మూస:Periodic table (p-block trend)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
2 Boron
5
B
title="Polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/Polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Carbon
6
C
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Nitrogen
7
N
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" |
8
O
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Fluorine
9
F
title="Noble gas; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/Noble gas; border:2px solid black;" | Neon
10
Ne
3 title="Post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/Post-transition metal; border:2px solid black;" | Aluminium
13
Al
Silicon
14
Si
title="Polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/Polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Phosphorus
15
P
title="Polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/Polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Sulfur
16
S
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Chlorine
17
Cl
title="Noble gas; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/Noble gas; border:2px solid black;" | Argon
18
Ar
4 title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Gallium
31
Ga
Germanium
32
Ge
Arsenic
33
As
title="Polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/Polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Selenium
34
Se
title="diatomic nonmetal; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Bromine
35
Br
title="Noble gas; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/Noble gas; border:2px solid black;" | Krypton
36
Kr
5 title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Indium
49
In
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Tin
50
Sn
Antimony
51
Sb
Tellurium
52
Te
title="diatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | Iodine
53
I
title="Noble gas; Primordial; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/Noble gas; border:2px solid black;" | Xenon
54
Xe
6 title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Thallium
81
Tl
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Lead
82
Pb
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | Bismuth
83
Bi
title="post-transition metal; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px dashed #773300;" | 84
Po
85
At
title="Noble gas; from decay; Gas" style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/Noble gas; border:2px dashed #773300;" |
86
Rn
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]