వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -7

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య రచయిత గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
2401 హంకర్, బెరీఫిస్ " " 1951 2
2402 కాంచనద్వీపము స్టివేన్సగ్ " 1952 1.8
2403 మినువాక వి.డి.ప్రసాదరావు సౌత్యవత్రేయప్రచరణలు 1951 2
2404 నాకబవి " " 1951 2
2405 సుశీల దేవురపల్లి వెంకటరామశాస్త్రి విజయలక్ష్మి ప్రెస్,ఏలూరు 1953 0.6
2406 ఎడ్డిపోలో కా.సూర్యప్రకాశరావు కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1925 1
2407 నవనాగరికమా ఉడాయింపు
2408 తుఫాను అడివి బాపిరాజు త్రివేణి పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 1955 4.8
2409 నరుడు " సాహితి సమితి, హైదరాబాద్ 1947 2.4
2410 అగ్గిరాముడు చిం.శం.దీక్షితులు కొండవల్లి వీరవెంకయ్య&సన్స్ 1946 1
2411 పరిణిత శరత్ అ.గద్దెలింగయ్య ఆదర్శ గ్రంథమండలి, ఎలమర్రు 1954 1
2412 గర్వభంగము " " 1955 0.1
2413 పంతులుగారు శివరామకృష్ణ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1954 1.8
2414 బిందూరుచలే శివవిద్యానాద్ 1
2415 బడిబహన్ శివలక్ష్మణ్ కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1950 0.12
2416 తీరని కోరికలు శివరామకృష్ణ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 0.12
2417 ఇంద్రజాలము మ.శ్రీరామమూర్తి కొండవల్లి వీరవెంకయ్య&సన్స్ 1
2418 నవవిధాన్ శరత్ (శివరామకృష్ణ) దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1954 1.8
2419 విలాసిని శరత్ (గద్దెలింగయ్య) ఆదర్శ గ్రంథమండలి, ఎలమర్రు 1954 1
2420 పంజాబుమొయిలి డా.వెం.సుబ్బారావు కొండవల్లి వీరవెంకయ్య&సన్స్ 1
2421 బంగారుబరిణే-1వ భాగం సోమేశ్వరరావు 1.8
2422 " -2వ భాగం సోమేశ్వరరావు 1.8
2423 ఆంధ్రరాష్ట్రము భోగరాజు నారాయణమూర్తి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రి&సన్స్ 1918 0.14
ENGLISH BOOKS
2424 The Dlannate history of the world K.Srinivasa rao vani vilas pres 1908 2
2425 The story of Donquirote Dorthy King Blackis& sons, Bombay 2
2426 Nicholas Nicklely E.G.Sultan The Indian publishing house, Madras 1933 0.12
2427 The Natal campaign Bennett Berleigh clap man&hall ltd, London 1900 3
2428 Hing Amunullah J.Sambasiva rao The Indian publishing house, Madras 1929 1
2429 The New Runnia R.W.Post Gate do 1922 0.8
2430 Responsibility of public life Goethals sons of India madras 5
The east and west Rabindhranadh Tagore do
India and the enipire Bijein chanadotal do
Raja Rama Mohan ray Bipinchanclrapanl do 1909
The Age of Kalidana Aura bindu Cooeh Tagore, madras
Loyalty T.K.U.Narasaih chetharw, Delhi 1911
A National Flag for India P.venkaiah author, Machilipatnam 1916
In the duty of civil disobedience H.D.Theoreaw
The Responsibilities of ntuclents N.G.Thandra varka the christian literature society, madras 1893
Keshub Chandra sen D.S.AVATALAM Empire Trading com, Kakinada 1929
2430 Lala Laja Pati Ray
2431 The new Bernlardy F.B.Bernlasdy C.Arthur Pearson 1
2432 Indian industrial and economic problems U.G.Kale G.A.Natesan&co, madras 1915
2433 Jill Daisy C.Rajaji The swaraja co, madras 1912 1
2434 An Andhra Provinces M.Krishna rao 1912 0.8
2435 The Crimes Of Calcutta N.L.Bhatta charya N.pranad Bose, Calcutta 1913 0.6
2436 star Light C.W.Lead beater Theo philosophical publications home, madras 0.3
The Power and use of thousands DO do 1917 3
The Religion of Goe the Dr.sehardar do 1911
culture of concentration William Q judge do 1914
The spirit of youth Gorge S Aresndale do 1915
2437 Fork tales of the Nations B.L.K.Handersm Thomas welim&sans 1934 1
2438 The heroes Charles Kingsley Blackis& sons, Bombay 1.4
2439 Capture of Mexico W.B.Prencott do 0.6
2440 English Enjoys Elizabeth Dloyley Edwards Arnaldo&co 0.6 ర్
2441 Folk tales of the nations B.L.K.Handersm Thomas Nilnm&sans 1
2442 Long man's English prose deletions K.China swami Long mans Green&co, Calcutta 1939 1.8
2443 readings from engleriah John Richard Macmillan&London 1891 0.3
2444 Studies in "As you like it" P.S.Subbaramaiah
2465 The life and Adventurers of Neerotes Nick lebol Charles Dickens MACMILLAN&CO, LONDON 1928 1
2466 The golden book parse and verse M.V.W.Heath HINDU PRESS, MACHILIPATNAM 1932 1
2467 Selections from English prose&poetry Addition SARADA PRESS, TENALI 1930 1.6
2468 New testament Jesus Christ BRITISH&FOREIGN BIBLE SOCIETY, LONDON 1930 0.2
2469 Cralerk Tales of Henglur'sm Sister Nevedila LONGMANS&GREEN&CO 1920 0.12
2470 Tales from Tennyson Inoch Arden PIONEER PUBLISHERS, MADRAS 0.12
2471 Hindu tasks&legends P.V.Ramanuja swami VENKATESWARI&CO, MADRAS 0.12
2472 Sesame and hilies John Ruskin LONGMANS&GREEN&CO 1925 1.12
2473 King Richard William Shakespeare P.CHOSH&CO, CALCUTTA 1921 2
2474 Quentin Durward Sir Waller Scott EDUCATIONAL PUBLISHES 1935 1.6
2475 The Vi ear of Wake field Clive gold smith BLACKEY&SON LIMITED 1917 1.8
2476 The Story of DON QUIXOTE Dorthy King BLACKIE&SON LIMITED 1
2477 Gulliver's Travels Jonathan Swift 1.8
2478 Narratives from Macabre Fanny Johnson MACMILLAN&CO, LONDON 1930 1
2479 Adrantires the Air Archer Walles P.T.I.BOOK DEPT, BANGALORE 1934 1.2
2480 Stories of Greese&Rme H.Johnson 0.1
2481 Jacob Faithful Captain Marryat PIONEER PUBLISHERS, MADRAS 1932 0.12
2482 Stories from thrashing poets K.ram rao MARUTI RAM&CO, VIJAYAWADA 0.8
2483 Guide to Historical Tastes from Shakespeare S.Krishna sastry 0.12
2484 Ivanbar Sir Wallie r Scott OXFORD UNIVERSITY PRES, BOMBAY 1932 1.8
2485 Here and there an India part-1 C.V.Parkherst MACMILLAN&CO, LONDON 1943 4
2486 here and tehre an India part-2 C.A.Pankhurst " 1943 4
2487 Food Mind and Health Bernard Houghton PUBLISHERS,MADRAS 1923 4
2488 The future Indian fiscal Policy D.V.Devahari " 1923 1
The Faith and the future Joseph Mazzani " 1922 1
from the council to god " " 1922 1
The Aims of labor Anther Henderson " 1922 1
Agitate Bernard Houghton " 1922 1
the Foreign potiey of Indian " " " 1
Terence Maeswiney C.F.Ardews " " 1
Truth of Life Barandra Kumar " " 1
2489 The Indian traverses in china Phanindra nadh Bose " 2
2490 Letters from Abroad Ravindranath Tagore 1.8
2491 The west K.Kanhi kannan PUBLISHERS,MADRAS 1927 2
2492 Loka Manya life N.E.Kalkar " 1924 1
2493 Pigs in Clover B.Pvadia " 1921 2
2494 Lab hour in Maclras B.Pvadia " 1921 2
2495 India in England Helaina Norman Lion " 1921 1.4
2496 Semi financial ports lens of India by "k" " 1923 1.12
2497 Satyagraha in champara Babu Rajendra prasad " 1928 2.8
2498 The Duheres of Man Joseph Mazzini PUBLISHERS, MADRAS 1922 1.4
2499 Self Govt for India ANNIE BESANT THEOSOPHICAL HOUSE, MADRAS 1915 3
The Political out louth " "
Under the Congress hag and d.social service " " 1916
Home rule and the Empire " THE COMMON WEAL OFFICE,MADRAS 1917
public spirit Ideal of praetorian " " 1908
Spiritual life for the ham of the world " THEOSOPHIST OFFICE, MADRAS 1914
psychic and spiritual development " " 1916
The life of the development of spiritual life " " 1907
2500 separation of Indical and like ling foundation " 1893 2
2501 Ahemsa and world pres Wilfred wedlock 1922 2
2502 principles of freedom Toreney Macswiney INPLICANE MADRAS 1922 2
2503 Ideals of Non cooperation Lala lajpat ray " 1924 1
2504 The Making of a repabtie Kevin R.Oshiel " 1922 1
2505 The Dawn of A New Age w.w.Pearson " 1922 1
2506 The Story of my Life Bh.paramananda " " 1.8
2507 The Rovott Of the East Bernard Houghton " 1922 1
2508 To the Students G.F.Andrews " 1921 1
2509 The National Being "A E" " 1923 1
2510 A pageant of India Kennith Sundress OXFORD UNIVERSITY PRES,LONDON 1939 2
2511 The doloncton of forge try P.RAMANATO Aryan Jegam&co,Tiruchinapalli 1927 2
2512 high roads of history J.M.W.Turner Thomas Nelson&sons,London 1912 2
2513 high roads of geography " 1913 1
2514 A short History of India P.O.Srinivas Aiyarn Oxford university press, Bombay 1930 2
2515 Twdve principal "UPANISHADS" R.T.Tanya Tat ya-Vivekananda 1906 5
2516 The pilgrims Progress John Bunyan Merleigious Tractsociety 4
2517 Here as poet C.S.Scott C.S.Chesty&co Madras 1.4
2518 Don Quixote 1.1
2519 Much Ado about Nothing S.Viswanathan Minerva Publishing, Madras 2
2520 Rus kings Scsamaandhilus P.Venkateswara rao Educational book dept, madras 1
2521 "OTHELLO" G.Varadachan M.R.APPADURAI, Madras 2
2522 "COMUS" A.W.Vereity University press, Cambridge 1913 1
2523 Millions Paradise host book1 E.H.Elliot S.V.Achari&co, Madras 1916 1.8
2524 The coronahan English raiders book-2 J.C.ROLLO " " 0.8
2525 " book-3 " " " 0.8
2526 Life and Letterers of Macaulay K.SWAMINATHAN Rochous&sonshto, madras 2.8
2527 A Guide to Extermadical praise " publishers,Guntur 1946 2.8
2528 To The For Biddem hand S.Sivashankara sastry P.R.Sons,[[విజయవాడ]] 1
2529 The Talise Man " " 1
2530 S.S.L.C.TEXT BOOK 1944 " 1.8
2531 English Text edited Andhra press, madras 1945 1.8
2532 Books Koo-I-Homesteaders M.S.H.Thompson Blake &sons, India 0.12
2533 Talu from Tolstoy Aetotal by Binfield Oxford University publishers, Delhi 1.8
2534 Thomas Jefferson Gine Lisitzky Adhaniksahitya Prakashan, New DELHI 2
2535 I led there hives Herbert A.Philosophic LONGMANS&GREEN&CO 1953 3
2536 The story of my wife Helen Keller 1
2537 Assassination English Readers Edited 1
2538 Barry Inscriptions Vol-1 Sadhu Subrahmanya sastry Terespati sri Manhandle, Madras 1931 15
2539 Inscriptions of salava Narasimhas time Vol-2 " " 1933 15
2540 "Report" on the Inscriptions " " 1930 16
2541 "Report" of hand and Aggrieve edited Superintendent Govt press, Madras 1915 15
literal banknote to the madras Vol-1
2542 USA Its Geography and growth V.S.Infomatia sorava 3
2543 " " " 3
2544 The U.S.A Geography " R.B.Comphin&co, Chicago 1953 2
" " " 1953 2
2545 Our Foreign Policy " " 2
2546 Malhotrz College Compose lion Chalargi & pohatnagar Mathetra Bros,Delhi 1955 8
2547 A hand book of school K.B.Bhatnagar 1953 4
2548 A Hand book of Essays for college&competitive exams K.B.Bhatnagar Talholria Bros ,Delhi 1953 5
2549 All India college current essays K.Sagar Indian National Publishers co,New Delhi 1954 4.8
2550 Three tales from Hawthorn Harold E.Palmer Gergrts Harrap&co,London 1954 1
2551 The man born to be king William Marris Vivekananda publishers,Madras 1953 1
2552 Stories from Greek Mylbs E.F.Doo McMillan&co,London 1953 1
2553 Gods gov and other stories subhadini publications,Vijayawada 1951 1
2554 English Text book goved MDS E.S.Public scromel 1952 0.12
2555 Cooperative Community progress G.S.Mess Madras 1933 0.12
2556 P.P.Sap limenty Readers from 1&n 0.6
2557 Free India suphimendry Readers form 4 J.C.ROB LO B.G.Paul&co,Madras 1951 0.5
2558 Practical English Refers J.R.Smith Vivekananda publishers,Madras 1952 0.7
2559 Bharat Year Book 1956 edited Malhabri Brel,Delhi 1956 5
2560 The world year book 1956 " " 1956 5
2561 The Home and the world Ravindranath Tagore Mac millan&co,London 1952 3.8
2562 General Knowledge of Encyclopedia K.B.Bhatnagar Malheria Bros,Delhi 1956 10.8
2563 Tales Man Marlin D.P.L.Andhrastate 1966 1
2564 Greek Tales T.L.SUBHADRA DEVI R.R.&Co,Madras 1955 0
2565 Simply fied English grammar S.Narasimhan The teachers publishing house,Madras 1962 1.8
2566 The stories of right conduit D.Thamsusami Jaya Bharat Publishing House,Madras 1955 0.1
2567 Reason Science&Sastries Nalimranganising goopth 1932 1
2568 Why Hindu code is Detestably " 1955 0.8
2569 The Shakespeare commedies E.E.DODO Fiemillan&co, London 1955 1
2570 Old grak roles edited 1952 0.8
2571 The new supplementary ravine grad J.B.publishing house, madras 1953 0.8
2572 The Ialis man Ser Waller Seobt HeginBothms lid, Madras 1951 1.8
2573 Epic Tales from of ehivelry Dorothy King Bloekie From Lid, Bombay 1952 1.8
2574 The Merchant of kernier G.N.Parasuram Minerva publishing house, Bombay 1945 3
2575 Dr.Jekyll and Mr.Hyde L.L.Billow's Oxford university press, Bombay 1953 1
2576 Jasiah C.Wedge wood S.Gansan&co, Madras 3
2577 The Tragedy of Juhins co&son Shakespeare 2
2578 education for freedom U.S.Services 1956 0.8
2579 Real man of India G.O.Khanna Macmillan&co, London 1950 1.8
2580 Ulysses Ajanta Bork House, Guntur 1953 1
2581 patalipatrima V.G.Kimman " 1954 0.7
2582 David Copperfield Charlero Dickens Orient hangman ltd,Bombay 1952 1
2583 Visit of friendship to India Foreign Languages house,Moscow 1956 0.3
2584 metael inspection for peace U.S.I.Sarvle New Delhi 1956 1
2585 Indo American Techno operation 1952-56 " 1957 1
2586 Trie Faels on Events in Heingary " Tass in India 1956 0.1
2587 Causes of Tension Taiwan Arever
2588 The Coronation English Reward south Rollo B.G.Panulco 1
2589 American History V.S.I.S 1
2590 ముముక్షకల్పకము-1వ భాగం చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటేశ్వరకవి చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటేశ్వరకవి 1904 2
2591 ముముక్షకల్పకము-2వ భాగం " " 1954 2
2592 ముముక్షకల్పకము - 1వ భాగం " " 2
2593 కుసుమాంజలి పెన్మెత్స రాజంరాజు పెన్మెత్స రాజంరాజు 1957 0.7
2594 విజయశతకము పెన్మెత్స రాజంరాజు పెన్మెత్స రాజంరాజు " 1
2595 మార్కండేయ పురాణము మారన కవి శ్రీసుజనరంజని ముద్రాక్షరశాల 1900 1.4
2596 ముముక్షుహితమంఖరి శ్రీభగవత్ప్రార్థనాసమాఖము శ్రీమోత గంగరాజు 1933 0.12
2597 మొల్లరామాయణము ఆతుకూరిమొల్ల కొండపల్లి వీరవెంకయ్య 1930 1
2598 శ్రీరాధాకృష్ణశతకము అయినపట్టి వెంకటసుబ్బారావు శ్రీరాధాకృష్ణ భక్త ప్రచారము 1935 0.8
2599 ప్రహ్లాద వెలగాల సుబ్బారెడ్డి సరస్వతి గ్రంథమాల 1925 1
2600 శ్రీరామచంద్రసేవాప్రకరణము తూ.రామదాసు పాలట్రిపుల సుందరి ముద్రాక్షరశాల 1922 0.12
2601 శ్రీమద్భగవద్గీత విజ్ఞానము చల్లా కృష్ణమూర్తి అవంతి ప్రెస్, రాజమండ్రి 5
2602 విజయ-విక్రములు మానేం లింగరాజు రాష్ట్రతరంధ్రాజ్యోతి సాహితి సమితి 1953 0.6
2603 ఇంద్రియనిగ్రహత్వము మహాత్మా గాంధీ అనసూయ ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1933 0.8
2604 శ్రీకృష్ణచైతన్యమహప్రభు చరిత్ర విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ వెంకట్రామ&కో, ఏలూరు 0.8
2605 ఆంజనేయశతకము కస్తూరి రామచంద్రరావు 1929 0.8
2606 శ్రీరామస్తవము పర్ణశాల నరసింహచార్యులు 1928 0.8
2607 శ్రీరామాంజనేయదండకము పెన్మెత్స సుబ్బరాజుగారు 0.8
2608 ఆశయసర్వస్వము చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటేశ్వరకవి లోకమాన్ గ్రంథమాల 0.8
2609 విజయా౦ద్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రాయులు&కో 1
2610 అంతఃపురం -1వ భాగం మొసలికంటి సంజీవరావు సరస్వతిపవర్ ప్రీ 1947 1.8
2611 అంతఃపురం -2వ భాగం " " 1943 1.8
2612 మానవుడుదేనినినమ్మగలడు రచనఆర్ధర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ రాజ్ కమల్ పబ్లికేషన్స్
2613 మానవుడుదేనినినమ్మగలడు " "
2614 మానవుడుఏమిచేయగలడు " "
2615 మానవుడుఏమిచేయగలడు " "
2616 అమెరికాజాగ్రఫీఅభివృద్ధి అమెరికన్ రిపోర్టలు పుస్తకనిభందనలు
2617 మధఆశయ౦ ఒకటే
2618 శాంతిసౌభాలకోసం అణుశక్తి
2619 IN DO AMERICAN TECHNICAL COOPERATION UNITED STATES INFORMATION SERVICE
2620 JRIS IS THE VOICE OF AMERICA "
2621 బాపూజీ ఆత్మకధ తుమ్మల సీతారామమూర్తి రామమోహనగ్రంథమాల 1951 10
2622 గాంధిమహత్ముని సమగ్రచరిత్ర దేవినేంద శ్రీనివాసరావు మాసత్రుమాన్ ముద్రాక్షరశాల 1957 5
2623 గాంధిజీమహాత్మాదైవమాత్మరాలు కందికొండ వీరభద్రయ్య కవితిలకము ముద్రాక్షరశాల 1950 3
2624 కాంగ్రేసువారి నిర్మాణకార్యక్రమకార్యచారవా ప్రణాళిక సాధనాల పెదతిరుపతిరాయుడు శ్రీనివాసాప్రెస్ 1949 3
2625 గాంధేయరాకురాజ్యము ఠాకూదు రామకృష్ణారావు శ్రీరామకృష్ణ ప్రింటింగ్ వర్క్స్ 1949 2
2626 బొంబాయిబొమ్మలపూజ చందానారాయన చందానారాయణాశ్రేష్టి 1957 1.8
2627 గాంధిమహాత్ముడు మంచల్ల సుదర్శనాచార్యులు దాశేపల్లి కృష్ణయ్య 1954 1.4
2628 బాపూజీఆత్మకధ ఎం.బసవరాజు కస్తూరిబా ఆర్టు ప్రింటర్స్ 1956 3
2629 మహాత్ముడు విద్యాదండిపల్లి వెంవేసు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, కర్నూలు 1954 1
2630 యుగపురుషుడు బొడ్డువల్లి పురిషోత్తము వివేకా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1956 1
2631 నాచిన్నపుడు మోహన్ చందూ గాంధీ గాంధిగారు 1956 1
2632 గాంధీదాత బద్దిపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి చౌదరి రాం ప్రెస్, తెనాలి 1957 0.8
2633 గాంధీమహాత్ముని ఉత్తరపురుషులక్షణము కాలిపాకరిది నారాయణశర్మ విజయవాడ 1947 0.3
2634 వార్దావిధానము స్వామితత్వానంద విరచతము ఓరియంట్ ,తెనాలి 1950 1.2
2635 విద్యార్ధుల్లారా తత్వానందస్వామి " 1957 1.4
2636 స్త్రీధర్మప్రదీపిరా తత్వానందస్వామి " 1956 1.8
2637 శాశ్వతపరిపోసూ తత్వానందస్వామి " 1950 1
2638 గాంధీ భారతము-2వ భాగం శేషాచార్యులు లక్ష్మి ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1951 3.8
2639 దర్వశ్రేయము భోగరాజు సూర్యరావు గుంటూరు 1954 1.8
2640 గాంధీపధం రాధాకృష్ణ హైదరాబాద్ 1907 1
2641 భారతస్వరాజ్యసమత చరిత్ర వెలిదండ శ్రీనివాసరావు కవితలతగ్రంథమాల, విజయవాడ 1949 0.12
2642 కస్తూరిమాత వంగపూలు శేషయ్య వీరభద్రగ్రంథమాల, మంగళగిరి 1957 1
2643 పుర్ణావతి కే.సభా భగవాన్&కో, చిత్తూరు 1955 1.4
2644 కస్తూరిభాయ్ గాంధి రు.లక్ష్మినరసింహశాస్త్రి పి.వి.రామయ్య సన్స్, రాజమండ్రి 0.1
2645 బాపూజీఆత్మకథ చిట్టా రామకృష్ణారావు యమ్.యమ్.హైసర్కాలు ప్రెస్ 1950 0.12 - 2646 జాతీయపతాకం కోనా నారాయణరావు జానపద ప్రచురకాలు, హైదరాబాద్ 1956 0.6
2647 బాపూజీఆత్మకథ ప్రత్తిగోదుపు రాఘవరావు సుమర బ్రదర్సు, తెనాలి 1949 1
2648 గాంధీశతకము భా.నృసింహశర్మ వేగుచుక్క గ్రంథమాల, బరంపురం 1950 0.8
2649 అమరజ్యోతి తుమ్మల సీతారామమూర్తి రామమోహనగ్రంథమాల 1948 0.6
2650 జాతీయగీతములు శిష్టా సత్యనారాయణ గ్రామసేవ సంఘం 1948 0.6
2651 గాంధిస్మతి-2వ భాగం కోగంటి అన్నపూర్ణమ్మ శ్రీవిగ్నేశ్వర గ్రంథమాల, పామర్రు 1948 0.5
2652 బాపూజీ కొత్త సత్యనారాయణ గ్రంథకర్త, చీరాల 0.8
2653 నవకాళీయాత్ర దాపి బసవయ్య రావూరి వెంకట్రామయ్య 1
2654 గాంధీజీగీతాలు మిక్కిలినేని భగవంతరావు దాస్ ఆర్డు ప్రెస్, తెనాలి 1948 0.4
2655 బాపూజీ నిర్వాహము పోలూరి హనుమజ్జావతి శర్మ శ్రీఅజంత ఆర్టు ప్రింటర్స్, [[విజయవాడ]] 1948 0.8
2656 మహాత్మాకీర్తనలు ఎర్నేని శేషమాంబ శ్రీమతి కొసరాజు లక్ష్మికాంబ, మచిలీపట్నం 0.4
2657 గాంధిశతకము విద్వాన్ జైరెడ్డిసుబ్రహ్మణ్య సాహితి విలాసము, తిరుపతి 0.4
2658 మహాత్మాస్మృతి పాతూరి మధుసూదనరావు బట్టిప్రోలు, గుంటూరు 1955 0.12
2659 నవకాళీ గురుజాడ రాఘవశర్మ మచిలీపట్టణం 1950 0.6
2660 దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహం-1వ భాగం మహాత్మాగాంధీ ఆంధ్రగీర్వాణ విద్యాపీఠము, కొవ్వూరు 1940 1
2661 దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహం -2వ భాగం " " 1940 1
2662 దక్షిణాఫ్రికా ధర్మయుద్ధము మ.రామ కృష్ణయ్య జయశ్రీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1957 1.2
2663 మంగళప్రభాతము వేమూరి ఆంజనేయశర్మ కమర్షియల్ లింగ్సు, విజయవాడ 1948 0.6
2664 అనాసక్తియోగము పుడ్రేవు సత్యనారాయణశర్మ శారదా గ్రంథాలయము 1950 0.4
2665 హిందూధర్మము " " 1951 0.4
2666 గాంధిజీవిద్యార్థి జీవితము దశిక సూర్యప్రకాశరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రచార సంఘం, విజయవాడ 1956 0.8
2667 మహాత్మునిమాటలు దిగవల్లి శేషగిరిరావు శ్రీరామతీర్ధసేవాశ్రమము, గుంటూరు 1956 0.12
2668 విమోబాచి ఉపన్యాసములు 1
2669 విమోబాసన్నిధిలో దశిక సూర్యప్రకాశరావు శ్రీరామకృష్ణదూట్మాదా, హైదరాబాద్ 1956 1.4
2670 సంవత్తిదానము చుండి జగన్నాధము " 1957 0.9
2671 సాహిత్య౦సాహిత్యవేత్తలు నాగేశ్వరి " 1957 0.1
2672 గ్రామసుఖటేమనసుఖము చుండి జగన్నాధము హైదరాబాద్ 1956 0.6
2673 భుసావరిరోహానము లవణం శ్రీరామకృష్ణ భూతిభూదాన కుటీరం, హైదరాబాద్ 1956 0.12
2674 విశోభాససన్నిధిలో నిర్మలాదేశపాండే " 1956 1
2675 మనఐక్యతగ్రామారిరోగ్యము లవణం " 1956 0.3
2676 విద్యార్థులారారండి " " 1956 0.2
2677 గిరి ప్రవచనము " " 1956 0.1
2678 వార్తకు౦కుపిలుపు " " 1956 0.1
2679 విమోదాజీవితము " " 1956 0.3
2680 పవిత్ర సన్నివేషములు సంతపురి రఘువీరరావు భూదాన సాహిత్యసైంతి, హైదరాబాద్ 1956 0.8
2681 గ్రామరాజ్యపాఠాలు గోరా గోపరాజు ఆర్ధికసమితి, కృష్ణాజిల్లా 1957 0.4
2682 తెలుగువాల్మికము బాలకాండ మానికొండ సత్యనారాయణ మా.స.శా., పామర్రు 1955 4.8
2683 హంపీవిహారయాత్ర గుంటూరుజిల్లా కాంగ్రేసుసంఘం తెనాలి లక్ష్మి పవర్ ప్రెస్ 1940 0.4
2684 కవిత జాస్తి వెంకటనరసయ్య భారతీసనానసంఘము, పామర్రు 1955 0.4
2685 బదరీయాత్ర వి.బులుసు సరార్సప్రకాశశాస్త్రి సాధనగ్రంథమండలి, తెనాలి 1948 0.12
2686 నేటిపల్లెటూరు ఆలపాటి వెంకటకృష్ణయ్య తెనాలి 1954 0.6
2687 వయోజనవిద్య జాస్తి వెంకటనరసయ్య సర్వోదయ పవర్ ప్రెస్ 1956 0.4
2688 గాంధీభారతము శేషాచార్యులు లక్ష్మి ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1949 0.14
2689 మద్యపానగీతము వి.యస్.ఓనబంధుసోదరులు గోలకొండము, రాజోలు 1862 0.2
2690 నేటిపల్లెలచిక్కులు ఆలపాటి వెంకటకృష్ణయ్య తెలుగుస్వతంత్ర, మద్రాసు 1954 0.4
2691 నవగీతాలు జాస్తి వెంకటనరసయ్య భారతీసమితి, పామర్రు 1956 0.4
2692 వ్యాసవాణి జాస్తి వెంకటనరసయ్య " 1955 0.4
2693 గాంధీ స్మ్రతి జోగంటి అన్నపూర్ణ విఘ్నేశ్వర గ్రంథమాల 1948 0.4
2694 చందశృతి జాస్తి వెంకటనరసయ్య భారతీ ప్రెస్,తెనాలి 1954 0.6
2695 వౌటు గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు ఆంధ్ర పరిషత్తు,[[విజయవాడ]] 1923 0.1
2696 కాంగ్రేసు విజయం జాస్తి వెంకటనరసయ్య సర్వోదయ పవర్ ప్రెస్ 1940 1
2697 ప్రజారాజ్యము జాస్తి వెంకటనరసయ్య లక్ష్మి హింది విద్యాలయం,చిలకలూరు " 0.12
2698 చతురంగచాతత్యుము వేపా భీమశంకరము చోడవరం " 0.8
2699 spiritual swadeshi G.Harisarrottamarao Harris road,madras 1923 1
2700 Care of Mother&Child A.Lakshmi pathi " 1927 0.6
2701 Some mile-stones in Telugu letter G.R.Subramiah Pantulu B.narasimha 1915 0.6
2702 How to tight Dispose A.Lakshmi pathi Ganesh&co 0.1
2703 జ్ఞానవాశిష్టము మునాలింగశాస్తులు వావిళ్ళవారు, చెన్నపురి 1941 8
2704 కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు " 1909 0.2
2705 1940-41 1.8
2706 రాజాణికట్టు కధలు సి.రాజగోపాలాచారి అనువాదం 1957 1.8
2707 పొట్టిశ్రీరాములు యస్.సి.రంగాచార్యులు వెంకట్రామ&కో,ఏలూరు 1954 0.3
2708 బడిపిల్లలు మద్దెగుంట రాదాకృష్ణ ఆదర్శగ్రంథమండలి,విజయవాడ 1956 2
2709 స్కార్లేట్ పింపర్నర్ వెంకటాచార్యులు మారుతి రామ&కో,విజయవాడ 1956 0.1
2710 బుద్ధ భగవానుడు శ్రీదంటు కృష్ణమూర్తి కాళహస్తి తమ్మారావు&సన్స్ 1956 1
2711 హిమబిందు అడవి బాపిరాజు ఆంధ్రరాష్ట్ర హిందీప్రచారసంఘం 1956 2.8
2712 ప్రేమచంద్ సాహిత్యకధలు లల్లన్ జనతాబుక్ హౌస్ 1956 3
2713 సుశీల బో.సత్యన్నారాయణమూర్తి బద్దేపల్లి&కో 1947 0.1
2714 బాలకాశీమజిలీకధలు-1వ భాగం
2715 " -2వ భాగం
2716 " -౩వ భాగం
2717 " -4వ భాగం
2718 అప్పడు భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు కొండవల్లివీరవెంకయ్య&సన్స్ 1956 1
2719 లోరోభిన్నరుచిహి " " 1952 1
2720 మనవెలుగు " " 1956 1
2721 పోష్టుచెయ్యని ఉత్తరాలు-1 గోపిచంద్ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1955 1.8
2722 ఉబయకుశలోపరి " " 1956 1
2723 ఆంధ్రపౌరుషము విశ్వనాధ సత్యనారాయణ కొండవల్లివీరవెంకయ్య&సన్స్ 1952 1
2724 రక్షాబంధనము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కళాభివరదనీ పరిషత్తు, రాజమండ్రి 1955 4
2725 దండధరుడు రాజు కాళహస్తి తమ్మారావు&సన్స్ 1952 1
2726 రజని వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు కొండవల్లివీరవెంకయ్య&సన్స్ 1
2727 చివరకుగిదేవి బుచ్చిబాబు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 2.12
2728 వీరధవళ-1వ భాగం చెల్వికాల భాగయ్య కొండా శంకరయ్య 1954 1.8
2729 వీరధవళ-2వ భాగం " " 1954 1.8
2730 మండ్రగాడు వి.యన్.శర్మ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1956 0.8
2731 వింతబీరువాలు పాలంకి " 1956 0.8
2732 కీలుగుర్రము గద్దెలింగయ్య ఆదర్శగ్రంథమండలి,విజయవాడ 1956 0.1
2733 ఆనందభూపతి రెంటాల గోపాలకృష్ణ " 1956 0.1
2734 లలితా జాస్తి సత్యన్నారాయణమూర్తి అద్దేపల్లి&కో 1950 1
2735 స్త్రీ చలం దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1956 3
2736 రాలసర్పి జా.సత్యన్నారాయణమూర్తి అద్దేపల్లి&కో 1952 1
2737 పెండ్లిదండ " " 1952 1
2738 మాధవి " " 1947 1
2739 జాగరకా శరత్ బాబు శరత్ పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం 1957 1
2740 బాలనాగమ్మకథ యన్.వి.గోపాల్&కో 1957 1
2741 గోనగన్నారెడ్డి అడవి బాపిరాజు త్రివేణి పబ్లిషర్స్ 1957 4.8
2742 కోనంగి " క్వాలిటి పబ్లిషర్స్ 1957 5
2743 విషాదసారంగధర ధర్మవరపు రామకృష్ణమాచార్యులు రామకృష్ణా ముద్రాక్షరశాల,బళ్ళారి 1957 1.12
2744 రోషనార కోప్పవరపు సుబ్బారావు కొండవల్లివీరవెంకయ్య&సన్స్ 1957 1.8
2745 నూర్జహను దా.వెంకటసుబ్బారావు " 1950 2
2746 కర్పూరమంజరి-1వ భాగం చి.లక్ష్మినరసింహం " 1954 2
2747 అల్లాహోఅక్బరు గంటి జోగిసోమయాజులు కొండవల్లివీరవెంకయ్య&సన్స్ 1950 2
2748 నిర్మల ప్రేమ చంద్ ఛామేశ్వర్ 1957 4
2749 సేవాసదనము " ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1955 4
2750 ప్రతిజ్ఞ " విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1957 2.8
2751 తనలో భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు అద్దేపల్లి&కో 1949 1
2752 ధర్మచక్రము విశ్వనాధం సత్యనారాయణ 1947 3
2753 శ్రీరాదాకృష్ణశతకము అ.వెంకటసుబ్బారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1935 0.4
2754 ఆంజనేయశతకము క.రామచంద్రరావు యోగానంద గ్రంథాలయం 1929 0.4
2755 శ్రీరామాయణ దండకము టె.సుబ్బరాజు బు.రామానుజయ్య, మద్రాసు 0.1
2756 శ్రీరామస్తవము ప.నరసింహచార్యులు యదార్ధ భారతీ, మద్రాసు 1928 0.1
2757 Swaraj foe the Masses J.C.Kumarappa 1
2758 Tombrown's school days C.A.Speppard 1
2759 ABE Loinedn Augusta Stevens 1
2760 vlyssew Ajanta Bork House, Guntur 1953 1
2761 The pipe Y.Nagibie 0.8
2762 Chipa Ravindranath Tagore 1953 1.6
2763 విజయాంద్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రాయుడు&కో, మద్రాసు 1956 0.15
2764 కనకవర్షము కోట సోదరకవుల సర్వమంగళ పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1955 1
2765 విజయనగరసామ్రాజ్యము తణుకు రామారావు గౌతమీ కళాపరిషత్తు 1956 1.8
2766 Uncle tem's cabin A.S.Martin The director of public institute, madras 1954 1.4
2767 The ascent of Eqarest John Hunt Orient longmansment 1955 1.2
2768 The Father of the Nation Y.C.Martin National publishing co 1953 1
2769 Great mom of India Y.D.Khanna Macmillan and co 1940 0.12
2770 Gulliver's Travels J.Swift burector of printing 1957 1
2771 The mew era story books C.cordon B.J.Paul&co 1949 0.8
2772 selections from Grry Collins R.S.SHEPPARD V.K.KALYANA RAMA 1906
Burns, Shelly, Words, Worth BARROW SYER &CO 3
Tennyson MADRAS
2773 సరస్వతి సామ్రాజ్యము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సరస్వతి సామ్రాజ్యము 20
2774 గీతాభూమిక అరవింద కుం.లక్ష్మి నరసయ్య 1939 0.12
2775 మణిమేఘల కం.సుబ్బారావు కమల కుటిరము 1930 0.4
2776 సీతారామము అన్నపూర్ణాదేవి ఐశాల్య డిపో, చెన్నై 1920 1
2777 ఆరోగ్యమార్గబోధిని గాంధి ఆంధ్రపరిషత్, విజయవాడ 1921 0.8
2778 విజ్ఞానయాత్ర కుటీరం పరిశ్రమలు kకె.వి.వి. సత్యనారాయణ వర్మ పె.స.వీ.వెంకటేశ్వరరావు 1957 1
2779 రణి౦పా ప్రభోదిని సత్యవోలు వెంకట్రావు 1925 0.12
2780 కవులకథలు కొత్త సత్యనారాయణ భాషాపోష గ్రంథ మండలి 1935 0.5
2781 బ్రహ్మధర్మదీక్ష షితాడనాతత్వభూసబుడు 1913 0.4
2782 సతీహితబోధిని వీరేశలింగం 1916 0.8
2783 బ్రహ్మసమాజ చరిత్ర బ్రహ్మసమాజము, కాకినాడ 1
2784 చంద్రమతి చరిత్రము వీరేశలింగం పంతులు కే.సుబ్బారాయుడు బ్రదర్స్ 1923 0.4
2785 పూర్ణసూత్రములు స్వామిజ్ఞానానందగిరిజ 1936 0.4
2786 వైరాగ్యము కందుకూరి వీరేశలింగం 1937 0.4
2787 పంచపాండవుల వనవాసము చంద్రగిరి చిన్నయ్య కో.లక్ష్మణ, మద్రాసు 1936 1
2788 రాజనీతిసారము రఘుపతిరావు 1926 0.6
2789 రామాయణ మంతే అద్దేపల్ల్లి సత్యనారాయణ సర్వోదయ ప్రెస్, పటమటలంక 1958 1
2790 శ్రీరామకృష్ణుని జీవితచరిత్ర చిరంతనానందస్వామి గ్రంథకర్త, తెనాలి 1956 2
2791 శ్రీరామకృష్ణపరమహంస " " 1937 0.4
2792 కంచిఅంబళ చరిత్రము వేదాస్తాం శ్రీనివాసాచార్యులు పు.శేషగిరిరావు 1923 0.12
2793 విజ్ఞానభాస్కరము కస్తూరి సూర్యప్రకాశరావు కల్చరల్ బుక్స్ లిమిటెడ్, చెన్మై 1936 1
2794 పండితశివనాధశాస్త్రి-జీవితము చి.లక్ష్మినరసింహం రోతు బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1937 0.8
2795 లాలాలజపతిరాయ్ చరిత్రము కృష్ణా స్వదేశి ప్రెస్, మచిలీపట్నం 1907 0.6
2796 కర్ణుడు ము. సీతారామారావు 1916 0.4
2797 సుశీల ప. శ్రీనివాసాచార్యులు 1899 0.4
2798 మహాపురుషుల జీవితము 1
2799 గాంగేయుడు అద్దేపల్లి కుటుంబరావు రామా&కో, ఏలూరు 1936 0.5
2800 శ్రీరామతీర్ధలవారి జీవితము బులుసు వెంకటేశ్వర్లు 1934 0.8