మూస:Periodic table (f-block)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Electron configurations
Electron shells filled in violation of Madelung's rule (red)
Lanthanides 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
Atomic electron configuration
(+ [Xe]6s2)
5d1 4f15d1 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f75d1 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14
Electrons per shell 2, 8,
18,
18, 9,
2
2, 8,
18,
19, 9,
2
2, 8,
18,
21, 8,
2
2, 8,
18,
22, 8,
2
2, 8,
18,
23, 8,
2
2, 8,
18,
24, 8,
2
2, 8,
18,
25, 8,
2
2, 8,
18,
25, 9,
2
2, 8,
18,
27, 8,
2
2, 8,
18,
28, 8,
2
2, 8,
18,
29, 8,
2
2, 8,
18,
30, 8,
2
2, 8,
18,
31, 8,
2
2, 8,
18,
32, 8,
2
** Actinides 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
Atomic electron configuration
(+ [Rn]7s2)
6d1 6d2 5f26d1
or
5f16d2
5f36d1 5f46d1
or
5f5
5f6 5f7 5f76d1 5f9
or
5f86d1
5f10 5f11 5f12 5f13 5f14
Electrons per shell 2, 8,
18, 32,
18, 9,
2
2, 8,
18, 32,
18, 10,
2
2, 8,
18, 32,
20, 9,
2
2, 8,
18, 32,
21, 9,
2
2, 8,
18, 32,
22, 9,
2
2, 8,
18, 32,
24, 8,
2
2, 8,
18, 32,
25, 8,
2
2, 8,
18, 32,
25, 9,
2
2, 8,
18, 32,
27, 8,
2
2, 8,
18, 32,
28, 8,
2
2, 8,
18, 32,
29, 8,
2
2, 8,
18, 32,
30, 8,
2
2, 8,
18, 32,
31, 8,
2
2, 8,
18, 32,
32, 8,
2