శత్రుఘ్నుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాముని ఆఖరి సోదరుడు శతృఘ్నుడు.

శత్రుఘ్నుడు' రామాయణంలో దశరథుని కుమారుడు, శ్రీరాముని తమ్ముడు.

శ్రీరాముడు శివధనుర్భంగం చేసిన తరువాత, జనక మహారాజు తమ్ముడైన కుశధ్వజుని కుమార్తె అయిన శ్రుతకీర్తిని శత్రుఘ్నునితో వివాహం జరిపిస్తారు.