హిందూ ఋషులు జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్షర క్రమంలో హిందూ ఋషుల పేర్లు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - క్ష
అర్థం[మార్చు]

ప్రళయ సమయంలో మను, ఋషులు ప్రయాణిస్తున్న పడవను మత్స్య లాగుచున్న దృశ్యం

ఋషులు వివరణ[మార్చు]

  • దేవర్షి: దేవలోకంలో ప్రతిష్ఠి కలవారు దేవర్షులు.
  • బ్రహ్మర్షి: ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన మహర్షులను బ్రహ్మర్షులు అంటారు.
  • మహర్షి: సామాన్య ఋషి స్థాయిని దాటిని గొప్ప ఋషులను మహర్షి అంటారు.
  • రాజర్షి: రాజుగా ఉంటూనే ఋషిత్వం పొందినవాడు రాజర్షి.

ఆస్తిక మహర్షి[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]