మూస:Periodic table (enthalpy of vaporisation)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
1 H
0.44936
He
0.0845
2 Li
145.92
Be
292.40
B
489.7
C
355.8
N
2.7928
O
3.4099
F
3.2698
Ne
1.7326
3 Na
96.96
Mg
127.4
Al
293.4
Si
300
P
12.129
S
1.7175
Cl
10.2
Ar
6.447
4 K
79.87
Ca
153.6
Sc
314.2
Ti
421
V
452
Cr
344.3
Mn
226
Fe
349.6
Co
376.5
Ni
370.4
Cu
300.3
Zn
115.3
Ga
258.7
Ge
330.9
As
34.76
Se
26.3
Br
15.438
Kr
9.029
5 Rb
72.216
Sr
144
Y
363
Zr
581.6
Nb
696.6
Mo
598
Tc
660
Ru
595
Rh
493
Pd
357
Ag
250.58
Cd
100
In
231.5
Sn
295.8
Sb
77.14
Te
52.55
I
20.752
Xe
12.636
6 Cs
67.74
Ba
142
1 asterisk Hf
575
Ta
743
W
824
Re
715
Os
627.6
Ir
604
Pt
510
Au
334.4
Hg
59.229
Tl
164.1
Pb
177.7
Bi
104.8
Po
60.1
At
27.2
Rn
16.4
7 Fr
n/a
Ra
37
1 asterisk Rf
n/a
Db
n/a
Sg
n/a
Bh
n/a
Hs
n/a
Mt
n/a
Ds
n/a
Rg
n/a
Cn
n/a
Uut
n/a
Fl
n/a
Uup
n/a
Lv
n/a
Uus
n/a
Uuo
n/a
 
1 asterisk La
414
Ce
414
Pr
n/a
Nd
n/a
Pm
n/a
Sm
n/a
Eu
n/a
Gd
n/a
Tb
n/a
Dy
n/a
Ho
n/a
Er
n/a
Tm
n/a
Yb
n/a
Lu
n/a
1 asterisk Ac
n/a
Th
514.4
Pa
n/a
U
n/a
Np
n/a
Pu
n/a
Am
n/a
Cm
n/a
Bk
n/a
Cf
n/a
Es
n/a
Fm
n/a
Md
n/a
No
n/a
Lr
n/a
 
Enthalpy in in kJ/mol, measured at their respective normal boiling points
0–10 kJ/mol 10–100 kJ/mol 100–300 kJ/mol >300 kJ/mol
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]