వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
[[Image:telugu-alphabet-లల


.png|center|150px|ల]]

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

అంతస్థాలలో దంతమూలీయ పార్శ్విక అల్పప్రాణ (Alveolar lateral approximant) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [l]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [l]. ఇది తెలుగు అక్షరమాలలో ఒక అక్షరము. ద్వితీయాది బహు వచనముల వచ్చు ప్రత్యయము.[1] ఇది వ్యంజనవర్ణములలోని యిరువదియెనిమిదవ యక్షరము.[2]

ఉచ్చారణా లక్షణాలు[మార్చు]

స్థానం: దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant), పార్శ్విక (lateral)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

ల గుణింతం[మార్చు]

ల, లా, లి, లీ, లు, లూ, లె, లే, లై, లో, లో, లౌ, లం, లః

ల్+అ ల్+ఆ ల్+ఇ ల్+ఈ ల్+ఉ ల్+ఊ ల్+ఎ ల్+ఏ ల్+ఐ ల్+ఒ ల్+ఓ ల్+ఔ ల్+అం ల్+అః
లా లి లీ లు లూ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః

మూలాలు[మార్చు]

  1. తెలుగు నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (జి.ఎన్.రెడ్డి-ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1979
  2. సంస్కృత-తెలుగు నిఘంటువు (వావిళ్ల) 1943
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ల&oldid=3162461" నుండి వెలికితీశారు