వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -33

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
16001 వ్యాకరణం. 301 రాజశేఖరకవి కావ్య మీమాంస ... ... ... 452 2.00
16002 వ్యాకరణం. 302 ప్రభాపరిష్కార పరిశీలనము సుబ్రహ్మణ్య శర్మ కేసరీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1937 77 0.25
16003 వ్యాకరణం. 303 క్రియాదర్శము కాశీ కృష్ణాచార్య రచయిత, గుంటూరుపురీ 2003 156 40.00
16004 వ్యాకరణం. 304 క్రియాదర్శము కాశీ. కృష్ణాచార్య చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1921 193 1.50
16005 వ్యాకరణం. 305 అర్ధానుస్వారతత్త్వము తా.మి.ఎమ్. ఏ. శేషగిరిశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1949 52 1.00
16006 వ్యాకరణం. 306 ఆన్ధ్రశబ్దచిన్తామణి సటీకము నన్నయభట్ట వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 96 1.00
16007 వ్యాకరణం. 307 అర్ధానుస్వారతత్త్వము తా.మి.ఎమ్. ఏ. శేషగిరిశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1992 52 10.00
16008 వ్యాకరణం. 308 వికృతవివేకము అను అధర్వణకారికావళి ద్వితింత్రిణీ సీతారామకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1921 174 1.00
16009 వ్యాకరణం. 309 వికృతవివేకము అను అధర్వణకారికావళి వజ్ఝల చినసీతారామస్వామిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 174 1.00
16010 వ్యాకరణం. 310 कर्पूरमञ्जरी श्री रामकुमार आचार्यः चौरवम्बा विघाभावन, वाराणासी 1970 217 3.50
16011 వ్యాకరణం. 311 కవిజనాశ్రయము ఛందశ్శాస్త్రము వేములవాడ భీమకవి ఆదిసరస్వతీ నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1917 87 0.10
16012 వ్యాకరణం. 312 కవిజనాశ్రయము ఛందశ్శాస్త్రము వేములవాడ భీమకవి సుజనరంజనీయముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1932 92 0.10
16013 వ్యాకరణం. 313 కవిజనాశ్రయము వేములవాడ భీమకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1950 78 1.00
16014 వ్యాకరణం. 314 కవిజనాశ్రయము వేములవాడ భీమకవి మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1972 160 15.00
16015 వ్యాకరణం. 315 ఛందో వ్యాకరణము మేడిచెర్ల ఆంజనేయమూర్తి విద్యార్థి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 428 20.00
16016 వ్యాకరణం. 316 ఛందో వ్యాకరణము మేడిచెర్ల ఆంజనేయమూర్తి విద్యార్థి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 172 4.00
16017 వ్యాకరణం. 317 ఆధునిక ఛందో వ్యాకరణాలంకారములు పి.వి. చలపతిరావు శ్రీ విద్యాబుక్ డిపో., హైద్రాబాద్ 1978 148 4.00
16018 వ్యాకరణం. 318 ఛందోదర్పణము (ఛందో గ్రంథము) చిర్రావూరి శ్రీరామశర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 232 35.00
16019 వ్యాకరణం. 319 అనంతుని ఛందము ఛందోదర్పణము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 122 4.00
16020 వ్యాకరణం. 320 అనంతుని ఛందము ఛందోదర్పణము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 122 4.00
16021 వ్యాకరణం. 321 ఛందోదర్పణము (ఛందో ఛందస్సు) శ్రీమాన్ అనంతామాత్యుడు కె.వి. కృష్ణమాచార్యులు, విజయవాడ 1979 245 12.00
16022 వ్యాకరణం. 322 ఛందోదర్పణము (అనంతుని ఛందస్సు) శ్రీమాన్ అనంతామాత్యుడు కె.వి. కృష్ణమాచార్యులు, విజయవాడ 1979 245 12.00
16023 వ్యాకరణం. 323 ఛందస్సు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1962 28 0.37
16024 వ్యాకరణం. 324 ఆంధ్రభాషాభూషణము కేతన కవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1911 32 1.00
16025 వ్యాకరణం. 325 Chandraloka of Jayadeva S. Viswanathan The Sri Balamanorama Press, Chennai 1960 150 4.50
16026 వ్యాకరణం. 326 ఆన్ధ్రచన్ద్రాలోకము అడిదము సూరకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 114 1.50
16027 వ్యాకరణం. 327 ఆన్ధ్రచన్ద్రాలోకము అడిదము సూరకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1972 109 2.50
16028 వ్యాకరణం. 328 ఆన్ధ్రచన్ద్రాలోకము అడిదము సూరకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 114 4.50
16029 వ్యాకరణం. 329 చంద్రాలోకసమున్మేషము టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1973 227 20.00
16030 వ్యాకరణం. 330 బాలచంద్రాలోకము ఆలపాటి వెంకటప్పయ్య సచ్చిదానంద సదనము, విజయవాడ 1992 199 35.00
16031 వ్యాకరణం. 331 పరిమిత వ్యాకరణము ములుకుట్ల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి రజత ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1928 114 0.50
16032 వ్యాకరణం. 332 త్రిభాషా వ్యాకరణము హేమ సాయి శ్రీ విజయ సాయి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 71 16.00
16033 వ్యాకరణం. 333 ప్రాకృతశబ్దప్రదీపికా మదరిశాణఫాల వెంకటచార్య ... ... 42 1.00
16034 వ్యాకరణం. 334 ప్రాకృత భాషోత్పత్తి మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు| తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 1991 92 20.00
16035 వ్యాకరణం. 335 తెలుగు ఛందోవికాసము కోవెల సంపత్కుమారాచార్య| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 337 10.00
16036 వ్యాకరణం. 336 తెలుగు భాషా చంద్రిక వెలమల సిమ్మన్న దళిత సాహిత్య పీఠం, విశాఖపట్నం 1998 180 70.00
16037 వ్యాకరణం. 337 సాహిత్య సోపానములు దివాకర్ల వేంకటావధాని| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1978 176 6.00
16038 వ్యాకరణం. 338 సాహిత్య సోపానములు దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 2003 162 70.00
16039 వ్యాకరణం. 339 వక్రోక్తి జీవితము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సాహిత్య అకాదెమి, న్యూఢిల్లీ 1977 434 30.00
16040 వ్యాకరణం. 340 वक्रोक्तिजीवित विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोम रामलाल पुरि, दिल्ली 1955 543 15.00
16041 వ్యాకరణం. 341 ఏకావలి విద్యాధర కవి అభినవభారతి, గుంటూరు 1974 464 20.00
16042 వ్యాకరణం. 342 వ్యక్తి వివేక సంగ్రహము శ్రీరాజానక మహిమభట్ట అభినవభారతి, గుంటూరు 1976 146 5.00
16043 వ్యాకరణం. 343 శృంగార ప్రకాశము సాహిత్య ప్రకాశము శ్రీ భోజమహారాజ అభినవభారతి, గుంటూరు 1970 314 10.00
16044 వ్యాకరణం. 344 ఔచిత్య విచార చర్చ జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1963 185 3.00
16045 వ్యాకరణం. 345 ఔచిత్య విచార చర్చా కవికణ్ఠాభరణమ్ సువృత్తతిలకంచ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1983 294 21.00
16046 వ్యాకరణం. 346 औचित्यविचारचर्चा आचार्य श्रीव्रजमोहन झा चौरवम्बा विघाभावन, वाराणासी 1964 214 4.00
16047 వ్యాకరణం. 347 ఉపన్యాస దర్పణము నందిరాజు చలపతిరావు రచయిత, ఏలూరు 1923 460 2.00
16048 వ్యాకరణం. 348 పద విపంచి (శబ్ద వివేకము) బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1986 133 10.00
16049 వ్యాకరణం. 349 పాటలలో ఛందస్సు రాజగోపాలనాయుడు ... 1970 15 6.00
16050 వ్యాకరణం. 350 దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి యం. శేఖరరెడ్డి, రాకొండ 1984 65 5.00
16051 వ్యాకరణం. 351 సూరి బాలవ్యాకరణేతర వ్యాకరణాలు - ఒక పరిశీలన సిహెచ్. వి. ఆర్. ఎస్. బ్రహ్మయ్య పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం| 1998 116 35.00
16052 వ్యాకరణం. 352 ఆలంకారికులు ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2002 138 90.00
16053 వ్యాకరణం. 353 తెలుగు జీవుడు ప్రొఫెసర్ యస్వీ జూపిటర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, గుంటూరు 1968 61 1.00
16054 వ్యాకరణం. 354 చిన్నయసూరి వ్యాకరణము, జీవితము నిడుదవోలు వేంకటరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1953 95 6.00
16055 వ్యాకరణం. 355 ఛందోవ్యాసావళి ఎన్. ఎస్. రాజు శ్రీ సత్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 112 4.00
16056 వ్యాకరణం. 356 సులువుగా పద్యం రాయండి హెచ్. వి.యల్. ప్రసాదుబాబు ... 2006 64 30.00
16057 వ్యాకరణం. 357 కవి కల్పలత చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి శతావధాని ... 1930 336 6.00
16058 వ్యాకరణం. 358 భాషాశాస్త్ర పరిచయం ఆచార్య బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం స్టూడెంట్సు ఫ్రండ్స్, నరసరావుపేట 1987 288 40.00
16059 వ్యాకరణం. 359 భాషాశాస్త్ర విమర్శ సూత్రములు దివాకర్ల వేంకటావధాని మాధవి బుక్ సెంటర్, హైద్రాబాద్ ... 73 2.00
16060 వ్యాకరణం. 360 గ్రాంథిక వ్యావవారిక వాదసూచిక అక్కిరాజు రమాపతిరావు| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 103 22.00
16061 వ్యాకరణం. 361 వ్యాకరణ పదకోశము దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 592 20.25
16062 వ్యాకరణం. 362 Tolkappiyam D. Albert International Institute of Tamil Studies 1985 287 25.00
16063 వ్యాకరణం. 363 తొల్కాప్పియమ్ అక్షర మరియు పదవిభాగాలు సిహెచ్. సావిత్రి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2007 335 85.00
16064 వ్యాకరణం. 364 हिन्दी व्याकरण रचना ओर निबन्ध ... श्रद्धा पब्टकेशन्स, सिकिन्दराबाद 2001 216 20.00
16065 వ్యాకరణం. 365 संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा वर्णमाला वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2003 43 150.00
16066 వ్యాకరణం. 366 संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा वाक्यविस्तरः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2003 102 150.00
16067 వ్యాకరణం. 367 संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा सम्भाषणम् वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2003 72 150.00
16068 వ్యాకరణం. 368 संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा परिशिष्टम् वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2003 202 150.00
16069 వ్యాకరణం. 369 संस्कृतस्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा वाक्यव्यवहारः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2003 488 150.00
16070 వ్యాకరణం. 370 संस्कृतस्वाध्यायः व्दितीया दीक्षा व्यवहारप्रदीपः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2004 357 200.00
16071 వ్యాకరణం. 371 संस्कृतस्वाध्यायः व्दितीया दीक्षा व्यवहारप्रदीपः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2004 358-682 200.00
16072 వ్యాకరణం. 372 संस्कृतस्वाध्यायः व्दितीया दीक्षा परिशिष्टम् वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, देहली 2004 151 150.00
16073 వ్యాకరణం. 373 गीताप्रवेशः प्रथम भागः ... संस्कृत भारती, नवदेबली 2008 210 110.00
16074 వ్యాకరణం. 374 गीताप्रवेशः व्दीतीय भागः प्रथमखण्ङः ... संस्कृत भारती, नवदेबली 2009 234 300.00
16075 వ్యాకరణం. 375 गीताप्रवेशः व्दीतीय भागः व्दितीयखण्ङः ... संस्कृत भारती, नवदेबली 2009 203 300.00
16076 వ్యాకరణం. 376 సంస్కృత మార్గదర్శి సీనియర్ ఇంటర్ వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 220 65.00
16077 వ్యాకరణం. 377 సంస్కృతం ఎం., తెలుగు, రెండవ సంవత్సరము పి. వరప్రసాదమూర్తి ఆచార్య నాగార్జునా విశ్వవిద్యాలయం, నాగార్జునా నగరు 2008 200 100.00
16078 వ్యాకరణం. 378 Sanskrit Margadarsi Neelamraju Venkata Subba Rao T.T.D., Tirupathi 1990 124 25.00
16079 వ్యాకరణం. 379 15 రోజుల్లో సంస్కృతం నేర్చుకుందాం ప్రఖ్యా లక్ష్మీ కనకదుర్గ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 120 30.00
16080 వ్యాకరణం. 380 సంస్కృత వ్యవహార సుబోధిని ... విజ్ఞాన విహార, గుడిలోవ 2000 52 20.00
16081 వ్యాకరణం. 381 సంస్కృత వాచకమ్ షష్ఠీ కక్ష్యా ఆర్.వి.ఆర్. కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కృష్ణానంద పరావిద్యా పీఠః, హైదరాబాద్ 1998 39 10.00
16082 వ్యాకరణం. 382 సంస్కృత సమ్భాషణమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 1999 124 30.00
16083 వ్యాకరణం. 383 Speak Sanskrit (in 10 days) Swami Prasannatmananda Saraswati Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2002 79 20.00
16084 వ్యాకరణం. 384 A Rapid Sanskrit Method George L. Hart Motilal Banarsidass Pub., Delhi 2000 208 150.00
16085 వ్యాకరణం. 385 సంస్కృతం డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం డా. యం. శివరామ్ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2004 300 61.00
16086 వ్యాకరణం. 386 సంస్కృత మార్గదర్శి జూనియర్ ఇంటర్ వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 408 63.00
16087 వ్యాకరణం. 387 సంస్కృతం డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం మల్లాది సుబ్రహ్మణ్యశర్మ విక్రమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2003 237 52.00
16088 వ్యాకరణం. 388 The Sulbasutra of Katyayana Pandit Gopal Sastri Nene Jaya Krishnadas Haridas Gupta 1936 43 2.00
16089 వ్యాకరణం. 389 శ్రీ సంస్కృత భాషా ప్రవేశిక కె.ఎస్. రామానుజాచార్యులు రచయిత, నెల్లూరు 1965 231 8.00
16090 వ్యాకరణం. 390 First Book of Sanskrit Sir Ramkrishna Gopal Bhandarkar Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 2001 218 60.00
16091 వ్యాకరణం. 391 First Book of Sanskrit Sir Ramkrishna Gopal Bhandarkar Gopal Narayen & Co., Bombay 1936 224 1.00
16092 వ్యాకరణం. 392 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ ... 64 12.00
16093 వ్యాకరణం. 393 సంస్కృతమార్గోపదేశిక సర్ రామకృష్ణగోపాల భండార్కర్ సంస్కృత అకాడమీ, ఉస్మానీయా విశ్వవిద్యాలయం| 2001 264 50.00
16094 వ్యాకరణం. 394 మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం యన్. సత్యవల్లీ దేవి, పొన్నూరు 1992 92 12.00
16095 వ్యాకరణం. 395 15 రోజులలో సంస్కృత భాష జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 104 15.00
16096 వ్యాకరణం. 396 30 రోజులలో సంస్కృత భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1984 208 7.00
16097 వ్యాకరణం. 397 30 రోజులలో హిందీ భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1988 153 7.50
16098 వ్యాకరణం. 398 संस्कृत पाटमाला प्रथम पुस्तक महापण्ङित राहुलसांकृत्यायन चौरवम्बा विघाभावन, वाराणासी 1993 358 20.00
16099 వ్యాకరణం. 399 संस्कृतप्रथमादर्शः Reader I Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 122 6.00
16100 వ్యాకరణం. 400 संस्कृतप्रथमादर्शः Reader II Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 121 6.00
16101 వ్యాకరణం. 401 संस्कृतप्रथमादर्शः Reader III Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 129 6.00
16102 వ్యాకరణం. 402 संस्कृतप्रथमादर्शः Infant Reader Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 98 5.00
16103 వ్యాకరణం. 403 Second Book of Sanskrit R.G. Bhandarkar Keshav Bhikaji Dhawale, Mumbai 1992 295 20.00
16104 వ్యాకరణం. 404 శబ్ద మఞ్జరీ బులుసు వేఙ్కటరమణార్య గ్రథిత 1987 128 10.00
16105 వ్యాకరణం. 405 శబ్ద మంజరీ ధాతు మంజరితో ... శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 96 10.00
16106 వ్యాకరణం. 406 శబ్ద మంజరీ సూరి రామకోటి శాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1961 167 2.00
16107 వ్యాకరణం. 407 శబ్ద మంజరీ ధాతు మంజరితో చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యః| శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 197 24.00
16108 వ్యాకరణం. 408 Sabda Manjari Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1988 160 8.00
16109 వ్యాకరణం. 409 Dhaturupa Majari Vidyasagar K.L.V. Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 159 10.00
16110 వ్యాకరణం. 410 సంస్కృత స్వబోధినీ ప్రథమ భాగం ముళ్ళపూడి జయసీతారామ శాస్త్రీ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2000 236 60.00
16111 వ్యాకరణం. 411 A Higher Sanskrit Grammar M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 2002 692 150.00
16112 వ్యాకరణం. 412 Samskrita Vyakarana Pravesika L. Anantarama Sastri R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1985 88 4.00
16113 వ్యాకరణం. 413 సంస్కృత పాఠమాల 1 నుండి 4 భాగాలు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్ సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2003 115 60.00
16114 వ్యాకరణం. 414 సంస్కృత పాఠమాల 5 నుండి 24 భాగాలు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్ సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ ... 52 30.00
16115 వ్యాకరణం. 415 మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, పొన్నూరు| 2012 184 70.00
16116 వ్యాకరణం. 416 భారతీయ బాలశిక్ష మొదటి భాగం ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డు టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1987 64 4.00
16117 వ్యాకరణం. 417 సంస్కృత పరిచయ బోధినీ ప్రథమ భాగం వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ గాయత్రి ప్రెస్, విజయవాడ 1999 32 5.00
16118 వ్యాకరణం. 418 సంస్కృత భారతీ ప్రవేశికా పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1989 48 2.50
16119 వ్యాకరణం. 419 సంస్కృత భారతీ ప్రథమా చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యః సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1987 86 3.50
16120 వ్యాకరణం. 420 సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా పుల్లెల శ్రీరామచంద్రః సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1985 100 6.50
16121 వ్యాకరణం. 421 సంస్కృత భారతీ తృతీయా దివాకర్ల వేంకటావధాని సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1984 87 6.00
16122 వ్యాకరణం. 422 సంస్కృత భారతీ నిష్ణాత చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యః సరస్వతీ విద్యాపరిషత్, హైదరాబాద్ 1982 56 2.50
16123 వ్యాకరణం. 423 సంస్కృత వ్యవహారసాహస్రీ ... సంస్కృత ప్రచార పరిషత్, తిరుపతి 1994 62 5.00
16124 వ్యాకరణం. 424 సంస్కృత వాణి సముద్రాల వేంకట రంగ రామానుజాచార్యులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1997 190 30.00
16125 వ్యాకరణం. 425 నూతన సంస్కృత వ్యాకరణబాలబోధినీ బుక్కపట్ణం అణ్ణమాచార్యులు తాడిపత్రి దేశబంధు ముద్రణాలయం 1934 118 0.06
16126 వ్యాకరణం. 426 బాల బోధినీ (ప్రథమ భాగః) కాశీ కృష్ణాచార్య| రచయిత, గుంటూరుపురీ 1984 100 2.50
16127 వ్యాకరణం. 427 బాల బోధినీ (ప్రథమ భాగః) కాశీ కృష్ణాచార్య రచయిత, గుంటూరుపురీ 2002 54 6.00
16128 వ్యాకరణం. 428 బాల బోధినీ (ద్వితీయ భాగః) కాశీ కృష్ణాచార్య రచయిత, గుంటూరుపురీ 1984 96 3.50
16129 వ్యాకరణం. 429 బాల బోధినీ (తృతీయ భాగః) కాశీ కృష్ణాచార్య రచయిత, గుంటూరుపురీ 1971 240 3.00
16130 వ్యాకరణం. 430 ఎం.ఏ. - సంస్కృతం మొదటి సంవత్సరం పేపరు -1 ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2005 341 30.00
16131 వ్యాకరణం. 431 ఎం.ఏ. - సంస్కృతం మొదటి సంవత్సరం పేపరు -2 ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 91 15.00
16132 వ్యాకరణం. 432 ఎం.ఏ. - సంస్కృతం మొదటి సంవత్సరం పేపరు -4 ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 272 30.00
16133 వ్యాకరణం. 433 ఎం.ఏ. సంస్కృతం రెండవ సంవత్సరం పేపరు-6 ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 252 50.00
16134 వ్యాకరణం. 434 Self Letter Drafting Course Pustak Mahal, Delhi 1991 352 80.00
16135 వ్యాకరణం. 435 English For Empowerment G. Damodar Orient Blackswan Private Ltd., Hyd 2009 228 105.00
16136 వ్యాకరణం. 436 A Foundation Course in Spoken English Kamlesh Sadanand Orient Longman Private Ltd., Hyd 2008 245 150.00
16137 వ్యాకరణం. 437 స్పోకెన్ హిందీకి దేశంలోనే అత్యుత్తమ పుస్తకం దామోదర మనోహర్ అమృతా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం ... 72 30.00
16138 వ్యాకరణం. 438 స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ స్పీకింగ్ కోర్స్ దయానంద ఆలమూరి ఎబిసి పబ్లికేషన్స్, అనంతపూర్ 2006 328 120.00
16139 యోగ. 307 పాతఞ్జల యోగదర్శనము ధూళిపాళ అర్కసోమయాజీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 61 0.50
16140 యోగ. 308 యోగదర్శనము అను పాతంజల యోగసూత్రములు పతంజలి మహర్షి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1976 380 10.00
16141 యోగ. 309 పతంజలి యోగసూత్రములు ఐ.కె. తైమిని శ్రీ సచ్చిదానంద దివ్యజ్ఞాన ఆశ్రమం, తాపేశ్వరం 1978 36 10.00
16142 యోగ. 310 పాతంజల యోగ దర్శనము బూర్గుల శ్రీనాధ శర్మ బి. చంద్ర శేఖర్, మహబూబ్ నగర్ 1999 272 85.00
16143 యోగ. 311 Lessons on The Yoga of Patanjali Kulapati E. Krishnamacharya Master E. K. Book Trust, Visakhapatnam 1997 172 60.00
16144 యోగ. 312 పాతంజల యోగ సూత్రములు ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 1995 352 40.00
16145 యోగ. 313 పాతంజల యోగ సూత్రములు శ్రీ వివేకానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2000 143 16.00
16146 యోగ. 314 యోగసూత్రములు కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డు టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1983 51 5.00
16147 యోగ. 315 యోగసూత్రములు పాతూరి సీతారామాంజనేయులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 137 30.00
16148 యోగ. 316 పతంజలి కృత చరణ శృంగ రహిత స్తోత్రము శంభునటనము స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్య ప్రచురణ నిధి, గుంటూరు 1992 37 10.00
16149 యోగ. 317 పతంజలి యోగ దర్శనము నోరి శ్రీనాథ వేంకట సోమయాజులు శివ కామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 212 50.00
16150 యోగ. 318 శ్రీ పాతంజలయోగ సుధాకరము సదాశివబ్రహ్మేన్ద్రస్వామి శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షర శాల, చిత్తూరు 1958 288 1.50
16151 యోగ. 319 శ్రీ పాతంజలయోగ సుధాకరము సదాశివబ్రహ్మేన్ద్రస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1994 332 20.00
16152 యోగ. 320 How To Know God Swami Prabhavananda The New American Library Published 1969 156 25.00
16153 యోగ. 321 The Yoga-Darshana Ganganatha Jha Theosophical Publishing House, Madras 1934 263 25.00
16154 యోగ. 322 A Commentary on Patanjala Yogasutra Sadasivendra Sarasvati Avadhuta Karkotaka Vayalore Trust, Madras 1993 269 90.00
16155 యోగ. 323 Light on the Yoga Sutras of Patanjali B.k.S. Iyengar An Imprint of Harper Collins Pub., India 1993 324 100.00
16156 వేదాంతం.1266 ఆత్మానంద ప్రకాశిక కౌతా మోహన రామశాస్త్రి ఆత్మ విద్యాశ్రమము, విజయవాడ 1973 328 17.00
16157 వేదాంతం.1267 శ్రీసదానంద బోధామృత తత్వములు వెంగళ కూమారాఖ్య రాజయోగి సరస్వతి ముద్రాక్షరశాల, వరంగల్ 1968 84 2.50
16158 వేదాంతం.1268 అమృతానుభవము విజయదుందుభి శ్రీ జ్ఞానేశ్వర మహరాజ్ ... 1957 194 2.00
16159 వేదాంతం.1269 Panchadasi Sri Jnanananda Bharati Svaminah Sri Jnanananda Grantha Prakasana Samiti 1970 421 6.00
16160 వేదాంతం.1270 वेदान्त-दर्शन श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत गीताप्रेस, गोरखपुर ... 383 10.00
16161 వేదాంతం.1271 తాంత్రిక మీమాంసా శ్రీరంగరాజాధ్వరివరసూనోరప్పయదీక్షితస్య ... ... 30 0.03
16162 వేదాంతం.1272 प्रकरशापञ्चकरम् श्रीमच्धक्ङराचार्य प्रच्युतग्रन्थमालाकार्यालयः, काशी 1990 123 6.00
16163 వేదాంతం.1273 శ్రీ మద్గురుగీత తాత్పర్యదీపికాసహితము వేమవరపు వెంకట్రావు రచయిత, కాకినాడ 1968 99 2.50
16164 వేదాంతం.1274 సాంఖ్య వేదాంత ప్రాసాదీయ భాష్యముక్తాఫలమ్ రాజ్ఞీవేంకటాచలపతి ప్రసాద మహాగ్నిచిత్ రచయిత, విజయవాడ 1958 54 5.00
16165 వేదాంతం.1275 Brahma Sutra Vritti Shriman Shankar The Gujarati Printing Press, Mumbai ... 143 5.00
16166 వేదాంతం.1276 ఆంధ్రసూత్రభాష్యము (ఒకటవ అధ్యాయం) బ్రహ్మశ్రీ పురాణపండ మల్లయ్య శాస్త్రి 1918 579 4.00
16167 వేదాంతం.1277 ఆంధ్రసూత్రభాష్యము (రెండవవ అధ్యాయం) బ్రహ్మశ్రీ పురాణపండ మల్లయ్య శాస్త్రి యాంధ్రపత్రికా కార్యాలయము,చెన్నై 1919 492 4.00
16168 వేదాంతం.1278 ఆంధ్రసూత్రభాష్యము (మూడవవ అధ్యాయం) బ్రహ్మశ్రీ పురాణపండ మల్లయ్య శాస్త్రి యాంధ్రపత్రికా కార్యాలయము, చెన్నై 1921 517 4.00
16169 వేదాంతం.1279 ఆంధ్రసూత్రభాష్యము (నాల్గవ అధ్యాయం) బ్రహ్మశ్రీ పురాణపండ మల్లయ్య శాస్త్రి యాంధ్రపత్రికా కార్యాలయము,చెన్నై 1922 293 4.00
16170 వేదాంతం.1280 आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्यावालिः श्री भारतीतीर्थमुनि ... 1966 191 4.00
16171 వేదాంతం.1281 आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्यावालिः श्री भारतीतीर्थमुनि ... 1966 242 4.00
16172 వేదాంతం.1282 श्रीमातृपञ्चकम् ।। K. K. Sankaran Sringeri Sarada Peetha, Sringeri 1973 48 6.00
16173 వేదాంతం.1283 వృత్తి ప్రభాకరము శ్రీ సాధునిశ్చలదాసయోగీంద్రులు జ్యోతిష్మతీముంద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1912 509 6.00
16174 వేదాంతం.1284 पञ्चदशी श्रीमाव्दिघारण्यमुनिप्रणीता निर्णयसागर मुद्रणालायम्, Bombay 499 12.00
16175 వేదాంతం.1285 శ్రీమాదాంధ్ర వేదాంత పంచదశి (వివేక పంచకము) రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1954 299 2.50
16176 వేదాంతం.1286 శ్రీమాదాంధ్ర వేదాంత పంచదశి (ఆనంద పంచకము) రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1954 902-1155 2.50
16177 వేదాంతం.1287 శ్రీమాదాంధ్ర వేదాంత పంచదశి (దీపపంచకము) రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1954 302-900 3.00
16178 వేదాంతం.1288 బ్రహ్మసూత్ర కౌముది ప్రథమ భాగం విద్యాశంకర భారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రి పీఠము, మచిలీపట్టణం 1966 74 1.00
16179 వేదాంతం.1289 బ్రహ్మసూత్ర కౌముది ద్వితీయ భాగం విద్యాశంకర భారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రి పీఠము, మచిలీపట్టణం 1969 200 3.00
16180 వేదాంతం.1290 బ్రహ్మసూత్ర కౌముది తృతీయ భాగం విద్యాశంకర భారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రి పీఠము,మచిలీపట్టణం 1970 96 2.00
16181 వేదాంతం.1291 కళ్యాణ కౌముది ప్రథమాధ్యాయము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1955 370 3.00
16182 వేదాంతం.1292 కళ్యాణ కౌముది ద్వితీయ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1955 371-906 3.00
16183 వేదాంతం.1293 కళ్యాణ కౌముది తృతీయ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1956 908-1312 3.00
16184 వేదాంతం.1294 కళ్యాణ కౌముది చతుర్థ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1956 1313-1616 3.00
16185 వేదాంతం.1295 కళ్యాణ కౌముది పంచమ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1957 1617-1884 3.00
16186 వేదాంతం.1296 కళ్యాణ కౌముది షష్ఠమ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1958 1885-2338 3.00
16187 వేదాంతం.1297 కళ్యాణ కౌముది సప్తమ సంపుటము రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1958 2339-2647 3.00
16188 వేదాంతం.1298 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము ప్రథమ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1953 64 2.00
16189 వేదాంతం.1299 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము ద్వితీయ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1953 152 2.00
16190 వేదాంతం.1300 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము తృతీయ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1954 276 4.00
16191 వేదాంతం.1301 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము చతుర్థ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1955 94 2.00
16192 వేదాంతం.1302 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము పంచమ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1956 158 3.00
16193 వేదాంతం.1303 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము షష్ఠ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1957 154 3.00
16194 వేదాంతం.1304 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము సప్తమ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1959 284 5.00
16195 వేదాంతం.1305 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము అష్టమ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1961 221 3.00
16196 వేదాంతం.1306 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము నవమ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1965 262 5.00
16197 వేదాంతం.1307 శ్రీవిమలానంద విజ్ఞాన విలాసానుబంధము ద్వాదశ సంపుటము విమలానంద భారతీ ప్రియశిష్యః శ్రీ రామా ప్రెస్, గుడివాడ 1968 442 6.00
16198 వేదాంతం.1308 శ్రీ శంకర విజయము భమిడిపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ 1931 408 4.00
16199 వేదాంతం.1309 तर्कसंग्रहः श्रीमादन्नम्भट्ट श्रीहरिकृष्णनिभन्धभवनम्, बनारस सिटी 1998 116 4.00
16200 వేదాంతం.1310 श्रीभकितरसायनम् श्रीहरिसूरि सत्साहीत्य-प्रकाशन ट्रख्ट-न्यासेन 1969 663 29.00
16201 వేదాంతం.1311 नीतीतत्वाविर्भावः चिदानन्दपाण्ङित The Bhaskara Press, Trivandrum 1953 248 4.00
16202 వేదాంతం.1312 Sesasamuccaya with Vimarsini of Sankara P.K. Narayana Pillai The Govt., of Central Press, Trivandrum 1951 285 4.00
16203 వేదాంతం.1313 Tantrasamuccaya of Narayana K. Raghavan Pallai S.R.V. Press, Quilon 1962 347 6.00
16204 వేదాంతం.1314 The Yogaratnasamuccaya of Anantakumara V.A. Ramaswami Sastri Govt., Press, Trivandrum 1947 370 4.00
16205 వేదాంతం.1315 सत्यार्यप्रकाशः श्रीमहयानन्दसरस्वती ... 1978 508 2.00
16206 వేదాంతం.1316 The Adyar Library Bulletin Vol.41 Jivanmuktiviveka The Adyar Library And Research Centre 1977 433 15.00
16207 వేదాంతం.1317 Pancikarana Vartikam Sri Suresvaracarya Sri Vani Vilas Press, Tiruchirapalli 1970 33 1.50
16208 వేదాంతం.1318 साङरव्यप्रवचनभाष्यम् । ... ... ... 288 4.00
16209 వేదాంతం.1319 వేదాన్త సంగ్రహము (తెలుగు అనువాదము) బెల్లంకొండ రామారాయకవి దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు ... 58 0.50
16210 వేదాంతం.1320 సాధక సంప్రదాయః విశ్వేశ్వరానన్ద భారతీ స్వామిభిః శ్రీ శృంగేరీ శివగంగా శారదా పీఠమ్, శివగంగె 1974 87 1.50
16211 వేదాంతం.1321 నవనీతము 1వ భాగం కల్లూరి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు ఆర్షభారతి ప్రచురణలు, కొత్తగూడెం ... 83 0.75
16212 వేదాంతం.1322 శ్రీ శంకర చిద్విలాసము విద్యాశంకర భారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రీ పీఠము, మచిలీపట్టణం 1964 129 1.50
16213 వేదాంతం.1323 Sankhya Karikas Isvara Krishna's Sundari Vilasa Samskrit Pathasala, Vemur 1955 74 2.00
16214 వేదాంతం.1324 చూడాల నిష్కామ కర్మ లీలావిలాసము బిట్రా ఆంజనేయులు జానికిరాం ప్రెస్, తెనాలి ... 167 1.25
16215 వేదాంతం.1325 శ్రీ సకలతత్వార్థ దీపిక కాశీనాధుని సుబ్రహ్మణ్యము వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1924 166 1.00
16216 వేదాంతం.1326 लघुवासुदेमननम् ।। S. Subrahamanya Sastri 1928 218 2.00
16217 వేదాంతం.1327 ఆత్మబోధము ప్రజ్ఞానందఘనేంద్ర స్వామి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1949 72 0.50
16218 వేదాంతం.1328 అద్వైత ప్రభ కావూరి కామేశ్వరరావు రచయిత, గుడివాడ 1963 358 5.00
16219 వేదాంతం.1329 विवेक-चूडामणि श्रीआघशांकराचार्य गीताप्रेस, गोरखपुर ... 183 12.00
16220 వేదాంతం.1330 Vivekachudamani of Shri Shankaracharya Swami Madhavananda Advaita Ashrama , Calcutta 1957 228 3.00
16221 వేదాంతం.1331 ఆశ్విన మహాత్మ్యము గట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి ... 340 2.00
16222 వేదాంతం.1332 వివేకచూడామణి శ్రీపురాణం కృష్ణమూర్తి జానకీరామ్ బ్రదర్స్, మచిలీపట్టణం 1947 365 4.00
16223 వేదాంతం.1333 పరిపూర్ణ దర్శనము యిలపకుర్తి వీరవేంకట రామచంద్రరావు కమలాకుటీర్ ప్రెస్, నరసాపురము 1965 337 10.00
16224 వేదాంతం.1334 ऎतरेयोपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 104 1.00
16225 వేదాంతం.1335 श्रीवासिष्टसंग्रहः ।। ... श्रीजगद्गुरुसंस्यानव्दारा प्रकाशितः 1973 218 4.00
16226 వేదాంతం.1336 The Katha Upanishad P. Krishnamoorty University of Pune, Pune 1970 37 1.00
16227 వేదాంతం.1337 ఈశావాస్యోపనిషత్ డి.టి. నరసింహాచార్యులు రచయిత, వరంగల్ ... 70 1.50
16228 వేదాంతం.1338 ఐతరేవోపనిషత్ 1955 121 4.00
16229 వేదాంతం.1339 The Kenopanishad Swami Chinmayananda Sri K. B. Puri, Calcutta 1959 143 25.00
16230 వేదాంతం.1340 కేనోపనిషత్తు పండితారాధ్యుల శరభారాధ్యుడ శైవతత్త్వప్రకాశికా కార్యాలయము, విజయవాడ 1965 109 6.00
16231 వేదాంతం.1341 उपनिषद्-भाष्य ... गीताप्रेस, गोरखपुर 1999 1380 5.00
16232 వేదాంతం.1342 तैत्तिरीयोपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर 1993 899 5.00
16233 వేదాంతం.1343 र्इशावास्योपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर 1992 859 0.03
16234 వేదాంతం.1344 उपनिषद्-भाष्य ... गीताप्रेस, गोरखपुर 1994 968 3.00
16235 వేదాంతం.1345 र्ईशादि नौ उपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 446 2.00
16236 వేదాంతం.1346 उपनिषत्तत्व निरर्गय आनन्तानन्द सरस्वती ... ... 126 1.00
16237 వేదాంతం.1347 लघु उपनिषदः प्रथमावलिः K. Narayanasvami Aiyar The Akhila Bharata Sankara Seva Samithi 1967 270 4.25
16238 వేదాంతం.1348 लघु उपनिषदः व्दितीयावालिः K. Narayanasvami Aiyar Sri Sringeri Jagadguru Samiti, Madras 1967 271-548 4.25
16239 వేదాంతం.1349 उपनिषदां समुच्चयः ... अनन्दा श्रममुद्रणालये 1925 648 4.00
16240 వేదాంతం.1350 శ్రీసత్యానంద లేఖావళి సత్యానంద దాసుడు పట్టాభిరామా ప్రెస్, ఏలూరు 1996 474 5.00
16241 వేదాంతం.1351 పరిపూర్ణ బోధమార్గ దర్శిని ఆగయాఖ్య రాజయోగి కొండా శంకరయ్య ప్రిమియర్, సికింద్రాబాద్ 1937 64 1.00
16242 వేదాంతం.1352 వేదాన్తడిండిమము శ్రీనారు నాగనార్యులు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1965 20 0.40
16243 వేదాంతం.1353 వైరాగ్యసూర్యోదయము మన్నం శేషాచలమునాయుని శ్రీ వైష్ణవ ముద్రణాలయము, పెంటపాడు| 1927 114 0.12
16244 వేదాంతం.1354 ఉపదేశామృత తరంగిణి పోలూరి హనుమజ్జానికీరామశర్మ రచయిత, నెల్లూరు| 1977 58 2.00
16245 వేదాంతం.1355 Sri Pancaratraraksa of Sri Vedanta Desika M. Duraiswami Aiyangar The Adyar Library And Research Centre 1967 225 3.00
16246 వేదాంతం.1356 Varahamihira Horas'astram A.N. Srinivasaraghava Aiyangar The Adyar Library And Research Centre 1951 463 12.50
16247 వేదాంతం.1357 Sanatkumara-Samhita of the Pancaratragama Pandit V. Krishnamacharya The Adyar Library And Research Centre 1969 534 40.00
16248 వేదాంతం.1358 Manameyodaya of Narayana C. Kunhan Raja The Adyar Library And Research Centre 1975 347 25.00
16249 వేదాంతం.1359 Sataratnasangraha of Sri Umapati Sivacarya P. Thirugnanasambandhan University of Madras 1973 150 10.00
16250 వేదాంతం.1360 Saivagamaparibhasamanjari de Vedajnana Bruno Dagens Institute Francais Dindologie, Pondichery 1979 377 160.00
16251 వేదాంతం.1361 Sribhashyam Sudarsanavyasbhatt Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi 1983 272 15.00
16252 వేదాంతం.1362 ఆంధ్ర శంకరాశంకరభాష్య విమర్శము బెల్లంకొండ రామారాయకవి| శ్రీ లలితానందాశ్రమము, వాడరేవు 2014 668 400.00
16253 వేదాంతం.1363 नीलकण्टभाष्यम् श्री नीलकण्टभगवत्पाद मुदिगोंड सुब्रम्हण्य शर्मा, तेनाली 1950 808 25.00
16254 వేదాంతం.1364 శ్రీ నీలకంఠీయ శారీరక బ్రహ్మమీమాంసా సూత్రభాష్యము నిర్మల శంకరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 342 116.00
16255 వేదాంతం.1365 Nyayaratna V. Subrahmanya Sastri Govt., Oriental Manuscripts Library, Chennai 1953 249 10.00
16256 వేదాంతం.1366 Sastra-Siddhanta-Lesa-Sangraha S.R. Veezhinathan Srimad Appayya Diksithendra Granthavali, Secunderabad 1973 393 25.00
16257 వేదాంతం.1367 Nyayarakshamani Vol. 1 S.R. Krishnamurthi Sastri Srimad Appayya Diksithendra Granthavali, Secunderabad 1971 481 25.00
16258 వేదాంతం.1368 Amarusatakam of Sri Amaruka Arnavarmadeva Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1966 159 3.50
16259 వేదాంతం.1369 శ్రీమద్ధయవదనశతకమ్ బెల్లంకొండ రామారాయకవి| రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2003 118 30.00
16260 వేదాంతం.1370 ధనవర్ణనమ్, కామమీమాంస ధర్మపురి శేషగిరిశర్మ మునిసిపల్ హైస్కూలు, నరసరావుపేట 1951 186 30.00
16261 వేదాంతం.1371 ఆంధ్ర రసగంగాధరము వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 258 6.00
16262 వేదాంతం.1372 రసగంగాధరము ధరణికోట వేంకటసుబ్బయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1963 517 10.00
16263 వేదాంతం.1373 వక్రోక్తి జీవితము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సాహిత్య అకాదెమి, న్యూఢిల్లీ 1974 423 30.00
16264 వేదాంతం.1374 కావ్యప్రకాశ ... ... ... 190 25.00
16265 వేదాంతం.1375 వ్యాఖ్యానసూత్రాణి ... ... ... 170 25.00
16266 వేదాంతం.1376 కామకలావిలాసము శ్రీపుణ్యానందమునీంద్ర వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 295 25.00
16267 వేదాంతం.1377 శ్రీ హయగ్రీవ హకారాదిసహస్రనామావళి బెల్లంకొండ రామారాయకవి ... ... 189 25.00
16268 వేదాంతం.1378 అద్వైత విజయః బెల్లంకొండ రామారాయకవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2002 128 20.00
16269 Ind. Phi. 12 Serve Man : Serve God Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1972 284 8.00
16270 Ind. Phi. 13 History of India Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1975 374 8.00
16271 Ind. Phi. 14 Indian Womanhood Through The Ages Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1975 482 12.00
16272 Ind. Phi. 15 Inspiring Incidents in The Lives of The Great Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1976 400 12.00
16273 Ind. Phi. 16 India in the Eyes of Foreigners Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1976 468 12.00
16274 Ind. Phi. 17 Religious Philosophies of Indian Origin Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1977 473 12.00
16275 Ind. Phi. 18 The Indian Renaissance Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1978 562 12.00
16276 Ind. Phi. 19 The Challenge of Poverty in India Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1978 459 12.00
16277 Ind. Phi. 20 Imprints of Indian Thought And Culture Abroad Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1980 308 25.00
16278 Ind. Phi. 21 Wisdom Through Indian Folik-Tales Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1980 234 15.00
16279 Ind. Phi. 22 Temple India Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1981 330 15.00
16280 Ind. Phi. 23 Bravery in The Battle-Front M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1982 270 25.00
16281 Ind. Phi. 24 Indian Science Through the Ages M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1983 212 25.00
16282 Ind. Phi. 25 Mountains And Rivers of India M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1984 179 25.00
16283 Ind. Phi. 26 Emerging Trends in Indian Literature M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1985 272 25.00
16284 Ind. Phi. 27 Indian Youth Achievements & Challenges M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1985 183 25.00
16285 Ind. Phi. 28 Indian Education M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1986 183 25.00
16286 Ind. Phi. 29 Magnificent Indian Wildlife M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1987 225 25.00
16287 Ind. Phi. 30 Yoga The Science of Holistic Living Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1988 282 75.00
16288 Ind. Phi. 31 Gramayan-Going Towards The Village M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1989 138 35.00
16289 Ind. Phi. 32 The Wandering Monk M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1989 154 40.00
16290 Ind. Phi. 33 Concept of Dharma M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1990 210 40.00
16291 Ind. Phi. 34 Mother Divine M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1990 190 40.00
16292 Ind. Phi. 35 Cleanliness is Godliness M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1991 142 40.00
16293 Ind. Phi. 36 Yajna - The Basis of Life M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1991 194 40.00
16294 Ind. Phi. 37 Service Organizations in India M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1992 242 50.00
16295 Ind. Phi. 38 Impact of Swami Vivekananda on Society & Individuals M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1992 248 50.00
16296 Ind. Phi. 39 OM The Essence of the Vedas M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1993 138 50.00
16297 Ind. Phi. 40 We Are One M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1993 204 50.00
16298 Ind. Phi. 41 Shodasa Samskara (Sacramental Rites) M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1994 161 50.00
16299 Ind. Phi. 42 Arise Awake M. Lakshmi Kumari 1994 144 50.00
16300 Ind. Phi. 43 Dimensions of Conversion M. Lakshmi Kumari Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1995 266 75.00
16301 Ind. Phi. 44 The Saga of The Vivekananda Rock Memorial P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1995 371 75.00
16302 Ind. Phi. 45 Swadeshi The Nation-Building Philosophy P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 1996 356 75.00
16303 Ind. Phi. 46 Factors in National Integration P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1997 325 75.00
16304 Ind. Phi. 47 Symbols And Rituals in Our Tradition P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1997 320 75.00
16305 Ind. Phi. 48 Family- Nature's Own Organization P. Parameswaran 1999 240 75.00
16306 Ind. Phi. 49 Akshaya Vikas Sustainable Development P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2001 415 100.00
16307 Ind. Phi. 50 Vedic Reflections For The New Millennium P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2001 202 75.00
16308 Ind. Phi. 51 Value Education Through Stories in Indian Tradition P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2002 346 155.00
16309 Ind. Phi. 52 In the Footsteps of the Great P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2002 428 155.00
16310 Ind. Phi. 53 Samagra Vikas Development with a Human Face P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2003 394 155.00
16311 Ind. Phi. 54 Epic Imprints P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2003 248 155.00
16312 Ind. Phi. 55 Bala Bharatam P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 2004 168 155.00
16313 Ind. Phi. 56 Samartha Bharata-3 P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2006 272 155.00
16314 Ind. Phi. 57 Expressions of Christianity with a focus on India P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2006 408 155.00
16315 Ind. Phi. 58 Green Foot-Prints P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2007 274 125.00
16316 Ind. Phi. 59 Memorable wit wisdom and Homour P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika,Chennai 250 75.00
16317 Ind. Phi. 60 The Story of The Vivekananda Rock Memorial Sri Eknath Ranade Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 2000 225 75.00
16318 Ind. Phi. 61 Vivekananda Rock Memorial Souvenir Vivekananda Shila Smarak Samiti, Mumbai 164 50.00
16319 Ind. Phi. 62 Yuva Bharati Voice of Youth P. Parameswaran Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1998 192 75.00
16320 Ind. Phi. 63 Vijayate Bharata Parikrama Vivekananda Kendra Patrika, Chennai 1992 175 50.00
16321 Ind. Phi. 64 Meditation Aids & Methods H.H. Swami Chinmayananda 1984 227 50.00
16322 Ind. Phi. 65 Culture and Civilization 236 50.00
16323 Ind. Phi. 66 Shaping the Personality 2009 252 100.00
16324 Ind. Phi. 67 Celebrating Sri Ramakrishna Joy of Spirituality Swami Atamashraddhananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2011 222 40.00
16325 Ind. Phi. 68 Indian Culture its Timeless Appeal & Ageless Charm Swami Atamashraddhananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2012 238 50.00
16326 Ind. Phi. 69 Prabuddha Bharata 1954 238 20.00
16327 Ind. Phi. 70 Narendrapur Samachar Swami Asaktananda, Narendrapur 1979 230 20.00
16328 తెలుగు సాహిత్యం.1 మను చరిత్రము సవ్యాఖ్యానము కొమాండూరు అనంతాచార్య 1947 361 5.00
16329 తెలుగు సాహిత్యం.2 మను చరిత్ర| తేవపెరుమాళ్లయ్య ... ... 358 2.00
16330 తెలుగు సాహిత్యం.3 స్వారోచిష మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య కల్యాణి గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1970 354 15.00
16331 తెలుగు సాహిత్యం.4 మను చరిత్రము (స్వారోచిష మనుసంభవము) అల్లసాని పెద్దనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1968 367 4.00
16332 తెలుగు సాహిత్యం.5 మను చరిత్రము (స్వారోచిష మనుసంభవము) అల్లసాని పెద్దనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1968 802 4.00
16333 తెలుగు సాహిత్యం.6 మను చరిత్రము సటీకము పెద్దనార్యుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 488 2.00
16334 తెలుగు సాహిత్యం.7 మను చరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 488 2.00
16335 తెలుగు సాహిత్యం.8 స్వారోచిష మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య కొండా శంకరయ్య ప్రిమియర్, సికింద్రాబాద్ 1948 84 1.00
16336 తెలుగు సాహిత్యం.9 మను చరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1958 150 1.00
16337 తెలుగు సాహిత్యం.10 మను చరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1947 92 0.50
16338 తెలుగు సాహిత్యం.11 గేయ మనుచరిత్ర రెండవ భాగం పేరి కాశినాథశాస్త్రి ఉమాప్రభా ప్రచురణలు, అనకాపల్లి| 1971 171 4.00
16339 తెలుగు సాహిత్యం.12 గేయ మనుచరిత్ర మూడవ భాగం పేరి కాశినాథశాస్త్రి ఉమాప్రభా ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 1979 136 8.00
16340 తెలుగు సాహిత్యం.13 మను చరిత్రము (స్వారోచిష మనుసంభవము) అల్లసాని పెద్దనామాత్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1985 156 8.00
16341 తెలుగు సాహిత్యం.14 మను చరిత్ర అల్లసాని పెద్దనామాత్య గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 176 18.00
16342 తెలుగు సాహిత్యం.15 మను చరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్య పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య అండ్ బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1928 94 1.00
16343 తెలుగు సాహిత్యం.16 వసుచరిత్ర రామరాజ భూషణకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 200 8.00
16344 తెలుగు సాహిత్యం.17 వసుచరిత్ర (మూలం) రామరాజ భూషణకవి కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1962 178 2.00
16345 తెలుగు సాహిత్యం.18 వసుచరిత్రము రామరాజ భూషణకవి ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కో., మద్రాసు 1920 667 4.00
16346 తెలుగు సాహిత్యం.19 వసు చరిత్రము రామరాజ భూషణకవి ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కో., మద్రాసు 1948 667 4.00
16347 తెలుగు సాహిత్యం.20 వసు చరిత్రము సవ్యాఖ్యానము రామరాజ భూషణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1954 660 5.00
16348 తెలుగు సాహిత్యం.21 వసుస్వారోచిషోపాఖ్యానము (ద్వ్యర్థి కావ్యము) గాడేపల్లి కుక్కుటేశ్వరరావు గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి, అద్దంకి 2001 66 30.00
16349 తెలుగు సాహిత్యం.22 ఆముక్తమాల్యడ (విష్ణుచిత్తీయము) శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 178 8.25
16350 తెలుగు సాహిత్యం.23 ఆముక్తమాల్యద (విష్ణుచిత్తీయము) శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 178 25.00
16351 తెలుగు సాహిత్యం.24 A Linguistic Study of Amuktamalyada P. Narasimha Reddy Srinivasa Murali Pub., Tirupati 1987 288 50.00
16352 తెలుగు సాహిత్యం.25 ఆముక్తమాల్యద (సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక సమీక్ష) కొత్త వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 330 150.00
16353 తెలుగు సాహిత్యం.26 Amuktamalyada Sri Krishna Deva Raya Navodaya Book House, Hyderabad 2010 473 495.00
16354 తెలుగు సాహిత్యం.27 ఆముక్తమాల్యద కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2001 328 60.00
16355 తెలుగు సాహిత్యం.28 ఆముక్తమాల్యద| శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు ... ... 592 2.00
16356 తెలుగు సాహిత్యం.29 ఆముక్తమాల్యద శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు 1978 20 1.25
16357 తెలుగు సాహిత్యం.30 ఆముక్తమాల్యద వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు| వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1954 623 2.00
16358 తెలుగు సాహిత్యం.31 ఆముక్తమాల్యద వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1962 639 2.00
16359 తెలుగు సాహిత్యం.32 ఆముక్తమాల్యద సౌందర్యలహరీ వ్యాఖ్యానం తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు మలయకూట పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాద్ 2001 449 500.00
16360 తెలుగు సాహిత్యం.33 ఆముక్తమాల్యదాసంజీవని వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1964 703 30.00
16361 తెలుగు సాహిత్యం.34 ఆముక్తమాల్యద వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1927 722 8.00
16362 తెలుగు సాహిత్యం.35 పారిజాతాపహరణము నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 356 15.00
16363 తెలుగు సాహిత్యం.36 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరనామాత్యడు| వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1917 238 0.50
16364 తెలుగు సాహిత్యం.37 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరనామాత్యడు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1957 516 12.50
16365 తెలుగు సాహిత్యం.38 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరనామాత్యడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 480 8.00
16366 తెలుగు సాహిత్యం.39 పాండురంగ మహాత్మ్యము తెనాలి రామకృష్ణకవి ఆంధ్రా పబ్లిషింగ్ హౌసు, చెన్నై ... 232 4.50
16367 తెలుగు సాహిత్యం.40 పాండురంగ మహాత్మ్యము ప్రథమ భాగం తెనాలి రామకృష్ణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 253 25.00
16368 తెలుగు సాహిత్యం.41 పాండురంగ మహాత్మ్యము ద్వితీయ భాగం తెనాలి రామకృష్ణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 291 60.00
16369 తెలుగు సాహిత్యం.42 పాణ్డురఙ్గమాహాత్మ్యము తృతీయాశ్వాసము తెనాలి రామకృష్ణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 300 60.00
16370 తెలుగు సాహిత్యం.43 పాణ్డురఙ్గమాహాత్మ్యము చతుర్థభాగము తెనాలి రామకృష్ణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 400 80.00
16371 తెలుగు సాహిత్యం.44 పాణ్డురఙ్గమాహాత్మ్యము పంచమభాగము తెనాలి రామకృష్ణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 358 90.00
16372 తెలుగు సాహిత్యం.45 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరనార్య కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1950 160 1.50
16373 తెలుగు సాహిత్యం.46 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరనార్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1962 388 8.00
16374 తెలుగు సాహిత్యం.47 శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము ధూర్జటి మహాకవి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1967 315 2.00
16375 తెలుగు సాహిత్యం.48 శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము ధూర్జటి మహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 287 0.50
16376 తెలుగు సాహిత్యం.49 శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము ధూర్జటి మహాకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 164 1.00
16377 తెలుగు సాహిత్యం.50 హరిశ్చంద్రనవలోపాఖ్యానం వజ్ఝల చినసీతారామస్వామిశాస్త్రి, పూండ్ల రామకృష్ణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1930 424 1.00
16378 తెలుగు సాహిత్యం.51 రాఘవపాండవీయము పింగళి సూరనామాత్యడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1910 202 1.00
16379 తెలుగు సాహిత్యం.52 నిరంకుశోపాఖ్యానము కందుకూరి రుద్రకవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 1999 328 60.00
16380 తెలుగు సాహిత్యం.53 నిరంకుశోపాఖ్యానము స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి| ఆంధ్ర శిల్ప కళాపరిషత్తు, సత్తెనపల్లి 1951 328 25.00
16381 తెలుగు సాహిత్యం.54 ఉత్తర హరివంశము నాచన సోమనాథుడు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1987 669 316.00
16382 తెలుగు సాహిత్యం.55 ఉత్తర హరివంశము ప్రథమ నాచన సోమనాథుడు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1987 332 116.00
16383 తెలుగు సాహిత్యం.56 ఉత్తర హరివంశము ద్వితీయ నాచన సోమనాథుడు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1987 669 200.00
16384 తెలుగు సాహిత్యం.57 ఉత్తర హరివంశము నాచన సోమనాథుడు వజ్ఝల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ 1996 292 120.00
16385 తెలుగు సాహిత్యం.58 ఉత్తర హరివంశము ప్రథమాశ్వాసము నాచన సోమనాథుడు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 160 80.00
16386 తెలుగు సాహిత్యం.59 ఉత్తర హరివంశము ద్వితీయాశ్వాసము నాచన సోమనాథుడు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 172 60.00
16387 తెలుగు సాహిత్యం.60 ఉత్తర హరివంశము తృతీయాశ్వాసము నాచన సోమనాథుడు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 165 70.00
16388 తెలుగు సాహిత్యం.61 ఉత్తర హరివంశము తృతీయ, చతుర్థాశ్వాసము నాచన సోమనాథుడు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 217 100.00
16389 తెలుగు సాహిత్యం.62 ఉత్తర హరివంశము పంచమ, షష్ఠాశ్వాసము నాచన సోమనాథుడు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 341 100.00
16390 తెలుగు సాహిత్యం.63 ఉత్తర హరివంశము నాచన సోమనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు ... 312 2.00
16391 తెలుగు సాహిత్యం.64 నాచన సోమనాథుడు వజ్ఝల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ నవోదయ బుక్ హోస్, హైదరాబాద్ 2006 303 101.00
16392 తెలుగు సాహిత్యం.65 హరివంశము ఎఱ్ఱాప్రగడ ప్రణీతము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 512 2.00
16393 తెలుగు సాహిత్యం.66 హరివంశము ఎఱ్ఱాప్రగడ ప్రణీతము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 530 9.00
16394 తెలుగు సాహిత్యం.67 శ్రీ హరివంశము యేలూరిపాటి లక్ష్మీసరస్వతి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1961 982 30.00
16395 తెలుగు సాహిత్యం.68 హరివంశపురాణము విశ్వనాథ నరసింహము ... 1960 384 6.00
16396 తెలుగు సాహిత్యం.69 హరివంశము ... ... 1969 208 2.00
16397 తెలుగు సాహిత్యం.70 హరివంశము ఉత్తరభాగము నేమాని భైరవకవి సుధర్మా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1973 150 6.00
16398 తెలుగు సాహిత్యం.71 హరివంశము (వచన కావ్యము) అనంతపద్మనాభరావు సిద్ధార్థ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 148 15.00
16399 తెలుగు సాహిత్యం.72 కుమార సంభవము నన్నిచోడదేవ మద్రాసు లా జోర్నల్ ప్రెస్, చెన్నై 1948 435 25.00
16400 తెలుగు సాహిత్యం.73 కుమార సంభవము పద్యకావ్యము నన్నిచోడదేవ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 434 6.00
16401 తెలుగు సాహిత్యం.74 శృంగార నైషధ సర్వంకష వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1961 799 25.00
16402 తెలుగు సాహిత్యం.75 శృంగార నైషధము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1921 164 1.00
16403 తెలుగు సాహిత్యం.76 శృంగార నైషధము శ్రీనాథుడు గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 262 25.00
16404 తెలుగు సాహిత్యం.77 శృంగార నైషధము శ్రీనాథుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 268 1.50
16405 తెలుగు సాహిత్యం.78 శృంగార నైషధము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1956 316 3.00
16406 తెలుగు సాహిత్యం.79 శృంగార నైషధము ... ... ... 778 3.00
16407 తెలుగు సాహిత్యం.80 శ్రీ శివరాత్రి మహాత్మ్యము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 512 70.00
16408 తెలుగు సాహిత్యం.81 శ్రీ శివరాత్రి మహాత్మ్యము శ్రీనాథుడు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1968 162 3.00
16409 తెలుగు సాహిత్యం.82 శ్రీ శివరాత్రి మాహాత్మ్యము శ్రీనాథుడు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1966 116 2.50
16410 తెలుగు సాహిత్యం.83 హరవిలాసము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 103 1.50
16411 తెలుగు సాహిత్యం.84 హరవిలాసము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1925 114 0.50
16412 తెలుగు సాహిత్యం.85 హరవిలాసము బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1973 287 3.00
16413 తెలుగు సాహిత్యం.86 హరవిలాసము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1962 287 3.00
16414 తెలుగు సాహిత్యం.87 హరవిలాసము శ్రీనాథుడు శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1986 170 15.00
16415 తెలుగు సాహిత్యం.88 శ్రీ కాశీఖండము రెండవ సంపుటము శ్రీ మల్లంపల్లి శరభేశ్వర శర్మ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 1113 100.00
16416 తెలుగు సాహిత్యం.89 శ్రీ కాశీఖండము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1916 379 0.50
16417 తెలుగు సాహిత్యం.90 శ్రీ కాశీఖండము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 496 1.50
16418 తెలుగు సాహిత్యం.91 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము శ్రీనాథుడు ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 808 220.00
16419 తెలుగు సాహిత్యం.92 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము శ్రీనాథుడు బ్రిటీష్ మోడల్ ప్రెస్, చెన్నై 1919 142 0.50
16420 తెలుగు సాహిత్యం.93 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము శ్రీనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1958 272 2.50
16421 తెలుగు సాహిత్యం.94 పల్నాటి వీర చరిత్ర శ్రీనాథుడు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1961 631 13.50
16422 తెలుగు సాహిత్యం.95 పలనాటి వీరచరిత్ర శ్రీనాథుడు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 518 140.00
16423 తెలుగు సాహిత్యం.96 పలనాటి వీరచరిత్ర శ్రీనాథుడు శ్రీ రామముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1955 280 2.50
16424 తెలుగు సాహిత్యం.97 పలనాటి వీరచరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| పిడుగు వేంకట ఆంజనేయ శివప్రసాద్, కారెంపూడి 1984 101 25.00
16425 తెలుగు సాహిత్యం.98 క్రీడాభిరామము వినుకొండ వల్లభరాయ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1960 64 1.50
16426 తెలుగు సాహిత్యం.99 క్రీడాభిరామము వినుకొండ వల్లభరాయ నవోదయ సమితి, హైదరాబాద్ 1968 71 5.00
16427 తెలుగు సాహిత్యం.100 క్రీడాభీరామం వినుకొండ వల్లభరాయ నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 200 80.00
16428 తెలుగు సాహిత్యం.101 బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి ఆంధ్రగ్రంథమాల 1952 212 7.50
16429 తెలుగు సాహిత్యం.102 బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి ... ... 220 1.50
16430 తెలుగు సాహిత్యం.103 బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2002 206 85.00
16431 తెలుగు సాహిత్యం.104 బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 2001 288 140.00
16432 తెలుగు సాహిత్యం.105 వచన బసవ పురాణము నిడుదవోలు వేంకటరావు| శ్రీశైల భ్రమరాంబా మల్లికార్జున దేవస్థానం 1981 165 35.00
16433 తెలుగు సాహిత్యం.106 ద్విపద బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 260 2.50
16434 తెలుగు సాహిత్యం.107 ద్విపద బసవ పురాణము పాల్కురికి సోమనాథకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1966 596 3.00
16435 తెలుగు సాహిత్యం.108 బసవ పురాణము వచన కావ్యము పూడిపెద్ది లింగమూర్తి పంతులు తమ్మయ్య దేవరగారి కుమార్లచే ప్రచురితం 1968 312 15.00
16436 తెలుగు సాహిత్యం.109 బసవ పురాణము ... ... .. 260 12.00
16437 తెలుగు సాహిత్యం.110 బసవ పురాణము పిడపర్తి సోమన ... ... 336 1.50
16438 తెలుగు సాహిత్యం.111 చెన్న బసవపురాణము అత్తనూరి పాపకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1925 278 1.50
16439 తెలుగు సాహిత్యం.112 పండితారాధ్య చరిత్ర పాల్కురికి సోమనాథకవి రామలింగేశ్వర ముద్రాక్షరశాల, వరంగల్ ... 408 2.50
16440 తెలుగు సాహిత్యం.113 శ్రీ పండితారాధ్య చరిత్ర పాల్కురికి సోమనాథకవి ఆంధ్ర గ్రంథమాల 1974 283 12.00
16441 తెలుగు సాహిత్యం.114 శ్రీ పండితారాధ్య చరిత్ర పాల్కురికి సోమనాథకవి ఆంధ్ర పత్రికా ముద్రాశాలలో ముద్రితము, చెన్నై 1939 1464 5.00
16442 తెలుగు సాహిత్యం.115 పాల్కురికి సోమనాథుడి పండితారాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు సుపథ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 558 300.00
16443 తెలుగు సాహిత్యం.116 పాల్కురికి సోమనాథుడి పండితారాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు సుపథ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 206 100.00
16444 తెలుగు సాహిత్యం.117 పాల్కురికి సోమనాథుడి పండితారాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు సుపథ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 150 100.00
16445 తెలుగు సాహిత్యం.118 చతుర్వేదసారము పాలకురికి సోమనాథమహాకవి చలవాది రాచయ్య, వల్లూరుపాలెం 1962 152 2.00
16446 తెలుగు సాహిత్యం.119 చతుర్వేదసారము పాలకురికి సోమనాథమహాకవి మాయకోటి కోటేశ్వరరావు, గుంటూరు 2010 232 50.00
16447 తెలుగు సాహిత్యం.120 చతుర్వేదసారము పాలకురికి సోమనాథమహాకవి సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1999 118 70.00
16448 తెలుగు సాహిత్యం.121 చతుర్వేదసారము పాలకురికి సోమనాథమహాకవి సుపథ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 181 100.00
16449 తెలుగు సాహిత్యం.122 లఘుకృతులు-వృషాధిప శతకము ప్రథమ పాలకురికి సోమనాథమహాకవి సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1998 116 60.00
16450 తెలుగు సాహిత్యం.123 లఘుకృతులు-వృషాధిప శతకము రెండవ పాలకురికి సోమనాథమహాకవి సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1998 74 30.00
16451 తెలుగు సాహిత్యం.124 పాలకురికి సోమనాథకవి లఘుకృతులు బండారు తమ్మయ్య| శివశ్రీ చిమిరాల చంద్రశేఖరయ్య, దేవరపల్లి 1962 76 4.00
16452 తెలుగు సాహిత్యం.125 అనుభవసారము పాలకురికి సోమనాథమహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 64 1.00
16453 తెలుగు సాహిత్యం.126 శ్రీసోమనాథభాష్యమ్ పాలకురికి సోమనాథమహాకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2001 110 25.00
16454 తెలుగు సాహిత్యం.127 శివతత్త్వ సారము మల్లికార్జున పండిత కృష్ణా పత్రికా కార్యాలయము, హైదరాబాద్ 1968 104 5.00
16455 తెలుగు సాహిత్యం.128 శ్రీమహాభాగవతము ప్రసిద్ధఘట్టములు భక్తపోతన శివజ్యోతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1995 449 100.00
16456 తెలుగు సాహిత్యం.129 మహాభాగవత కల్పకుసుమమాల పి. యసోదారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 136 3.25
16457 తెలుగు సాహిత్యం.130 భోగినీదండకము బమ్మెరపోతనామాత్య అప్పారయ గ్రంథమాల, నూజవీడు 1980 54 4.00
16458 తెలుగు సాహిత్యం.131 బమ్మెరపోతన రత్నములు వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1985 163 6.00
16459 తెలుగు సాహిత్యం.132 పోతన పద్యాలు వడ్లమాని వేంకటరమణ శ్యామలా పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ ... 120 50.00
16460 తెలుగు సాహిత్యం.133 వీరభద్ర విజయము బమ్మెరపోతనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1942 232 4.00
16461 తెలుగు సాహిత్యం.134 వీరభద్ర విజయము బమ్మెరపోతనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1970 232 4.00
16462 తెలుగు సాహిత్యం.135 శ్రీమద్భాగవత మహాత్మ్యము బోయనపల్లి వేంకటాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 91 12.00
16463 తెలుగు సాహిత్యం.136 చేమకూర వెంకటకవి విజయవిలాసము తాపీధర్మారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 676 20.00
16464 తెలుగు సాహిత్యం.137 చేమకూర వెంకటకవి విజయవిలాసము తాపీధర్మారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 672 20.00
16465 తెలుగు సాహిత్యం.138 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 431 6.00
16466 తెలుగు సాహిత్యం.139 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1948 228 4.00
16467 తెలుగు సాహిత్యం.140 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 152 1.50
16468 తెలుగు సాహిత్యం.141 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి శ్రీ కృష్ణా ప్రెస్,సత్యనారాయణ బుక్ డిపో., 1934 79 0.50
16469 తెలుగు సాహిత్యం.142 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి నూలుసుబ్బారావు, రాజమండ్రి ... 84 1.00
16470 తెలుగు సాహిత్యం.143 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 143 22.00
16471 తెలుగు సాహిత్యం.144 సారంగధర చరిత్రము చేమకూర వేంకటకవి శ్రీ దీపాల రాధాకృష్ణమూర్తి, కావలి 1942 520 200.00
16472 తెలుగు సాహిత్యం.145 సారంగధర చరిత్రము చేమకూర వేంకటకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 320 2.50
16473 తెలుగు సాహిత్యం.146 సారంగధరీయము త్ర్యర్థి కావ్యము పోకూరి కాశీపత్యవధానులు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 467 38.50
16474 తెలుగు సాహిత్యం.147 శ్రీ రాజతరంగిణి ప్రథమ భాగం స్వయంపాకుల వేంకటరమణశర్మ జవహర్ ప్రెస్, నెల్లూరు 1975 440 30.00
16475 తెలుగు సాహిత్యం.148 శ్రీ రాజతరంగిణి ద్వితీయ భాగం స్వయంపాకుల వేంకటరమణశర్మ ఉమా ప్రింటర్సు నెల్లూరు 1984 438 50.00
16476 తెలుగు సాహిత్యం.149 నీలా సుందరీ పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి ప్రచురణ, రేపల్లె 1997 621 150.00
16477 తెలుగు సాహిత్యం.150 నీలా సుందరీ పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి మొవ్వ పద్మాలయాదేవి ప్రచురణ, రేపల్లె 1997 621 150.00
16478 తెలుగు సాహిత్యం.151 ఉషా పరిణయము దామర్ల అంకభూపాల ప్రదీప ప్రచురణం, చెన్నై 1984 359 40.00
16479 తెలుగు సాహిత్యం.152 యయాతి చరిత్ర పొన్నగంటి తెలగనార్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2001 727 140.00
16480 తెలుగు సాహిత్యం.153 సర్వేశ్వర మహత్త్వము పింగళి ఎల్లనార్యుని స్పందన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 210 180.00
16481 తెలుగు సాహిత్యం.154 మధురావిజయము గంగాదేవి పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1975 372 30.00
16482 తెలుగు సాహిత్యం.155 శ్రీ కుమారాభ్యుదయము సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1977 342 25.00
16483 తెలుగు సాహిత్యం.156 విక్రమాంక దేవచరితము కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1974 284 13.00
16484 తెలుగు సాహిత్యం.157 భామినీ విలాసము జగన్నాథ పండితరాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 170 5.00
16485 తెలుగు సాహిత్యం.158 శ్రీ రుక్మిణీ పరిణయము రావూరి సంజీవరాయకవి గంధం వేంకాస్వామి శర్మ 2006 218 60.00
16486 తెలుగు సాహిత్యం.159 భోజరాజీయము అనంతామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1952 224 4.00
16487 తెలుగు సాహిత్యం.160 హంసవింశతి అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1964 391 4.00
16488 తెలుగు సాహిత్యం.161 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్చెన్నై 1941 130 2.00
16489 తెలుగు సాహిత్యం.162 సర్వమంళాపరిణయము జనమంచి శేషాద్రిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1935 224 4.00
16490 తెలుగు సాహిత్యం.163 అనిరుద్ధ చరిత్రము అబ్బయామాత్య ఆదిసరస్వతీ నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1911 80 0.50
16491 తెలుగు సాహిత్యం.164 నృసింహపురాణము ఎఱ్ఱాప్రగడ ప్రణీతము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1924 104 0.50
16492 తెలుగు సాహిత్యం.165 కవికర్ణ రసాయనము నృసింహమహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1916 160 1.50
16493 తెలుగు సాహిత్యం.166 శశాంక విజయము శేషము వేంకటపతి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1960 146 2.00
16494 తెలుగు సాహిత్యం.167 రామాభ్యుదయము రామభద్ర కవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1917 193 0.50
16495 తెలుగు సాహిత్యం.168 జైమిని భారతము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1911 168 0.50
16496 తెలుగు సాహిత్యం.169 జైమిని భారతము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1924 168 0.50
16497 తెలుగు సాహిత్యం.170 రామదాస చరిత్ర తిరుకడయూరి కృష్ణదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1921 156 1.00
16498 తెలుగు సాహిత్యం.171 సమీరకుమార విజయము పుష్పగిరి తిమ్మనకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1929 219 1.00
16499 తెలుగు సాహిత్యం.172 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరనామాత్యడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 481 4.00
16500 తెలుగు సాహిత్యం.173 శ్రీ కాశీఖండము శ్రీనాథమహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1984 494 10.00