హిందూ ఋషులు జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్షర క్రమంలో హిందూ ఋషుల పేర్లు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - క్షఅర్థం[మార్చు]

  • దేవర్షి : దేవలోకంలో ప్రతిష్ఠి కలవారు దేవర్షులు.
  • బ్రహ్మర్షి : ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన మహర్షులను బ్రహ్మర్షులు అంటారు.
  • మహర్షి : సామాన్య ఋషి స్థాయిని దాటిని గొప్ప ఋషులను మహర్షి అంటారు.
  • రాజర్షి : రాజుగా ఉంటూనే ఋషిత్వం పొందినవాడు రాజర్షి.

[మార్చు]

[మార్చు]


[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]


[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]