వాడుకరి:Pavan santhosh.s/ప్రయోగశాల/2015 జూన్ - డిసెంబర్ చేరిన వాడుకరులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆగస్టు 2015న చేరిన వృక్షశాస్త్ర విద్యార్థులు[మార్చు]

Active editors[మార్చు]

 1. Shaniba karikeerikandy - 10కి మించిన ఎడిట్లు - అకేషియా అరికులిఫోర్మిస్
 2. Susanthi songa - 10కి మించిన ఎడిట్లు - జంషియా బ్రాస్సికా, భారతీయ ఆవాలు
 3. Monika uppu - 10కి మించిన ఎడిట్లు - సిప్రస్ అరెనరిస్
 4. Bujjimanu123alc - 10కి మించిన ఎడిట్లు - తృణధాన్యాల జాబితా, క్రొటలెరియా వెర్రుకోస, దతూరా ఫాస్టియోసా (జనవరిలో), అఫిలాండ్రా స్క్వారోసా (జనవరిలో)
 5. Deepu21alc - 10కి మించిన ఎడిట్లు - వితానియా సోమ్నిఫెరా , క్రోటాన్ బోన్‌ప్లాడియనం, పప్పు దినుసులు అపరాలు, క్రోటాన్ బోన్‌ప్లాడియనం (జనవరిలో), బ్రాకేరియా రెప్టన్స్ (జనవరిలో), ఎక్లిప్టా ప్రొస్ట్రెట్ (జనవరిలో), జిన్జీబర్ అఫిసినాలిస్ ‎ (జనవరిలో)
 6. Cheva nikitha 666 - 10కి మించిన ఎడిట్లు - సిలొసియ అర్జెంటియ, అల్లెనంద తీగ ‎ (జనవరిలో), డిజిటారియా బైకొర్నిస్ (జనవరిలో), జాట్రొఫ కుర్కస్ (జనవరిలో)
 7. Unnam.priya29alc - 10కి మించిన ఎడిట్లు - క్రైనం లెటిఫొలియం, ఏర్వ లానాట (జనవరిలో), సెకారం అఫిష్ననారమ్ ‎ (జనవరిలో), అస్ప్లినియం నిడస్ (జనవరిలో),
 8. Sunad praharshitha - 10కి మించిన ఎడిట్లు - వ్యాసాలు ప్రయోగశాలలో ఉన్నాయి
 9. Priyanka Botany - 10కి మించిన ఎడిట్లు - వ్యాసాలు ప్రయోగశాలలో ఉన్నాయి
 10. Parveen sultana - 10కి మించిన ఎడిట్లు - కాప్సికం ఆనం ‎, ప్రయోగశాలలో ఒక వ్యాసం ఉంది
 11. Usha karanam - 10కి మించిన ఎడిట్లు - గన్నేరు చెట్టు (జనవరిలో), సిట్రస్ రెటిక్యులెట ‎ (జనవరిలో)
 12. Priya pandit - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఖర్బుజ ‎ (జనవరిలో), లిచి ఫలం (జనవరిలో), మిమోస పుడికా ‎ (జనవరిలో),
 13. Sumanjali.katta - 10కి మించిన ఎడిట్లు - అస్పిదిస్త్రా ఎలటియర్ (జనవరిలో), కరం కర్వె ‎ (జనవరిలో), క్రైనం లెటిఫోలియం ‎ (జనవరిలో), అబుటిలాన్ ఇండికమ్, నీటిబ్రాహ్మీ ‎, బకొప మొన్నిఎరి,
 14. Pramod kumar 14 - 10కి మించిన ఎడిట్లు - సిన్నామోనం కాంఫొర, ఎకలైఫ విల్కెసియాన,
 15. Shaikamana444 - 10కి మించిన ఎడిట్లు - సెంటెల్ల ఆసియాటికా, పిండిదొండ , ఎర్వ్ లనాట, సిసామం ఇండికమ్ ‎ (జనవరిలో), ఫికస్ రెలిజియోసా (జనవరిలో), అనానస్ కొమొసస్ (జనవరిలో), కల్లొఫి ఐనొఫిల్లం ‎ (జనవరిలో), సెంటెల్ల ఆసియాటికా (జనవరిలో),
 16. Sunjiev - 10కి మించిన ఎడిట్లు - బాకొపా మొన్నియా,
 17. Sujjisupriya - 10 మించిన ఎడిట్లు - ఎకలైఫా ఇండికా
 18. Lakshmidurgaavutapalli - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఫర్క్రేఏ ఫోఎటిడ, ఇలోడియా కెనాడెన్సిస్ ‎,
 19. Priyanka mainampudi - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఎరియోఫోరం అంగుస్టిఫోలియం,
 20. Jyothsna.G - 10కి మించిన ఎడిట్లు - యూకలిప్టస్ గ్లోబ్యులస్,
 21. Amrutha.y - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ప్రయోగశాలలోనే
 22. Himana koleti - 10కి మించిన ఎడిట్లు - క్లిరోడెండ్రం సెర్రాటం
 23. Rsailaja27 - 10కి మించిన ఎడిట్లు - లొకట పండు ‎, ఫైకస్ లైరెట ‎, జింజిబర్ ఒఫిసినాలిస్ ‎,
 24. Prasanthiwp - 10కి మించిన ఎడిట్లు
 25. Matla.tabitha - 10కి మించిన ఎడిట్లు - యాంటీ గొనాన్
 26. Gaddam aravind - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఆండ్రోగ్రాఫిస్ పనికులట, ఎఖినోకాక్టస్ గ్రుసోనీ ‎
 27. Bhagyarekha lukka - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ప్రయోగశాలలో ఉన్నాయి
 28. Himabindu machcha - 10కి మించిన ఎడిట్లు - డిజిటాలిస్ పర్పూరే ‎,
 29. Matte Akhilapriya - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఇపొమియా కార్నియా
 30. Sandeep prince7 - 10కి మించిన ఎడిట్లు - కాస్మొస్ సల్ఫూరస్
 31. Devipriyawp - 10కి మించిన ఎడిట్లు - ఆస్పీడిస్ట్రా ఇలేటిఓర్ ‎,

others[మార్చు]

 1. P somasekhar - 5 ఎడిట్లు
 2. Stephinmathewc - 2 ఎడిట్లు
 3. Shubham lucas 1 - 1 ఎడిట్
 4. ASHISH KUMAR DUNGDUNG - 1 ఎడిట్

Added on Dec 2015[మార్చు]

Active editors[మార్చు]

 1. Vin09 - More than 10 edits - రేపల్లె మండలం, తెనాలి మండలం,
 2. Nandan1996 - More than 10 edits - పి.జి. వింద , సునీల్ కష్యప్, దిశా పటాని ‎, లోఫర్ (సినిమా) ‎
 3. Ramana1248 - More than 10 edits - మిలన్ గుప్తా ‎ (అనామకునిగా సృష్టి, వాడుకరి పేరుతో అభివృద్ధి), హార్మోనికా ,

Others[మార్చు]

 1. Khairakki - 5 edits
 2. Goliamarchand - 2 edits
 3. Sakthi swaroop - 1 edit
 4. Rajagopala reddy - 9 edits
 5. Achalamunigal - 2 edits
 6. విజయ్ కొండ - 1 edit