మూస:Periodic table (p-block)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
p-block in the periodic table
13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
2
Boron
5
Carbon
6
Nitro­ gen
7
Oxy­ gen
8
Fluor­ ine
9
Neon
10
3
Alumin­ ium
13
Sili­ con
14
Phos­ phorus
15
Sulfur
16
Chlor­ ine
17
Argon
18
4
Gallium
31
Germa­ nium
32
Arsenic
33
Sele­ nium
34
Bromine
35
Kryp­ ton
36
5
Indium
49
Tin
50
Anti­ mony
51
Tellur­ ium
52
Iodine
53
Xenon
54
6
Thallium
81
Lead
82
Bis­ muth
83
Polo­ nium
84
Asta­ tine
85
Radon
86
7
Unun­ trium
113
Flerov­ ium
114
Unun­ pentium
115
Liver­ morium
116
Unun­ septium
117
Unun­ octium
118
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]