మూస:Periodic table (atomic weight)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Atomic weight
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
1 H
1.008

He
4.003
2 Li
6.94
Be
9.012

B
10.81
C
12.01
N
14.01
O
16.00
F
19.00
Ne
20.18
3 Na
22.99
Mg
24.31

Al
26.98
Si
28.09
P
30.97
S
32.06
Cl
35.45
Ar
39.95
4 K
39.10
Ca
40.08
Sc
44.96
Ti
47.87
V
50.94
Cr
52.00
Mn
54.94
Fe
55.85
Co
58.93
Ni
58.69
Cu
63.55
Zn
65.38
Ga
69.72
Ge
72.63
As
74.92
Se
78.97
Br
79.90
Kr
83.80
5 Rb
85.47
Sr
87.62
Y
88.91
Zr
91.22
Nb
92.91
Mo
95.95
Tc
[97.91]
Ru
101.07
Rh
102.91
Pd
106.42
Ag
107.87
Cd
112.41
In
114.82
Sn
118.71
Sb
121.76
Te
127.60
I
126.90
Xe
131.29
6 Cs
132.91
Ba
137.33
1 asterisk Hf
178.49
Ta
180.95
W
183.84
Re
186.21
Os
190.23
Ir
192.22
Pt
195.08
Au
196.97
Hg
200.59
Tl
204.38
Pb
207.2
Bi
208.98
Po
[208.98]
At
[209.99]
Rn
[222.02]
7 Fr
[223.02]
Ra
[226.03]
1 asterisk Rf
[267.12]
Db
[268.13]
Sg
[271.13]
Bh
[270.13]
Hs
[277.15]
Mt
[278.16]
Ds
[281.17]
Rg
[281.16]
Cn
[285.18]
Uut
[286.19]
Fl
[289.19]
Uup
[289.19]
Lv
[293.20]
Uus
[294.21]
Uuo
[294.21]
1 asterisk La
138.91
Ce
140.12
Pr
140.91
Nd
144.24
Pm
[144.91]
Sm
150.36
Eu
151.96
Gd
157.25
Tb
158.93
Dy
162.50
Ho
164.93
Er
167.26
Tm
168.93
Yb
173.05
Lu
174.97
1 asterisk Ac
[227.03]
Th
232.04
Pa
231.04
U
238.03
Np
[237.05]
Pu
[244.06]
Am
[243.06]
Cm
[247.07]
Bk
[247.07]
Cf
[251.08]
Es
[252.08]
Fm
[257.10]
Md
[258.10]
No
[259.10]
Lr
[266]
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]