(OH)3 gallium(III) hydrఆక్సైడ్
GaPO4 gallium(III) orthophosphate
GaSb gallium(III) antimonide 12064-03-8
GaTe gallium(II) telluride 12024-14-5
Ga2O3 gallium(III) ఆక్సైడ్ 12024-21-4
Ga2(SO4)3·18H2O gallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga2S3 gallium(III) sulfide
Ga2Te3 gallium(III) telluride
GeBr4 germanium(IV) బ్రోమైడ్ 13450-92-5
GeH3COOH 2-germaacetic acid
GeI2 germanium(II) iodide 13573-08-5
GeI4 germanium(IV) iodide 13450-95-8
GeO germanium(II) ఆక్సైడ్ 20619-16-3

H[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
HAt hydrogen astatide
HBr hydrogen బ్రోమైడ్
hydrobromic acid
10035-10-6
HCCH acetylene
ethyne
HCN hydrocyanic acid
hydrogen cyanide
6914-07-4
HCONH2 formamide
methanamide
HCOO formate ion
HCOOH formic acid
methanoic acid
HCOONH4 ammonium formate
HCO3 hydrogen carbonate ion
HC3H5O3 lactic acid
HC5H5N+ pyridinium ion
HC6H7O6 ascorbic acid
HC9H7O4 acetylsalicylic acid
HC12H17ON4SCl2 thiamine hydroక్లోరైడ్
vitamin B1 hydroక్లోరైడ్
HCl hydrochloric acid
hydrogen క్లోరైడ్
7647-01-0
HClO hypochlorous acid 7790-92-3
HClO2 chlorous acid 13898-47-0
HClO3 chloric acid 7790-93-4
HClO4 perchloric acid 7601-90-3
HDO semiheavy water
water-d1
14940-63-7
HF hydrofluoric acid 7664-39-3
HI hydroiodic acid 10034-85-2
HIO3 iodic acid
HNO2 nitrous acid 7782-77-6
HNO3 nitric acid
hydrogen నేట్రేట్
7697-37-2
HN3 hydrazoic acid 7782-79-8
HOCl hypochlorous acid 7790-92-3
HOF hypofluorous acid 14034-79-8
HOOCCOOH oxalic acid
HPO42− hydrogen phosphate ion
HSO3 hydrogen sulfite ion
HSO4 hydrogen sulfate
HTO partially tritiated water
water-t
13670-17-2
H2 hydrogen 1333-74-0
H2C(CH)CN acrylonitrile
H2CO formaldehyde 19710-56-6
H2CO3 carbonic acid 107-32-4
H2CSO sulfine 40100-16-1
H2C2O4 oxalic acid 144-62-7
H2C4H4O6 tartaric acid
H2C8H4O4 phthalic acid
H2Ph
H2CrO4 chromic acid
H2NCH2COOH glycine
H2NNH2 hydrazine
H2O water 7732-18-5
H2O2 hydrogen పెరాక్సైడ్ 7722-84-1
H2PO4 dihydrogen phosphate ion
H2S hydrogen sulfide
hydrosulfuric acid
7783-06-4
H2SO3 sulfurous acid
H2SO4 sulfuric acid
hydrogen sulfate
7664-93-9
H2S2O2 thiosulfurous acid
H2S2O3 thiosulfuric acid
H2S2O4 dithionous acid
H2S2O5 disulfurous acid
H2S2O6 dithionic acid
H2S2O7 disulfuric acid
H2S2O8 peroxydisulfuric acid
H2SeO3 selenous acid
H2SeO4 selenic acid
H2SiO3 silicic acid 7699-41-4
H2TeO3 tellurous acid
H2TiO3 titanic acid
H3AsO4 arsenic acid
H3CCH2CH3 propane
H3N+CH2COO zwitterion
H3O+ hydronium ion
H3PO4 phosphoric acid 7664-38-2
H4XeO6 perxenic acid
H6TeO6 telluric acid
HfBr4 hafnium(IV) బ్రోమైడ్ 13777-22-5
HfF4 hafnium(IV) fluoride 13709-52-9
HfOCl2 · 8H2O hafnium(IV) oxyక్లోరైడ్ octahydrate
HfOH(C2H3O2)3 hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO4)2 hafnium(IV) sulfate
Hg(BrO3)2 · 2H2O mercury(II) bromate dihydrate
HgBr2 mercury(II) బ్రోమైడ్ 7789-47-1
Hg(C2H3O2)2 mercury(II) acetate
Hg(C7H5O2)2 · H2O mercury(II) benzoate monohydrate
HgClO4 · 4H2O mercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO4)2 · 3H2O mercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl2 mercury(II) క్లోరైడ్ 7487-94-7
Hg(IO3)2 mercury(II) iodate
HgI2 mercury(II) iodide 7774-29-0
Hg(NO3)2 · H2O mercury(II) నేట్రేట్ monohydrate
Hg(CNO)2 mercury(II) fulminate 628-86-4
HgO mercury(II) ఆక్సైడ్ 21908-53-2
HgS mercury(II) sulfide
cinnabar
Hg(SCN)2 mercury(II) thiocyanate
HgSe mercury(II) selenide
HgSeO3 mercury(II) selenite
HgTe mercury(II) telluride
HgTeO3 mercury(II) tellurite
HgWO4 mercury(II) tungstate
Hg2Br2 mercury(I) బ్రోమైడ్ 15385-58-7
Hg2Cl2 mercury(I) క్లోరైడ్ 10112-91-1
Hg2I2 mercury(I) iodide 15385-57-6
Hg3(AsO4)2 mercury(II) orthoarsenate

I[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
IBr iodine(I) బ్రోమైడ్ 7789-33-5
IBr3 iodine(III) బ్రోమైడ్
ICl Iodine monoక్లోరైడ్ 7790-99-0
ICl3 iodine(III) క్లోరైడ్
IO3 iodate ion
I2 iodine 7553-56-2
I3 triiodide ion
InAs indium(III) arsenide
InBr indium(I) బ్రోమైడ్ 14280-53-6
InBrI2 indium(III) bromodiiodide
InBr2I indium(III) dibromoiodide
InBr3 indium(III) బ్రోమైడ్ 13465-09-3
InCl indium(I) క్లోరైడ్ 13465-10-6
InCl2 indium(II) క్లోరైడ్
InCl3 indium(III) క్లోరైడ్ 10025-82-8
InCl3·4H2O indium(III) క్లోరైడ్ tetrahydrate
InI indium(I) iodide 13966-94-4
In(IO3)3 indium(III) iodate
InI2 indium(II) iodide
InI3 indium(III) iodide 13510-35-5
In(NO3)3·4.5H2O indium(III) నేట్రేట్ tetrahemihydrate
In(OH)3 indium(III) hydrఆక్సైడ్
InP indium(III) phosphide 22398-80-7
InPO4 indium(III) orthophosphate
InS indium(II) sulfide 12030-14-7
InSb indium(III) antimonide 1312-41-0
InTe indium(II) telluride 12030-19-2
In2O3 indium(III) ఆక్సైడ్ 1312-43-2
In2(SO4)3·H2O indium(III) sulfate monohydrate
In2S3 indium(III) sulfide
In2Se3 indium(III) selenide
In2Te3 indium(III) telluride

K[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
KBr potassium బ్రోమైడ్
KCN potassium cyanide 151-50-8
KCNS potassium thiocyanate 333-20-0
KCl potassium క్లోరైడ్ 7447-40-7
KClO potassium hypochlorite
KClO2 potassium chlorite
KClO3 potassium chlorate 3811-04-9
KClO4 potassium perchlorate 7778-74-7
K2CrO4 potassium chromate
K2Cr2O7 potassium డైక్రోమేట్
KF potassium fluoride 13455-21-1
KHCO3 potassium bicarbonate
KHSO3 potassium bisulfite
KHSO4 potassium bisulfate
KI potassium iodide
KMnO4 potassium పర్మాంగనేటు 7722-64-7
KNO3 potassium నేట్రేట్
KNO2 potassium nitrite
K2CO3 potassium carbonate
K2MnO4 potassium manganate 10294-64-1
K2O potassium ఆక్సైడ్
K2O2 potassium పెరాక్సైడ్
K2S potassium sulfide
K2S2O3 potassium thiosulfate
K2S2O5 potassium metabisulfite
K2S2O8 potassium persulfate
K2SO3 potassium sulfite
K2SO4 potassium sulfate
KOH potassium hydrఆక్సైడ్
KrF2 krypton difluoride 13773-81-4

L[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
LaCl3 lanthanum(III) క్లోరైడ్ 10099-58-8
LaPO4 lanthanum(III) phosphate 14913-14-5
LaPO4·0.5H2O lanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
Li(AlSi2O6) keatite
LiBr lithium బ్రోమైడ్ 7550-35-8
LiBr·2H2O lithium బ్రోమైడ్ dihydrate
LiBrO3 lithium bromate
LiCl lithium క్లోరైడ్
LiClO lithium hypochlorite
LiClO2 lithium chlorite
LiClO3 lithium chlorate
LiClO4 lithium perchlorate
LiCN lithium cyanide
LiC2H5O lithium ethఆక్సైడ్
LiF lithium fluoride 7789-24-4
LiI lithium iodide
LiHCO3 lithium bicarbonate
LiHSO3 lithium bisulfite
LiHSO4 lithium hydrogen sulfate
LiIO3 lithium iodate
LiNa sodium lithium
LiNO2 lithium nitrite
LiNO3 lithium నేట్రేట్
LiNO3·H2O lithium నేట్రేట్ monohydrate
LiOH lithium hydrఆక్సైడ్
LiTaO3 lithium tantalate
lithium metatantalate
LiVO3·2H2O lithium metavanadate dihydrate
Li2B4O7·5H2O lithium tetraborate pentahydrate
Li2CO3 lithium carbonate
Li2CrO4 lithium chromate
Li2CrO4·2H2O lithium chromate dihydrate
Li2Cr2O7 lithium డైక్రోమేట్
Li2MoO4 lithium orthomolybdate 13568-40-6
Li2NbO3 lithium metaniobate
Li2O lithium ఆక్సైడ్
Li2O2 lithium పెరాక్సైడ్
Li2S lithium sulfide
Li2SO3 lithium sulfite
Li2SO4 lithium sulfate 10377-48-7
Li2SeO3 lithium selenite
Li2SeO4 lithium selenate
Li2SiO3 lithium metasilicate 10102-24-6
lithium orthosilicate
Li2TeO3 lithium tellurite
Li2TeO4 lithium tellurate
Li2TiO3 lithium metatitanate 12031-82-2
Li2WO4 lithium orthotungstate 13568-45-1
Li2ZrO3 lithium metazirconate

M[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
MgBr2 magnesium బ్రోమైడ్
Mg(AlO2)2 magnesium aluminate
As2Mg3 magnesium arsenide 12044-49-4
MgCO3 magnesium carbonate
magnesite
546-93-0
MgC2O4 magnesium oxalate
Mg(ClO)2 magnesium hypochlorite
Mg(ClO3)2 magnesium chlorate
Mg(ClO3)2·xH2O magnesium chlorate hydrate
Mg(ClO4)2 magnesium perchlorate
MgCl2 magnesium క్లోరైడ్ 7786-30-3
MgCrO4 magnesium chromate
MgCrO4·5H2O magnesium chromate pentahydrate
MgF2 magnesium fluoride 7783-40-6
MgI2 magnesium iodide 10377-58-9
MgMoO4 magnesium molybdate
MgNH4PO4·6H2O magnesium ammonium phosphate hexahydrate
Mg(NO2)2 magnesium nitrite
Mg(NO3)2 magnesium నేట్రేట్
Mg(NO3)2·6H2O magnesium నేట్రేట్ hexahydrate
MgNaAl5(Si4O10)3(OH)6 montmorillonite (clay)
MgO magnesium ఆక్సైడ్
magnesia
periclase
1309-48-4
Mg(OH)2 magnesium hydrఆక్సైడ్
milk of magnesia
MgPo magnesium polonide
MgS magnesium sulfide 12032-36-9
MgSO3 magnesium sulfite
MgSO4 magnesium sulfate 7487-88-9
MgSe magnesium selenide
MgSeO3 magnesium selenite
MgSeO4 magnesium selenate
MgSiO3 magnesium metasilicate
enstatite
13776-74-4
MgTiO3 magnesium metatitanate 12032-30-3
Mg(VO3)2 magnesium metavanadate
MgWO4 magnesium tungstate 13573-11-0
Mg2Al(AlSiO5)(OH)4 amesite
Mg2P2O7 magnesium pyrophosphate
Mg2SiO4 forsterite 10034-94-3
Mg3As2 magnesium arsenide
Mg3Bi2 magnesium bismuthide
Mg3P2 magnesium phosphide
Mg3(Si2O5)(OH)4 chrysotile
Mg3(Si4O10)(OH)2 talc
Mg3(VO4)2 magnesium orthovanadate
MnAs manganese(III) arsenide
MnBi manganese(III) bismuthide
MnBr2 manganese(II) బ్రోమైడ్ 13446-03-2
MnBr2·4H2O manganese(II) బ్రోమైడ్ tetrahydrate
Mn(CHO2)2 manganese(II) formate
Mn(CHO2)2·2H2O manganese(II) formate dihydrate
MnCO3 manganese(II) carbonate
MnCl2 manganese(II) క్లోరైడ్ 7773-01-5
MnF2 manganese(II) fluoride 7782-64-1
MnI2 manganese(II) iodide
MnMoO4 manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO3)2 manganese(II) నేట్రేట్
Mn(NO3)2·4H2O manganese(II) నేట్రేట్ tetrahydrate
MnO manganese(II) ఆక్సైడ్ 1344-43-0
Mn(OH)2 manganese hydrఆక్సైడ్
MnOOH manganite
MnO2 manganese డైఆక్సైడ్
pyrolusite
1313-13-9
MnO4 పర్మాంగనేటు ion
MnPb8(Si2O7)3 barysilate
MnS manganese sulfide 18820-29-6
MnTe manganese(II) telluride
MnZrO3 manganese(II) metazirconate
Mn2O3 manganese(III) ఆక్సైడ్
Mn3As2 manganese(II) arsenide
Mn3O4 manganese(II,III) ఆక్సైడ్
trimanganese tetrఆక్సైడ్
hausmannite
Mn3P2 manganese(II) phosphide
Mn3Sb2 manganese(II) antimonide
MoBr2 molybdenum(II) బ్రోమైడ్ 13446-56-5
MoBr3 molybdenum(III) బ్రోమైడ్ 13446-57-6
MoCl2 molybdenum(II) క్లోరైడ్
MoCl3 molybdenum(III) క్లోరైడ్
MoCl5 molybdenum(V) క్లోరైడ్ 10241-05-1
MoO2 molybdenum(IV) ఆక్సైడ్ 18868-43-4
MoO42− molybdate ion
MoS2 molybdenum sulfide
molybdenum disulfide
molybdenite
1317-33-5
Hg2Br2 mercury(I) బ్రోమైడ్

N[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
NaBCl
4
Sodium tetrachloroborate
NH2 amide ion
NH2CH2CH2NH2 ethylenediamine
NH2CONH2 urea
NH2C6H4SO3H sulfanilic Acid
NH2OH hydroxylamine
(NH2)2CO urea
NH3 ammonia 7664-41-7
NH4+ ammonium ion
(NH4)3N ammonium nitride
NH4Br ammonium బ్రోమైడ్ 12124-97-9
NH4CO2NH2 ammonium carbamate
(NH4)2CO3 ammonium carbonate
NH4Cl ammonium క్లోరైడ్ 12125-02-9
NH4ClO4 Ammonium perchlorate 7790-98-9
NH4HS ammonium hydrosulfide
(NH4)H2AsO4 ammonium dihydrogen arsenate
NH4NO3 ammonium నేట్రేట్ 6484-52-2
NH4OCONH2 ammonium carbamate
(NH4)2Ce(NO3)6 ammonium cerium(IV) నేట్రేట్
ceric ammonium నేట్రేట్
CAN
(NH4)3PO4 ammonium phosphate
(NH4)2CrO4 ammonium chromate
(NH4)2Hg(SCN)4 mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH4)2[PtCl6] ammonium hexachloroplatinate(IV)
(NH4)2[Pt(SCN)6] ammonium hexathiocyanoplatinate(IV)
(NH4)2SO4 ammonium sulfate
NI3 nitrogen triiodide
NO nitric ఆక్సైడ్
nitrogen ఆక్సైడ్
nitrogen(II) ఆక్సైడ్
10102-43-9
NO2 nitrogen డైఆక్సైడ్
nitrogen(IV) ఆక్సైడ్
10102-44-0
NO2 nitrite ion
NO2Cl nitryl క్లోరైడ్ 13444-90-1
NO3 నేట్రేట్ ion
N2 nitrogen 7727-37-9
N2H4 hydrazine 302-01-2
N2O nitrous ఆక్సైడ్
dinitrogen ఆక్సైడ్
nitrogen(I) ఆక్సైడ్
10024-97-2
N2O3 dinitrogen ట్రైఆక్సైడ్
nitrogen(III) ఆక్సైడ్
10544-73-7
N2O4 dinitrogen tetrఆక్సైడ్
nitrogen(IV) ఆక్సైడ్
10544-72-6
N2O5 dinitrogen పెంటాక్సైడ్
nitrogen(V) ఆక్సైడ్
10102-03-1
N4H4 trans-tetrazene 54410-57-0
NaAlSi3O3 albite
NaAsO2 sodium metaarsenite
NaAu(CN)2 sodium dicyanoaurate(I)
Na2Cr2O7 · 2H2O Sodium డైక్రోమేట్ dihydrate 10588-01-9
Na[B(NO3)4] sodium tetranitratoborate(III)
NaBr sodium బ్రోమైడ్ 7647-15-6
NaCN sodium cyanide 143-33-9
NaC6F5COO pentafluorobenzoate
NaC6H5COO sodium benzoate
NaCa2(Al5Si5O20) · 6H2O thomsonite
NaCl sodium క్లోరైడ్
rock-salt
halite
7647-14-5
NaClO2 sodium chlorite
NaClO3 sodium chlorate
NaClO4 sodium perchlorate
NaF sodium fluoride
NaH sodium hydride 7646-69-7
NaHCOO sodium formate
NaHCO3 sodium bicarbonate
baking soda
144-55-8
NaHSO3 sodium bisulfite
NaHSO4 sodium bisulfate
NaI sodium iodide 7681-82-5
NaNH2C6H4SO3 sodium sulfanilate
NaNO2 sodium nitrite
NaNO3 sodium నేట్రేట్
NaNbO3 sodium metaniobate
NaNbO3 · 7H2O sodium metaniobate heptahydrate
NaOCl sodium hypochlorite 7681-52-9
NaOH sodium hydrఆక్సైడ్ 1310-73-2
NaO2As(CH3)2 · 3H2O sodium salt of cacodylic acid
NaSeO3 sodium selenite
NaTaO3 sodium metatantalate
NaVO3 sodium metavanadate
Na2CO3 sodium carbonate
soda ash
497-19-8
Na2C2O4 sodium oxalate 62-76-0
Na2MoS4 sodium thiomolybdate
Na2O2 sodium పెరాక్సైడ్ 1313-60-6
Na2O sodium ఆక్సైడ్
Na2S sodium monosulfide 1313-82-2
Na2SO3 sodium sulfite
Na2SO4 sodium sulfate
salt cake
7757-82-6
Na2S2O3 sodium thiosulfate
Na2S2O5 sodium disulfite 7681-57-4
Na2S2O8 sodium persulfate
Na2S4 sodium tetrasulfide
Na2SeO3 sodium selenite 10102-18-8
Na2SeO4 sodium selenate
Na2TeO3 sodium tellurite
Na2TeO4 sodium tellurate
Na2TiO3 sodium metatitanate
Na2ZnO2 sodium zincate
Na2ZrO3 sodium metazirconate
Na3AlF6 cryolite 15096-52-3
Na3[Co(CO3)3] sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na3VO4 sodium orthovanadate
Na4V2O7 sodium pyrovanadate
NbBr5 niobium(V) బ్రోమైడ్ 13478-45-0
NbCl3 niobium(III) క్లోరైడ్
NbCl5 niobium(V) క్లోరైడ్ 10026-12-7
NbI5 niobium(V) iodide
Nb2O3 niobium(III) ఆక్సైడ్
NdCl2 neodymium(II) క్లోరైడ్
neodymium డైక్లోరైడ్
25469-93-6
NdI2 neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
Nd(OH)3 neodymium hydrఆక్సైడ్
Nd2O3 neodymium(III) ఆక్సైడ్
dineodymium ట్రైఆక్సైడ్
NiAs nickel(III) arsenide
NiAsS nickel arsenic sulfide
gersdorffite
NiBr2 nickel(II) బ్రోమైడ్ 13462-88-9
NiBr2 · 3H2O nickel(II) బ్రోమైడ్ trihydrate
NiBr2 · 6H2O nickel(II) బ్రోమైడ్ hexahydrate
Ni(CO)4 nickel tetracarbonyl
NiC2O4 · 2H2O nickel(II) oxalate dihydrate
NiCl2 nickel(II) క్లోరైడ్ 7718-54-9
NiFe2O4 nickel(II) ఐరన్(III) ఆక్సైడ్
NiI2 nickel(II) iodide
Ni(H2PO)2 · 6H2O nickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO4 nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO3)2 · 6H2O nickel(II) నేట్రేట్ hexahydrate
NiOOH nickel oxo-hydrఆక్సైడ్
NiO nickel(II) ఆక్సైడ్ 1313-99-1
Ni(OH)2 nickel(II) hydrఆక్సైడ్
NiS nickel(II) sulfide
millerite
16812-54-7
NiSO4 nickel sulfate
NiS2 nickel sulfide 12035-51-7
NiSe nickel(II) selenide
NiTiO3 nickel(II) metatitanate
Ni(VO3)2 nickel(II) metavanadate
NiWO4 nickel(II) orthotungstate
Ni2SiO4 nickel(II) orthosilicate
Ni3(PO4)2 nickel(II) orthophosphate
Ni3Sb2 nickel(II) antimonide

O[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
O ఆక్సిజన్ 7782-44-7
O2 డైఆక్సిజన్
O2 suపెరాక్సైడ్ ion
O22− పెరాక్సైడ్ ion
OF2 ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ 7783-41-7
O2F2 డైఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ 7783-44-0
OH hydrఆక్సైడ్ ion
O3 ఓజోన్ 10028-15-6
O3 ozonide ion

P[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
P2I4 diphosphorus tetraiodine
P2O5 phosphorus pentoxide
P2S3 diphosphorus trisulfide
P2Se3 diphosphorus triselenide
P3N5 phosphorus nitride
PH3 phosphine
POCl3 Chloride 10025-87-3
PbCl2 Chloride
PbCl4 Chloride
PbI2 lead(II) iodide
Pb(IO3)2 lead(II) iodate
Pb(N3)2 lead(II) nitride
Pb(NO3)2 lead(II) నేట్రేట్
Pb(OH)2 lead(II) hydrఆక్సైడ్
Pb(OH)4 lead(IV) hydrఆక్సైడ్
PbC2O4 lead oxalate
PbCO3 lead carbonate
PbCrO4 lead chromate
PbF2 lead(II) fluoride
PbI2 lead(II) iodide
PbO lead(II) ఆక్సైడ్
PbO2 lead dioxide
PbS lead(II) sulfide
PbSO4 lead(II) sulfate 7446-14-2
PoBr2 polonium dibromide 66794-54-5
PoCl2 polonium diChloride
PoCl4 polonium tetra Chloride 10026-02-5
PoF6 polonium hexafluoride 35473-38-2
PoH2 polonium hydride 31060-73-8
PoO polonium మొనాక్సైడ్
PoO2 polonium dioxide 7446-06-2
PoO3 polonium ట్రైఆక్సైడ్

R[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
RbBr rubidium బ్రోమైడ్
RbCl rubidium క్లోరైడ్
RbClO rubidium hypochlorite
RbClO2 rubidium chlorite
RbClO3 rubidium chlorate
RbClO4 rubidium perchlorate
RbCN rubidium cyanide
RbF rubidium fluoride
RbI rubidium iodide
RbOH rubidium hydrఆక్సైడ్
Rb2O rubidium ఆక్సైడ్
Rb2O2 rubidium పెరాక్సైడ్
Rb2CO3 rubidium carbonate
Rb2SO3 rubidium sulfite
Rb2SO4 rubidium sulfate
RbHCO3 rubidium bicarbonate
RbHSO3 rubidium bisulfite
RbHSO4 rubidium bisulfate
RbNO2 rubidium nitrite
RbNO3 rubidium నేట్రేట్
RnF2 radon difluoride
RuCl3 ruthenium(III) క్లోరైడ్
RuF6 ruthenium hexafluoride 13693-08-8
RuO4 ruthenium tetrఆక్సైడ్ 20427-56-9

S[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
SCN thiocyanate
SF4 sulfur tetrafluoride
SF6 sulfur hexafluoride 2551-62-4
SOF2 thionyl difluoride 7783-42-8
SO2 sulfur డైఆక్సైడ్ 7446-09-5
SO2Cl2 sulfuryl క్లోరైడ్ 7791-25-5
SO2F2 sulfuryl difluoride 2699-79-8
SO2OOH peroxymonosulfurous acid (aqueous)
SO3 sulfur ట్రైఆక్సైడ్ 7446-11-9
SO32− sulfite ion
SO42− sulfate ion
S2Br2 sulfur(II) బ్రోమైడ్ 71677-14-0
S2O32− thiosulfate ion
S2O72− disulfate ion
SbBr3 antimony(III) బ్రోమైడ్ 7789-61-9
SbCl3 antimony(III) క్లోరైడ్ 10025-91-9
SbCl5 antimony(V) క్లోరైడ్ 7647-18-9
SbI3 antimony(III) iodide 7790-44-5
SbPO4 antimony(III) phosphate
Sb2OS2 antimony oxysulfide
kermesite
Sb2O3 antimony(III) ఆక్సైడ్ 1309-64-4
Sb2O5 antimony(V) ఆక్సైడ్
Sb2S3 antimony(III) sulfide 1345-04-6
Sb2Se3 antimony(III) selenide 1315-05-5
Sb2Se5 antimony(V) selenide
Sb2Te3 antimony(III) telluride
Sc2O3 scandium ఆక్సైడ్
scandia
SeBr4 selenium(IV) బ్రోమైడ్
SeCl selenium(I) క్లోరైడ్
SeCl4 selenium(IV) క్లోరైడ్ 10026-03-6
SeOCl2 selenium(IV) oxyక్లోరైడ్ 7791-23-3
SeOF2 selenyl difluoride
SeO2 selenium(IV) ఆక్సైడ్ 7446-08-4
SeO42− selenate ion
SeTe selenium(IV) telluride 12067-42-4
SiBr4 silicon(IV) బ్రోమైడ్ 7789-66-4
SiC silicon carbide 409-21-2
SiCl4 silicon(IV) క్లోరైడ్ 10026-04-7
SiH4 silane 7803-62-5
SiI4 silicon(IV) iodide 13465-84-4
SiO2 silicon(IV) డైఆక్సైడ్
silica
quartz
7631-86-9
SiO44− silicate ion
Si2O76− disilicate ion
Si3N4 silicon nitride 12033-89-5
Si6O1812− cyclosilicate ion
SnBrCl3 tin(IV) bromoట్రైక్లోరైడ్
SnBr2 tin(II) బ్రోమైడ్ 10031-24-0
SnBr2Cl2 tin(IV) dibromoడైక్లోరైడ్
SnBr3Cl tin(IV) tribromoక్లోరైడ్ 14779-73-8
SnBr4 tin(IV) బ్రోమైడ్ 7789-67-5
SnCl2 tin(II) క్లోరైడ్ 7772-99-8
SnCl2I2 tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl4 tin(IV) క్లోరైడ్ 7646-78-8
Sn(CrO4)2 tin(IV) chromate
SnI4 tin(IV) iodide 7790-47-8
SnO2 tin(IV) ఆక్సైడ్ 18282-10-5
SnO32− stannate ion
SnS tin(II) sulfide 1314-95-0
SnS2 tin(IV) sulfide
Sn(SO4)2·2H2O tin(IV) sulfate dihydrate
SnSe tin(II) selenide 1315-06-6
SnSe2 tin(IV) selenide
SnTe tin(II) telluride 12040-02-7
SnTe4 tin(IV) telluride
Sn(VO3)2 tin(II) metavanadate
Sn3Sb4 tin(IV) antimonide
SrBr2 strontium బ్రోమైడ్ 10476-81-0
SrBr2·6H2O strontium బ్రోమైడ్ hexahydrate
SrCO3 strontium carbonate
SrCl2 strontium క్లోరైడ్
SrC2O4 strontium oxalate
SrF2 strontium fluoride 7783-48-4
SrI2 strontium iodide 10476-86-5
SrI2·6H2O strontium iodide hexahydrate
Sr(MnO4)2 strontium పర్మాంగనేటు
SrMoO4 strontium orthomolybdate 13470-04-7
Sr(NbO3)2 strontium metaniobate
SrO strontium ఆక్సైడ్ 1314-11-0
Sr2RuO4 strontium ruthenate
SrS strontium sulfide 1314-96-1
SrSeO3 strontium selenite
SrSeO4 strontium selenate
SrTeO3 strontium tellurite
SrTeO4 strontium tellurate
SrTiO3 strontium metatitanate
SaCl 3 salt

T[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా Name CAS సంఖ్య
T2O tritium ఆక్సైడ్
tritiated water
14940-65-9
TaBr3 tantalum(III) Bromide
TaBr5 tantalum(V) Bromide
TaCl5 tantalum(V) Chloride 7721-01-9
TaI5 tantalum(V) iodide
TaO3 tantalate ion
TcO4 pertechnetate ion
TeBr2 tellurium(II) Bromide
TeBr2 tellurium(II) Bromide
TeBr4 tellurium(IV) Bromide
TeCl2 tellurium(II) Chloride
TeCl4 tellurium(IV) Chloride 10026-07-0
TeI2 tellurium(II) iodide
TeI4 tellurium(IV) iodide
TeO2 tellurium(IV) ఆక్సైడ్ 7446-07-3
TeO4 tellurate ion
TeY yttrium telluride 12187-04-1
Th(CO3)2 thorium carbonate 19024-62-5
Th(NO3)4 thorium నేట్రేట్ 13823-29-5
TiBr4 titanium(IV) Bromide 7789-68-6
TiCl2I2 titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl3I titanium(IV) trichloroiodide
TiCl4 titanium టెట్రా Chloride 7550-45-0
TiO2 titanium డైఆక్సైడ్
rutile
1317-70-0
TiO32− titanate ion
TlBr thallium(I) Bromide 7789-40-4
TlBr3 thallium(III) Bromide
Tl(CHO2) thallium(I) formate
TlC2H3O2 thallium(I) acetate 563-68-8
Tl(C3H3O4) thallium(I) malonate
TlCl thallium(I) Chloride 7791-12-0
TlCl3 thallium(III) Chloride
TlF thallium(I) fluoride 7789-27-7
TlI thallium(I) iodide 7790-30-9
TlIO3 thallium(I) iodate
TlI3 thallium(III) iodide
TiI4 titanium(IV) iodide 7720-83-4
TiO(NO3)2 · xH2O titanium(IV) oxyనేట్రేట్ hydrate
TlNO3 thallium(I) నేట్రేట్ 10102-45-1
TlOH thallium(I) hydrఆక్సైడ్
TlPF6 thallium(I) hexafluorophosphate 60969-19-9
TlSCN thallium thiocyanate
Tl2MoO4 thallium(I) orthomolybdate
Tl2SeO3 thallium(I) selenite
Tl2TeO3 thallium(I) tellurite
Tl2WO4 thallium(I) orthotungstate
Tl3As thallium(I) arsenide

U[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CASt number
UF4 యురేనియం (IV) ఫ్లోరైడ్ 10049-14-6
UF6 యురేనియం (VI) ఫ్లోరైడ్ 7783-81-5

V[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
VBr2 vanadium(II) బ్రోమైడ్
VBr3 vanadium(III) బ్రోమైడ్
VCl2 vanadium(II) క్లోరైడ్ 10580-52-6
VCl3 vanadium(III) క్లోరైడ్ 7718-98-1
VSO5 vanadium oxysulfate 27774-13-6
V2O3 vanadium(III) ఆక్సైడ్ 1314-34-7
V2O5 vanadium pentఆక్సైడ్ 1314-62-1
V2O74− divanadate ion
pyrovanadate ion

W[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
WBr2 tungsten(II) బ్రోమైడ్ 13470-10-5
WBr3 tungsten(III) బ్రోమైడ్ 15163-24-3
WBr4 tungsten(IV) బ్రోమైడ్ 14055-81-3
WBr5 tungsten(V) బ్రోమైడ్ 13470-11-6
WBr6 tungsten(VI) బ్రోమైడ్ 13701-86-5
W(CO)6 tungsten(VI) carbonyl 14040-11-0
WCl2 tungsten(II) క్లోరైడ్ 13470-12-7
WCl3 tungsten(III) క్లోరైడ్ 20193-56-0
WCl4 tungsten(IV) క్లోరైడ్ 13470-13-8
WCl5 tungsten(V) క్లోరైడ్ 13470-14-9
WCl6 tungsten(VI) క్లోరైడ్ 13283-01-7
WF4 tungsten(IV) fluoride 13766-47-7
WF5 tungsten(V) fluoride 19357-83-6
WF6 tungsten(VI) fluoride 7783-82-6
WI2 tungsten(II) iodide 13470-17-2
WI4 tungsten(IV) iodide 14055-84-6
WOBr3 tungsten(V) oxytriబ్రోమైడ్ 20213-56-3
WOBr4 tungsten(VI) oxytetraబ్రోమైడ్ 13520-77-9
WOCl3 tungsten(V) oxyట్రైక్లోరైడ్ 14249-98-0
WOCl4 tungsten(VI) oxyటెట్రా క్లోరైడ్ 13520-78-0
WOF2 tungsten(VI) oxytetrafluoride 13520-79-1
WO2 tungsten(IV) ఆక్సైడ్ 12036-22-5
WO2Br2 tungsten(VI) dioxydiబ్రోమైడ్ 13520-75-7
WO2Cl2 tungsten(VI) dioxyడైక్లోరైడ్ 13520-76-8
WO2I2 tungsten(VI) dioxydiiodide 14447-89-3
WO3 tungsten(VI) ఆక్సైడ్ 1314-35-8
WO42− tungstate ion
WS2 tungsten(IV) sulfide 12138-09-9
WS3 tungsten(VI) sulfide 12125-19-8
WSe2 tungsten(IV) selenide 12067-46-8
WTe2 tungsten(IV) telluride 12067-76-4
W2C tungsten carbide 12070-13-2

Y[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
YAs yttrium arsenide 12255-48-0
YB6 yttrium boride 12008-32-1
YBr3 yttrium బ్రోమైడ్ 13469-98-2
YC2 yttrium carbide 12071-35-1
YCl3 ytrrium క్లోరైడ్ 10361-92-9
YF3 yttrium fluoride 13709-49-4
YP yttrium phosphide 12294-01-8
YSb yttrium antimonide 12186-97-9
YVO4 yttrium vanadate 13566-12-6
Y2O3 yttria
yttrium ఆక్సైడ్
1314-36-9
Y2S3 yttrium sulfide 12039-19-9
YbBr2 ytterbium(II) బ్రోమైడ్ 25502-05-0
YbBr3 ytterbium(III) బ్రోమైడ్ 13759-89-2
YbCl2 ytterbium(II)క్లోరైడ్ 13874-77-6
YbCl3 ytterbium(III) క్లోరైడ్ 10361-91-8
YbCl3·6H2O ytterbium(III) క్లోరైడ్ hexahydrate 19423-87-1
YbF2 ytterbium(II) fluoride 15192-18-4
YbF3 ytterbium(III) fluoride 13760-80-0
YbI2 ytterbium(II) iodide 19357-86-9
YbI3 ytterbium(III) iodide 13813-44-0
YbSe ytterbium(II) selenide 12039-54-2
YbSi2 ytterbium(II) silicide 12039-89-3
Yb2O3 ytterbium(III) ఆక్సైడ్ 1314-37-0
Yb2S3 ytterbium(III) sulfide 12039-20-2
Yb2Se3 ytterbium(III) selenide 12166-52-8
YbTe ytterbium(II) telluride 12125-58-5

Z[మార్చు]

రసాయన ఫార్ములా పర్యాయపదములు CAS సంఖ్య
Zn(AlO2)2 zinc aluminate 68186-87-8
Zn(AsO2)2 zinc arsenite 10326-24-6
ZnBr2 zinc బ్రోమైడ్ 7699-45-8
Zn(CN)2 zinc cyanide 557-21-1
ZnCO3 zinc carbonate 3486-35-9
Zn(C8H15O2)2 zinc caprylate 557-09-5
Zn(ClO3)2 zinc chlorate 10361-95-2
ZnCl2 zinc క్లోరైడ్ 7646-85-7
ZnCr2O4 zinc chromite 12018-19-8
ZnF2 zinc fluoride 7783-49-5
Zn(IO3)2 zinc iodate 7790-37-6
ZnI2 zinc iodide 10139-47-6
ZnMoO4 zinc orthomolybdate 7783-20-2
Zn(NO2)2 zinc nitrite 10102-02-0
Zn(NO3)2 zinc నేట్రేట్ 7779-88-6
Zn(NbO3)2 zinc metaniobate
ZnO zinc(II) ఆక్సైడ్
zinc ఆక్సైడ్
1314-13-2
ZnO2 zinc పెరాక్సైడ్ 1314-22-3
Zn(OH)2 zinc hydrఆక్సైడ్ 20427-58-1
Zn(OH)42− zincate ion
ZnS zinc sulfide
sphalerite
1314-98-3
Zn(SCN)2 zinc thiocyanate 557-42-6
ZnSO4 zinc sulfate 7733-02-0
ZnSb zinc antimonide 12039-35-9
ZnSe zinc selenide 1315-09-9
ZnSeO3 zinc selenite 13597-46-1
ZnSnO3 zinc stannate 12036-37-2
Zn(TaO3)2 zinc metatantalate
ZnTe zinc telluride 1315-11-3
ZnTeO3 zinc tellurite
ZnTeO4 zinc tellurate
ZnTiO3 zinc metatitanate
Zn(VO3)2 zinc metavanadate
ZnWO4 zinc orthotungstate
ZnZrO3 zinc metazirconate
Zn2P2O7 zinc pyrophosphate 7446-26-6
Zn2SiO4 zinc orthosilicate 13597-65-4
Zn3(AsO4)2 zinc arsenate 13464-44-3
Zn3As2 zinc arsenide
Zn3N2 zinc nitride 1313-49-1
Zn3P2 zinc phosphide 1314-84-7
Zn3(PO4)2 zinc phosphate 7779-90-0
Zn3Sb2 zinc antimonide
ZrB2 zirconium boride 12045-64-6
ZrBr4 zirconium బ్రోమైడ్ 13777-25-8
ZrC zirconium carbide 12020-14-3
ZrCl4 zirconium టెట్రా క్లోరైడ్ 10026-11-6
ZrF4 zirconium fluoride 7783-64-4
ZrI4 zirconium iodide 13986-26-0
ZrN zirconium nitride 25658-42-8
Zr(OH)4 zirconium hydrఆక్సైడ్ 14475-63-9
ZrO2 zirconium డైఆక్సైడ్
baddeleyite
1314-23-4
ZrO32− zirconate ion
ZrP2 zirconium phosphide 12037-80-8
ZrS2 zirconium sulfide 12039-15-5
ZrSi2 zirconium silicide 12039-90-6
ZrSiO4 zirconium orthosilicate 10101-52-7
Zr3(PO4)4 zirconium phosphate 13765-95-2

బయటి లింకులు[మార్చు]