వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -114

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
81000 Selections From Newmans Idea of A University H.V. Hampton Orient Longmans, Bombay 1957 156 1.00
81001 Miscellaneous Prose 1798-1834 Characters of Dramatic 863 10.00
81002 Modern English Prose First Series Guy Boas Macmillan And Co., Limited 1947 259 10.00
81003 Great Narrative Essays Joseph Mersand Washington Square Press 1968 469 10.00
81004 On the Threshold An Anthology of English Prose D.K. Barua Oxford University Press 1978 186 10.00
81005 Values of Life In the Modern World Orient Longmans, Bombay 1955 187 2.50
81006 Representative Englihs Essays Diwan Chand Sharma Blackie & Son (India) Limited 1958 197 15.00
81007 Choice and Master Spirits C.A. Sheppard Orient Longmans, Bombay 1971 227 2.00
81008 The Defendant In Defence of a New Edition 171 10.00
81009 The Alchemist Paulo Coelho Harper Collins Publishers India, New Delhi 2005 177 50.00
81010 Things Fall Apart Chinua Achebe H.E.B. Ibadan Nairobi London 1966 187 15.00
81011 Things Fall Apart Chinua Achebe Allied Publishers Limited 1975 191 7.50
81012 The Alchemist Ben Jonson, R.J.L. Kingsford Cambridge at the University Press 1963 134 1.00
81013 Khalil Gibran Reader Khalil Gibran Jaico Publishing House, Bombay 1997 361 95.00
81014 A Tear And A Smile Kahlil Gibran Srishti Publishers & Distributors 1997 174 60.00
81015 The Voice of The Master Khalil Gibran UBS Publishers Distributors Pvt. Ltd 2005 88 30.00
81016 Thoughts and Meditations Kahlil Gibran UBS Publishers Distributors Pvt. Ltd 2005 136 35.00
81017 The Wisdom of Kahlil Gibran Kahlil Gibran UBS Publishers Distributors Pvt. Ltd 2005 121 40.00
81018 Between Night And Morn Kahlil Gibran UBS Publishers Distributors Pvt. Ltd 2001 77 35.00
81019 The Prophet Kahlil Gibran Book Palace, New Delhi 117 20.00
81020 Mirrors of The Soul Kahlil Gibran Bantam Books, New York 1973 115 4.00
81021 The Best of Kahlil Gibran Volume 1 Kahlil Gibran Book Palace, New Delhi 168 25.00
81022 Highlights of Modern Literature Francis Brown A Mentor Book 1954 240 2.00
81023 New World Writing First Mentor Selection The New American Library 1952 315 10.00
81024 New World Writing Fifth Mentor Selection The New American Library 1954 337 10.00
81025 The Summing Up W. Somerset Maugham A Mentor Book 1956 191 4.00
81026 Essays on Literature W. Somerset Maugham The New English Library Limited 1967 191 5.00
81027 Ten Novels And Their Authors W. Somerset Maugham Penguin Books 1969 300 5.00
81028 The Gentleman in The Parlour W. Somerset Maugham The New English Library Limited 1967 174 5.00
81029 A Writers Notebook W. Somerset Maugham Pan Books Ltd., London 1949 331 3.00
81030 The Worlds Ten Greatest Novels 240 2.00
81031 Orlando Virginia Woolf The New American Library 1960 222 2.00
81032 The Common Reader Virginia Woolf Penguin Books 1938 240 2.00
81033 To The Lighthouse Virginia Woolf Granada Publishing London 1979 191 5.00
81034 Saturday Review Reader Bantam Books, New York 1951 200 2.00
81035 A Room of Ones Own Virginia Woolf Penguin Books 1972 111 1.00
81036 The Waves Virginia Woolf Penguin Books 1969 255 10.00
81037 Virginia Woolf A Collection of Critical Essays Claire Sprague Prentice Hall of India Private Limited 1979 185 63.00
81038 Symbolism Charles Chadwick Methuen & Co Ltd 1978 71 20.00
81039 Pastoral V. Marinelli Methuen & Co Ltd 1978 90 20.00
81040 The Romance Gillian Beer Methuen & Co Ltd 1977 88 20.00
81041 Outspoken Essays William Ralph Inge Longmans, Green And Co., London 275 5.00
81042 Sketches in Prose James Whitcomb Riley The Bowen Merrill Co 1894 263 1.00
81043 Prose For Our Time V.A. Shahane Orient Longmans, Bombay 1967 168 2.50
81044 Longer Specimens of Modern English Prose Oxford University Press 1949 203 2.00
81045 English Essays J.H. Lobban Mcmix Blackie & Son Limited 257 1.00
81046 Literary Taste Arnold Bennett Penguin Books 1938 184 1.00
81047 On Heroes, Hero Worship and The Heroic in History Thomas Carlyle, H.M. Buller Macmillan And Co., Limited 1926 192 1.00
81048 Prose Selections from Matthew Arnold E.T. Campagnac Macmillan And Co., Limited 1953 130 1.00
81049 Byzantium And The Near East E.T. Campagnac 294 2.00
81050 Reflections on Life Alexis Carrel Wilco Publishing House 1972 189 15.00
81051 A Writers Notes on His Trade C.E. Montague Penguin Books 1949 192 1.00
81052 The Pocket Treasure The Letter 309 1.00
81053 Bacons Essays W.H.D. Rouse Blackie & Son (India) Limited 1907 128 1.00
81054 Past And Present Thomas Carlyle, A.M.D. Hughes Oxford University Press 1932 386 3.00
81055 Essays on Criticism Second Series Matthew Arnold, S.R. Littlewood Macmillan And Co., Limited 1958 243 5.00
81056 Nineteenth Century Essays George Sampson Cambridge at the University Press 1914 227 2.00
81057 Thomas Carlyle John Nichol Macmillan And Co., Limited 1922 257 2.00
81058 Carlyles Lectures on Heroes Hero Workship and The Heroic In History P.C. Parr Oxford University Press 1910 256 2.00
81059 The Autocrat of The Break Fast Table By Oliver Wendell Holmes Walter Scott, Ltd 271 2.00
81060 Modern English Prose Guy Boas Macmillan And Co., Limited 1940 231 2.00
81061 Combined Course of Literary Reading And Composition Lewis Marsh Blackie & Son (India) Limited 254 4.00
81062 The Crown of Wild Olive John Ruskin, J.H. Fowler Macmillan And Co., Limited 1963 116 1.00
81063 The Spectator 158 1.00
81064 Macaulay Essay on Addison 92 1.00
81065 Edmund Burke Selections with Essays by Hazlitt Arnold & Others Hazlitt Arnold Oxford University Press 1958 192 5.00
81066 Intermediate Course Part I English Essays For Additional Reading Andhra Pradesh Board of Intermediate Education 1985 142 10.00
81067 Everymans Guide to Living Voices A.N. Parasuram The Minerva Publishing House 1957 478 15.00
81068 Edmund Spenser W.L. Renwick University Paperbacks London 1964 193 15.00
81069 English Essays Bacon, Oliver Goldsmith 163 1.00
81070 Novelist As Prisoner The South African Experience Shabnam Sinha Janaki Prakashan, Patna 1990 96 30.00
81071 Aspects of The Novel E.M. Forster Penguin Books 1968 173 10.00
81072 The English Novel Walter Allen Penguin Books 1962 376 5.00
81073 Early Victorian Novelists David Cecil Penguin Books 1948 253 5.00
81074 Essay on English Poetry Notices of The British Poets Thomas Campbell John Murray, Albemarle Street 1848 436 5.00
81075 The Art of Essay Writing And Other Essays R.K. Kapur, Amaranatha Jha The Vaish Book Depot 1934 342 10.00
81076 The Art of The Essayist C.H. Lockitt Longmans, Green And Co., London 1950 255 2.00
81077 English Essays Richard Steele 270 2.00
81078 Essays in Modern English F. Page and E.V. Rieu Oxford Univeristy Press 1920 278 2.00
81079 Modern English Prose First Series Guy Boas Macmillan And Co., Limited 1944 259 5.00
81080 Twentieth Century Essayists M.S. Sundaram Oxford University Press 1934 197 10.00
81081 Hardy The Novelist David Cecil Constable And Company Limited 1950 157 2.00
81082 A Preface To Paradise Lost C.S. Lewis Oxford University Press 1954 139 15.00
81083 Selected Essays D.H. Lawrence Penguin Books 1950 351 5.00
81084 The Problem of Style J.V. Cunningham A Fawcett Premier Book 1966 288 25.00
81085 The Priestley Companion J.B. Priestley Penguin Books 1951 412 15.00
81086 Lambs Essays of Elia & Last Essays Of Elia S.K. Banerjee Lakshmi Narain Agarwal, Agra 441 20.00
81087 Charles Lamb Essays of Elia Geoffrey Tillotson Everymans Library London 1962 174 20.00
81088 Essays of Elia Charles Lamb Macmillan And Co., Limited 1970 393 3.00
81089 The Crown of Wild Olive John Ruskin, J.H. Fowler Macmillan And Co., Limited 1955 116 10.00
81090 Prose Selections from Matthew Arnold E.T. Campagnac Macmillan And Co., Limited 1953 130 10.00
81091 William Hazlitt Selected Writings Ronald Blythe Penguin Books 1970 509 15.00
81092 The Literary Critics George Watson Penguin Books 1962 248 10.00
81093 Literature And Criticism H. Coombes Penguin Books 1953 160 15.00
81094 Elizabeth & Essex Lytton Strachey Chatto & Windus London 1948 288 25.00
81095 The Age of Wordsworth C.H. Herford G. Bell And Sons, Ltd London 1952 315 20.00
81096 Eminent Victorians Lytton Strachey Collins London And Glasgow 1970 286 30.00
81097 The Tree of Man, Understanding Poetry, The Middle Years Prose 300 1.00
81098 A First Course in English Literature 144 1.00
81099 A Short History of English Literature George Saintsbury Macmillan And Co., Limited 1913 120 10.00
81100 The Essays of Francis Bacon Mary Augusta Scott Charles Scribners Sons New York 1908 293 10.00
81101 Cambridge Lectures Sir Arthur Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1948 312 15.00
81102 English Men of Letters Burke John Morley Macmillan And Co., Limited 1923 220 2.00
81103 Sesame and Lilies John Ruskin George Allen & Unwin Private Ltd 1933 228 5.00
81104 The Spectator Volume Four J.M. Dent And Sons Ltd., London 1951 524 5.00
81105 Appreciations with an Essay on Style Walter Pater Macmillan And Co., Limited 1927 274 2.00
81106 The Impeachment, The Leaning Tower, The Double Crisis 192 1.00
81107 Five Essays By Dean Inge E.A. Wodehouse Longmans, Green And Co., London 1947 215 2.00
81108 Ralph Waldo Emerson Selected Essays & Poems P.S. Sastri Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1970 176 4.00
81109 The Craft of Fiction Percy Lubbock B.I. Publications, Bombay 1979 277 25.00
81110 A Modern English Prose Reader K.I. Madhusudana Rao Ravindra Publishing House, Guntur 1984 36 6.00
81111 The Joys of Reading A.P. Obrien Oxford University Press 1982 254 9.50
81112 English Essays Milton, Machiavelli etc., 924 10.00
81113 Memoils of Goldsmith and voltaire etc., 748 10.00
81114 W H Davenport Adams Essayss 366 10.00
81115 Notes on literature Bernard Shaw Man and Superman Barbara Schafer The British Counci Division 15 1.00
81116 Notes on literature Charles Dickens A Tale of Two Cities and Great Expectations A.O.J. Cockshut The British Counci Division 8 1.00
81117 Notes on literature John Bunyan The Piligrims Progress Maurice Hussey The British Counci Division 9 1.00
81118 Notes on literature E.M. Forster A Passage to India Ann Margaret Ridler The British Counci Division 10 1.00
81119 Banish the Teals 2001 19 1.00
81120 A Critical Study of Henry Fielding & His Tom Jones S.K. Raghava Saraswati Sadan, Mussoorie 1964 179 2.75
81121 Matthew Arnold Volume VIII B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1969 78 1.00
81122 Tennyson Volume XIII B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1958 90 1.50
81123 Virginia The Waves S.P. Appasamy B.I. Publications, Bombay 1979 220 2.00
81124 The Crown of Wild Olive 221 2.50
81125 The Battle of the Books Jonathan Swift, K.P.K. Menon Macmillan And Co., Limited 1985 106 2.50
81126 Modern English Literature Roper lethbridge Macmillan And Co., Limited 1895 400 1.00
81127 English Essays W. Cuthbert Robb Blackie & Son (India) Limited 1940 239 1.00
81128 Pleasure And Purpose Orient Longmans, Bombay 246 15.50
81129 Selected English Essays George Gloane J.M. Dent And Sons Ltd., London 1949 256 2.00
81130 The Kings Treasuries of Literature A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1937 190 1.00
81131 Eighteenth Century Vignettes Austin Dobson Oxford Univeristy Press 1921 308 1.00
81132 Selections From Swift W.T. Williams and G.H. Vallins Methuen & Co Ltd 1949 190 1.00
81133 English Literature Stopford Brooke Macmillan And Co., Limited 185 1.00
81134 William Hazlitt Essays William Hazlitt Blackie & Son (India) Limited 451 1.00
81135 Selected Modern English Essays Oxford University Press 1942 342 1.00
81136 Selected Essays 1884-1907 Milton 383 3.00
81137 Essays And Essayists Henry Newbolt Thomas Nelson & Sons Ltd London 1952 239 5.00
81138 English Critical Essays Edmund D. Jones Oxford University Press 1921 610 1.00
81139 Past and Present Thomas Carlyle Thomas Carlyle J.M. Dent And Sons Ltd., London 1924 298 1.00
81140 Milton John Bailey Oxford University Press 1950 256 2.00
81141 Great English Men of The XVIth Century 380 1.00
81142 Selected Essays 1884-1907 Augustine Birrell Thomas Nelson & Sons Ltd London 383 1.00
81143 Miscellaneous Essays Volume 1 Lord Macaulay Glasgow Collins Clear Type Press 457 4.00
81144 English Literature Stopford Brooke, George Sampson Macmillan And Co., Limited 1948 249 1.00
81145 English Prose From Mandeville To Ruskin W. Peacock, T. Balston Oxford University Press 530 1.00
81146 English Prose Volume II Milton to Gray William Peacock Oxford University Press 1949 593 1.00
81147 English Prose Volume III Walpole to Lamb William Peacock Oxford University Press 1921 552 1.00
81148 English Prose Volume IV Landor to Holmes William Peacock Oxford University Press 1951 622 2.00
81149 Table Talk Essays on Men and Manners William Hazlitt Oxford University Press 1933 442 1.00
81150 English Critical Essays and Eighteenth Centuries Edmund D. Jones Oxford University Press 1959 394 3.00
81151 English Critical Essays Twentieth Century Phyllis M. Jones Oxford University Press 1954 399 1.00
81152 Imaginary Conversations Walter Savage Landor Oxford University Press 1915 470 1.00
81153 Alpha of The Plough First Series A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 1949 128 1.00
81154 Alpha of The Plough Second Series Chosen J.M. Dent And Sons Ltd., London 1937 191 1.00
81155 The Story of The Iliad F.S. Marvin R.J.G. Mayor And F.M. Stawell J.M. Dent And Sons Ltd., London 1951 223 1.00
81156 Selected English Essays George Gloane J.M. Dent And Sons Ltd., London 1949 256 1.00
81157 Selected Essays Robert Lynd J.M. Dent And Sons Ltd., London 1951 126 1.00
81158 Selected Essays A.T. Quiller Couch J.M. Dent And Sons Ltd., London 126 1.00
81159 The Roll Call of Honour A.T. Quiller Couch Thomas Nelson & Sons Ltd London 1947 261 1.00
81160 On Heroes, Hero Worship and The Heroic in History Thomas Carlyle Oxford University Press 1946 320 1.00
81161 On Heroes, Hero Worship and The Heroic in History Thomas Carlyle Macmillan And Co., Limited 1926 192 1.00
81162 Montrose John Buchan Oxford University Press 1957 449 1.00
81163 The Sketch Book of Geoffrey Crayon Washington Irving Oxford University Press 1931 458 1.00
81164 On Life And Essays on Religion Leo Tolstoy Oxford University Press 1934 412 1.00
81165 What Then Must We Do? Leo Tolstoy Oxford University Press 1960 392 1.00
81166 The French Revolution Thomas Carlyle Oxford University Press 1928 501 1.00
81167 For God And The Czar J.E. Preston Muddock J.M. Dent And Sons Ltd., London 254 1.00
81168 Lives of The English Poets Samuel Johnson Oxford University Press 1956 472 1.00
81169 Revolt of The Tartars Julius Caesar 352 1.00
81170 The Works of The Right Honourable Edmund Burke Volume 1 Judge Willis Oxford University Press 1925 363 1.00
81171 The Works of The Right Honourable Edmund Burke Volume 3 Frank H. Willis Oxford University Press 1935 391 1.00
81172 The Works of The Right Honourable Edmund Burke Volume 5 F.W. Raffety Oxford University Press 1928 375 1.00
81173 The Works of The Right Honourable Edmund Burke Volume 6 F.W. Raffety Oxford University Press 1928 405 1.00
81174 Faust A Tragedy in Two Parts Johann Wolfgang von Govethe Oxford University Press 1954 382 1.00
81175 Essays Charles Whibley Blackie & Son (India) Limited 352 1.00
81176 Aristophanes Four Plays John Hookham Frere Oxford University Press 1951 358 1.00
81177 Six Plays by Contemporaries of Shakespeare C.B. Wheeler Oxford University Press 1967 595 1.00
81178 Five Elizabethan Tragedies A.K. Mcilwraith Oxford University Press 1969 399 1.00
81179 Nine Modern Plays John Hampden Thomas Nelson & Sons Ltd London 1926 253 1.00
81180 Drama Ashley Dukes Oxford University Press 1947 256 1.00
81181 Sesame and Lilies John Ruskin George Allen & Unwin Private Ltd 1933 228 1.00
81182 Seventeenth Century English Literature C.V. Wedgwood Oxford University Press 1956 186 10.00
81183 Life and Works of E. M. Forster 1956 199 5.00
81184 Literary Essays Hukum Singh Kitab Ghar, Kanpur 175 10.00
81185 Biographia Literaria Samuel Taylor Coleridge J.M. Dent And Sons Ltd., London 1949 305 15.00
81186 A Concise Boswell J.C. Dent Blackie & Son (India) Limited 259 20.00
81187 Introduction to The Study of Sanskrit Poetry S. Venkatakrishnan 1957 210 20.00
81188 Literary Poets 36 2.00
81189 Philosophical And Sociological Foundations of Education V.V.G. Sastry 120 5.75
81190 In The Depths Nineteenth Century Russian Stories Raduga Publishers, Moscow 1987 297 100.00
81191 Great Short Stories of The World Barrett H. Clark Spring Books 1968 1078 25.00
81192 When The World Was Young Verrier Elwin National Book Trust, India 98 25.00
81193 A Treasure Trove of Short Stories S. Chakravrthi Frank Bros. & Co. 2009 193 38.00
81194 A Treasure Trove of Short Stories S. Chakravrthi Frank Bros. & Co. 2010 1938 45.00
81195 Guided Reading M.L. Tickoo, V. Sasikumar, M.M. Monippally Central Board of Secondary Education 1998 86 15.00
81196 The Time Out Book of New York Short Stories Nicholas Royle Penguin Books 1997 236 55.00
81197 Selected Short Stories Franz Kafka Willa and Edwin Muir Srishti Publishers & Distributors 2003 277 175.00
81198 The Dance of Shiva And Other Tales From India Oroon Ghosh The New American Library 1965 341 25.00
81199 Inspiring Stories Swami Sivananda Sri Swami Krishnananda 1980 269 10.00
81200 Plain Tales From The Hills Rudyard Kipling The Readers League of America New York 242 1.00
81201 Master And Man Count Leo Tolstoy J.M. Dent And Sons Ltd., London 1930 320 15.00
81202 The Innocence of Father Brown G.K. Chesterton Penguin Books 1953 248 2.00
81203 Collected Short Stories Volume 3 W. Somerset Maugham Penguin Books 1951 252 2.50
81204 Collected Short Stories Volume 4 W. Somerset Maugham Penguin Books 1973 464 4.00
81205 Somer Semaugham 288 1.00
81206 The Second Jungle Book Rudyard Kipling Macmillan And Co., Limited 1936 299 2.50
81207 Collected Short Stories Volume 2 W. Somerset Maugham Penguin Books 1972 421 4.00
81208 Droll Stories Honore De Balzac The Modern Library New York 553 5.00
81209 The Diary of a Madman and Other Stories Nikolai Gogol The New American Library 1961 238 5.00
81210 Old Land New People German Seven Seas Publishers Berlin 1960 214 6.50
81211 Popular French Stories Crest Publishing House, New Delhi 1993 281 15.00
81212 Select Short Stories Book One Oxford University Press 1977 187 10.00
81213 Great Short Stories RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1986 256 30.00
81214 Intermediate Course First Year Part I English Stories From Far And Near Board of Intermediate Education, Hyderabad 1988 85 5.00
81215 Short Stories From Great Poets K.P.K. Menon The National Publishing Co., Madras 1951 152 10.00
81216 Selected Eastern Tales Including The Sultan of India Mrs. Valentine Crest Publishing House, New Delhi 1995 365 60.00
81217 Tales From Home and Abroad L.R.K. Murthy Anjaneya Publications, Hyderabad 1979 130 4.75
81218 The Green Door O. Henry Orient Longmans, Bombay 1980 91 15.00
81219 Short Stories Retold Book 1 H.A. Treble Oxford University Press 1951 69 2.50
81220 A Collection of Short Stories B.V. Hara Jagannadh Emesco Books Vijayawada 1999 120 14.00
81221 The Great Short Stories Guy de Maupassant Jaico Publishing House, Bombay 1956 364 2.50
81222 Great Russian Short Stories Norris Houghton Dell Publishing co., inc., 1958 383 3.50
81223 The Great Short Stories of De Maupassant 338 2.50
81224 Stories From The Odyssey Jeanie Lang Thomas Nelson & Sons Ltd London 118 1.50
81225 Modern English Short Stories Phyllis M. Jones Oxford University Press 1950 403 5.00
81226 Twice Told Tales Volume 1 Nathaniel Hawthorne Ticknor And Fields 1865 392 0.25
81227 The Legend of Sleepy Hollow 499 1.00
81228 The Portable Maupassant Lewis Galantiere The Viking Press 1947 756 2.50
81229 The Great Short Stories of Guy de Maupassant Guy de Maupassant Jaico Publishing House, Bombay 1959 287 10.00
81230 The Stephen Vincent Benet Pocket Book Robert Van Gelder Pocket Books, Inc. New York 1946 414 1.00
81231 A Treasure of Modern Asian Stories Daniel L. Milton and William Clifford A Mentor Book 237 2.50
81232 Great American Short Stories Wallace and mary Stegner Pearl Publications Private Limited, Bombay 510 5.00
81233 Collected Short Stories E.M. Forster Penguin Books 1954 216 10.50
81234 The Responsibilities of Students : Being a Lecture N.G. Chandavarkar The Christian Vernacular Education 1890 80 0.10
81235 Yellow Jack Sidney Howard and Paul Kruif Fawcett Publications, Inc. 1961 124 2.00
81236 Twelve Tales Nathaniel Hawthorne Washington Square Press 1963 167 2.50
81237 The Best Short Stories of Jack London Eugene Burdick Fawcett Publications, Inc. 1962 190 2.50
81238 The Waste Land And Other Poems T.S. Eliot, R.L. Varshney Lakshmi Narain Agarwal, Agra 265 10.00
81239 The Waste Land 23 1.00
81240 T.S. Eliot The Critic A. Jha Aarti Book Centre, New Delhi 1970 192 4.00
81241 Murder In The Cathedral T.S. Eliot Faber and faber London 88 10.00
81242 Essays Ancient & Modern T.S. Eliot Faber and faber London 190 1.00
81243 T.S. Eliot The Cocktail Party Mary Samuel Lakshmi Narain Agarwal, Agra 218 10.00
81244 The Waste Land And Other Poems T.S. Eliot Faber and faber London 1978 79 10.00
81245 Four Quartets T.S. Eliot Faber and faber London 1972 59 10.00
81246 A Students Guide to The Selected Poems of T.S. Eliot B.C. Southam Faber and faber London 1981 158 15.00
81247 A Readers Guide to T.S. Eliot George Williamson Thames And Hudson London 1956 248 10.00
81248 The Family Reunion T.S. Eliot Oxford University Press 1969 238 10.00
81249 The Family Reunion T.S. Eliot Faber and faber London 126 15.00
81250 The Cocktail Party T.S. Eliot Faber and faber London 1971 185 10.00
81251 T.S. Eliot The Cocktail Party T.S. Eliot Faber and faber London 1979 181 1.50
81252 The Cocktail Party T.S. Eliot Faber and faber London 1950 285 15.00
81253 Murder In The Cathedral T.S. Eliot Oxford University Press 1978 157 6.50
81254 T.S. Eliot Selected Prose John Hayward Penguin Books 1955 250 2.00
81255 Three Essays T.S. Eliot, K. Kumar Oxford University Press 1974 63 1.00
81256 T.S. Eliot The Cocktail Party Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1978 196 12.00
81257 Notes on Literature T.S. Eliot The Waste land the Hollow Men John Press The British Counci Division 11 1.00
81258 T.S. Eliot A Collection of Critical Essays Hugh Kenner Prentice Hall of India Private Limited 1965 210 25.00
81259 The Achievement of T.S. Eliot F.O. Matthiessen Oxford University Press 1959 248 25.00
81260 Poems & C. Upon Several Occafions John Milton 548 10.00
81261 Poetical Works Including the plays Alfred Tennyson Oxford University Press 1959 867 15.00
81262 The Poetical Works of William Cowper H.S. Milford Oxford University Press 1950 684 15.00
81263 The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley Thomas Hutchinson Oxford University Press 1945 918 15.00
81264 Poems of Robert Burns Henry W. Meikle and William Beattie Penguin Books 1947 191 15.00
81265 Robert Burns J. Logie Robertson Oxford University Press 1909 635 15.00
81266 The Poetical Works of Sir Walter Scott J. Logie Robertson Oxford University Press 1913 970 15.00
81267 Coleridges Poetry And Prose Nicholas Halmi W.W. Norton & Company, New York 2004 796 225.00
81268 Poems By William Wordsworth 568 20.00
81269 The Poetical Works of William Wordsworth Thomas Hutchinson Oxford University Press 1914 974 15.00
81270 The Miscellaneous Works of Oliver Goldsmith Professor Masson Macmillan And Co., Limited 1884 695 0.25
81271 The Poetical Works of Robert Burns Collins London And Glasgow 633 1.00
81272 The Poetical Works of Edmund Spenser J.C. Smith and E.De. Selincourt Oxford University Press 1942 736 1.00
81273 The Prelude or Growth of A Poets Mind William Wordsworth Oxford University Press 1956 326 1.00
81274 William Wordsworth Stephen Gill Oxford University Press 1986 752 100.00
81275 Troilus and Criseyde Geoffrey Chaucer, Nevill Coghill Penguin Books 1970 332 3.00
81276 Faust Part Two Goethe, Philip Wayne Penguin Books 1959 288 2.00
81277 The Golden Staircase Louey Chisholm, CE. Brock & H.M. Brock Thomas Nelson & Sons Ltd London 556 10.00
81278 The Golden Treasury Francis T. Palgrave Macmillan And Co., Limited 1969 524 1.50
81279 F.T. Palgraves The Golden Treasury F.T. Palgraves, Oscar Williams New American Library 1961 564 15.00
81280 The Rainbow Hues P. Gopichand, P. Nagasueela Aadi Publications, Jaipur 2014 339 650.00
81281 The Poetic Bliss P. Gopichand, P. Nagasueela P. Gopichand, P. Nagasueela 2012 328 250.00
81282 Indian Poetry Modernism and After K. Satchidanandan Sahitya Akademi, New Delhi 2007 370 175.00
81283 Whispers of Immortality Anil Wilson Inter University Press (P) Ltd., Delhi 2008 260 26.75
81284 The Rattle Bag Seamus Heaney and Ted Hughes Faber and faber London 1988 498 100.00
81285 The Golden Pomp A.T. Quiller Couch 362 20.00
81286 Brand X Poetry a Parady anthology William Zaranka Pan Books 1981 418 150.00
81287 100 Poems about People Elinor Parker Thomas Y. Crowell Company New York 1955 234 20.00
81288 The Oxford Book of Ballads A.T. Quiller Couch Oxford University Press 871 10.00
81289 An Anthology of World Poetry Mark Van Doren The Literary Guild of America, New York 1928 1314 10.00
81290 20th Century Poetry & Poetics Gary Geddes Oxford University Press 1999 954 100.00
81291 The English Poets Selections Volume IV Thomas Humphry Ward Macmillan And Co., Limited 1924 664 1.00
81292 The English Poets Volume V Thomas Humphry Ward Macmillan And Co., Limited 660 1.00
81293 The English Poets Selections Volume III Thomas Humphry Ward Macmillan And Co., Limited 1912 608 1.00
81294 Seventeenth Century Verse and Prose Volume 1 Helen C. White, Ruth C. Wallerstein The Macmillan Company New York 1951 498 1.00
81295 The Works of Walt Whitman David Rogers Wordsworth Poetry Library 1995 557 100.00
81296 Leaves of Grass Walt Whitman, Sculley Bradley W.W. Norton & Company, New York 1965 1008 100.00
81297 Leaves of Grass Walt Whitman, S.K. Kumar Eurasia Publishing House Pvt Ltd 438 4.00
81298 Walt Whitman Mark Van Doren The Viking Press 1945 698 5.00
81299 The Major English Romantic Poets William H. Marshall Washington Square Press 1967 715 10.00
81300 The Major Metaphysical Poets of The Seventeenth Century Edwin Honing and Oscar Williams Washington Square Press 1969 902 15.00
81301 Four Metaphysical Poets Joan Bennett New York Vintage Books 1960 233 50.00
81302 The Metaphysical Poets Helen Gardner Penguin Books 1975 330 15.00
81303 The Mentor Book of Major British Poets Oscar Williams The New American Library 1963 576 10.00
81304 An Introduction to Fifty British Poets 1300-1900 Michael Schmidt Pan Books 1979 430 25.00
81305 The Mentor Book of Major British Poets Oscar Williams The New American Library 1963 576 25.00
81306 English Poetry 580 10.00
81307 The Orange Dove of Fiji Simon Rae London Sydney Auckland Johannesburg 2012 125 50.00
81308 The Spanish Student 412 10.00
81309 A Choice of Poets R.P. Hewett George G. Harrap & Company Ltd 1967 318 15.00
81310 Piazza Piece Poetry John Crowe Ransom 66 10.00
81311 The Winged Word David Green Macmillan And Co., Limited 1979 270 20.00
81312 Worlds Seven Modern Poets Geoffrey Summerfield Penguin Books 1976 288 100.00
81313 The Mind of Poets Amrik Singh Mukul Prakashan 1978 159 9.50
81314 Notes to Each Other Hugh and Gayle Prather 120 25.00
81315 The Singing Wind Olivera Andric Poetry Institute of Canada 2001 268 100.00
81316 The Song of The Bird Anthony de Mello S.J. Gujarat Sahitya Prakash, Anand 1982 219 25.00
81317 Contemporary British Poetry Blake Morrison, Andrew Motion Penguin Books 1987 208 25.00
81318 Palgraves Golden Treasury J.M. Dent And Sons Ltd., London 1929 334 1.00
81319 The Golden Treasury 500 1.00
81320 The Golden Treasury 615 12.50
81321 The New Golden Treasury of English Verse Edward Leeson Pan Books 1980 506 15.00
81322 Great Poems John Hampden 1958 256 20.00
81323 Great Poems Penguin Books 276 10.00
81324 Nineteenth Century Poetry John Hayward Chatto and Windus London 1932 321 10.00
81325 Ten Twentieth Century Poets Maurice Wollman Oxford University Press 1977 224 10.00
81326 Three Hundred Years of English Poetry A. Mendeloff Blackie & Son (India) Limited 221 2.00
81327 Fifteen Poets Chaucer, Spenser, Shakespeare Oxford University Press 1965 503 25.00
81328 The New Poetry A. Alvarez 245 10.00
81329 Alan Bold Edward Brathwaite Edwin Morgan Edwin Morgan Penguin Books 1969 175 10.00
81330 One Hundred Modern Poems Selden Rodman A Mentor Book 1949 205 5.00
81331 A Book of English Poetry G.B. Harrison Penguin Books 1945 240 2.00
81332 A Book of English Poetry G.B. Harrison Penguin Books 1950 416 25.00
81333 Contemporary Verse 1918-60 Kenneth Allott Penguin Books 1962 411 20.00
81334 Poetry Through the Ages M.Q. Khan Oxford University Press 1994 98 15.00
81335 English Tales in Verse C.H. Herford Blackie & Son (India) Limited 291 1.00
81336 An Oxford Book of Story Poems Oxford University Press 1938 190 1.50
81337 Story Poems For Composition Percival Christopher Wren K & J Cooper, Bombay 190 1.50
81338 Stories in Verse Henry Martin The Orient Publishing Co., Madras 1947 243 2.00
81339 Stories in Verse Henry Martin The Orient Publishing Co., Madras 1963 299 3.00
81340 Story Poems An Anthology of Narrative Verse Louis Untermeyer Washington Square Press 1967 263 2.00
81341 The Pocket Book of Verse M.E. Speare Pocket Books, Inc. New York 1953 393 3.00
81342 The Pocket Book of Verse Oxcar Williams Washington Square Press 1967 639 2.00
81343 Great English Poems C.B. Young Oxford University Press 1952 235 2.50
81344 English Poems William Shakespeare 255 2.00
81345 Great Poems John Hampden University of London Press Ltd 1958 256 2.00
81346 The Lotus Book of English Verse Percival Christopher Wren K & J Cooper, Bombay 1965 270 10.00
81347 Longer Poems Old and New A.S. Cairncross Macmillan And Co., Limited 1956 303 2.00
81348 An Anthology of Longer Poems T.W. Moles and A.R. Moon Longmans, Green And Co., London 1952 288 2.00
81349 Longer Poems Lakshmi Narain Agarwal Lakshmi Narain Agarwal, Agra 100 1.00
81350 The Lotus Book of English Verse 234 2.00
81351 Modern Verse Oscar Williams Washington Square Press 1964 446 1.00
81352 English Verse W. Peacock Oxford University Press 1930 648 3.50
81353 English Verse W. Peacock Oxford University Press 1966 531 5.00
81354 A Book of Narrative Verse V.H. Collins, Edmund Blunden Oxford University Press 1951 468 2.50
81355 A Book of Narrative Verse V.H. Collins, Edmund Blunden Oxford University Press 1960 412 5.50
81356 The Female Vagrant 516 2.50
81357 The Random House Treasury Light Verse Louis Phillips Toronto Books London 1995 340 20.00
81358 Immortal Poems of the English Language Oscar Williams Pocket Books, Inc. New York 1954 289 2.50
81359 Pattern Poetry Part IV Richard Wilson Thomas Nelson & Sons Ltd London 1954 216 2.50
81360 Treasures New And Old Part II George Ogilvie McDougalls Educational Co., Ltd 1929 142 5.50
81361 A Senior Anthology of Poetry Hilda Corson Simpson, E.H. Wilson Macmillan And Co., Limited 1972 173 15.00
81362 The Model Poetry Books Blackie & Son (India) Limited 128 2.50
81363 Minor Poems M.G. Nilakantan and N.G. Devadoss Rochouse & Sons., Ldt Madras 15 1.00
81364 B.A. Modern Poetry 60-61 Ramachandra Rao and Joga Rao Maruthi Book Depot., Guntur 29 1.00
81365 The Poets Pen P.E. Dustoor, Homai P. Dustoor Oxford University Press 1972 199 2.50
81366 Englisjh Verse 108 2.00
81367 Panorama J.W. Peterson, A.E.T. Barrow, J. Fuste Oxford University Press 1978 240 15.00
81368 On Freedoms Way A.P. Obrien Orient Longmans, Bombay 1991 135 10.00
81369 Our Sweetest Songs B.N. Joshi Blackie & Son (India) Limited 1969 156 2.76
81370 Whispering Reeds D.K. Barua Oxford University Press 1976 173 6.50
81371 The Silent Song K.M. Tharakan Macmillan And Co., Limited 2003 68 25.00
81372 Foot Falls Harindranath Chattopadhyaya Writers Anvil, Hyderabad 1976 158 2.50
81373 An Invitation to Poetry M.M. Bhalla Ram Chand & Co., Delhi 1965 166 2.75
81374 Selections From English Prose and Poetry Part I Prose N. Krishna Rao, C. Subba Rao Writers Anvil, Hyderabad 1974 99 2.50
81375 Selections From English Prose and Poetry Part II Poetry N. Krishna Rao, C. Subba Rao Writers Anvil, Hyderabad 1974 44 2.00
81376 One Hundred & One Famous Poems CB Contemporary Books 1958 199 250.00
81377 Treasury of Favorite Poems Solomon J. Schepps Gramercy Books, New York 2000 336 300.00
81378 Brush Up Your Poetry Michael Macrone MJF Books New York 1996 255 150.00
81379 Ballads and Narrative Poems T.W. Moles Longmans, Green And Co., London 1936 175 5.00
81380 Border Ballads William Beattie Penguin Books 1952 245 2.00
81381 American Folklore 325 100.00
81382 The Pocket Treasury of American Folklore B.A. Botkin Pocket Books, Inc. New York 1950 407 2.50
81383 Ovid The Metamorphoses Horace Gregory A Mentor Book 1960 448 10.00
81384 The Aeneid of Virgil Allen Mandelbaum Bantam Books New York 1981 401 25.00
81385 The Iliad of Homer 446 15.00
81386 The Comedy of Dante Alighieri (Cantica I Hell) Dorothy L. Sayers Penguin Books 1951 346 15.00
81387 The Comedy of Dante Alighieri (Cantica II Purgatory) Dorothy L. Sayers Penguin Books 1955 390 20.00
81388 The Comedy of Dante Alighieri (Cantica III Paradise) Dorothy L. Sayers, Barbara Reynolds Penguin Books 1962 399 25.00
81389 Miltons Paradise Lost and Othe Works Babette Levy Barrister Publishing Co., Inc 1966 124 5.50
81390 Milton: Paradise Lost Alan Rudrum Macmillan And Co., Limited 1966 99 2.00
81391 Paradise Lost Books I and II John Milton, A.W. Verity Cambridge at the University Press 1910 72 0.25
81392 Paradise Lost Books I and II John Milton, A.W. Verity Cambridge at the University Press 1959 172 2.00
81393 Paradise Lost Books VIII 638 2.00
81394 Paradise Regained John Milton, G.V.S. Mani Rao Brothers, Guntur 1952 120 10.00
81395 Areopagitica John Milton, J.C. Suffolk University Tutorial Press Co., 1968 147 25.00
81396 Miltons Samson Agonistes P. Ramanathan, A. Gopalakrishna Rao Brothers, Guntur 1956 274 10.00
81397 Comus 243 10.00
81398 Milton Lycidas N.M. Kulkarni, B.V. Apparao Lakshmi Narain Agarwal, Agra 156 2.50
81399 Comus John Milton, A.W. Verity Cambridge at the University Press 1912 143 1.50
81400 English Men of Letters Milton Mark Pattison Macmillan And Co., Limited 1914 227 2.50
81401 Chaucer & His Poetry E.W. Edmunds George G. Harrap & Company Ltd 218 2.50
81402 Canterbury Tales Geoffrey Chaucer J.M. Dent And Sons Ltd., London 1950 519 15.00
81403 Chaucer The Prologue Macmillan And Co., Limited ... 120 2.50
81404 Chaucer The Knights Tale Alfred W. Pollard Macmillan And Co., Limited 1960 162 2.50
81405 Keats Volume XVII B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1967 101 5.00
81406 John Keats Eleven Odes H. Ghosh Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1973 135 2.50
81407 John Keats Eleven Odes H. Ghosh Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1968 135 2.50
81408 John Keats The Odes John Keats, A.R. Weekes Oxford University Press 1977 104 2.50
81409 Keats The Poems of 1817 240 2.00
81410 Keats Poems 234 1.00
81411 John Keatss Poems Gerald Bullett J.M. Dent And Sons Ltd., London 1961 372 25.00
81412 Keats Richard Wilbur Dell Publishing co., inc., 1968 160 2.05
81413 Spenser The Faerie Queene Book I P.C. Bayley Oxford University Press 1977 344 25.00
81414 Edmund Spenser The Faerie Queene Edmund Spenser, J.W. Hales J.M. Dent And Sons Ltd., London 1910 480 2.50
81415 The Faerie Queene Book I Edmund Spenser, W.H. Dobson Aadiesh Book Depot, Delhi 447 10.00
81416 The Best of Vege Nageswara Rao Vege Best Seller 1996 111 25.00
81417 Hand in Hand Jon Stallworthy The Hogarth Press 1974 48 20.00
81418 Wordsworth J.C. Biswas Jai Prakash Nath & Co., Meerut 1968 108 2.50
81419 The Prelude or Growth of A Poets Mind William Wordsworth Macmillan And Co., Limited 1961 108 1.50
81420 Studies in Poets for M.A. & B.A. Students Vol. XII Wordsworth B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1963 80 2.50
81421 The Works of William Wordsworth The Wordsworth Poetry Library 1994 906 2.50
81422 Sterns William Blake Vol. XXI B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1961 43 2.50
81423 Shelley : Adonais A.R. Weekes University Tutorial Press Co., 83 2.50
81424 Marlowe & His Poetry John H. Ingram George G. Harrap & Company Ltd 150 2.50
81425 Rossetti Volume X B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1964 57 2.50
81426 M. Arnolds Sohrab & Rustum Ram Asray Misra Sri Ram Mehra & Co., 1943 143 3.00
81427 Sohrab And Rustum An Episode 36 2.00
81428 Volpone or The Foxe Benjamin Jonson University Tutorial Press Co., 1963 196 5.00
81429 Notes to Myself 75 2.50
81430 Ben Jonson Richard Wilbur 160 2.00
81431 Stray thoughts Poems Micky Issacs 198 2.50
81432 Selected Poems of Francis Thompson Panl Beard Thomas Nelson & Sons Ltd London 309 2.50
81433 The Castle of Chillon and its Prisoner G. Barry Gifford Edwin Frankfurter 47 2.00
81434 Byron Childe Harold Canto IV S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1963 227 2.50
81435 Byron Poetry 68 2.00
81436 Robert Browning Poetry & Prose Oxford University Press 1945 203 2.50
81437 The Deserted Village Elizabeth Lee Blackie & Son (India) Limited 32 2.50
81438 The Poems of Oscar Wilde 476 10.00
81439 D.H. Lawrence Selected Poems D.H. Lawrence, W.E. Williams Penguin Books 1960 159 2.50
81440 D.H. Lawrence Selected Poems D.H. Lawrence, W.E. Williams Penguin Books 1954 159 2.50
81441 Dryden Absalom and Achitophel James and Helen Kinsley Oxford University Press 1977 65 2.50
81442 Dryden Absalom and Achitophel P.V. Sastri Lakshmi Narain Agarwal, Agra 85 2.50
81443 An Essay of Dramatic Poesy 158 1.00
81444 English Men of Letters Dryden G. Saintsbury S. Chand & Co., Delhi 196 2.50
81445 The Permanence of Yeats James Hall and Martin Steinmann Collier Books 1961 371 30.00
81446 W.B. Yeats Selected Poetry A. Norman Jeffares Macmillan And Co., Limited 1964 232 2.50
81447 Coleridge Poems and Prose Kathleen Raine Penguin Books 1957 313 1.00
81448 The Golden Book of Coleridge Ernest Rhys J.M. Dent And Sons Ltd., London 1916 289 2.00
81449 Poems of Alexander Pope John Bailey Thomas Nelson & Sons Ltd London 343 3.00
81450 The Poetical Works of Thomas Gray George G. Harrap & Company Ltd 24 2.00
81451 Robert Frosts Poems Pocket Books, Inc. New York 279 2.50
81452 Robert Frost The Aim Was Song Jean Gould Fawcett Publications, Inc. 1968 126 2.50
81453 Tennyson W.E. Williams Penguin Books 1953 235 2.50
81454 The Poetic and Dramatic Works of Alfred Lord Tennyson Houghton, Mifflin and Company 1899 960 2.00
81455 The Lotos Eaters Banerjee Students Friends & Co. 77 2.00
81456 The Lays of Ancient Rome and Other Poems J.H. Flather Cambridge at the University Press 1916 182 1.00
81457 The Seasons 265 1.00
81458 The Lady of The Lake William Keith Leask Blackie & Son (India) Limited 150 1.00
81459 The Lady of The Lake J. Howard B. Masterman Cambridge at the University Press 1926 238 2.50
81460 Contemporary English Prose K.P.K. Menon Oxford University Press 1977 164 1.00
81461 The Modern Age G.V. Jogarao Anjaneya Publications, Hyderabad 1979 70 1.00
81462 Creative Thought Swaminathan Johnson Publishing House, Guntur 1979 64 1.00
81463 Macaulays Lord Clive A. Chalapati Rao Maruthi Book Depot., Guntur 1968 151 4.50
81464 A Guide to Return of the Native V.N. Sadasiva Rau Rao Brothers, Guntur 97 1.00
81465 The Crown of Wild Olive John Ruskin, J.H. Fowler Macmillan And Co., Limited 1963 116 2.00
81466 The Crown of Wild Olive 80 1.00
81467 Points of View M. Alderton Macmillan And Co., Limited 1959 183 1.50
81468 ??? 175 1.00
81469 Writing in America John Fischer and Robert B. Silvers Pyramid Books 1962 160 2.50
81470 Echoes From Far And Near K.S. Ramamurthy Oxford University Press 1981 160 2.00
81471 60 Golden Years A Readers Digest Book 1982 141 10.00
81472 The Imperial Scott Poetical Works The Standard Literature Co. Ltd 484 1.00
81473 Historical And Narrative Battle of Bannockbury 372 2.00
81474 The Poetical Works of Sir Walter Scott J. Logie Robertson Oxford University Press 1913 970 1.00
81475 Selected Poems T.S. Eliot Faber and faber London 1973 126 2.50
81476 The Light of Asia Edwin Arnold Routledge & Kegan Paul Ltd London 1954 157 1.00
81477 ??? 16 1.00
81478 Kubla Khan 49 1.00
81479 Emily Dickinson Richard Wilbur 1974 159 1.00
81480 An Amazing Sense Selected poems and letters of Emily Dickinson J.R. Vitelli Popular Prakashan, Bombay 1966 96 10.00
81481 The Complete Poems of Emily Dickinson Thomas H. Johns On Kalyani Publishers, Delhi 1960 770 100.00
81482 Stress and Human Nature J.K. Burns Stress Books 1994 133 25.00
81483 The Unknown Poe Edgar Allan Poe City Light Books 1980 117 20.00
81484 The Works of Algernon Charles Swinburne Wordsworth Poetry Library 1995 339 15.00
81485 Ezra Pound Selected Poems Ezra Pound, T.S. Eliot Faber and faber London 199 15.00
81486 F. Scott Fitzgerald Arthur Mizener Prentice Hall of India Private Limited 1965 174 25.00
81487 The Crack up F. Scott Fitzgerald, Edmund Wilson A New Directions Paperbook 1945 347 50.00
81488 Selected Poems Paul Laurence Dunbar Paul Laurence Dunbar Dover Publications, Inc. 1997 72 20.00
81489 An Epistle to Dr Arbuthnot Alexander Pope University Tutorial Press Co., 1956 30 1.00
81490 America In Verse Donald T. Kauffman Pyramid Books 1968 253 2.00
81491 Spanish Civil War Verse Valentine Cunningham Penguin Books 1980 508 10.00
81492 The Poems of Barbara Cartland Eaglemoss Publications Limited 1972 48 10.00
81493 Because I Love You Anna E. Mack Lothrop, Lee & Shepard Co. 1894 228 2.00
81494 The Worlds Love Poetry Michael Rheta Martin Bantam Books New York 1960 370 1.00
81495 The Limerick Volume II G. Legman Panther Books 1976 285 15.00
81496 The Pan Book of Limericks Louis Untermeyer Pan Books 1961 158 5.00
81497 An Anthology of Animal Poetry Kenneth A. Mason Penguin Books 1940 142 2.50
81498 Sonnets From The Portuguese Elizabeth Barrett Browning Peter Pauper Press 30 1.00
81499 Liberting Lyrics Erwin Schachner The Peter Pauper Press 1967 62 5.00
81500 Rowdy Rhymes Henry R. Martin The Peter Pauper Press 1928 61 5.00
81501 The Four Seasons Peter Beilenson The Peter Pauper Press 1958 61 5.00
81502 Haiku Harvest Peter Beilenson The Peter Pauper Press 1962 61 5.00
81503 One Hundred Poems For Children Herbert Strang Oxford University Press 1978 64 1.00
81504 Tender Loving Care Albert J. Nimeth Better Yourself Books 1988 120 15.00
81505 Penchant Nikita Mohan A Mosaic Publications 2010 44 30.00
81506 Sun Song Book 97 1.50
81507 Sun Song Book No 2 127 1.50
81508 1001 Popular Song Hits of 1971 Rotsan And Makhom 1966 173 1.00
81509 Oldies Goldies 90 1.54
81510 Top of The Pops 125 2.00
81511 The Success Story of The Sensational Beatle 101 1.00
81512 Hits of 79 96 1.00
81513 All the Top and Latest Songs of TJ and EH Rotsan And Makhom 1936 175 1.00
81514 Elvis Presley Rotsan And Makhom 1957 223 2.00
81515 Best of Cliff Richard 61 1.20
81516 Best of ABBA 56 1.00
81517 Jim Reeves Sings Rotsan And Makhom 178 2.50
81518 Dhammapada Venerable Bhikkhu Buddharakkhita Maha Bodhi Society, Bangalore 1959 150 1.00
81519 Isaac Bickerstaff, Colloquies of Society, Discourses on Art 300 1.00
81520 The Greatest Works of Kahlil Gibran Jaico Publishing House, Bombay 1994 437 500.00
81521 Selection From Ghalib And Iqbal K.N. Sud A Sterling Paperback 1978 106 1.00
81522 Blooming in the Shade : Five Oregon Poets Ashira Belsey, Maxine Borcherding Media Weavers, Portland, Oregon 1997 96 25.00
81523 Nikola Vaptsarov Poems Peter Tempest Sofia Press 1978 149 30.00
81524 A Golden Treasury of Persian Poetry Hadi Hasan The Publications Division 1966 228 5.50
81525 Peace Through The Ages Rewi Alley Rewi Alley 1954 205 20.00
81526 Tibetan Voices Robert B. Ekvall Tyndale House Publishers 1946 57 20.00
81527 A Tibetan Banner James H. Cousins Ganesh & Co., Madras 1926 20 1.00
81528 The Sirens Song David Murdoch Orient Longmans, Bombay 1992 108 10.00
81529 Latin Verse Frederick Brittain Penguin Books 1962 380 10.00
81530 Anglo Saxon Poetry R.K. Gordon J.M. Dent And Sons Ltd., London 1930 367 1.00
81531 Italian Verse George R. Kay Penguin Books 1958 424 5.00
81532 The Great Grandchildren, Grand Nephews, and Grand Nieces of Edward Edward Lear 238 1.00
81533 When we were very young A.A. Milne, E.H. Shepard Methuen & Co Ltd 1966 99 1.00
81534 Stars to Steer By Louis Untermeyer Harcourt, Brace & World, Inc. 1941 352 100.00
81535 Song Book Loyola Public School, Guntur 172 20.00
81536 Rhymes on Science Kamal Chakraborti Hiralal Printing Works Pvt. Ltd 1988 20 1.00
81537 Modern Mehtod Nursery Rhymes Jayesh Patel Jeevandeep Prakashan 41 1.00
81538 Vikas Progressive Rhymes And Rhythm M. Aranha Navneet Publications Limited 80 25.00
81539 Major British Writers Volume II G.B. Harrison Harcourt, Brace & World, Inc. 1954 706 100.00
81540 The English Association Souvenir English Writing in the XX Century 1974 20 2.00
81541 Helen Steiner Rice and the greatest of these is Love Poems and Promises Donald T. Kauffman Fleming H. Revell Company 1973 126 25.00
81542 Best Loved Nursery Rhymes and Songs Home Library Press 1974 250 50.00
81543 Ideals Neighborly Issue James Kuse, Ralph Luedtke Ideals Publishing 1978 50 20.00
81544 The Golden Verses of Pythagoras Nayan Louise Redfield Kessinger Publishing Company 278 30.00
81545 Whispering Mind K.P. Shashidharan Sterling Publishers Private Limited 2010 319 250.00
81546 Selected Poems Armando Menezes 1969 184 4.00
81547 Contemporary Indian Poetry in English Saleem Peeradina Macmillan And Co., Limited 1987 129 20.00
81548 Thirty Poems Balamani Amma Orient Longmans, Bombay 1970 60 20.00
81549 Intellections Amritha 240 250.00
81550 A Book of English Verse on Indian Soil R.P.N. Sinha Orient Longmans, Bombay 1966 198 12.50
81551 Ten Twentieth Century Indian Poets R. Parthasarathy Oxford University Press 1976 114 20.00
81552 Uncut Gems Part One C.K. Sreedharan 1979 88 50.00
81553 The Fullmoon Night Katragadda Venkateswarlu Matragadda Foundation 2005 56 25.00
81554 Butterfly T.M. Mohan Sundar 2009 66 60.00
81555 Practice of English 40 1.00
81556 Thorns And Flowers Radhakrishna Moorty Challa Nalanda Publications, Bombay 1948 143 1.50
81557 A Throne of Sonnets Serapia Devi Kussum Kumari Chatterjee Army Press 32 1.00
81558 Poems De Romance Maria Viswa Sahiti, Secundrabad 1994 47 29.00
81559 Towards Brighter Schools P. Sarabhachari 88 1.00
81560 The Light of Asia 240 2.00
81561 The Light of Asia and The Indian Song of Songs Edwin Arnold Jaico Publishing House, Bombay 1949 229 2.00
81562 Nectar of Neem Himana, Seshagiri Rao Suvarna Prakashana, Bangalore 1982 41 10.00
81563 Wallace Stevens Abbie F. Willard American Library Association 1978 270 100.00
81564 Langston Hughes Richard K. Barksdale American Library Association 1977 155 100.00
81565 The Twice Born Fiction Meenakshi Mukherjee Keinemann, New Delhi 1971 239 50.00
81566 English Language And Literature B. Ramachandra Rao Published By the Author 216 3.50
81567 Aristotles Theory of Poetry And Fine Art S.H. Butcher, John Gassner Dover Publications, Inc. 1951 80 2.00
81568 The Uses of Poetry Agnes Stein Holt Rinehart and Winston, Inc. 1975 374 50.00
81569 Heroic Poetry C.M. Bowra Macmillan And Co., Limited 1964 589 50.00
81570 Amphibian Henry Charles Duffin Doaba House, Delhi 1971 312 25.00
81571 W.B. Yeats Poet and Poetry Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 174 8.00
81572 Whitman The Poet John C. Broderick Wadsworth Publishing Company, Inc. 1962 186 20.00
81573 Five Metaphysical Poets Joan Bennett Cambridge at the University Press 1974 150 20.00
81574 The Poetry of W.B. Yeats Louis MacNeice Faber and faber London 1967 206 25.00
81575 Sesame And Lilies John Ruskin Macmillan And Co., Limited 105 10.00
81576 Oxford Lectures on Poetry A.C. Bradley Macmillan And Co., Limited 1970 395 20.00
81577 Understanding Poetry James Reeves Pan Books 1972 207 15.00
81578 Alexander Pope Leslie Stephen Macmillan And Co., Limited 1908 208 2.50
81579 The Gem Guide to Golden Lyre Yash Rampal Monga Book Depot 212 150.00
81580 Life and Letters of John Keats Lord Houghton Oxford University Press 1951 282 2.00
81581 An Apology For Poetry 460 2.00
81582 Marxism and Poetry George Thomson Peoples Publishing House 88 1.00
81583 New Literatures Al Mergib University 171 25.00
81584 The Hairy Ape 82 2.00
81585 How to Analyze Poetry Christopher Russell Reaske Monarch Press 1966 139 25.00
81586 Celebrating Creativity Hyderabad Literary Festival 2010 227 100.00
81587 Literary Critique and Critic : Their Necessity in Contemporaty Society Pavan Kumar Kommaraju Pavan Kumar Kommaraju, Guntur 50 20.00
81588 English Teaching Forum 1969 32 1.00
81589 American Literature of the Nineteenth Century William J. Fisher Eurasia Publishing House Pvt Ltd 353 30.00
81590 Counterpoint in literature Volume 2 Scott, Foresman and Company 626 100.00
81591 Pleasure And Purpose Orient Longmans, Bombay 1968 248 25.00
81592 Longmans English Prose Selections K. Chinnaswami Longmans, Green And Co., London 1939 240 2.00
81593 Studies in Indo Anglian Literature Krishna Nand Joshi Prakash Book Depot 1980 155 12.50
81594 Practical Criticism S.C. Mundra Prakash Book Depot 1976 172 15.00
81595 Principles of Literary Criticism & Literary Critics S.C. Mundra Prakash Book Depot 1975 203 15.00
81596 English Literature Jagat S. Bright Careers Digest Publications, New Delhi 407 25.00
81597 A Critical History of The English Novel J.N. Mundra, S.C. Mundra Prakash Book Depot 1993 564 30.00
81598 Lord Macaulays Essys and Lays of Ancient Rome Longmans, Green And Co., London 1899 922 2.00
81599 Sir William Temple Three Essays F.J. Fielden Oxford University Press 1939 139 25.00
81600 Essays of Elia First Series Charles Lamb Macmillan And Co., Limited 1947 393 3.00
81601 The Concept of Criticism F.E. Sparshott Oxford At the Clarendon Press 1967 215 25.00
81602 Modern Essays in Criticism A.S. Cairncross Macmillan And Co., Limited 1947 301 5.00
81603 The English Poetic Mind Charles Williams Oxford At the Clarendon Press 1932 213 25.00
81604 Clio, A Muse And Other Essays G.M. Trevelyan Longmans, Green And Co., London 1935 195 2.00
81605 The Comedy of Dante Alighieri The Florentine Cantica I Hell Dorothy L. Sayers Penguin Books 1949 346 15.00
81606 The Comedy of Dante Alighieri The Florentine Cantica II Purgatory Dorothy L. Sayers Penguin Books 1974 388 15.00
81607 The Comedy of Dante Alighieri The Florentine Cantica III Paradise Dorothy L. Sayers and Barbara Reynolds Penguin Books 1982 399 15.00
81608 The Divine Comedy of Dante Alighieri Inferno Allen Mandelbaum Bantam Books New York 2004 395 55.00
81609 The Divine Comedy of Dante Alighieri Inferno C.H. Grandgent, Ernest H. Wilkins Random House, New York 625 65.00
81610 Homer The Iliad Homer, E.V. Rieu Penguin Books 1950 469 25.00
81611 Bai Juyi 200 Selected Poems Rewi Alley New World Press 1978 311 300.00
81612 The Faerie Queene Book I Edmund Spenser Macmillan And Co., Limited 1921 342 2.50
81613 Spenser The Faerie Queene Book II P.C. Bayley Oxford University Press 1974 345 55.00
81614 Poetical Works of Robert Bridges Oxford University Press 1914 462 25.00
81615 The Moving Finger V.N. Bhushan Padma Publications Ltd Bombay 1945 276 45.00
81616 The Chicago Manual of Style Prentice Hall of India Private Limited 1989 737 250.00
81617 Man and His Fictions Alvin B. Kernan, Peter Brooks, J. Michael Holquist… 534 100.00
81618 A Handbook of Modern English Metre Joseph B. Mayor Cambridge at the University Press 1928 144 10.00
81619 Tragedy Serious Drama in Relation to Aristotles Poetics F.L. Lucas Allied Publishers Private Limited 1966 188 9.00
81620 The Anatomy of Poetry Marjorie Boulton Routledge & Kegan Paul Ltd London 1959 189 10.00
81621 Literary Forms, Trends and Movements Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1987 205 20.00
81622 The World of Words P.E. Dustoor Asia Publishing House, Bombay 1968 292 25.00
81623 Advertising As Literary Art Seshu C Prasad 1989 125 25.00
81624 The Metaphysical Poets C. White Collier Books 401 2.00
81625 Modern Poetry Milton 354 2.50
81626 Matthew Arnolds Culture & Anarchy S.P. Sen Gupta Prakash Book Depot 1987 238 100.00
81627 Charles Lamb : Essays of Elia Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1990 287 20.00
81628 Advanced Literary Essays S.P. Sen Gupta Rama Brothers, New Delhi 1983 376 30.00
81629 Tennyson : In Memoriam Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1986 246 17.00
81630 John Keats : Selected Odes O.S. Gupta Loyal Book Depot 1970 244 6.50
81631 John Keats : Selected Poems Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1997 279 25.00
81632 Shelleys Adonais Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1972 116 5.00
81633 P.B. Shelley S.C. Mundra Prakash Book Depot 1975 326 12.00
81634 English Men of Letters Shelley John Morley, J.A. Symonds 197 2.50
81635 Shelley Volume XI B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1964 91 25.00
81636 Popes Rape of The Lock Frederick Ryland Blackie & Son (India) Limited 47 2.00
81637 Robert Browning Selected Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1973 266 9.00
81638 Walt Whitman Select Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1979 194 10.00
81639 John Milton : Samson Agonistes Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 2005 282 50.00
81640 John Milton : Paradise Lost Book I Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1993 264 36.00
81641 Johnson Life Of Milton S.K. Banerji 196 8.00
81642 Chaucer Volume 1 B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1956 48 2.00
81643 Ben Jonson The Alchemist Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1990 492 45.00
81644 E.M. Forster : A Tribute with Selection from His Writings on India K. Natwar Singh Clarion Books 178 30.00
81645 E.M. Forster : Treatment of Connect Canon P.G. Krishna Murthy Andhra University Waltair 1980 208 50.00
81646 Jonathan Swift The Battle of the Books Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1993 274 50.00
81647 The Playboy of The Western World Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1984 402 30.00
81648 Eugene Oneill The Hairy Ape Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1978 141 10.00
81649 Congreve : The Way of the World Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1988 323 22.75
81650 James Joyce A Portrait of the Artist As a Young Man C.D. Verma A Arti Book Centre, New Delhi 1976 236 25.00
81651 Dryden Absalom and Achitophel Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 196 25.00
81652 William Hazlitt S.C. Mundra Prakash Book Depot 1971 123 50.00
81653 Coleridge : Ancient Mariner And Other Poems Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1986 151 14.00
81654 The Vision of Coleridge P.S. Sastri Kitab Mahal Private Limited 1966 402 25.00
81655 T.S. Eliot Murder in the Cathedral Ramji Lall Surjeet Publications 1992 264 25.00
81656 T.S. Eliot The Cocktail Party Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1986 196 18.00
81657 Marlowe Dr. Faustus Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1981 238 12.00
81658 The Tragical History of Doctor Faustus S. Sen, D.K. Majumdar Unique Publishers, New Delhi 1981 327 17.00
81659 John Ruskin :Unto This Last Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 216 30.00
81660 Studies in Prose Writers Volume VIII Carlyle B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1957 56 1.50
81661 The Old Man And The Sea U.S. Mathur A Arti Book Centre, New Delhi 1976 240 12.00
81662 Hemingway : Old Man and The Sea Raghukul Tilak Student Store, Bareilly 1986 123 25.00
81663 Charles Dickens David Copperfield S. Sen, G.S. Mansukhani Unique Publishers, New Delhi 1977 202 10.00
81664 Emily Dickinson Selected Poems B.S. Goyal A Arti Book Centre, New Delhi 1974 224 12.00
81665 Eastern Bengal Ballads Mymensing Volume 1 Part I Dineshchandra Sen, Rai Bahadur Gyan Publishing House, New Delhi 2006 322 1,125.00
81666 Eastern Bengal Ballads Volume 2 Part I Dineshchandra Sen, Rai Bahadur Gyan Publishing House, New Delhi 2006 469 1,125.00
81667 Eastern Bengal Ballads Volume 3 Part I Dineshchandra Sen, Rai Bahadur Gyan Publishing House, New Delhi 2006 437 1,125.00
81668 Eastern Bengal Ballads Volume 4 Part I Dineshchandra Sen, Rai Bahadur Gyan Publishing House, New Delhi 2006 446 1,125.00
81669 Bengali Culture And Society Through Its Riddles Sila Basak Gyan Publishing House, New Delhi 2006 251 690.00
81670 The Folk Literature of Bengal Rai Saheb Dineshchandra Sen Gyan Publishing House, New Delhi 2006 362 750.00
81671 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 3 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 356 500.00
81672 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 4 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 307 500.00
81673 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 5 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 406 500.00
81674 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 6 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 303 500.00
81675 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 7 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 381 500.00
81676 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 9 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 358 500.00
81677 The Book of The Thousand Arabian Nights Volume 10 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 473 500.00
81678 Arabian Supplemental Nights Volume 1 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 260 250.00
81679 Arabian Supplemental Nights Volume 2 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 284 500.00
81680 Arabian Supplemental Nights Volume 5 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 375 500.00
81681 Arabian Supplemental Nights Volume 6 Richard F Burton Privately Printed By the Burton Club ... 366 500.00
81682 Capital The Communist Manifesto and Other Writings of Karl Marx Max Eastman Carlton House New York 1932 355 500.00
81683 Thus Spake Zarathustra Friedrich Nietzsche Carlton House New York 367 500.00
81684 The Philosophy of Spinoza Joseph Ratner Carlton House New York 376 500.00
81685 The Philosophy of Schopenhauer Irwin Edman Carlton House New York 376 500.00
81686 Passages From The Diary of Samuel Pepys Richard Le Gallienne Carlton House New York 332 500.00
81687 Green Mansions W.H. Hudson Carlton House New York 1944 254 500.00
81688 Leaves of Grass Walt Whitman Carlton House New York 1921 410 500.00
81689 Political Philosophers Thomas Hobbes, John Locke Carlton House New York 1947 320 500.00
81690 Aristotles Politics Benjamin Jowett Carlton House New York 337 500.00
81691 Philosophers of Science Lucretius, Nicholas Copernicus Carlton House New York 1947 293 500.00
81692 The Selected Work of Tom Paine Howard Fast Carlton House New York 1945 338 500.00
81693 Essays Ralph Waldo Emerson Carlton House New York 384 500.00
81694 The Wisdom of Confucius Lin Yutang Carlton House New York 1938 290 500.00
81695 Thomas More Utopia A Dialogue of Comfort John Warrington Heron Books 1935 428 250.00
81696 Thus Spake Zarathustra Friedrich W. Nietzsche, A. Tille, M.M. Bozman Heron Books 1900 288 250.00
81697 A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz Bertrand Russell George Allen & Unwin Private Ltd 1949 311 200.00
81698 The Dialogues of Plato Volume 1 B. Jowett Random House, New York 1937 879 250.00
81699 Plato The Laws Trevor J. Saunders Penguin Books 1970 552 100.00
81700 Plato (Five Great Dialogues) B. Jowett D. Van Nostrand Company, Inc. 1942 511 250.00
81701 Plato The Republic G.M.A. Grube Pan Books 1974 319 25.00
81702 Plato And His Dialogues G. Lowes Dicknson Penguin Books 1950 159 2.50
81703 Plato For The Modern Age Robert S. Brumbaugh Collier Books 1964 256 5.00
81704 The Crito of Plato A.S. Owen Blackie & Son (India) Limited 1903 76 2.50
81705 Great Dialogues of Plato W.H.D. Rouse, Eric H. Warmington New American Library 1956 525 10.00
81706 Plato Gorgias W. Hamilton Penguin Books 1960 149 2.50
81707 The Basic Works of Aristotle Richard McKeon Random House, New York 1941 1487 150.00
81708 Aristotles Politics Benjamin Jowett The Modern Library New York 1943 337 15.00
81709 Aristotles Poetics Humphry House, Colin Dardie Lyall Book Depot, Ludhiana 1965 128 2.50
81710 The Politics of Aristotle or a Treatise on Government William Ellis J.M. Dent And Sons Ltd., London 1952 264 3.00
81711 Portrait of Socrates R.W. Livingstone Oxford At the Clarendon Press 1950 200 2.50
81712 Socrates The Man and His Teaching Oxford University Press 1955 138 10.00
81713 Seneca Letters from a Stoic Robin Campbell Penguin Books 2004 253 250.00
81714 Spinoza Stuart Hampshire Penguin Books 1951 237 2.50
81715 Butlers Moral Philosophy Austin Duncan Jones Penguin Books 1952 191 2.50
81716 The Confessions of St Augustine Tobie Matthew, Dom Roger Hudleston Fontana Books 1957 253 2.50
81717 The Meditations of Marcus Aurelius Jeremy Collier Walter Scott Ltd., London 212 2.00
81718 Cicero And The Roman Republic F.R. Cowell Penguin Books 1956 398 3.50
81719 Offices, Essays, And Letters Cicero J.M. Dent And Sons Ltd., London 1937 333 2.50
81720 The Confessions of Jean Jacques Rousseau J.M. Cohen Penguin Books 1965 606 3.00
81721 The Social Contract and Discourses Jean Jacques Rousseau J.M. Dent And Sons Ltd., London 1950 330 2.50
81722 The Confessions of Jean Jacques Rousseau J.M. Cohen Penguin Books 1954 606 3.00
81723 Voltaire Candide, Zading and Selected Stories Donald M. Frame The Modern Library New York 1961 351 25.00
81724 Selected Works of Voltaire Joseph McCabe Watts & Co., London 1948 214 2.50
81725 Andre Maurois presents The Living Thoughts of Voltaire Barrows Mussey A Premier Book 1963 128 2.50
81726 The Seventeenth Century Background Basil Willey Doubleday Anchor Books 1955 316 15.00
81727 Four Existentialist Theologians Paul Tillich Doubleday Anchor Books 1958 312 25.00
81728 Living Biographies of Great Philosophers Henry Thomas and Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 285 2.50
81729 Common Sense and Other Writings Thomas Paine, Nelson F. Adkins A Forum Book 1966 224 2.50
81730 Selected Work of Tom Paine 640 25.00
81731 Emerson and Thorean: Transcendentalists in Conflict Joel Porte Lalvani Publishing House 1969 226 25.00
81732 An Emerson Reader Nissim Ezekiel Popular Prakashan, Bombay 1965 288 100.00
81733 The Portable Emerson Mark Van Doren The Viking Press, New York 1946 664 2.50
81734 Emersons Essays Sherman Paul Everymans Library, New York 1980 362 35.00
81735 Emerson Eduard C. Lindeman The New American Library 1954 215 15.00
81736 Walden Henry D. Thoreau S. Chand & Co., Delhi 1962 297 25.00
81737 Henry D. Thoreau Selected Writings on Nature And Liberty Henry D. Thoreau, Oscar Cargill The Liberal Arts Press New York 1952 163 20.00
81738 Walden Henry David Thoreau Konemann Verlagsgesellschaft mbH 1996 307 128.00
81739 Walden and Other Writings By Henry David Thoreau Joseph Wood Krutch Bantam Books New York 1981 433 25.00
81740 Thoreau William Condry S. Chand & Co., Delhi 1962 91 1.00
81741 Henry David Thoreau: The Man Who Would Be Free James Playsted Wood Pyramid Books 1969 128 2.50
81742 Thoreaus Walden 244 2.00
81743 Following the tracks of a different man Thoreau William Howarth 20 10.00
81744 Thoreau S. Chand & Co., Delhi 1962 91 50.00
81745 The Eye of The Soul Henry Thoreaus Journal Nirmala P G The ICFAI University Press 2006 125 50.00
81746 Thoreau and India The American Review 1962 41 10.00
81747 Augustans and Romantics 1689-1830 336 3.00
81748 The Best of Saki Graham Greene The British Publishers Guild Ltd 1950 179 2.50
81749 Reason in Science volume V of The Life of Reason George Santayana Collier Books 1962 224 2.50
81750 The Age of Belief Anne Fremantle A Mentor Book 1955 218 15.00
81751 The Age of Realism G.M. Carsaniga, R.H. Freeborn Penguin Books 1974 414 10.00
81752 The Right of the People 160 2.00
81753 The Roman Empire of the Second Century or The Age of the Antonines W.W. Capes Longmans, Green And Co., London 1901 215 2.00
81754 Born To Win Muriel James 329 50.00
81755 Critique of Pure Reason Immanuel Kant J.M. Dent And Sons Ltd., London 1950 483 2.50
81756 The Prince Niccolo Machiavelli, George Bull Penguin Books 1981 153 10.00
81757 Words of Freedom Ideas of A Nation Periyar E.V. Ramasami Penguin Books 2010 93 15.00
81758 The Problems of Philosophy Bertrand Russell Oxford University Press 1951 167 2.50
81759 Before Philosophy H. and H.A. Frankfort. John A. Wilson Penguin Books 1949 275 2.50
81760 Ideas and Opinions Albert Einstein Rupa & Co., Calcutta 1992 377 50.00
81761 P. Vergili Maronis Aeneidos T.E. Page Macmillan And Co., Limited 1909 143 2.00
81762 Pragmatism William James Meridian Books New York 1955 269 2.50
81763 Pragmatism Philosophy of Imperialism Harry K. Wells International Publishers New York 1954 221 25.00
81764 A History of Philosophy B.A.G. Fuller Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta 1976 580 24.00
81765 A History of Philosophy Frank Thilly SBW Publishers New Delhi 1993 608 100.00
81766 Contemporary Philosophy Balkrishna S. Pandit SBD Publishers Distiributors, Delhi 1998 326 75.00
81767 History of Western Political Thought Suresh Chandra Pant Prakashan Kendra, Lucknow 1978 511 15.00
81768 Integral Humanism Kandarpa Ramachandra Rao Academy of Integral Humanism 1995 400 200.00
81769 The Story of Philosophy Will Durant 1933 543 20.00
81770 A History of Philosophy Volume 1 Greece and Rome Part 1 Frederick Copleston Image Books 1962 319 30.00
81771 The Worldly Philosophers Robert L. Heilbroner Washington Square Press 1968 344 15.00
81772 An Introduction to Contemporary Knowledge C.E.M. Joad E.J. Arnold & Son Ltd., London 121 2.50
81773 Essays in The Philosophy of Science Charles S. Peirce Affiliated East West Press Pvt Ltd. 1975 271 10.00
81774 A History of Political Theories From Rousseau to Spencer William Archibald Dunning Central Book Depot Allahabad 1970 446 6.00
81775 Ancient and Medieval Political Thinkers in Outlines R.T. Jangam, V.N. Deshpande Bharat Book Depot & Prakashan 1974 87 20.00
81776 The Enchanting Song of the Human Patricia Theisen 2005 500 250.00
81777 Philosophy and Human Development Anand Amaladass, Sebasti L. Raj Satya Nilayam Publications, Madras 1986 317 55.00
81778 Main Currents of Modern Thought Rudolf Eucken T. Fisher Unwin, London 1913 488 50.00
81779 Dimensions of New Identity Erikh Erikson Light & Life Publishers New Delhi 1975 125 7.50
81780 Schopenhauers Conception of Salvation B.V. Kishan Andhra University Waltair 1978 135 18.00
81781 The Moral Interpretation of Religion Peter Byrne William B. Eerdmans Publishing Company 1998 178 100.00
81782 Glimpses of World Religions Jaico Publishing House, Bombay 2006 267 200.00
81783 One God Swami Bhaktipada Bhaktipada Book 1990 73 20.00
81784 Spirituality And Health Charanjit Ghooi Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 2001 379 70.00
81785 The Science of the Soul Maharaj Sardar Bahadur Jagat Singh Ji Radha Soami Satsang Beas 1991 311 100.00
81786 Discovery of The Soul N.C. Gopalachari, N.C. Bhanumathi Chari 2004 58 25.00
81787 Soul : Its Location in Human Body K. Subrahmanyam Vuma Publishers, Vijayawada 1971 172 10.00
81788 Soul Culture And Yoga Agnes A.M. Mischkowski 1933 58 2.00
81789 A True Conception of Religion Nitaidas Brahmachari Nitaidas Brahmachari, Bombay 1952 302 5.00
81790 Religion in the Light of Reason And Science R.B. Lal Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1978 168 12.00
81791 Elementary Lessons in Logic W. Stanley Jevons Macmillan And Co., Limited 1934 340 2.00
81792 The Moral Class Book W & R Chambers London 1880 192 0.20
81793 God And Evil C.E.M. Joad Faber and faber London 360 2.00
81794 How Our Minds Works C.E.M. Joad Westhouse London 1946 100 1.00
81795 An Introduction to Contemporary Knowledge C.E.M. Joad E.J. Arnold & Son Ltd., London 121 2.00
81796 Philosophy C.E.M. Joad The English Universities Press Ltd 1946 227 2.50
81797 Journey Through The War Mind C.E.M. Joad Faber and faber London 279 2.00
81798 A Martin Luther King Reader Nissim Ezekiel Popular Prakashan, Bombay 1969 165 15.00
81799 You Are The Whole Swami Dayananda Saraswati Arsha Vidya Gurukulam 2002 75 20.00
81800 A History of The True Religion A.N. Dugger and C.O. Dodd .. 1968 318 25.00
81801 A True Conception of Religion Nitaidas Brahmachari Nitaidas Brahmachari, Bombay 1952 304 3.00
81802 Sir William Jones A Reader Satya S. Pachori Oxford University Press 1993 230 100.00
81803 The Ascent of Man J. Bronowski British Broadcasting Corporation 1976 448 250.00
81804 A Toynbee Anthology V. Sachithanandan Oxford University Press 1978 194 15.00
81805 A Bronowski Reader T. Sivasankaran and V. Uppili Oxford University Press 1980 122 2.50
81806 Mankind and Mother Earth Arnold Toynbee Granada Publishing 1978 641 55.00
81807 Classics in Chinese Philosophy Wade Baskin Philosophical Library, New York 1972 737 100.00
81808 ఫ్రెడ్రిక్ నీషే వివేక విస్ఫోటనం ఫ్రెడ్రిక్ నీషే, ఆర్.జె. హాలింగ్ డేల్, రావెల సాంబశివరావు అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 92 25.00
81809 Zionism Counts On Terror Sergei Sedov 1984 79 10.00
81810 Ardas Secretary Shiromani Gurdwara Parbandhak 30 11.00
81811 Japji Sangat Singh Hind Pocket Books 1973 127 2.00
81812 The Khalsa Sardar Singh Rataul The Shiromani Gurdwara P. Committee 1958 32 1.00
81813 The Essence of Sikhism - 8 Tejinder Kaur Anand Madhubun Educational Books 2006 72 20.00
81814 Philosophy of Sikhism Sher Singh Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee 1998 269 100.00
81815 A Critical History of Greek Philosophy W.T. Stace Macmillan And Co., Limited 1967 386 100.00
81816 An Enemy of the People: Antisemitism James Parkes Penguin Books 1946 153 2.50
81817 A History of American Philosophy Herbert W. Schneider Forum Books, Inc. New York 1957 368 5.00
81818 Recent British Philosophy David Masson Macmillan And Co., Limited 1867 273 2.50
81819 Quintessence of Sri Sai Babas Philosophy 266 25.00
81820 Quintessence of Sri Sai Babas Philosophy Bharam Umamaheswara Rao Sir Sai Publications, Guntur 1999 266 100.00
81821 The Glimpses of the Sikh Gurus and Their Teachings All India Pingalwara Charitable 2005 31 2.00
81822 Unravelling The Enigma Shirdi Sai Baba Marianne Warren A Sterling Paperback 2009 436 400.00
81823 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Jaico Publishing House, Bombay 1948 178 1.00
81824 Islam E. Denison Ross Ernest Benn Limited 1928 79 1.00
81825 The Christ We Adore Swami Ranganathananda The Ramakrishna Mission, Calcutta 1969 48 1.00
81826 Pakistan: Philosophy and Sociology M.T. Stepanyants Central Department of Oriental Literature Moscow 1971 129 10.00
81827 The Yi ho Tuan Movement of 1900 Foreign Languages Press Peking 1976 133 5.00
81828 Buddhism Kenneth Saunders Ernest Benn Limited 1929 79 2.50
81829 Jainism Herbert Warren Divine Knowledge Society 1966 122 2.00
81830 Characteristics of Jain Religion Kasturchand M. Jhabak 24 2.00
81831 A Handbook of Jainology Acharyadeo Sri Bhuvanbhanusoorishwarji Shri Vishvakalyan Prakashan Trust, Gujarat 1987 239 30.00
81832 What is Living and What is Dead indian Philosophy Debiprasad Chattopadhyaya 1976 656 20.00
81833 What is Living and What is Dead in Indian Philosophy Daya Krishna, B.V. Krishna Andhra University Waltair 1978 47 5.00
81834 Hinduism At a Glance Central Chinmaya Mission Trust 1996 131 25.00
81835 Hinduism K.M. Sen Penguin Books 1961 160 2.00
81836 Studies in The History of Indian Philosophy Volume 2 Debiprasad Chattopadhyaya K P Bagchi & Company, Calcutta 1978 191 40.00
81837 Naturalism in Modern Indian Philosophy S.P. Kanal Motilal Banarasidass 1966 32 6.00
81838 Contemporary Indian Philosophy P. Nagaraja Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 188 10.00
81839 Existentialism and Indian Thought K. Guru Dutt The Wisdom Library 1960 62 2.00
81840 Unity in Diversity Syed Mahaboob Syed Mahaboob, Guntur 2005 71 30.00
81841 సద్ధర్మ ఆచరణ సయ్యద్ మహబూబ్ సయ్యద్ మహబూబ్, గుంటూరు ... 20 10.00
81842 Guide to Indian Culture And Spirituality Kausalyarani Raghavan 1990 99 10.00
81843 Comparative Cosmology Akif Manaf J The Dabir Khas Book Trust 1998 112 25.00
81844 What is Religion Whom to Worship Parasa Venkateswara Rao 12 1.50
81845 The Age of Vidyaranya Part 1 K.R. Venkataraman 180 10.00
81846 Sri Sankaracharya N. Ramesam Sri Bhavanarayanaswami Temple, Ponnur 1959 190 3.50
81847 The Date of Birth Sri Sankaracharya Uppuluri Venkata Ramana Rao Uppuluri Publications, Guntur 1993 92 30.00
81848 The Traditional Age of Sri Sankaracharya and The Maths A. Nataraja Aiyer 1962 193 3.00
81849 Isa Upanisad Swami Gambhirananda Advaita Ashrama, Calcutta 1989 32 1.50
81850 Saivism K. Thimma Reddy Telugu University, Hyderabad 1994 419 45.00
81851 Mirror of Virashaivism Shri Kumara Swamiji V.R. Koppal 1960 136 2.50
81852 The Philosophy of Beauty T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 57 1.00
81853 The Concept of The Beautiful in Sanskrit Literature V. Raghavan The Kuppuswami Sastri Research Institute 1988 104 20.00
81854 Acharyas Call V. Ramakrishna Aiyer Sri Kamakoti Peetam 1995 259 80.00
81855 Vedanta Teachings S. Subramanyam 1983 60 2.00
81856 The Vedanta Its Theory & Practice Swami Saradananda Udbodhan Office, Calcutta 1972 25 1.00
81857 Practical Vedanta Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1978 98 1.50
81858 The Vedanta Philosophy Sridhar Majumdar Surendra Nath Bhattacharya 770 5.00
81859 Upadeshamrita Haranath Tattwa Pracharini Samiti 1912 219 1.00
81860 Aspirations From A Fresh World Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 184 2.25
81861 Hymn to Ganga Swami Tapovanam, Chinmaya Central Chinmaya Mission Trust 1986 151 25.00
81862 Connect with the Divine 209 200.00
81863 Ancient Indian Thought Suresh Chandra Pant Prakashan Kendra, Lucknow 1983 239 10.00
81864 Religious Philosophies of Indian Origin Volume 6 Number 2 Vivekananda Kendra Patrika 1977 327 10.00
81865 The Secret Rhonda Byrne A CBS Company New York 2006 198 200.00
81866 Message 10 1.00
81867 My Lord, May I Come In Prabhjot Singh Hemkunt Publishers Ltd. 2002 43 65.00
81868 Sri Vashistashrama Sri Rajarajeshwari Peetha 10 1.00
81869 Building World Order Rishi Prabhakar Rishi Vachan Trust Publications 1997 39 40.00
81870 Developing Super Leaders Rishi Prabhakar Rishi Vachan Trust Publications 1996 51 30.00
81871 Mans Eternal Quest and Other talks Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1977 484 40.00
81872 Talks on Upadesa Saram of Ramana Maharshi Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1987 143 55.00
81873 The Masters Answer Shyamala Devi Manasa Foundation, Bangalore 2001 188 120.00
81874 Ease in God Realization Swami Ramsukhdas Gita Press, Gorakhpur 1996 92 4.00
81875 Sahaj Marg Meanderings P. Rajagopalachari Shri Ram Chandra Mission 2013 120 100.00
81876 Moral Stories Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 2003 219 15.00
81877 Guaranteed Solutions Nithyananda Life Bliss Foundation 2006 624 250.00
81878 The Ecstasy of Enlightenment Thomas Cleary Synergy Book International 1999 223 100.00
81879 Highways of God M.P. Pandit Sri Aurobindo Study Circle 1960 165 30.00
81880 The Concept of The Goddess Sandra Billington and Miranda Green Routledge Published, New York 1999 192 250.00
81881 Space Time And Self E. Norman Pearson The Theosophical Publishing House, Adyar 1957 282 100.00
81882 Emergence of Materialism in India Ramkrishna Bhattacharya Centre for Scientific Socialism 2013 56 40.00
81883 Joseph Campbell Transformations of Myth Through Time Joseph Campbell Harper & Row Publishers, New York 1990 263 100.00
81884 Teachings of Queen Kunti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1988 258 100.00
81885 Myths and Legends from India Divine Vehicles Rama Srinivasan Macmillan And Co., Limited 1997 53 20.50
81886 Myths and Legends from India Animals and Birds Deepa Agarwal Macmillan And Co., Limited 1997 60 21.50
81887 Myths and Legends from India Rivers 2 Padma Seshadri Macmillan And Co., Limited 1997 60 21.50
81888 Myths and Legends from India Foolish Boons Padma Seshadri Macmillan And Co., Limited 1997 39 16.50
81889 Myths and Legends from India Great Women Sharada Bhanu Macmillan And Co., Limited 1997 60 21.50
81890 Hindu Gods And Goddesses Swami Harshananda Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore 1982 220 10.50
81891 Principal Symbols of World Religions Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2003 46 10.00
81892 Myth Mithya Devdutt Pattanaik Penguin Books 2006 212 250.00
81893 Greece & Rome H.A. Guerber Chancellor Press 1995 453 25.00
81894 Beyond Good And Evil Helen Zimmern George Allen & Unwin Private Ltd 1967 268 55.00
81895 Stream of Life S.V. Ganapati S.V. Ganapati, Madras 212 25.00
81896 The Call of Compassion J.P. Vaswani Gita Publishing House, Pune 84 3.00
81897 Spiritual Teachings of Swami Brahmananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1932 234 20.00
81898 The Golden Avatar A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1981 440 55.00
81899 On the Way to Krsna A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 79 2.00
81900 Gopis Love for Sri Krishna Hanumanprasad Poddar 1965 77 0.35
81901 The Scientific Basis of Krsna Consciousness Svarupa Damodara Dasa The Bhaktivedanta Book Trust 1975 62 20.00
81902 Raja Vidya The King of Knowledge A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1973 117 20.00
81903 Powers of The Mind Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1973 27 1.00
81904 The Light of Asia and The Indian Song of Songs Sir Edwin Arnold Jaico Publishing House, Bombay 1949 229 2.00
81905 The Scientific Basis of Krsna Consciousness Svarupa Damodara Dasa The Bhaktivedanta Book Trust 1975 62 2.00
81906 Real Body Talk A. Brahman 63 2.00
81907 Vivekananda His Call to the Nation Advaita Ashrama, Calcutta 1974 102 1.00
81908 The Perfection of Yoga A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 56 2.00
81909 Tune in the Mind Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust 1990 45 2.00
81910 ప్రశ్నోత్తర మణిరత్నమాలా దర్భా వేంకటకృష్ణమూర్తి, పిశిపాటి కృష్ణమూర్తి స్వామి చిదానంద, ఋషీకేశ్ 1965 32 0.50
81911 Prema Vahini Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 1980 81 2.00
81912 What on earth Ami Here for Rick Warren 2004 62 2.00
81913 Powers of The Mind Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1994 32 2.00
81914 Vivekananda His Call to the Nation Advaita Ashrama, Calcutta 1993 102 2.25
81915 Wavelets of Bliss Hanumanprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 1943 42 0.25
81916 How to be Happy Swami Sundara Chaitanyananda Sundara Chaitanya Ashram, Dowleswaram 1993 99 10.00
81917 From Proton to Paragon Swami Sundara Chaitanyananda Sundara Chaitanya Ashram, Dowleswaram 1990 33 1.00
81918 Dhyana Dipti Publications, Pondicherry 1976 60 5.00
81919 Practical Vedanta Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 108 8.00
81920 The Mind and Its Control Swami Budhananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 112 8.00
81921 Meditation And Its Methods Swami Chetanananda Advaita Ashrama, Calcutta 1994 136 8.50
81922 Spotlights on Purity Knowledge and Raja Yoga 1975 86 1.00
81923 My Master Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1998 47 5.00
81924 The Perfection of Yoga A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Iskcon Press New York 1972 61 2.00
81925 Essence of Yoga Swami Sivananda The Divine Life Society 1982 176 10.00
81926 Adventure in Service Rotary International 1972 122 55.00
81927 What the papers Say About Love Leonid Zhukhovitsky Novosti Press Agency Publishing House 1981 116 1.00
81928 An Indian Study of Love and Death The Sister Nivedita Longmans, Green And Co., London 1908 76 1.00
81929 Love Plato, The Bible and Freud Douglas N. Morgan Jaico Publishing House, Bombay 1964 252 3.00
81930 The Mystic in love Shelley Gross Bantam Books New York 1976 194 2.50
81931 Married Love Marie Stopes The Hogarth Press, London 1957 148 2.00
81932 Modern Love Poems John Smith Studio Vista London 1968 48 2.50
81933 Loves Fulfilment and Other Poems G.V. Subbaramayya Rishi Publications 1964 183 20.00
81934 The Mother of Love Volume 2 M.P. Pandit Dipti Publications, Pondicherry 1972 364 12.00
81935 A Philosophy of Love Verrier Elwin Publications Division 1965 114 2.00
81936 Love in Earnest Timothy darch Smith Routledge Published, New York 1970 280 25.00
81937 Home Kamala Nair Childrens Book Trust 20 1.00
81938 Falling in Love Romances Murray Publishers Pty Ltd 192 10.00
81939 Easter Issue Ideals Van B. Hooper Ideals Publishing Co. 60 10.00
81940 Love is Kim New American Library 1977 64 1.00
81941 Poetry of Love Anees Jung Youth Times Volume VIII No. 17 1980 62 1.00
81942 Thanksgiving Issue Ideals Maryjane Hooper Tonn Ideals Publishing Co. 1964 80 10.00
81943 The Many Paces of Love Eves Weekly Magazine 1977 72 1.00
81944 Love Lines Rosemary Guiley Facts on File Publications, New York 1983 322 250.00
81945 Prayers of Every Man George Kaitholil Better Yourself Books 72 1.00
81946 Efficacy of Prayer T.B. Keshava Rao 1983 34 1.00
81947 The Power of Prayer and The Art of Positive Thinking Swami Srikantananda Vivekananda Kendra Patrika 2004 47 5.00
81948 More Prayers of the Plain Man William Barclay Fontana Books 1970 160 1.50
81949 Prayers of Life Michel Quoist, Anne Marie De Commaile Gill and Macmillan 1970 135 6.00
81950 Pray for India The Bible Society of India 54 1.50
81951 Sacred Songs And Solos Twelve Hundred Hymns Ira D. Sankey Marshall, Morgan & Scott, Ltd 120 2.00
81952 Payers and Meditations of the Mother Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1995 82 20.00
81953 In Search of God and Other Poems Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 96 10.00
81954 Purpose of Prayer Swami Dayananda Saraswati Research and Publication Trust 2009 31 10.00
81955 Worldwide Prayer Circle 25 20.00
81956 Beyond Birth and Death A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 2010 57 2.95
81957 How is a man Reborn Swami Satprakashananda Advaita Ashrama, Calcutta 1980 44 1.60
81958 The Other World Minocher K. Spencer The Spiritual Healing Centre 1958 224 22.00
81959 Prayer 15 1.00
81960 దీప నిర్వాణగంధం లంకా శివరామప్రసాద్ లంకా శివరామప్రసాద్, వరంగల్ 2013 239 250.00
81961 మృత్యువు తర్వాతి జీవితం శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికిందరాబాద్ 2000 131 60.00
81962 Life Comes From Life A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1995 142 25.00
81963 All About Death Peter Potter Universal Book Stall, New Delhi 1989 249 35.00
81964 Or Not To Be Marc Etkind Riverhead Books, New York 1997 114 10.00
81965 German Fiction J.W. Von Goethe P F Collier & Son, New York 1917 462 2.00
81966 Tender is the Night F. Scott Fitzgerald Charles Scribners Sons New York 1951 356 100.00
81967 The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain Beacon Books 1998 238 75.00
81968 The Eyes of the Dragon Stephen King Viking Books 1987 326 100.00
81969 Swoop Don Prince Julian Messner, Inc. 1941 255 10.00
81970 Hopalong Cassidy and the Trail to seven Pines Tex Burns Doubleday & Company, Inc., 1951 187 25.00
81971 Cafeteria Girl Gerald Abner The Macaulay Company New York 1937 253 20.00
81972 Nightrunners of Bengal John Masters Michael Joseph London 1957 381 20.00
81973 Trespassing Uzma Aslam Khan Penguin Books 2003 448 100.00
81974 Falling Leaves Return to Their Roots Adeline Yen Mah Penguin Books 1997 278 250.00
81975 The Safety Net Heinrich Boll, Leila Vennewitz Abacus Books 1981 313 75.00
81976 Between Friends Kathleen Rowntree Black Swan Books 1992 319 100.00
81977 The Gift Cecelia Ahern Harper Collins Publishers India, New Delhi 2008 276 250.00
81978 Midnights Children Salman Rushdie Avon Books New York 1982 552 25.00
81979 Grimus Salman Rushdie Granada Publishing 1983 271 20.00
81980 The Ground Beneath Her Feet Salman Rushdie Vintage Books London 2000 575 200.00
81981 Midnights Children Salman Rushdie Picador Published 1981 462 20.00
81982 Haroun and the Sea of Stories Salman Rushdie Granta Books London 1990 218 100.00
81983 Shalimar the Clown Salman Rushdie Jonathan Cape London 2005 398 100.00
81984 The Middle Passage V.S. Naipaul Penguin Books 1985 256 25.00
81985 The Enigma of Arrival V.S. Naipaul Picador Published 2002 387 100.00
81986 The Summer of the Bullshine Boys Alexander Schouvaloff Quartet Books 1979 159 55.00
81987 India A Wounded Civilization V.S. Naipaul Penguin Books 1977 175 25.00
81988 A House for Mr Biswas V.S. Naipaul Picador Published 1969 623 55.00
81989 Shame Salman Rushdie Rupa & Co., Calcutta 1983 287 35.00
81990 India A Million Mutinies Now V.S. Naipaul Minerva Paperback 1990 521 100.00
81991 An Area of Darkness V.S. Naipaul Penguin Books 1975 266 25.00
81992 An Area of Darkness V.S. Naipaul Penguin Books 1979 266 20.00
81993 Mr Stone and the Knights Companion V.S. Naipaul Penguin Books 1977 125 2.00
81994 The Loss of El Dorado V.S. Naipaul Penguin Books 1973 394 10.00
81995 The Godfather Mario Puzo 1999 56 10.00
81996 Lovers & Gamblers Jackie Collins A Warner Communications Company 1986 591 25.00
81997 Jackie Collins Chances Jackie Collins A Warner Communications Company 1986 809 20.00
81998 Jackie Collins Drop Dead Beautiful Jackie Collins Simon & Schuster London 2007 516 100.00
81999 Vendetta Luckys Revenge Jackie Collins Regan Books 1997 531 250.00