మూస:Periodic table (18 columns, large cells)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Periodic table (18-column layout)
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alkali
metal
Alkaline earth metal Boron
group
Carbon
group
Pnictogen Chalcogen Halogen Noble gas
CAS: IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
old IUPAC: IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB 0
↓ Period
Hydrogen
1
H

1.00794(7)
isotopes
element name
atomic number
chemical symbol

Helium
2
He

4.002602(2)
isotopes
2 Lithium
3
Li

6.941(2)
isotopes
Beryllium
4
Be

9.012182(3)
isotopes
Boron
5
B

10.811(7)
isotopes
Carbon
6
C

12.0107(8)
isotopes
Nitrogen
7
N

14.0067(2)
isotopes
Oxygen
8
O

15.9994(3)
isotopes
Fluorine
9
F

18.9984032(5)
isotopes
Neon
10
Ne

20.1797(6)
isotopes
3 Sodium
11
Na

22.98976928(2)
isotopes
Magnesium
12
Mg

24.3050(6)
isotopes
Aluminium
13
Al

26.9815386(8)
isotopes
Silicon
14
Si

28.0855(3)
isotopes
Phosphorus
15
P

30.973762(2)
isotopes
Sulfur
16
S

32.065(5)
isotopes
Chlorine
17
Cl

35.453(2)
isotopes
Argon
18
Ar

39.948(1)
isotopes
4 Potassium
19
K

39.0983(1)
isotopes
Calcium
20
Ca

40.078(4)
isotopes
Scandium
21
Sc

44.955912(6)
isotopes
Titanium
22
Ti

47.867(1)
isotopes
Vanadium
23
V

50.9415(1)
isotopes
Chromium
24
Cr

51.9961(6)
isotopes
Manganese
25
Mn

54.938045(5)
isotopes
Iron
26
Fe

55.845(2)
isotopes
Cobalt
27
Co

58.933195(5)
isotopes
Nickel
28
Ni

58.6934(4)
isotopes
Copper
29
Cu

63.546(3)
isotopes
Zinc
30
Zn

65.38(2)
isotopes
Gallium
31
Ga

69.723(1)
isotopes
Germanium
32
Ge

72.63(1)
isotopes
Arsenic
33
As

74.92160(2)
isotopes
Selenium
34
Se

78.96(3)
isotopes
Bromine
35
Br

79.904(1)
isotopes
Krypton
36
Kr

83.798(2)
isotopes
5 Rubidium
37
Rb

85.4678(3)
isotopes
Strontium
38
Sr

87.62(1)
isotopes
Yttrium
39
Y

88.90585(2)
isotopes
Zirconium
40
Zr

91.224(2)
isotopes
Niobium
41
Nb

92.90638(2)
isotopes
Molybdenum
42
Mo

95.96(2)
isotopes
Technetium
43
Tc

[98]
isotopes
Ruthenium
44
Ru

101.07(2)
isotopes
Rhodium
45
Rh

102.90550(2)
isotopes
Palladium
46
Pd

106.42(1)
isotopes
Silver
47
Ag

107.8682(2)
isotopes
Cadmium
48
Cd

112.411(8)
isotopes
Indium
49
In

114.818(3)
isotopes
Tin
50
Sn

118.710(7)
isotopes
Antimony
51
Sb

121.760(1)
isotopes
Tellurium
52
Te

127.60(3)
isotopes
Iodine
53
 I 

126.90447(3)
isotopes
Xenon
54
Xe

131.293(6)
isotopes
6 Caesium
55
Cs

132.9054519(2)
isotopes
Barium
56
Ba

137.327(7)
isotopes

57–70
1 asterisk
Lutetium
71
Lu

174.9668(1)
isotopes
Hafnium
72
Hf

178.49(2)
isotopes
Tantalum
73
Ta

180.94788(2)
isotopes
Tungsten
74
W

183.84(1)
isotopes
Rhenium
75
Re

186.207(1)
isotopes
Osmium
76
Os

190.23(3)
isotopes
Iridium
77
Ir

192.217(3)
isotopes
Platinum
78
Pt

195.084(9)
isotopes
Gold
79
Au

196.966569(4)
isotopes
Mercury
80
Hg

200.59(2)
isotopes
Thallium
81
Tl

204.3833(2)
isotopes
Lead
82
Pb

207.2(1)
isotopes
Bismuth
83
Bi

208.98040(1)
isotopes
Polonium
84
Po

[209]
isotopes
Astatine
85
At

[210]
isotopes
Radon
86
Rn

[222]
isotopes
7 Francium
87
Fr

[223]
isotopes
Radium
88
Ra

[226]
isotopes

89–102
1 asterisk
Lawrencium
103
Lr

[266]
isotopes
Rutherfordium
104
Rf

[267]
isotopes
Dubnium
105
Db

[268]
isotopes
Seaborgium
106
Sg

[269]
isotopes
Bohrium
107
Bh

[270]
isotopes
Hassium
108
Hs

[269]
isotopes
Meitnerium
109
Mt

[278]
isotopes
Darmstadtium
110
Ds

[281]
isotopes
Roentgenium
111
Rg

[281]
isotopes
Copernicium
112
Cn

[285]
isotopes
Ununtrium
113
Uut

[286]
isotopes
Flerovium
114
Fl

[289]
isotopes
Ununpentium
115
Uup

[289]
isotopes
Livermorium
116
Lv

[293]
isotopes
Ununseptium
117
Uus

[294]
isotopes
Ununoctium
118
Uuo

[294]
isotopes

1 asterisk Lanthanum
57
La

138.90547(7)
isotopes
Cerium
58
Ce

140.116(1)
isotopes
Praseodymium
59
Pr

140.90765(2)
isotopes
Neodymium
60
Nd

144.242(3)
isotopes
Promethium
61
Pm

[145]
isotopes
Samarium
62
Sm

150.36(2)
isotopes
Europium
63
Eu

151.964(1)
isotopes
Gadolinium
64
Gd

157.25(3)
isotopes
Terbium
65
Tb

158.92535(2)
isotopes
Dysprosium
66
Dy

162.500(1)
isotopes
Holmium
67
Ho

164.93032(2)
isotopes
Erbium
68
Er

167.259(3)
isotopes
Thulium
69
Tm

168.93421(2)
isotopes
Ytterbium
70
Yb

173.054(5)
isotopes
1 asterisk Actinium
89
Ac

[227]
isotopes
Thorium
90
Th

232.03806(2)
isotopes
Protactinium
91
Pa

231.03588(2)
isotopes
Uranium
92
U

238.02891(3)
isotopes
Neptunium
93
Np

[237]
isotopes
Plutonium
94
Pu

[244]
isotopes
Americium
95
Am

[243]
isotopes
Curium
96
Cm

[247]
isotopes
Berkelium
97
Bk

[247]
isotopes
Californium
98
Cf

[251]
isotopes
Einsteinium
99
Es

[252]
isotopes
Fermium
100
Fm

[257]
isotopes
Mendelevium
101
Md

[258]
isotopes
Nobelium
102
No

[259]
isotopes