వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -34

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
16501 తెలుగు సాహిత్యం.174 శృంగారనైషధము శ్రీనాథమహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1956 316 3.00
16502 తెలుగు సాహిత్యం.175 కుమారసంభవము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 448 3.00
16503 తెలుగు సాహిత్యం.176 బ్రహ్మోత్తరఖండము ధరమల్లె వేంకటరామకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 349 3.00
16504 తెలుగు సాహిత్యం.177 మైరావణ చరిత్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 16 2.00
16505 తెలుగు సాహిత్యం.178 నలోపాఖ్యానము సటీకము నన్నయభట్టారక వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1965 128 1.00
16506 తెలుగు సాహిత్యం.179 వివేకసింధువు కొండానార్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1930 210 2.00
16507 తెలుగు సాహిత్యం.180 దేశహితప్రదీపిక వి.యస్. శర్మ బుక్ సెల్లర్ అండ్ పబ్లిషర్, ఒంగోలు 1940 89 1.00
16508 తెలుగు సాహిత్యం.181 బిల్వణీయము పండిపెద్ది కృష్ణస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1961 127 1.50
16509 తెలుగు సాహిత్యం.182 విక్రమార్కచరిత్రము భాగవతుల రామమూర్తిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1944 165 1.50
16510 తెలుగు సాహిత్యం.183 శ్రీరామచంద్రోపాఖ్యానము ... ... ... 312 1.00
16511 తెలుగు సాహిత్యం.184 శ్రీగయామాహాత్మ్యము రాచకొండ అన్నయ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 83 0.10
16512 తెలుగు సాహిత్యం.185 చంద్రకళావిలాసము ... ... ... 190 1.00
16513 తెలుగు సాహిత్యం.186 నిరంకుశోపాఖ్యానము కందుకూరు రుద్రయకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1954 111 0.50
16514 తెలుగు సాహిత్యం.187 నీలా సుందరీ పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1935 91 1.00
16515 తెలుగు సాహిత్యం.188 విష్ణుమాయావిలాసము నేలటూరు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 72 1.00
16516 తెలుగు సాహిత్యం.189 రాధికాసాంత్వనము ముద్దుపళని వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 178 1.50
16517 తెలుగు సాహిత్యం.190 యయాతి చరిత్రము పొన్నిగంటి తెలగనార్య ప్రణీతము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 164 2.00
16518 తెలుగు సాహిత్యం.191 శ్రీకాశీమాహాత్మ్యము రాచకొండ అన్నయ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 118 1.00
16519 తెలుగు సాహిత్యం.192 లంకా విజయము పిండిప్రోలు లక్ష్మణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1915 344 1.50
16520 తెలుగు సాహిత్యం.193 పెండ్లిరాయబారము మద్దుపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1964 50 0.75
16521 తెలుగు సాహిత్యం.194 వైజయంతీవిలాసము సారంగు తమ్మయ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1971 120 1.50
16522 తెలుగు సాహిత్యం.195 కావ్యాలంకారసంగ్రహము బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1957 320 3.00
16523 తెలుగు సాహిత్యం.196 రాఘవపాండవీయము పింగళి సూరనామాత్యడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 420 2.50
16524 తెలుగు సాహిత్యం.197 రాఘవపాండవీయము ఈ. భాష్యకాచార్యులు ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కో., చెన్నై 1932 310 1.50
16525 తెలుగు సాహిత్యం.198 నృసింహపురాణము వేలూరి శివరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 245 3.00
16526 తెలుగు సాహిత్యం.199 కుమారసంభవము బండారు వేంకటసుబ్బయ్య సారస్వతనికేతన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, వేటపాలెం 1962 148 1.50
16527 తెలుగు సాహిత్యం.200 ఉత్తరహరివంశము నాచన సోమనాథుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1937 314 1.50
16528 తెలుగు సాహిత్యం.201 జైమిని భారతము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 336 1.50
16529 తెలుగు సాహిత్యం.202 రాయవాచకము సి.వి. రామచంద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 107 5.00
16530 తెలుగు సాహిత్యం.203 రాయవాచకము విశ్వనాథనాయనయ్యవారి స్థానాపతి (మోదుగుల రవికృష్ణ) మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 136 120.00
16531 తెలుగు సాహిత్యం.204 కృష్ణరాయ విజయము కుమార ధూర్జటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1981 107 4.00
16532 తెలుగు సాహిత్యం.205 తెలుగులో తొలి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మూలఘటిక కేతన విజ్ఞానేశ్వరము ... మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1989 69 2.00
16533 తెలుగు సాహిత్యం.206 శ్రీ సిద్ధేశ్వర చరిత్రము కాసె సర్వప్ప ప్రణీతము ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1960 175 6.00
16534 తెలుగు సాహిత్యం.207 ప్రతాపరుద్ర చరిత్రము సి.వి. రామచంద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 142 2.00
16535 తెలుగు సాహిత్యం.208 ప్రతాపరుద్ర చరిత్రము ఏకాంబ్రనాథుఁడు శ్రీ నరేంద్రనాథ సాహిత్యమండలి, తణుకు 1969 91 1.00
16536 తెలుగు సాహిత్యం.209 శ్రీరాధామాధవము నడకుదుటి వీరరాజు కాకినాడ ముద్రణాలయము, కాకినాడ ... 346 12.00
16537 తెలుగు సాహిత్యం.210 వాల్మీకి చరిత్రము రఘునాథ భూపాలుడు ఆంధ్రవిజ్ఞాన సమితి, విజయనగరము ... 129 1.00
16538 తెలుగు సాహిత్యం.211 మధ్యమవ్యాయోగము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1983 33 1.00
16539 తెలుగు సాహిత్యం.212 ఉత్తరరామ ప్రణయ చరిత్ర (భవ భూతి) చర్లగణపతి శాస్త్రి ఆర్ష గ్రంథమాల, నిడదవోలు 1963 110 2.00
16540 తెలుగు సాహిత్యం.213 రామదాసు చరిత్రము పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కో., చెన్నై 1925 295 2.00
16541 తెలుగు సాహిత్యం.214 పారిజాతాపహరణము ముక్కుతిమ్మన పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య అండ్ బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1928 121 0.50
16542 తెలుగు సాహిత్యం.215 సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము శ్రీరత్నాకరము గోపాలరాజు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1949 463 2.00
16543 తెలుగు సాహిత్యం.216 శ్రీ మధురావిజయము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1976 105 5.00
16544 తెలుగు సాహిత్యం.217 గయోపాఖ్యానము రామనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1934 136 1.00
16545 తెలుగు సాహిత్యం.218 ధ్రువోపాఖ్యానము ... ... 1926 148 0.50
16546 తెలుగు సాహిత్యం.219 కుచేలోపాఖ్యానము ఘట్టు ప్రభు రామా అండ్ కో., ఏలూరు 1927 118 0.50
16547 తెలుగు సాహిత్యం.220 నలోపాఖ్యానము నన్నయభట్టారక వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1940 128 0.50
16548 తెలుగు సాహిత్యం.221 శుద్ధాంధ్ర నిరోష్ఠ్య నిర్వచన లక్షణాపరిణయము బొల్లు వెంకయ్య, జవ్వాజి వెంకయ్య శార్వాణీ ప్రెస్, నరసరావుపేట 1956 160 2.00
16549 తెలుగు సాహిత్యం.222 సోమదేవరాజీయము కూచిమంచి జగ్గకవి శ్రీ నరేంద్రనాథ సాహిత్యమండలి, తణుకు 1967 127 6.00
16550 తెలుగు సాహిత్యం.223 మల్లభూపాలీయము ఎలకూచి బాలసరస్వతి కాకతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 124 3.50
16551 తెలుగు సాహిత్యం.224 మారీచీ పరిణయము మోహనాంగీ కావుటూరు వేంకట రామచంద్రరావు 1973 117 5.00
16552 తెలుగు సాహిత్యం.225 ద్వ్యర్థి ఖండ కావ్యము మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు దేవనాగరి పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు ... 20 0.50
16553 తెలుగు సాహిత్యం.226 సాహితీకదంబము తాడేపల్లి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సేవానికేతన ప్రచురణ, శాంతిగ్రామము 1971 116 1.00
16554 తెలుగు సాహిత్యం.227 సత్యావివాహము జంగా హనుమయ్య చౌదరి ... ... 141 2.00
16555 తెలుగు సాహిత్యం.228 రామవిలాసము ఏనుగుల లక్ష్మణకవి శ్రీవత్సవాయి రాయజగపతివర్మ ప్రచురణ 1934 114 0.50
16556 తెలుగు సాహిత్యం.229 మాఘమాహాత్మ్యము వంగవోలు ఆదిశేషశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 308 16.00
16557 తెలుగు సాహిత్యం.230 కంస విజయము పాటిబండ పురుషోత్తమ కవి లలితా ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి ... 146 1.00
16558 తెలుగు సాహిత్యం.231 కీర్తిమాలినీ పరిణయము తురగా వేంకటకవి శారదా ప్రెస్, పొన్నూరు 1974 252 6.00
16559 తెలుగు సాహిత్యం.232 కవిజనాశ్రయము వేములవాడ భీమకవి మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1969 162 12.00
16560 తెలుగు సాహిత్యం.233 తత్త్వవలరారజీయము చావలి పురుషోత్తమశాస్త్రి సి. సాంబశివరావు, తెనాలి 1977 80 3.50
16561 తెలుగు సాహిత్యం.234 శ్రీ శుకచరిత్రము పరశురామపంతుల శ్రీరామమూర్తి వాణీ ముద్రణాలయము, విజయవాడ 1927 290 1.00
16562 తెలుగు సాహిత్యం.235 బాలగోపాలవిలాసము ఒడ్డెయకవి ఆంధ్ర విజ్ఞాన సమితి, విజయనగరం 1941 180 1.00
16563 తెలుగు సాహిత్యం.236 యాదవ రాఘవ పాండవీయము నెల్లూరి రాఘవకవి శ్రీనివాసా ప్రింటింగ్ ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1949 44 1.25
16564 తెలుగు సాహిత్యం.237 శ్రీ సింహాచల క్షేత్ర మహాత్మ్యము కూచిమంచి తిమ్మకవి సింహాచల దేవస్థానం 1996 232 20.00
16565 తెలుగు సాహిత్యం.238 నలచరిత్రము ద్విపద కావ్యము చక్రపురి రాఘవాచార్యకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 314 3.00
16566 తెలుగు సాహిత్యం.239 నాచికేతోపాఖ్యానము కొండముది శ్రీరాములు కె.యల్.యన్. సంస్కృతకళాశాల, తెనాలి 1964 115 1.50
16567 తెలుగు సాహిత్యం.240 శ్రీ నందిరాజ లక్ష్మీనారాయణ దీక్షిత చరిత్రము అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ చోడవరపు దేవళరాయశర్మ పాకయాజి 1927 253 1.00
16568 తెలుగు సాహిత్యం.241 కవికంఠోక్తి దేవాలయ ప్రవేశము శ్రీదంటు సుబ్బావధాని 1951 20 0.25
16569 తెలుగు సాహిత్యం.242 హాలాస్యమహిమా ... ... ... 161 2.00
16570 తెలుగు సాహిత్యం.243 కూర్మనాథకవి కృతులు కూర్మనాథ కవి ఆంధ్ర విజ్ఞాన సమితి, విజయనగరం 1941 154 1.00
16571 తెలుగు సాహిత్యం.244 విష్ణుమాయావిలాసము నేలటూరు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1970 66 1.00
16572 తెలుగు సాహిత్యం.245 పంచతంత్రము నారాయణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1953 242 3.00
16573 తెలుగు సాహిత్యం.246 రుక్మాంగద చరిత్రమను ఏకాదశీమాహాత్మ్యము మల్లనార్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1954 224 2.00
16574 తెలుగు సాహిత్యం.247 శృంగారనైషధము ... ... ... 1092 1.00
16575 తెలుగు సాహిత్యం.248 ఉత్తమమనుసంభవము మల్లంపల్లి వీరేశ్వరశర్మ అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1966 319 5.00
16576 తెలుగు సాహిత్యం.249 ఉత్తర నైషధము మల్లంపల్లి వీరేశ్వరశర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 243 1.00
16577 తెలుగు సాహిత్యం.250 కుమారసంభవము వావిళ్ల వేంకటేశ్వర్లు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 640 6.00
16578 తెలుగు సాహిత్యం.251 శ్రీ శౌరిశైశవలీల పోకూరి కాశీపత్యవధానులు జైహింద్ ప్రెస్, కర్నూలు 1970 76 2.00
16579 తెలుగు సాహిత్యం.252 అహల్యా శాపవిమోచనము ధరణిదేవుల రామయమంత్రి శ్రీ దుర్గా పవర్ ప్రెస్, మాచర్ల 1965 137 3.00
16580 తెలుగు సాహిత్యం.253 మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 137 1.00
16581 తెలుగు సాహిత్యం.254 మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 137 13.00
16582 తెలుగు సాహిత్యం.255 వసుచరిత్ర రామరాజభూషణుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 200 1.00
16583 తెలుగు సాహిత్యం.256 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 412 2.50
16584 తెలుగు సాహిత్యం.257 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 414 8.50
16585 తెలుగు సాహిత్యం.258 పారిజాతాపహరణము నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 356 15.00
16586 తెలుగు సాహిత్యం.259 ఆముక్తమాల్యద (విష్ణుచిత్తీయము) శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 178 1.00
16587 తెలుగు సాహిత్యం.260 పాండురంగమాహాత్మ్యము తెనాలి రామకృష్ణకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 284 1.00
16588 తెలుగు సాహిత్యం.261 శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము ధూర్జటి మహాకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 164 1.00
16589 తెలుగు సాహిత్యం.262 ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరన| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 161 1.00
16590 తెలుగు సాహిత్యం.263 ఉత్తరహరివంశము నాచన సోమనాథుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1970 264 5.00
16591 తెలుగు సాహిత్యం.264 హరివంశము (ఉత్తర భాగం) ఎఱ్ఱాప్రగడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 208 2.00
16592 తెలుగు సాహిత్యం.265 హరివంశము (పూర్వభాగము) ఎఱ్ఱాప్రగడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 228 2.00
16593 తెలుగు సాహిత్యం.266 మొల్లరామాయణము మొల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 160 1.00
16594 తెలుగు సాహిత్యం.267 విక్రమార్కచరిత్రము జక్కనకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 289 2.50
16595 తెలుగు సాహిత్యం.268 సారంగధర చరిత్రము చేమకూర వేంకటకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 182 1.00
16596 తెలుగు సాహిత్యం.269 రాజశేఖర చరిత్రము మాదయగారి మల్లన| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 106 1.00
16597 తెలుగు సాహిత్యం.270 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 164 1.00
16598 తెలుగు సాహిత్యం.271 శృంగారనైషధము శ్రీనాథ మహాకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 268 1.50
16599 తెలుగు సాహిత్యం.272 హరవిలాసము శ్రీనాథ మహాకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 170 1.50
16600 తెలుగు సాహిత్యం.273 కుమారసంభవము నన్నె చోడకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 360 3.00
16601 తెలుగు సాహిత్యం.274 వరాబపురాణము (నంది మల్లయ్య-ఘంట సింగయ్య) పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 451 21.00
16602 తెలుగు సాహిత్యం.275 ద్విపద హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము గౌరనకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 232 1.00
16603 తెలుగు సాహిత్యం.276 ద్విపద బసవపురాణము జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 260 2.50
16604 తెలుగు సాహిత్యం.277 వాల్మీకి చరిత్రము రఘునాథ నాయకుఁడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 109 1.00
16605 తెలుగు సాహిత్యం.278 భోజరాజీయము అనంతామాత్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 208 2.00
16606 తెలుగు సాహిత్యం.279 నృసింహపురాణము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 175 1.00
16607 తెలుగు సాహిత్యం.280 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కనామాత్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 222 1.50
16608 తెలుగు సాహిత్యం.281 భాస్కరరామాయణము మొదటి సంపుటము భారతుల మార్కండేయశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 332 2.50
16609 తెలుగు సాహిత్యం.282 భాస్కరరామాయణము మొదటి సంపుటము భారతుల మార్కండేయశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 344 2.50
16610 తెలుగు సాహిత్యం.283 దశరథరాజనందన చరిత్ర మరింగంటి సింగరాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 203 5.00
16611 తెలుగు సాహిత్యం.284 అనర్ఘ రాఘవము బిజ్జుల తిమ్మ భూపాలుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 330 2.50
16612 తెలుగు సాహిత్యం.285 రామాభ్యుదయము అయ్యంరాజు రామభద్రకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 331 2.00
16613 తెలుగు సాహిత్యం.286 రాఘవాభ్యుదయము చింతలపల్లి ఛాయాపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1965 292 2.00
16614 తెలుగు సాహిత్యం.287 అనిరుద్ధ చరిత్రము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 140 1.00
16615 తెలుగు సాహిత్యం.288 కేయూరబాహుచరిత్ర మంచనకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 122 1.00
16616 తెలుగు సాహిత్యం.289 యయాతి చరిత్రము పొన్నిగంటి తెలగనార్య ప్రణీతము ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 145 1.00
16617 తెలుగు సాహిత్యం.290 కువలయాశ్వ చరిత్రము సవరము చిననారాయణ నాయక ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 199 5.25
16618 తెలుగు సాహిత్యం.291 నాసికేతోపాఖ్యానము దగ్గుపల్లి దుగ్గన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 144 4.00
16619 తెలుగు సాహిత్యం.292 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయ విలాసము గణపవరపు వెంకటకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 296 6.00
16620 తెలుగు సాహిత్యం.293 దశకుమార చరిత్ర కేతన కవి (బెల్లంకొండ చంద్రమౌళిశాస్త్రి) ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 281 1.00
16621 తెలుగు సాహిత్యం.294 సుకవి మనోరంజనము కూచిమంచి వేంకటరాయ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 504 6.00
16622 తెలుగు సాహిత్యం.295 ప్రబంధమణిభూషణము నిడుదవోలు వేంకటరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 148 5.00
16623 తెలుగు సాహిత్యం.296 కవికర్ణ రసాయనము మోచర్ల రామకృష్ణకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 264 1.50
16624 తెలుగు సాహిత్యం.297 ఆంధ్ర గద్య చంద్రిక విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 403 5.00
16625 తెలుగు సాహిత్యం.298 సకల నీతి సమ్మతము మడికిసింగన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1970 169 4.00
16626 తెలుగు సాహిత్యం.299 ప్రబోధ చంద్రోదయము నిడుదవోలు వేంకటరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 103 4.00
16627 తెలుగు సాహిత్యం.300 సింహాసన ద్వాత్రింశిక కొరన గోపరాజ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 490 10.00
16628 తెలుగు సాహిత్యం.301 హంస వింశతి అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 328 6.00
16629 తెలుగు సాహిత్యం.302 శుకసప్తతి పాలవేకరి కదిరీపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 444 12.00
16630 తెలుగు సాహిత్యం.303 మూర్తిత్రయోపాఖ్యానము దంతులూరిబాపకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1981 267 6.00
16631 తెలుగు సాహిత్యం.304 హయలక్షణ విలాసము మనుమంచి భట్టు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 324 150.00
16632 తెలుగు సాహిత్యం.305 శ్రీ శివలీలామృతము ద్విభాష్యం వెంకట సూర్యనారాయణమూర్తి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2002 270 45.00
16633 తెలుగు సాహిత్యం.306 సింహగిరి వచనములు కృష్ణమాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 48 2.50
16634 తెలుగు సాహిత్యం.307 ఘటికాచల మాహాత్మ్యము తెనాలి రామకృష్ణకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 146 6.00
16635 తెలుగు సాహిత్యం.308 అచలాత్మజాపరిణయము కిరీటి వేంకటాచార్యులు తెలుగు విజ్ఞానపీఠం, హైదరాబాద్ 1985 56 4.00
16636 తెలుగు సాహిత్యం.309 కుకుత్‌స్థ విజయము మట్ల అనంతరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 179 5.00
16637 తెలుగు సాహిత్యం.310 తాలాంక నందినీ పరిణయము వేంకటనరసింహాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 386 12.00
16638 తెలుగు సాహిత్యం.311 నవనాథ చరిత్ర ద్విపద కావ్యము గౌరనామాత్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 354 13.00
16639 తెలుగు సాహిత్యం.312 జైమిని భారతము సముఖం వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 200 6.50
16640 తెలుగు సాహిత్యం.313 ప్రసన్నకథావిపంచి ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 419 13.00
16641 తెలుగు సాహిత్యం.314 ముకుందవిలాసము కాణాదం పెద్దన సోమయాజి తెలుగు విజ్ఞానపీఠం, హైదరాబాద్ 1985 282 10.00
16642 తెలుగు సాహిత్యం.315 Jambavati Parinayam Krishnadevaraya Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyd 1969 137 4.00
16643 తెలుగు సాహిత్యం.316 చంద్రికా పరిణయము సురభి మాధవరాయ ప్రభుపుంగవ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 231 6.25
16644 తెలుగు సాహిత్యం.317 చంద్రికా పరిణయము సురభి మాధవరాయ ప్రభుపుంగవ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2001 642 150.00
16645 తెలుగు సాహిత్యం.318 రేనాటి సూర్యచంద్రులు తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు శ్రీరస ప్రచురణలు, బెంగుళూరు 2011 202 200.00
16646 తెలుగు సాహిత్యం.319 అంకమ్మకథలు తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు తంగిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 153 40.00
16647 తెలుగు సాహిత్యం.320 పెద్దురాజు కథ ఆరాధ్యుల పిచ్చయ్య యాదవరాజు రచయిత, ఎడవూరు ... 53 1.50
16648 తెలుగు సాహిత్యం.321 కాటమరాజు కథలు మొదటి సంపుటము తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 776 30.00
16649 తెలుగు సాహిత్యం.322 కాటమరాజు కథలు మొదటి సంపుటము తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 776 30.00
16650 తెలుగు సాహిత్యం.323 కాటమరాజు కథలు మొదటి సంపుటము తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 853 30.00
16651 తెలుగు సాహిత్యం.324 కాటమరాజు కథలు రెండవ సంపుటము తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 1998 853 120.00
16652 తెలుగు సాహిత్యం.325 శృంగారనైషధము శ్రీనాథ మహాకవి ... ... 288 6.00
16653 తెలుగు సాహిత్యం.326 హరవిలాసము శ్రీనాథ మహాకవి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2006 208 50.00
16654 తెలుగు సాహిత్యం.327 హరవిలాసము శ్రీనాథ మహాకవి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1971 195 2.50
16655 తెలుగు సాహిత్యం.328 మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దన యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 191 3.75
16656 తెలుగు సాహిత్యం.329 వసుచరిత్ర రామరాజభూషణుడు యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 251 4.75
16657 తెలుగు సాహిత్యం.330 ఆముక్తమాల్యద శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 197 4.75
16658 తెలుగు సాహిత్యం.331 కళాపూర్ణోదయము మొదటి సంపుటము పింగళి సూరనామాత్యుని యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 283 4.75
16659 తెలుగు సాహిత్యం.332 కళాపూర్ణోదయము ఉత్తర భాగం పింగళి సూరనామాత్యుని యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 311 6.00
16660 తెలుగు సాహిత్యం.333 ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరనామాత్యుని యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 167 3.75
16661 తెలుగు సాహిత్యం.334 శ్రీనాథుని శృంగార నైషధము శ్రీనాథ యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 288 6.00
16662 తెలుగు సాహిత్యం.335 శ్రీకాళహస్తి మాహాత్మ్యము మహాకవి ధుర్జటి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 168 30.00
16663 తెలుగు సాహిత్యం.336 పారిజాతాపహరణము ముక్కు తిమ్మనార్యుని యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1991 121 25.00
16664 తెలుగు సాహిత్యం.337 పాండురంగమాహాత్మ్యము తెనాలి రామకృష్ణకవి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1970 285 30.00
16665 తెలుగు సాహిత్యం.338 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 141 3.75
16666 తెలుగు సాహిత్యం.339 మొల్లరామాయణము మొల్ల ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1997 192 60.00
16667 తెలుగు సాహిత్యం.340 అనిరుద్ధ చరిత్రము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1973 207 2.00
16668 తెలుగు సాహిత్యం.341 శశాంక విజయము శేషము వేంకటపతి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1972 188 4.25
16669 తెలుగు సాహిత్యం.342 బిల్హణీయము పండీపెద్ది కృష్ణస్వామి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 174 4.25
16670 తెలుగు సాహిత్యం.343 రాధికాసాంత్వనము ముద్దుపళని యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 160 4.25
16671 తెలుగు సాహిత్యం.344 అహల్యా సంక్రందనము సముఖం వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 152 4.25
16672 తెలుగు సాహిత్యం.345 శృంగార శాకుంతలము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1990 192 30.00
16673 తెలుగు సాహిత్యం.346 వైజయంతీవిలాసము సారంగు తమ్మయ యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 172 1.25
16674 తెలుగు సాహిత్యం.347 క్రీడాభిరామము వినుకొండ వల్లభరాయ యం.శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1972 143 4.25
16675 తెలుగు సాహిత్యం.348 కవిరాక్షసీయము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 108 0.50
16676 తెలుగు సాహిత్యం.349 కవిరాజమనోరంజనము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1929 150 0.50
16677 తెలుగు సాహిత్యం.350 అనిరుద్ధ చరిత్రము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1924 80 0.25
16678 తెలుగు సాహిత్యం.351 ఉద్భటారాధ్య చరిత్రము తెనాలి రామకృష్ణకవి ది లోటస్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1974 200 15.00
16679 తెలుగు సాహిత్యం.352 కీర్తికాంతా స్వయంవరము కవితా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, నరసరావుపేట 1961 78 2.00
16680 తెలుగు సాహిత్యం.353 నిరంకుశోపాఖ్యానము కందుకూరు రుద్రయకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1925 56 1.00
16681 తెలుగు సాహిత్యం.354 హరచరితము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అజంతా పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1991 336 60.00
16682 తెలుగు సాహిత్యం.355 భోజరాజీయము సమీక్ష అనంతామాత్య ... ... 208 2.00
16683 తెలుగు సాహిత్యం.356 ప్రబంధమణి భూషణము రామకృష్ణ కవి బ్రహ్మవిద్యా విలాస ముద్రాక్షర, వనపర్తి 1910 116 0.25
16684 తెలుగు సాహిత్యం.357 మార్కండేయ పురాణము మారన ... ... 270 1.00
16685 తెలుగు సాహిత్యం.358 రాజశేఖర చరిత్రము మాదయగారి మల్లన భువనవిజయము పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 106 12.00
16686 తెలుగు సాహిత్యం.359 నాసికేతోపాఖ్యానము దగ్గుబల్లి దుగ్గన కళాభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 138 5.00
16687 తెలుగు సాహిత్యం.360 హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము గౌరనామాత్య వేమూరి వేంకటకృష్ణమ శెట్టి అండ్ సన్స్ 1911 324 1.00
16688 తెలుగు సాహిత్యం.361 ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరనార్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1958 172 1.00
16689 తెలుగు సాహిత్యం.362 వీరభద్ర విజయము బమ్మెరపోతనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1970 232 1.00
16690 తెలుగు సాహిత్యం.363 ఉద్భటారాధ్య చరిత్రము తెనాలి రామకృష్ణకవి మాహిష్మతీముద్రణాశాలయందు, ముక్త్యాల 1925 112 1.00
16691 తెలుగు సాహిత్యం.364 సకలజీవసంజీవనము సాయపనేని వేంకటాద్రినాయకుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 254 5.00
16692 తెలుగు సాహిత్యం.365 ప్రసన్నరాఘవనాట్యప్రబంధము బొడ్డుచెర్ల చినతిమ్మయ్య ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1962 222 6.00
16693 తెలుగు సాహిత్యం.366 రామరాజీయము లేక నరపతి విజయము అందుగల వెంగకవి మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1995 86 58.00
16694 తెలుగు సాహిత్యం.367 స్వరశాస్త్రమంజరి గణపనారాధ్య మేడపాటి రామకృష్ణారెడ్డి, తూ.గో., 1988 185 35.00
16695 తెలుగు సాహిత్యం.368 సారంగధరీయము త్ర్యర్థి కావ్యము పోకూరి కాశీపత్యవధానులు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 467 39.00
16696 తెలుగు సాహిత్యం.369 శ్రీ రంగ మహత్త్మము రామకృష్ణ కవి జ్యోతిష్మతీముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1912 176 1.00
16697 తెలుగు సాహిత్యం.370 హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము పాటిబండ వెంకటప్పయ్య రచయిత, గుంటూరు 1959 93 1.00
16698 తెలుగు సాహిత్యం.371 సుభద్రా పరిణయము కూచిమంచి జగ్గకవిచంద్ర రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2010 100 50.00
16699 తెలుగు సాహిత్యం.372 బహుళాశ్వచరిత్రము దామరల వేంగళభూపాల స్వప్న పబ్లికేషన్స్, వేములపాడు 2009 128 50.00
16700 తెలుగు సాహిత్యం.373 నీలకంఠ విజయము నీలకంఠ దీక్షితుడు చర్ల గణపతిశాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1973 119 2.00
16701 తెలుగు సాహిత్యం.374 విక్రమార్కచరిత్రము భాగవతుల రామమూర్తిశాస్త్రి వైజయంతీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1910 100 0.25
16702 తెలుగు సాహిత్యం.375 సావిత్రి పరిణయము పెండ్యాల చినవేంకటసుబ్రహ్మణ్యము ... ... 76 1.00
16703 తెలుగు సాహిత్యం.376 సకలజీవసంజీవనము సాయపనేని వేంకటాద్రినాయకుడు నరేంద్రనాథ సాహిత్య మండలి, తణుకు 1974 233 20.00
16704 తెలుగు సాహిత్యం.377 అడిదము సూరకవి లఘుకృతులు కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య జ్యోత్స్నా ప్రచురణలు, విజయనగరం 1988 144 2.00
16705 తెలుగు సాహిత్యం.378 నలచరిత్రము ద్విపద కావ్యము చక్రపురి రాఘవాచార్యకవి ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 242 30.00
16706 తెలుగు సాహిత్యం.379 నలచరిత్రము ద్విపద కావ్యము శ్రీరాఘవచార్య వేమూరి వేంకటకృష్ణమ శెట్టి అండ్ సన్స్ 1916 265 0.50
16707 తెలుగు సాహిత్యం.380 హరిశ్చంద్ర ద్విపద గౌరనామాత్య జ్యోతిష్మతీముద్రాక్షరశాల,చెన్నై 1912 257 0.50
16708 తెలుగు సాహిత్యం.381 సారంగధర ద్విపద బాణాల శంభుదాస జ్యోతిష్మతీముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1914 122 2.00
16709 తెలుగు సాహిత్యం.382 ద్విపద హంసదూతము పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు వులిచి ఆదిశేషదాస ... 46 0.50
16710 తెలుగు సాహిత్యం.383 విష్ణుమాయావిలాసము కంకంటి నారసింహకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 178 150.00
16711 తెలుగు సాహిత్యం.384 కఱియావులరాజు చరిత్ర (ద్విపద కావ్యము) ఆరాధ్యుల పిచ్చయ్య యాదవరాజు రచయిత, ఎడవూరు 1976 64 1.50
16712 తెలుగు సాహిత్యం.385 ప్రభులింగలీల పిడపర్తి సోమనాధ కవి చుక్కాకోటి వీరభద్రమ్మ, వల్లూరుపాలెం 1963 192 2.50
16713 తెలుగు సాహిత్యం.386 భువనమోహినీ విలాసము పెన్గలూరి వెంకటాద్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 67 12.00
16714 తెలుగు సాహిత్యం.387 శ్రీ వెంగమ్మకథ జువ్విగుంట చినపెంచలయ్య రచయిత, గుంటూరు 1971 206 3.00
16715 తెలుగు సాహిత్యం.388 గౌతమ బుద్ధుని జీవితము దూసి రామమూర్తి శాస్త్రి ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం, హైదరాబాద్ 2006 100 40.00
16716 తెలుగు సాహిత్యం.389 శ్రీ సత్యభామా విజయము ఘట్టు శేషకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 63 12.00
16717 తెలుగు సాహిత్యం.390 శ్రీ వేంకటేశ్వర చరిత ద్విపద కావ్యము నూతులపాటి వేంకటసుబ్బారావు శారదా పబ్లికేషన్స్, కూచిపూడి 1995 200 10.00
16718 తెలుగు సాహిత్యం.391 మూలఘటిక కేతన విజ్ఞానేశ్వరము సి. వసుంధర మానస పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1989 69 40.00
16719 తెలుగు సాహిత్యం.392 శ్రీ రాఘవప్రభుస్తుతి నరహరి గోపాలాచార్యులు రచయిత, తమ్మర 1973 19 1.00
16720 తెలుగు సాహిత్యం.393 పార్శ్వనాథ చరిత్ర రామ్‌లాల్ దౌలాజి రచయిత, రాజస్థాన్ 1976 82 2.00
16721 తెలుగు సాహిత్యం.394 క్షత్రబంధూపాఖ్యానము వేంకటనరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 192 12.00
16722 తెలుగు సాహిత్యం.395 సారంగధర చరిత్రము చేమకూర వేంకటకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1960 120 1.00
16723 తెలుగు సాహిత్యం.396 శ్రీ చౌడేశ్వరీ మాహాత్మ్యము గుమ్మరాజు రామకవి బ్రిటానియా ముద్రాక్షరశాల, మదనపల్లి 1935 184 1.00
16724 తెలుగు సాహిత్యం.397 నల చరిత్రము (వచన కావ్యము) పురాణం పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1958 110 12.00
16725 తెలుగు సాహిత్యం.398 హంసవిశంతి, పద్యకావ్యము అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1920 172 1.50
16726 తెలుగు సాహిత్యం.399 భానుమద్విజయము అను పద్మావతి పరిణయం వెలగపూడి కృష్ణయామాత్య పరిశోధక ప్రచురణలు, కర్నూలు 1983 226 50.00
16727 తెలుగు సాహిత్యం.400 చిత్ర భారతము చరిగొండ ధర్మన్న పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2013 320 115.00
16728 తెలుగు సాహిత్యం.401 వైజయంతీ వైభవము కొమాండూరు కృష్ణమాచార్యులు కె.వి.వి.యల్. నరసింహాచార్యులు 1960 56 1.50
16729 తెలుగు సాహిత్యం.402 రంగరాజు కేశవరావు లఘుకృతులు రంగరాజు కేశవరావు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, వరంగల్ 1988 79 15.00
16730 తెలుగు సాహిత్యం.403 మరకతమణిమాల వెలగపూడి వెంగయామాత్యుడు టి.వి. సుబ్బారావు, బెంగుళూరు 1996 38 10.00
16731 తెలుగు సాహిత్యం.404 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సూరభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1998 288 50.00
16732 తెలుగు సాహిత్యం.405 శ్రీ కృష్ణసథానందీయము మరింగంటి వేంకట నరసింహాచార్యులు ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం, హైదరాబాద్ 2006 116 50.00
16733 తెలుగు సాహిత్యం.406 కేయూరబాహుచరిత్రము మంచనకవి సారస్వత కూటీరము, మద్రాసు 1967 80 3.00
16734 తెలుగు సాహిత్యం.407 శ్రీ తపతీ సంవరణము అద్దంకి గంగాధర కవి శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1972 105 4.00
16735 తెలుగు సాహిత్యం.408 సౌదామినీ పరిణయము ఒద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, వరంగల్ 1988 255 30.00
16736 తెలుగు సాహిత్యం.409 సీతపాట పరశురామపంతుల లింగమూర్తిగురుమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 43 15.00
16737 తెలుగు సాహిత్యం.410 శ్రీ రాధికా మనోహరీయ ప్రబంధము నల్లదీగ శ్రీనివాసాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 552 45.00
16738 తెలుగు సాహిత్యం.411 భద్రా కళ్యాణం కె.వి. కృష్ణకుమారి కె.వి.జె.యం. మెమోరియల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2010 435 200.00
16739 తెలుగు సాహిత్యం.412 శేషధర్మమము ఆంధ్ర వచన కావ్యము చదులువాడ సూర్యరామశాస్త్రి శ్రీ సర్వరాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్, కాకినాడ 2007 124 10.00
16740 తెలుగు సాహిత్యం.413 దర్పణోపాఖ్యానము బొద్దోజ త్రిపురాంతకాచార్య బెజవాడ కోటివీరాచారి, వరంగల్ 2011 73 25.00
16741 తెలుగు సాహిత్యం.414 శ్రీ వేమభూపాల చరితమ్ అభినవభట్టబాణ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2009 135 60.00
16742 తెలుగు సాహిత్యం.415 జానకీ రాఘవము బేతపూడి కృష్ణయామాత్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 149 50.00
16743 తెలుగు సాహిత్యం.416 కర్పరాద్రి మాహాత్మ్యము ఇమ్మడిజెట్టి చంద్రయ్య కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్ కర్నూల్ 2000 170 80.00
16744 తెలుగు సాహిత్యం.417 సావిత్రి చరిత్ర ప్రగడరాజు చెన్నకృష్ణకవి కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్ కర్నూల్ 1988 32 15.00
16745 తెలుగు సాహిత్యం.418 బహుళాశ్వచరిత్రము దామరల వేంగళభూపాల స్వప్న పబ్లికేషన్స్, వేములపాడు 2009 128 50.00
16746 తెలుగు సాహిత్యం.419 శివలీలావిలాసము కూచిమంచి తిమ్మకవి స్వప్న పబ్లికేషన్స్, వేములపాడు 2010 76 40.00
16747 తెలుగు సాహిత్యం.420 సుభద్రా పరిణయము కూచిమంచి జగ్గకవి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2010 100 50.00
16748 తెలుగు సాహిత్యం.421 చంద్రరేఖా విలాపము కూచిమంచి జగ్గకవి రామోరా, చీరాల 2005 72 30.00
16749 తెలుగు సాహిత్యం.422 గజేంద్ర మోక్షము-ఋషిఋణం మేళ్లచెర్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 52 10.00
16750 తెలుగు సాహిత్యం.423 మైరావణ చరిత్రము మాడయ్య కవి రామోరా, చీరాల 2013 164 80.00
16751 తెలుగు సాహిత్యం.424 పంచతంత్రము నారాయణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1912 131 0.50
16752 తెలుగు సాహిత్యం.425 పంచతంత్రము నారాయణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1924 128 0.50
16753 తెలుగు సాహిత్యం.426 పఞ్చతన్త్రమ్ జీరెడ్డి బాలచెన్నారెడ్డి సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1988 336 28.00
16754 తెలుగు సాహిత్యం.427 ఆంద్ర హితోపదేశచంపువు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయ్, చెన్నై 1932 267 4.00
16755 తెలుగు సాహిత్యం.428 నిర్వచన నీతిచంద్రిక మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1976 86 2.50
16756 తెలుగు సాహిత్యం.429 నీతిచంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి చంద్రికా ముద్రాణాలయం, గుంటూరు 1932 128 0.50
16757 తెలుగు సాహిత్యం.430 నీతిచంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 132 15.00
16758 తెలుగు సాహిత్యం.431 నీతిచంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి ... ... 112 1.00
16759 తెలుగు సాహిత్యం.432 నీతిచంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1966 241 1.50
16760 తెలుగు సాహిత్యం.433 పంచతంత్రము విష్ణుశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1984 151 1.50
16761 తెలుగు సాహిత్యం.434 ఎత్తుకు పై ఎత్తు విష్ణుశర్మ (వేములపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు) రచయిత, తెనాలి 1987 51 4.00
16762 తెలుగు సాహిత్యం.435 తెలుగు పంచ తంత్రము విష్ణుశర్మ (వేములపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు) రచయిత, తెనాలి 1989 357 33.00
16763 తెలుగు సాహిత్యం.436 మంచిమిత్రులు విష్ణుశర్మ (వేములపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు) రచయిత, తెనాలి 1984 136 6.00
16764 తెలుగు సాహిత్యం.437 సంధి మోటూరు వేంకటేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 40 1.25
16765 తెలుగు సాహిత్యం.438 విగ్రహము కొసనం మహేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 40 1.25
16766 తెలుగు సాహిత్యం.439 పంచతంత్రము అగ్నిహోత్రం రంగాచార్యులు నేతాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 194 4.00
16767 తెలుగు సాహిత్యం.440 హితోపదేశే మిత్త్రలాభః విష్ణుశర్మ (వేములపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు) ... ... 112 1.00
16768 తెలుగు సాహిత్యం.441 పంచతంత్రము దూబగుంట నారాయణకవి ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడెమి, హైదరాబాద్ 1980 308 20.00
16769 తెలుగు సాహిత్యం.442 సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 300 20.00
16770 తెలుగు సాహిత్యం.443 సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 316 90.00
16771 తెలుగు సాహిత్యం.444 శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము వెన్నలకంటి సుందరరామశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1934 647 1.00
16772 తెలుగు సాహిత్యం.445 కైవల్యనవనీతము కనుపర్తి వేంకట్రామ శ్రీ విద్యానందనాధ చంద్రికా ముద్రాణాలయం, చెన్నై 1923 264 1.00
16773 తెలుగు సాహిత్యం.446 షట్చక్రవర్తి చరిత్ర రాజామల్లారెడ్డి ఓంకార ముద్రాక్షరశాల, సికింద్రాబాద్ 1926 130 1.00
16774 తెలుగు సాహిత్యం.447 శ్రీ నల చరిత్ర పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ అన్నలూరు రామమూర్తి, నెల్లూరు 1999 286 100.00
16775 తెలుగు సాహిత్యం.448 వాసవదత్తా పరిణయము వక్కలంక వీరభద్రకవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్ ప్రచురితం, హైదరాబాద్ ... 169 2.50
16776 తెలుగు సాహిత్యం.449 సింహాసనద్వాత్రింశిక కొఱవి గోపరాజకవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1960 250 1.50
16777 తెలుగు సాహిత్యం.450 ఆంధ్ర కౌముది గణపవరపు వేంకటపతికవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1935 35 0.50
16778 తెలుగు సాహిత్యం.451 కాళిందికన్యాపరిణయము అహోబలపండితులు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1929 98 0.50
16779 తెలుగు సాహిత్యం.452 సింహాసనద్వాత్రింశిక కొఱవి గోపరాజకవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1936 136 1.00
16780 తెలుగు సాహిత్యం.453 కుచేలోపాఖ్యానము ఘట్టుప్రభు పురావస్తు ప్రదర్శన శాలల శాఖ, హైద్రాబాద్ 1987 138 10.00
16781 తెలుగు సాహిత్యం.454 ఇందుమతి పరిణయము తెనాలి రామభద్రకవి ఆం.ప్ర. లైబర్రీ రీసెర్చ్ సెంటర్, హైదరాబాద్ ... 124 4.00
16782 తెలుగు సాహిత్యం.455 నిర్వచన కుశలవాభ్యుదయము రత్నాకరం అనంతాచార్య రజిత ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1924 142 1.00
16783 తెలుగు సాహిత్యం.456 షోడశకుమార చరిత్రము వెన్నెలకంటి అన్నయ్యకవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1932 50 0.50
16784 తెలుగు సాహిత్యం.457 హనుమద్విజయము కొత్తా సచ్చిదానందమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1938 69 1.00
16785 తెలుగు సాహిత్యం.458 దశావతార చరిత్రము ధరణిదేవుల రామయమంత్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1926 328 1.00
16786 తెలుగు సాహిత్యం.459 శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము మహాకవి ధూర్జటి వైజయంతీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1914 107 1.00
16787 తెలుగు సాహిత్యం.460 నిర్వచోనత్తర రామాయణం తిక్కనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1916 130 1.00
16788 తెలుగు సాహిత్యం.461 విప్రనారాయణ చరిత్రము చదలవాడ మల్లయ్యకవి శ్రీనివాస వరదాచార్య అండ్ కం., చెన్నై 1915 66 0.50
16789 తెలుగు సాహిత్యం.462 ఉత్తర రామాయణం కంకంటి పాపరాజు సరస్వతీ నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1864 316 0.25
16790 తెలుగు సాహిత్యం.463 ఉత్తర రామాయణం కంకంటి పాపరాజు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 382 4.00
16791 తెలుగు సాహిత్యం.464 శ్రీమదుత్తరరామాయణము కంకంటి పాపరాజు ఆనంద ముద్రణాలయము, చెన్నై 1931 380 3.00
16792 తెలుగు సాహిత్యం.465 ఉషా కళ్యాణం తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాథ సూరి తి.తి.దే., తిరుపతి 1938 315 2.00
16793 తెలుగు సాహిత్యం.466 అష్టమహిషీ కళ్యాణం తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాథ సూరి తి.తి.దే., తిరుపతి 1937 280 2.00
16794 తెలుగు సాహిత్యం.467 ప్రద్యుమ్న చరిత్రము ముప్పిరాల సుబ్బరాయకవి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1974 158 2.00
16795 తెలుగు సాహిత్యం.468 పరమయోగి విలాసము తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాథ సూరి తి.తి.దే., తిరుపతి 1938 630 2.00
16796 తెలుగు సాహిత్యం.469 శ్రీ గజానన సర్వస్వము చాగంటి భాస్కరలింగశాస్త్రి కన్యకా ముద్రాక్షరశాల, వరంగల్ 1879 120 3.00
16797 తెలుగు సాహిత్యం.470 జాతక కథాగుచ్ఛము సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1940 101 1.00
16798 తెలుగు సాహిత్యం.471 యమునా విజయ విలాసము సిహెచ్. వేంకటకృష్ణమాచార్యులు ఓరియంటల్ మ్యానిస్కృప్ట్ లైబ్రరీ, మద్రాసు 1958 264 4.50
16799 తెలుగు సాహిత్యం.472 కులశేఖర మహీపాల చరిత్రము శేషము రఘునాథాచార్య ఓరియంటల్ మ్యానిస్కృప్ట్ లైబ్రరీ, చెన్నై 1955 176 1.00
16800 తెలుగు సాహిత్యం.473 నల చరిత్రము (ద్విపద కావ్యము) రఘునాథ భూపాలుడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1984 260 38.00
16801 తెలుగు సాహిత్యం.474 రఘునాథాకాభ్యుదయము విజయరాఘవ నాయక తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1951 123 2.50
16802 తెలుగు సాహిత్యం.475 సీతారామ చరిత్రము మంత్రిప్రెగడ సూర్యప్రకాశ కవి కాకినాడ ముద్రణాలయము, కాకినాడ 1941 152 0.50
16803 తెలుగు సాహిత్యం.476 మన్నారుదాసవిలాసము రంగాజమ్మ తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1962 122 5.00
16804 తెలుగు సాహిత్యం.477 వల్లభాభ్యుదయము భట్లపెనుమర్తి కోదంటరామకవి శక్తి ప్రెస్ లిమిటెడ్, మద్రాసు 1940 103 1.50
16805 తెలుగు సాహిత్యం.478 వెలుగోటివారి వంశావళి ఎన్. వేంకటరమణయ్య యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాసు 1939 234 1.00
16806 తెలుగు సాహిత్యం.479 రాజగోపాల విలాసము చెంగళ్వ కాళకవి తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1951 211 2.00
16807 తెలుగు సాహిత్యం.480 నిరోష్ఠ్య సీతాకళ్యాణం పిడపర్తి బసవప్ప తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1989 65 15.00
16808 తెలుగు సాహిత్యం.481 ఉషాపరిణయ నాటక प्रतापसिंहराज भोंसले తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1999 84 25.00
16809 తెలుగు సాహిత్యం.482 పతివ్రతా చరిత్రము టి. చంద్రశేఖరన్ ఓరియంటల్ మ్యానిస్కృప్ట్ లైబ్రరీ, చెన్నై 1958 316 4.20
16810 తెలుగు సాహిత్యం.483 యమునా విజయ విలాసము టి. చంద్రశేఖరన్ ఓరియంటల్ మ్యానిస్కృప్ట్ లైబ్రరీ, చెన్నై 1958 264 4.50
16811 తెలుగు సాహిత్యం.484 హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము శంకరకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1924 136 2.50
16812 తెలుగు సాహిత్యం.485 శ్రీ వేణుగోపాలోదాహరణము భమిడిపాటి వేంకటలక్ష్మీనరసింహాశాస్త్రి రచయిత, మచిలీపట్టణం 1981 14 1.00
16813 తెలుగు సాహిత్యం.486 ఉదాహరణాత్రయి జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, ప.గో., 1980 58 6.00
16814 తెలుగు సాహిత్యం.487 శ్రీ దక్షారామ భీమేశ్వరోదాహరణ కావ్యము వి.యల్.ఎస్. భీమశంకరం విజ్ఞాన సారస్వత పీఠం, హైదరాబాద్ 2009 35 100.00
16815 తెలుగు సాహిత్యం.488 బ్రౌను ఉదహరణం సన్నిధానం నరసింహశర్మ రచయిత, రాజమండ్రి 1997 19 20.00
16816 తెలుగు సాహిత్యం.489 శ్రీ పరమేశ్వరోదాహరణము చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2012 12 2.00
16817 తెలుగు సాహిత్యం.490 శ్రీరంగ మహాత్మ్యము వచన కావ్యము ... శ్రీ నికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1930 80 0.25
16818 తెలుగు సాహిత్యం.491 భీష్ముని చరిత్ర మంగిపూడి పురుషోత్తమ శర్మ ఆంధ్ర పత్రికా ముద్రాణాలయం, చెన్నపురి 1917 90 0.50
16819 తెలుగు సాహిత్యం.492 అహల్యా సంక్రందనము వేంకటకృష్ణప్ప నాయకుడు రామా ఆర్ట్ ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1938 146 1.75
16820 తెలుగు సాహిత్యం.493 శశాంక విజయము శేషము వేంకటపతి పార్వతీ దేవి ముద్రాక్షరశాల, కర్నూలు 1933 154 0.25
16821 తెలుగు సాహిత్యం.494 లక్ష్మణా పరిణయము గుడిపూడి ఇందుమతీదేవి మాడపాటి నాగేశ్వరరావు, విజయవాడ 1965 102 1.00
16822 తెలుగు సాహిత్యం.495 వైజయంతీవిలాసము సారంగు తమ్మయామాత్యుడు వలవలసత్యం, రాజమండ్రి 1938 110 1.50
16823 తెలుగు సాహిత్యం.496 రఘునాథ విలాసము ... సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1961 164 2.00
16824 తెలుగు సాహిత్యం.497 రాధామాధవ సంవాదము వెలిదిండ్ల వేంకటపతి యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1949 50 1.00
16825 తెలుగు సాహిత్యం.498 సత్యభామా సాంత్వనము లింగనమఖి శ్రీకామేశ్వర కవి శృంగార కావ్య గ్రంథ మండలి, మచిలీపట్టణం 1937 166 0.50
16826 తెలుగు సాహిత్యం.499 యామినీ పూర్ణతిలకావిలాసము చెళ్లపిళ్ల నరసకవి శృంగార కావ్య గ్రంథ మండలి, మచిలీపట్టణం 1941 206 2.00
16827 తెలుగు సాహిత్యం.500 ఉషాపరిణయము రంగాజమ్మ తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1955 139 2.00
16828 తెలుగు సాహిత్యం.501 శ్రీ హైమవతీ పరిణయము పోలూరి సత్యనారాయణ హైమవతి గ్రంథమాల, గోకనకొండ ... 132 4.00
16829 తెలుగు సాహిత్యం.502 కుశలవోపాఖ్యానము రామనార్య తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1951 260 1.00
16830 తెలుగు సాహిత్యం.503 కళాపూర్ణోదయము పింగళి సూరనామాత్య గ్రంథ రత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1888 244 0.02
16831 తెలుగు సాహిత్యం.504 బిల్హణీయము చిత్రకవి సింగరార్య కె.యం. రావు, రాజమండ్రి 1937 116 0.50
16832 తెలుగు సాహిత్యం.505 బిల్హణీయము చిత్రకవి సింగరార్య ఎస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1949 68 0.50
16833 తెలుగు సాహిత్యం.506 శృంగార శాకుంతల పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1948 106 1.00
16834 తెలుగు సాహిత్యం.507 మలహణ చరిత్ర పెదపాటి ఎఱ్ఱనార్యుడు శృంగార కావ్య గ్రంథ మండలి, మచిలీపట్టణం 1940 98 4.00
16835 తెలుగు సాహిత్యం.508 శకుతలా పరిణయము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1923 112 1.00
16836 తెలుగు సాహిత్యం.509 రాధికాసాంత్వనము ముద్దుపళని శృంగార కావ్య గ్రంథ మండలి, మచిలీపట్టణం 1936 147 0.50
16837 తెలుగు సాహిత్యం.510 కుసలాయకము ... కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1939 44 0.50
16838 తెలుగు సాహిత్యం.511 శశాంక విజయము శేషము వేంకటపతి వలవలసత్యం, రాజమండ్రి 1936 152 1.25
16839 తెలుగు సాహిత్యం.512 జైమిని భారతము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1920 166 1.00
16840 తెలుగు సాహిత్యం.513 రాజశేఖర చరిత్రము మాదయగారి మల్లన మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు ... 104 0.50
16841 తెలుగు సాహిత్యం.514 పంచపాండవుల వనవాసము ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 160 1.00
16842 తెలుగు సాహిత్యం.515 విప్రనారాయణ చరిత్రము చదలువాడ మల్లన కవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1938 122 1.25
16843 తెలుగు సాహిత్యం.516 స్వర్ణకారవ్యవహారము ... ... .... 293 2.00
16844 తెలుగు సాహిత్యం.517 రసికజనమనోభిరామము కూచిమంచి తిమ్మకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1934 170 1.00
16845 తెలుగు సాహిత్యం.518 వైజయంతీవిలాసము సారంగు తమ్మయామాత్యుడు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1949 67 1.00
16846 తెలుగు సాహిత్యం.519 కుశలవకుచ్చలచరిత్ర ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1935 120 2.00
16847 తెలుగు సాహిత్యం.520 మైరావణ చరిత్రము కాచన శ్రీ ఎస్. గోపాలన్, తంజావూరు 1950 76 2.00
16848 తెలుగు సాహిత్యం.521 శుకసప్తతి కథలు ... ... ... 150 1.00
16849 తెలుగు సాహిత్యం.522 శ్రీశైలయాత్రా విమర్శనము పద్యకావ్యము కంచర్ల సూర్యనారాయణరావు రాజ్యరమా ముద్రాక్షరశాల ముద్రితము 1928 40 1.00
16850 తెలుగు సాహిత్యం.523 సాత్రాజితీ పరిణయము అడవి సాంబశివరాయ కవి శారదా భాండార ముద్రాక్షరశాలయందు 1924 105 1.00
16851 తెలుగు సాహిత్యం.524 శశిరేఖా పరిణయము అప్పప్పకవి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1931 190 1.20
16852 తెలుగు సాహిత్యం.525 సుకన్య పరిణయము పిన్నెలి నాగయార్యకవి చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1940 80 0.50
16853 తెలుగు సాహిత్యం.526 మర్యాదరామచరిత్రము (చిత్రవిచిత్ర కథలు) తురగా వెంకమరాజు తుళ్లూరి శివప్రసాదరావు, గుంటూరు 1924 136 1.00
16854 తెలుగు సాహిత్యం.527 చారుచంద్రోదయము చెన్నమరాజు వి.కె. పబ్లికేషన్స్, చ్విశాఖపట్నం 1987 395 5.00
16855 తెలుగు సాహిత్యం.528 వాసవదత్తా పరిణయము వక్కలంక వీరభద్రకవి ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్ ప్రచురితము 1967 169 2.50
16856 తెలుగు సాహిత్యం.529 చిత్రాశ్వీయము కోట వీరాంజనేయశర్మ ది ఓరియంట్ పవర్ ప్రెస్, తెనాలి 1939 124 1.00
16857 తెలుగు సాహిత్యం.530 హైమాబ్జనాయికాస్వయంవరము మన్నారు దేవ తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీ 1956 87 20.00
16858 తెలుగు సాహిత్యం.531 వైజయంతీవిలాసము పున్నమరాజు నాగేశ్వరరావు సాగి శివ సీతారామరాజు స్మారక కళాపీఠం 2004 109 40.00
16859 తెలుగు సాహిత్యం.532 శ్రీ సీతాకల్యాణము (వచనము) గంగవరపు దక్షిణామూర్తి శ్రీ శకుంతలా ఆంజనేయులు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 33 50.00
16860 తెలుగు సాహిత్యం.533 శ్రీ రుక్మిణీ కల్యాణము (వచనము) గంగవరపు దక్షిణామూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 14 10.00
16861 తెలుగు సాహిత్యం.534 శ్రీ శివరాత్రి మాహాత్మ్యము ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ శ్రీ రామా పబ్లిషర్స్, హైద్రాబాద్ 2002 82 16.00
16862 తెలుగు సాహిత్యం.535 శృంగార నైషధం శ్రీనాథుడు ఆంధ్రశ్రీ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1989 196 15.00
16863 తెలుగు సాహిత్యం.536 శృంగార నైషధం పోలవరపు శ్రీహరిరావు/ దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 140 7.00
16864 తెలుగు సాహిత్యం.537 కాశీఖండం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 232 7.00
16865 తెలుగు సాహిత్యం.538 ఆంధ్ర నైషధ సారము అత్తలూరి సూర్యనారాయణ వాణి ప్రెస్, విజయవాడ 1923 142 1.00
16866 తెలుగు సాహిత్యం.539 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము యామిజాల పద్మనాభస్వామి| శ్రీ సర్వరాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్, కాకినాడ 1993 190 30.00
16867 తెలుగు సాహిత్యం.540 భీమ ఖండం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 144 15.00
16868 తెలుగు సాహిత్యం.541 భీమ ఖండము కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1957 51 0.62
16869 తెలుగు సాహిత్యం.542 హరవిలాసం గుంటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 228 4.50
16870 తెలుగు సాహిత్యం.543 హరవిలాసం కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 300 0.63
16871 తెలుగు సాహిత్యం.544 శృంగార శాకుంతలము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు, ఖమ్మం 2000 276 84.00
16872 తెలుగు సాహిత్యం.545 శృంగార శాకుంతలము పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 163 2.00
16873 తెలుగు సాహిత్యం.546 ముద్దుపళని రాధికాసాంత్వనము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 138 3.50
16874 తెలుగు సాహిత్యం.547 బిల్హణీయము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 156 4.50
16875 తెలుగు సాహిత్యం.548 వచనభోజరాజీయము మాదిరాజు రఘునాథరావు మాదిరాజు రఘునాథరావు, గుంటూరు 1968 118 2.00
16876 తెలుగు సాహిత్యం.549 పల్నాటి వీరచరిత్ర రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 204 12.00
16877 తెలుగు సాహిత్యం.550 ఉత్తర హరివంశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 122 9.00
16878 తెలుగు సాహిత్యం.551 రాజశేఖర చరిత్రము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 116 3.00
16879 తెలుగు సాహిత్యం.552 విజయ విలాసం గుంటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 196 6.00
16880 తెలుగు సాహిత్యం.553 సకలనీతి సమ్మతము బులుసు వేంకటరమణయ్య శ్రీ సర్వరాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్, కాకినాడ 1994 224 6.00
16881 తెలుగు సాహిత్యం.554 శ్రీ కాళహస్త్వీర మహాత్మ్యము అమరవాది శేషయ్య ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1999 100 15.00
16882 తెలుగు సాహిత్యం.555 జైమిని భారతము సముఖము వేంకటకృష్ణప్పనాయక, రెంటాల శ్రీ సుజనరంజనీముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరం ... 328 6.00
16883 తెలుగు సాహిత్యం.556 పాండురంగ మహాత్మ్యం గుంటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 168 4.50
16884 తెలుగు సాహిత్యం.557 ఆముక్తమాల్యద పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 116 5.50
16885 తెలుగు సాహిత్యం.558 ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము కమలాసనుడు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 104 5.00
16886 తెలుగు సాహిత్యం.559 పారిజాతాపహరణము కమలాసనుడు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 100 5.00
16887 తెలుగు సాహిత్యం.560 కళాపూర్ణోదయము ఉషశ్రీ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1978 127 6.00
16888 తెలుగు సాహిత్యం.561 కళాపూర్ణోదయము రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 148 3.00
16889 తెలుగు సాహిత్యం.562 వసుచరిత్ర కమలాసనుడు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 131 6.50
16890 తెలుగు సాహిత్యం.563 వసు చరిత్రము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ తెలుగు వెలుగు బుక్స్, విజయవాడ 1971 320 8.00
16891 తెలుగు సాహిత్యం.564 మనుచరిత్రము జంధ్యాల చిన సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి క్వాలిటీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 63 6.00
16892 తెలుగు సాహిత్యం.565 మనుసంభవము వెలవర్తిపాటి వెంకటసుబ్బయ్య శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్ శారదాబుక్స్, చెన్నై 1988 80 7.50
16893 తెలుగు సాహిత్యం.566 మనుసంభవము ఉషశ్రీ స్వాతి ముత్యాలు, విజయవాడ 1988 80 3.00
16894 తెలుగు సాహిత్యం.567 మను చరిత్ర యన్.యస్.వి. సోమయాజులు విశ్వభారతీ పబ్లికేషన్స్ ... 32 0.75
16895 తెలుగు సాహిత్యం.568 మనుచరిత్రము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ తెలుగు వెలుగు బుక్స్, విజయవాడ 1970 208 6.00
16896 తెలుగు సాహిత్యం.569 గిరిక పెండ్లి (వసుచరిత్ర వచనము) పాటిబండ మాధవశర్మ యం.యస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1951 98 1.50
16897 తెలుగు సాహిత్యం.570 శాకుంతలం (కాళిదాసు) దుర్గరాజు రంగారావు శ్రీనివాస ముద్రణాలయం, విజయవాడ 1965 136 5.50
16898 తెలుగు సాహిత్యం.571 మేఘసందేశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 76 4.50
16899 తెలుగు సాహిత్యం.572 మాళవికాగ్నిమిత్రమ్ ఆకొండి వ్యాసమూర్తి శాస్త్రి శ్రీ పద్మా హిందీ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 164 5.00
16900 తెలుగు సాహిత్యం.573 మాళవికాగ్నిమిత్రం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 70 1.50
16901 తెలుగు సాహిత్యం.574 కాళిదాసు కుమారసంభవం విద్వాన్ విశ్వం అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్ ... 105 2.00
16902 తెలుగు సాహిత్యం.575 కుమారసంభవం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 136 6.00
16903 తెలుగు సాహిత్యం.576 కుమార సంభవము (వచనం) యామిజాల పద్మనాభస్వామి శ్రీ సర్వరాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్ట్, కాకినాడ 1992 107 2.00
16904 తెలుగు సాహిత్యం.577 రఘువంశము (వచనానువాదము) అక్కిరాజు వేంకటేశ్వరశర్మ రత్న ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, గుంటూరు ... 117 10.00
16905 తెలుగు సాహిత్యం.578 కాదంబరి రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 308 7.00
16906 తెలుగు సాహిత్యం.579 కాదంబరి ... ... ... 223 6.00
16907 తెలుగు సాహిత్యం.580 కల్యాణ కాదంబరి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి| కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు .... 100 1.00
16908 తెలుగు సాహిత్యం.581 కాదంబరి యన్.యస్.వి. సోమయాజులు విశ్వభారతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 50 0.50
16909 తెలుగు సాహిత్యం.582 కాదంబరి ... .... ... 176 2.00
16910 తెలుగు సాహిత్యం.583 ఉత్తరరామచరిత దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 140 7.00
16911 తెలుగు సాహిత్యం.584 16896 ఆచంట వేంకట్రాయ శాంఖ్యాయన శర్మ యం.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం ... 115 2.00
16912 తెలుగు సాహిత్యం.585 కిరాతార్జునీయం| రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 123 9.00
16913 తెలుగు సాహిత్యం.586 మృచ్ఛకటికము| ... జనతా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1955 103 2.00
16914 తెలుగు సాహిత్యం.587 మృచ్ఛకటికము రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 79 4.00
16915 తెలుగు సాహిత్యం.588 ఆంధ్ర నైషధ సారము కవుతా నరసింహశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1964 108 2.50
16916 తెలుగు సాహిత్యం.589 వేణీ సంహారం మహాకవి భట్టనారాయణ ... ... 152 6.00
16917 తెలుగు సాహిత్యం.590 వేణీ సంహారం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ .... 192 5.00
16918 తెలుగు సాహిత్యం.591 నాగానందం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 144 2.00
16919 తెలుగు సాహిత్యం.592 స్వప్నవాసవదత్త దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 152 7.50
16920 తెలుగు సాహిత్యం.593 ముద్రారాక్షసము యన్.యస్.వి. సోమయాజులు విశ్వభారతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 25 0.75
16921 తెలుగు సాహిత్యం.594 మధుకోశము యన్.యస్.వి. సోమయాజులు విశ్వభారతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 94 2.00
16922 తెలుగు సాహిత్యం.595 మాలతీమాధవం భవభూతి జనతా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1958 32 0.50
16923 తెలుగు సాహిత్యం.596 రత్నావళి దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 159 3.00
16924 తెలుగు సాహిత్యం.597 దండి దశకుమార చరిత్ర విద్వాన్ విశ్వం అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 230 10.00
16925 తెలుగు సాహిత్యం.598 దశకుమార చరిత్ర రెంటాల గోపాలకృష్ణ ... ... 168 6.00
16926 తెలుగు సాహిత్యం.599 త్రిపురారహస్యకౌముది విద్యాశంకరభారతీస్వామి 1969 86 1.00
16927 తెలుగు సాహిత్యం.600 స్త్రీల పాటల బైండు ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1953 130 1.00
16928 తెలుగు సాహిత్యం.601 స్త్రీల పాటలు ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1970 176 2.00
16929 తెలుగు సాహిత్యం.602 నల చరిత్రము (వచన కావ్యము) పురాణం పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1983 110 8.00
16930 తెలుగు సాహిత్యం.603 ధర్మాంగదచరిత్ర పాము పాట ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1968 60 1.00
16931 తెలుగు సాహిత్యం.604 ఊర్మిళాదేవి నిద్ర (సీతాదేవి, గోవిందనామాలు etc.) ... ఆంధ్ర రత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1954 8 2.00
16932 తెలుగు సాహిత్యం.605 నలుగు పాటలు (సీతా కళ్యాణం, మేలుకోలుపులు etc.,) ... ఆంధ్ర రత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1955 8 0.02
16933 తెలుగు సాహిత్యం.606 అడవి గోవింద నామములు ... సరస్వతీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1953 32 0.06
16934 తెలుగు సాహిత్యం.607 లంకా యాగము ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1956 28 0.04
16935 తెలుగు సాహిత్యం.608 అభిమన్యుని యుద్ధము వడ్డాది వీర్రాజు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మద్రాసు 1956 183 1.80
16936 తెలుగు సాహిత్యం.609 శ్రీకృష్ణబోధామృతమను పండ్రెండు రాజుల కథలు పోకల శేషాచలము నాయుని టౌనాలు ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1881 158 0.25
16937 తెలుగు సాహిత్యం.610 పాండవాజ్ఞాతవాసము (విరాట పర్వము) పురాణం పిచ్చయ్యశాస్త్రి ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో.,చెన్నై 1955 239 2.00
16938 తెలుగు సాహిత్యం.611 కుశలవ కుశ్చల చరిత్ర ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1954 84 1.00
16939 తెలుగు సాహిత్యం.612 సన్యాసమ్మకథ ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 112 1.00
16940 తెలుగు సాహిత్యం.613 కామమ్మ కథ ... ఆంధ్ర రత్న బుక్ డిపో., తెనాలి ... 38 0.06
16941 తెలుగు సాహిత్యం.614 లక్ష్మమ్మ కథ పుటిగంటి వీరయ్య దేవర నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1970 23 0.50
16942 తెలుగు సాహిత్యం.615 స్త్రీల వ్రత కథలు దరిశి వీర్రాఘవస్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1992 104 8.00
16943 తెలుగు సాహిత్యం.616 తెనాలి రామకృష్ణ కథలు నాగశ్రీ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1977 80 2.00
16944 తెలుగు సాహిత్యం.617 తెనాలి రామకృష్ణుని కథలు (జీవిత సంగ్రహము) కలవటాల జయరామారావు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మద్రాసు 1984 112 10.00
16945 తెలుగు సాహిత్యం.618 తెనాలి రామకృష్ణ కవి చరిత్రము మలకపల్లి పెదశేషగిరిరాయ కవి ది అల్బర్టు పవర్ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, కాకినాడ 1927 116 0.08
16946 తెలుగు సాహిత్యం.619 తెనాలి రామకృష్ణ కవి చరిత్రము వడ్డాది వీర్రాజు ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 80 1.00
16947 తెలుగు సాహిత్యం.620 రామదాసు చరిత్రము ... ఆనంద భారతీ పవర్ ప్రెస్, చెన్నై 1968 115 1.00
16948 తెలుగు సాహిత్యం.621 భోజ కాళిదాసు చరిత్ర కాళహస్త్రి సూర్యప్రకాశరావు శ్రీ సుజనరంజనీముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరం 1926 88 1.25
16949 తెలుగు సాహిత్యం.622 భోజ కాళిదాసు కథలు మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మద్రాసు 1967 88 1.25
16950 తెలుగు సాహిత్యం.623 భోజ కాళిదాసు కథలు జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కొండా శంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1948 104 1.00
16951 తెలుగు సాహిత్యం.624 భోజ చరిత్ర మలకపల్లి చినశేషగిరిరాయకవి ది అల్బర్టు పవర్ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, కాకినాడ 1928 110 1.00
16952 తెలుగు సాహిత్యం.625 మహాకవి కాళిదాస చరిత్రము రామనారాయణ కవులు కె. సుబ్బారాయుడు బ్రద్రర్స్ స్కేప్ అండ్ కో., కాకినాడ 1926 70 1.00
16953 తెలుగు సాహిత్యం.626 శ్రీ నాధుని పద్య రత్నములు మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కవి సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1962 90 0.50
16954 తెలుగు సాహిత్యం.627 శ్రీనాధుడు ... ... .... 104 0.25
16955 తెలుగు సాహిత్యం.628 వేములవాడ భీమ కవి చరిత్రము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కవి పుట్టెపు అప్పలస్వామి, బెజవాడ 1931 74 1.00
16956 తెలుగు సాహిత్యం.629 వేములవాడ భీమ కవి ... ... ... 92 1.00
16957 తెలుగు సాహిత్యం.630 కాళజ్ఞాన తత్త్వములు ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1959 64 0.50
16958 తెలుగు సాహిత్యం.631 భాగవత ధర్మ ప్రకాశిక ప్రపన్న పారిజాతము గాదె శ్రీజగన్నాథస్వామి ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1941 39 0.05
16959 తెలుగు సాహిత్యం.632 సుజ్ఞానబోధిని .... ... ... 402 1.00
16960 తెలుగు సాహిత్యం.633 యడ్లరామదాసు చరిత్రము అను సుజ్ఞాన చంద్రిక ... ఎస్.సి. స్వామి అండ్ సన్స్., చెన్నై 1947 71 0.09
16961 తెలుగు సాహిత్యం.634 భద్రాచల రామదాసు చరిత్రము ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1979 112 4.00
16962 తెలుగు సాహిత్యం.635 రామదాసు చరిత్రము ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1958 112 1.00
16963 తెలుగు సాహిత్యం.636 మదనకామరాజు కథలు కేతవరపు రామకృష్ణశాస్త్రి కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్స్,విజయవాడ ... 92 0.12
16964 తెలుగు సాహిత్యం.637 మదనకామరాజు కథ (వచన కావ్యము) ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1966 191 3.00
16965 తెలుగు సాహిత్యం.638 మదనకామరాజు చరిత్రము ... శ్రీరంగ విలాస ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1894 206 0.25
16966 తెలుగు సాహిత్యం.639 మదనకామరాజు కథలు వడ్డాది వీర్రాజు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1977 83 4.00
16967 తెలుగు సాహిత్యం.640 శుకసప్తతి కథలు (వచన కావ్యము) ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో.,చెన్నై 1969 158 2.00
16968 తెలుగు సాహిత్యం.641 దేశింగురాజుకథ ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1956 100 1.00
16969 తెలుగు సాహిత్యం.642 పెద్దబొబ్బిలిరాజు కథ ఎస్.టి. రాజయ్య సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మద్రాసు 1956 120 1.00
16970 తెలుగు సాహిత్యం.643 కాంభోజరాజు కథ నిడిగంటి వీరయ్య దేవర శ్రీ పద్మనాభ విలాసముద్రాక్షరశాల 1911 48 0.02
16971 తెలుగు సాహిత్యం.644 కాంభోజరాజు కథ జంగం సుబ్బయ్య దేవర ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1977 44 1.00
16972 తెలుగు సాహిత్యం.645 బాలనాగమ్మ కథ ... సితారామాంజనేయ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1935 128 0.25
16973 తెలుగు సాహిత్యం.646 బొమ్మల బాలనాగమ్మ కథ ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1979 119 4.00
16974 తెలుగు సాహిత్యం.647 బాలనాగమ్మ కథ ... ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1945 125 1.25
16975 తెలుగు సాహిత్యం.648 ఆబ్దికమన్త్రములు క. మార్కండేయశర్మ ప్రోగ్రసీవు ముద్రాక్షరశాల 1910 452 0.50
16976 తెలుగు సాహిత్యం.649 భట్టి విక్రమార్కుని కథలు వి.ఎస్. నారాయణరావు శ్రీ సరస్వతీ ప్రెస్, విజయవాడ 1950 94 1.00
16977 తెలుగు సాహిత్యం.650 భట్టి విక్రమార్కుని కథలు పిచ్చయ్య నామధేయ ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1961 520 4.00
16978 తెలుగు సాహిత్యం.651 భేతాళుని కథలు ... దాస్ ఆర్ట్ ప్రెస్, తెనాలి ... 97 1.00
16979 తెలుగు సాహిత్యం.652 సురాభాండేశ్వరము పూతలపట్టు శ్రీరాములురెడ్డి విక్టోరియాజూబ్లి ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1953 90 0.50
16980 తెలుగు సాహిత్యం.653 హరిశ్చంద్ర చరిత్రము ప్రథమ రత్నము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1976 84 1.75
16981 తెలుగు సాహిత్యం.654 శ్రీ వీరభద్ర విజయము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ వీరభద్ర సేవ సమితి, పొన్నూరు ... 39 1.00
16982 తెలుగు సాహిత్యం.655 శ్రీ వామన చరిత్రము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1925 98 0.75
16983 తెలుగు సాహిత్యం.656 ఆర్య చరిత్ర రత్నావళి నల చరిత్రము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1986 275 1.00
16984 తెలుగు సాహిత్యం.657 వేదాంతరసాయనము మంగళిగిరి ఆనందాఖ్య కవి జ్వాన్నేసుగారి ముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు 1969 172 4.00
16985 తెలుగు సాహిత్యం.658 సర్వేశ్వర మహత్త్వము పింగళి సూరనామాత్య J. Aelen, St. John's Press, Nellore ... 102 0.35
16986 తెలుగు సాహిత్యం.659 శృంగార నైషధం శ్రీనాధకవీంద్రుడు సరస్వతీ నీలయము నెడుముద్రాక్షరశాల 1859 75 0.25
16987 తెలుగు సాహిత్యం.660 భాస్కరరామాయణము భాస్కర కవి .... 1860 312 0.25
16988 తెలుగు సాహిత్యం.661 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదటి సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 252 5.00
16989 తెలుగు సాహిత్యం.662 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం రెండవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 252 5.00
16990 తెలుగు సాహిత్యం.663 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మూడవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 254 5.00
16991 తెలుగు సాహిత్యం.664 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం నాలుగవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 254 5.00
16992 తెలుగు సాహిత్యం.665 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఆరవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 256 5.00
16993 తెలుగు సాహిత్యం.666 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఏడవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 262 5.00
16994 తెలుగు సాహిత్యం.667 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఎనిమిదవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1965 280 5.00
16995 తెలుగు సాహిత్యం.668 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం తొమ్మిదవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1966 262 5.00
16996 తెలుగు సాహిత్యం.669 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పదవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1966 254 5.00
16997 తెలుగు సాహిత్యం.670 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పదకొండవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1967 270 5.00
16998 తెలుగు సాహిత్యం.671 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పండ్రెండవ సంపుటం ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1968 334 7.00
16999 తెలుగు సాహిత్యం.672 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదటి సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1989 316 35.00
17000 తెలుగు సాహిత్యం.673 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం రెండవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1989 264 35.00