వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -126

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
93001 Guide to Health D.S. Raju Current Technical Literature Co. Pvt. Ltd 1963 128 5.00
93002 Handbook of Stress Medicine An Organ System Approach John R. Hubbard CRC Press, New York 1997 423 295.00
93003 Nature's Gift To Human Health Healthy World Research Organization 2008 105 100.00
93004 Unesco Source Book For Science Teaching United Nations 1971 250 25.00
93005 Exploring Physical Science 504 20.00
93006 Ancient And Modern Marvels Bernard Hogben Staples and Staples Limited 1945 127 2.00
93007 Twelve Inventions That Changed The World American Civilization Series 45 2.00
93008 The Marvels of Modern Industry William Norman Mitchell University of Knowledge, Chicago 1940 384 25.00
93009 Inventions That Made History Dilip M. Salwi Publications Division 1990 80 16.00
93010 Medicine's 10 Greatest Discoveries Universities Press 1999 263 200.00
93011 Inventors And Their Bright Ideas Dr Mike Goldsmith Scholastic Childrens Books 2002 207 100.00
93012 Great Scientific Discoveries Shuchita Ghai Learners Press Private Limited 1997 132 90.00
93013 JD Bernal Science In History N. Narasimha Rao A Publication of Ramaiah Vidya Pitham 2007 392 290.00
93014 A Short History of Scientific Ideas to 1900 Charles Singer The English Language Book Society 1965 525 20.00
93015 Understanding Science William H. Crouse Whittlesey House, New York 1948 190 25.00
93016 A History of Invention Egon Larsen Horst Erdmann Verlag Thomson Press 1975 383 20.00
93017 The Machinery of Life Dean E. Wooldridge McGraw Hill Book Company, Inc. 1966 212 16.00
93018 The Hindu Speaks on Scientific Facts Volume II Kasturi & Sons Ltd., Chennai 2005 328 100.00
93019 Science Speaks Hume Dow Ginn And Company Ltd 1967 192 5.00
93020 An Approach To Modern Physics E.N. DA.C. Andrade The English Language Book Society 1962 257 6.00
93021 Mysticism And The New Physics Michael Talbot Routledge & Kegan Paul London 1981 209 55.00
93022 Modern Physics and antiphysics Adolph baker Addison Wesley Publishing Company 1972 261 5.00
93023 The Elements Samuel Ruben Howard W. Sams & Co., Inc. 1965 60 10.00
93024 Gleanings of Science And Technology Sudhir Pradhan and Meena Pradhan Forward Book Depot, Delhi 1993 135 40.00
93025 Genes And Means D. Balasubramanian Publications & Information Directorate 1993 110 20.00
93026 Life From Cell To Cell Bal Phondke Publications & Information Directorate 1991 73 8.00
93027 The Coming Revolution in Medicine David D. Rutstein Vakils, Feffer and Simons Private Ltd 1967 157 3.50
93028 The Cell Carl P. Swanson Prentice Hall of India Limited 1963 114 2.00
93029 Seven Clues to the origin of Life A.G. Cairns Smith Cambridge University Press 1993 131 20.00
93030 Heredity David M. Bonner Prentice Hall of India Limited 1961 112 25.00
93031 Cellular Physiology and Biochemistry William D. McElroy Prentice Hall of India Limited 1963 120 10.00
93032 The Story of Science Edmund Hunter Ladybird Books Ltd 1973 50 0.15
93033 The Story of Medicine Marshall Cavendish Books, London 1969 64 10.00
93034 The Chemistry of Life Marshall Cavendish Books, London 1969 64 10.00
93035 The History of Sciences The French Debate Pietro Redondi Orient Longman 1989 268 20.00
93036 Science And Technology in India 108 1.00
93037 History of Science Higginbothams (p) Limited 1968 167 2.50
93038 From Spinning Wheel To Spacecraft Harry Edward Neal Popular Library, New York 1964 144 2.00
93039 A History of Science And Technology R.J. Forbes and E.J. Dijksterhuis Penguin Books 1963 535 2.00
93040 Science And Technology in India Kalpana Rajaram Spectrum India, New Delhi 1995 446 80.00
93041 Science And Technology in India Kalpana Rajaram Spectrum India, New Delhi 1999 600 125.00
93042 Some British Records and Achievements in Science Industry and Technology British Information Services in India 1965 60 10.00
93043 Science News VI Penguin Books 1948 144 2.00
93044 Science News 12 J.L. Crammer Penguin Books 1949 158 2.50
93045 Science News 18 J.L. Crammer Penguin Books 1950 143 2.00
93046 New Biology 2 M.L. Johnson and Michael Abercrombie Penguin Books 1947 158 2.00
93047 New Biology 25 M.L. Johnson and Michael Abercrombie Penguin Books 1958 126 2.00
93048 Five Layer Palekar Models of Coconut, Mango, Mosambi etc. Subhash Palekar 204 150.00
93049 The Philosophy of Spritual Farming Subhash Palekar 216 200.00
93050 Five Layer Palekar Models Mixed Lakshyadhisha Pattern Part 2 Subhash Palekar 236 200.00
93051 The Techniques of Spiritual Farming Part Four Subhash Palekar 156 150.00
93052 Greening Wastelands Through Wastewater D.C. Das and R.N. Kaul National Wastelands Development Board 1992 64 25.00
93053 Scientific Farming in India A.R. Khan Orient Longman 1968 238 15.00
93054 Farming As a Business M. Upton and Q.B.O. Anthonio The English Language Book Society 1979 135 20.00
93055 Animal Diversity Earl D. Hanson Prentice Hall of India Limited 1963 116 2.00
93056 Ant … Ant … Why did you bite? 79 20.00
93057 Environment And Self Reliance Yona Friedman & Eda Schaur Human Resource Development Foundation 1993 158 10.00
93058 Environmental Studies I Class V, తెలుగు భారతి ఐదవ తరగతి kothapally Narasimha Raju The Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 1990 118 3.50
93059 Ecology Eugene P. Odum Amerind Publishing Co. Pvt Ltd 1971 152 10.00
93060 Global Warming & Climate Change and Arctic Conflict in the Making Nageswara Rao Gudavalli 40 10.00
93061 Climate Change Facts International Conferences of Chief Justices of the World 12 1.00
93062 Bhugarbhajalajnanasasrta of Varaha Mihira Surkant Jha Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi 40 1.00
93063 Basic Principles of Hydrogeology Rao R.M., Subrahmanyam A. Sadhana Grandha Mandali, Tenali 1999 96 40.00
93064 Tehri Dam is a Time Bomb T. Shivaji Rao National Forum for Environmental Concerns 1992 41 25.00
93065 Perspectives in Technology Volume 1 C.R. Prasad 1983 169 25.00
93066 Everyday Science Girish Chandra The Upper India Publishing House Pvt Ltd 180 5.00
93067 Mothercraft And Childcare 30 2.00
93068 Understanding Your Child From Birth To Three Joseph Church Fontana Collins 1973 208 5.00
93069 Relaxation And Exercise For Natural Childbirth Helen Heardman E.& S. Livingstone Ltd 1958 32 1.00
93070 The Child At Home And School Edith M. Leonard American Book Company 1944 471 10.00
93071 The Discovery of The Child Maria Montessori 328 25.00
93072 School of Early Childhood 850 15.00
93073 Baby's First Year Book 20 10.00
93074 Electrical Safety Guide For Children 17 1.00
93075 How to bring up a child 63 2.50
93076 Helping Children Live and Learn Mildred Thurston Association for Childhood Education 20 1.00
93077 Integrated Child Development Services Scheme 32 2.50
93078 Resolution on National Policy for Children 1974 23 2.00
93079 Parenting Svami Tejomayananda Central Chinmaya Mission Trust 2003 43 14.00
93080 A Guide to Voluntary Action in family planning B. Chatterjee Navrekha Singh Population Council of India 1972 192 10.00
93081 The Baby Book : A Parents Guide From Conception To Infancy Suraj Gupte Orient Paperbacks, New Delhi 1985 129 20.00
93082 You and Your Child Shanti Ghosh Voluntary Health Association of India 1989 186 15.00
93083 Family Planning its Impact on the Health of Women and Children Deborah Maine 1981 56 10.00
93084 I.Q. Made Easy Plus Books 1979 115 6.00
93085 Causes And Cure of Migraine Satish Goel Diamond Pocket Books Pvt Ltd 46 5.00
93086 Mental Health J. Maurus Better Yourself Books 1995 152 28.00
93087 Curing Nervous Tension Wilfrid Northfield The Psychologist, London 1950 46 2.05
93088 The Tell Tale Brain V.S. Ramachandran Random House New York 2012 506 350.00
93089 Health and Hygiene Sri Swami Sivananda The Divine Life Society 1980 412 25.00
93090 Teach Yourself To Relax F.N. Sutherland The English Universities Press Ltd 1966 132 20.00
93091 Personal Efficiency F. Addington Symonds St. Paul's House Warwick Lane London 1973 223 20.00
93092 Human Biology Deryck Taverner Teach Yourself Books 1964 148 25.00
93093 Home Nursing Mary Hutton The English Universities Press Ltd 1966 180 30.00
93094 Milk, Cheese And Eggs P.E. Norris Pyramid Books, New York 1972 62 2.00
93095 Your Food M.R. Masani Tata Sons Limited, Bombay 1944 80 2.00
93096 The Seas F.S. Russell and C.M. Yonge Frederick Warne & Co. Ltd 1949 379 15.00
93097 Poisons in Our Food Thankamma Jacob Publications Division 1987 137 18.00
93098 Nutritive Value of Indian Foods C. Gopalan, B.V. Rama Sastri National Institute of Nutrition 2000 156 35.00
93099 Health (Health Education) Frank Bros. & Co. 2001 189 64.90
93100 Facts You Should Know About Common Diseases Organisation of Pharmaceutical Producers of India 1976 139 15.00
93101 Help Prevent Adulteration Government of India 26 10.00
93102 Screening Tests for Detecting Adulteration in Food 15 2.50
93103 Ciphers in the Crops Gateway Books, Bath 1992 86 25.00
93104 Your Ultimate Technology Destination 26 2.00
93105 Panacea on The Earth Wheat Grass Juice D.R. Gala, Dhiren Gala 64 20.00
93106 Health For All By 2000 A.D. S.V. Pillai 16 1.00
93107 God's Miracle of You 32 2.00
93108 The Bael Cultivation And Processing R.N. Singh and Susanta K. Rov Indian Council of Agricultural Research 1984 27 5.00
93109 Undeclared Civil War Peoples Union For Democratic Rights 1982 42 2.00
93110 MDT Questions and Answers World Health Organization 24 2.00
93111 The Future of The Oceans Wolfgang Friedmann Feffer And Simons Inc. 1971 127 2.50
93112 Man and the Ocean 60 10.00
93113 Domestic Accidents E. Maurice Backett World Health Organization 1965 137 25.00
93114 The Healthy Body Marshall Cavendish Books, London 1969 64 25.00
93115 Antibiotic Essentials Burke A. Cunha Jones & Bartlett Learning 2012 74 250.00
93116 The Red River of Life S. Subramaniam IBH Prakashana, Bangalore 1983 50 10.00
93117 Lifeline The Story of Your Circulatory System Leo Schneider Macmillan And Co., Limited, London 1960 126 25.00
93118 Medicine in China China Reconstructs 1979 68 10.00
93119 Nature Cure for Common Diseases Vithaldas Modi Orient Paperbacks, New Delhi 1999 197 25.00
93120 Home Remedies for Common Ailments H.K. Bakhru Orient Paperbacks, New Delhi 2001 232 30.00
93121 Health Care Which Way To Go Abhay Bang and Ashvin J. Patel Medico Friend Circle 256 20.00
93122 Radiant Health How to Acquire & Enjoy M.V. Krishna Rao The Health Publications Limited 1947 124 10.00
93123 Efficacy of Fasting Dhiren Gala Navneet Publications Limited 54 20.00
93124 Review of Ophthalmology A.K. Khurana New Age International (P) Limited 2007 390 150.00
93125 Mind and Vision R.S. Agarwal Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2000 269 50.00
93126 Better Eyesight without Glasses William H. Bates / S.S. Soahl Orient Paperbacks, New Delhi 1984 199 25.00
93127 Better Sight Without Glasses Harry Benjamin Health for All Publishing Company 1955 106 2.00
93128 About Cataracts L.V. Prasad Eye Institute 15 1.00
93129 Glaucoma.. Should be taken seriously 20 2.00
93130 All You Wanted to Know About Chronic Bronchitis Savitri Ramaiah New Dawn 160 50.00
93131 Asthma & Allergies O.P. Jaggi Orient Paperbacks, New Delhi 1988 174 20.00
93132 Your Asthma answer Book 14 1.00
93133 The Cigarette Daniel H. Kress The Oriental Watchman Publishing House, India 90 1.12
93134 You Too Can Stop Smoking John E. Hunter 19 1.00
93135 Civil Society Action For Tobacco Control Voluntary Health Association of India 2008 116 195.00
93136 Smoking or health : The Choice is Yours Peoples Information Centre 40 2.00
93137 Speech of the Hearing Impaired M.S. Thirumalai, S.G. Gayathri Central Institute of Indian Languages 2004 169 55.00
93138 Leera's Guide To Foot Reflexology 107 20.00
93139 What you know about Rabies Could be a matter of life and death / కుక్కకాటు వైద్యము 10 1.00
93140 Vimla in Virusland Khorshed M. Pavri National Council of Educational Research and Training 1976 67 2.10
93141 Bose and His Statistics G. Venkataraman Universities Press 1997 126 110.00
93142 Transportation Progress Arthur Pound 55 20.00
93143 The Story of Shipbuilding Herbert Arthur Odhams Press Limited 31 1.00
93144 All About Steel Demag Aktiengesellschaft 47 10.00
93145 The Petroleum Story 30 1.00
93146 Bio Chemic Pocket Guide with Reportory Schuessler Jain Publishing Co. New Delhi 1984 81 3.50
93147 Multiple Choice o Level Biology B. Jansson Celtic Revision Aids 1982 125 15.00
93148 Biology for the Modern World C.H. Waddington The English Language Book Society 1963 120 20.00
93149 Do You Know Chemistry V.V. Sorokin, E.G. Zlotnikov Mir Publishers, Moscow 1987 262 50.00
93150 Men and Discoveries in Chemistry Bryan Morgan John Murray 1962 176 15.00
93151 Hand Book of Biochemics Kamal Kansal Pratap Homoeo Pharmacy & Clinic 153 2.50
93152 Handbook of Cehmistry Formulae Career Point Infosystems Ltd 2006 237 55.00
93153 Waves And Oscillations N. Subrahmanyam Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 353 12.50
93154 Great Exploits in The Air F.V. Monk and H.T. Winter Blackie & Son Limited 224 10.00
93155 Physical Optics 842 25.00
93156 Interesting Science Experiments B.G. Ramesh T. Narayana Iyengar, Bangalore 2003 96 15.00
93157 Fortunes in Formulas for Home, Farm and Workshop Gardner D. Hiscox Books, Inc., New York 1947 867 25.00
93158 Nuclear Clocks 61 20.00
93159 Science gem July 1978 Contents Volume 1 Number 2 July 1978 1978 80 2.00
93160 The Story of Electricity A.K. Chakraborty and S.C. Bhattacharya Children's Book Trust, New Delhi 1992 86 20.00
93161 A Text Book of Sound with Theory of Oscillations and Waves D.R. Khanna, R.S. Bedi Atma Ram & Sons, Delhi 508 55.00
93162 Ban The Neutron Bomb World Peace Council 1977 76 2.00
93163 Hight Efficiency Particulate Air (Hepa) Filtration System : Standardisation And Indigenisation Technical Reports of Working Groups of Experts Meet K.G. Gandhi, S. Ramachandran Bhabha Atomic Research Centre 2003 155 250.00
93164 Furnaces J.D. Gilchrist The Macmillan Company New York 156 2.00
93165 Prestressed Concrete A. Venkateswara Rao Sarvodaya Publishers, Vijayawada 129 7.50
93166 Teach Yourself The Slide Rule Burns Snodgrass The English Language Book Society 1964 207 10.00
93167 Teach Yourself Book Keeping Donald Cousins The English Language Book Society 1964 266 2.50
93168 Teach Yourself Geometry P. Abbott The English Language Book Society 1965 334 5.00
93169 Popular Lectures on Scientific Subjects Hermann Von Helmoholtz Longmans, Green And Co Ltd 1893 291 1.00
93170 The Battlefield Green Land 541 5.00
93171 Geology (???) 298 5.00
93172 Zinc Deficiency in Indian Soils And Crops Publications Division 1988 13 1.00
93173 This is Icrisat 10 1.00
93174 All About Hypnosis Flash Books 1968 158 2.00
93175 Hypnotism Made Practical J. Louis Orton St. Martin's , London 170 2.00
93176 Ready To Work From Home Reader's Digest It's a Woman's World 2008 80 10.00
93177 Dressing For the Job Reader's Digest It's a Woman's World 2007 80 10.00
93178 Interpret Your Dreams Flash Books 1968 158 2.50
93179 Dreams What They Are And How They Are Caused C.W. Leadbeater The Theosophical Publishing House 1973 67 2.00
93180 కలలు వాటి ఫలితాలు నండూరి శేషాచార్యులు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 74 15.00
93181 మనసు మర్మం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఫ్రాయిడియన్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1985 146 12.00
93182 నిద్ర కలలు పీడకలలు మెలకువ స్వప్న విశ్లేషణా గ్రంథం లంకా శివరామప్రసాద్ లంతా శివరామప్రసాద్, వరంగల్ 2015 150 150.00
93183 Child Psychiatry and You Mikhail Buyanov Mir Publishers, Moscow 1989 287 70.00
93184 Social Psychology Paul F. Secord, Carl W. Backman McGraw Hill Book Company, Inc. 1974 647 100.00
93185 General Psychology S.K. Magnal Sterling Publishing Private Limited 2005 304 150.00
93186 Psychology As You May Like It K. Platonov Progress Publishers Moscow 1965 294 100.00
93187 Jima Journal of the Indian Medical Association Volume 99 Number 1 January 2001 2001 64 10.00
93188 Introduction to Psychology Norman L. Munn Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1967 736 100.00
93189 Space Today Mohan Sundara Rajan National Book Trust, India 1987 239 80.00
93190 Our Wonderful Universe Dinesh Chandra Goswami National Book Trust, India 1993 57 30.00
93191 Viewing Weather From Space E.C. Barrett Longmans, Green And Co Ltd 1967 140 25.00
93192 The Earth And Beyond The Earth Doppalapudi Mallikharjuna Rao Charles Darwin Gardens Trust 2006 170 100.00
93193 The Magic of Galaxies And Stars L.E. Gurevich, A.D. Chernin Mir Publishers, Moscow 1983 199 25.00
93194 Astronomy The Earth and the sky Book 1,2,3 Mary Aldridge Orient Longman 1973 120 10.00
93195 Inside Stars Biman Basu Publications & Information Directorate 1992 72 20.00
93196 Unravelling the Universe Derek Jones 1991 32 10.00
93197 Voyage to The Moon Rosscote Krishna Pillai Orient Longman 1969 156 6.50
93198 Space Science Higginbothams (p) Limited 1967 205 2.50
93199 The Science digest Book of Halley's Comet John Tullius Avon Publishers of Bard, Camelot 1985 136 25.00
93200 The Official Halley's Comet Book Brian Harpur Brian Harpur The Leisure Circle 1986 184 100.00
93201 Pavel Klushantsev What the Telescope Tells Us Jan Butler Raduga Publishers Moscow 1989 110 25.00
93202 Our Sun And the Worlds Around It Jene Lyon Golden Press, New York 60 1.00
93203 ITC News Volume 15 No. 3 Autumn 1984 1984 15 1.00
93204 Rypins Medical Licensure Examinations 350 200.00
93205 Heavens Peter Hood Puffin Picture Book Number 1992 30 2.00
93206 Space U.S. National Aeronautics 72 10.00
93207 America's Scientific Quest William H. Weathersby 68 10.00
93208 The Moon Our Neighboring World Otto Beinder Golden Press, New York 53 2.50
93209 The Moon William E. Howard 92 10.00
93210 Civil Society Action For Tobacco Control Voluntary Health Association of India 2008 116 195.00
93211 Health for the Millions Vol. 35 No. 6 Apr May 2010 2010 60 10.00
93212 The Water of Life John W. Armstrong Rupa & Co., New Delhi 1979 136 10.00
93213 Water The Power, Promise, And Turmoil of North Americas Fresh Water National Geographic Special Edition 120 20.00
93214 Why is Water Wet B. Kyshtymov 1979 25 2.50
93215 వాటర్ షెడ్ సమగ్ర మార్గదర్శక సూత్రాలు ... రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజి, వరంగల్ ... 65 10.00
93216 Water And Human Health F. Eugene McJunkin 134 10.00
93217 Water In the Indian Economy Commerce Annual Number 1975 Volume 131 No. 3372 1975 384 25.00
93218 A Drug is Born Urmila Thatte National Book Trust, India 2000 94 35.00
93219 The Plague Killers Greer Williams Charles Scribner's Sons, New York 1969 345 20.00
93220 Requiem for a Great Killer Harley Williams Health Horizon London 1973 128 100.00
93221 Time Bomb 2000 Edward Yourdon and Jennifer Yourdon Upper Saddle River, New Jersey 1999 627 500.00
93222 Time bomb Lee B. Reichman Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2002 240 250.00
93223 Psychotropic Drug Handbook Paul J. Perry Harvey Whitney Books 1981 198 25.00
93224 Parents Peers and Pot Marsha Manatt Public Health Service 1979 98 10.00
93225 Narcotic Drugs Anil Aggrawal National Book Trust, India 161 25.00
93226 The Drugs Menace Mary Manning Columbus Books, London 1985 190 100.00
93227 Compendium on Controversial Drugs Raja. S. Rajagopalacharya Jagadguru Sriman Madhwacharya Moolamahasamsthana 2004 178 125.00
93228 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 Delhi Law House, Delhi 1988 85 10.00
93229 The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs 1988 15 1.00
93230 Drug Enforcement Manual Directorate of Publications 308 25.00
93231 మీరు మీ మోటారు డి. హనుమంతరావు ఓరియంట్ లాఙ్మన్‌స్, బొంబాయి 1960 344 10.00
93232 ఎల్లలెరుగని కడలి ఎమ్.ఎస్. ఉదయమూర్తి, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దక్షిణభాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1964 116 1.40
93233 రసాయన విజ్ఞానం జార్జ్ పోర్టర్, జి.వి. చిదంబరరావు గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 183 2.50
93234 లోహ సంపద బి.యస్. త్యాగరాజన్, ఎన్.బి.వి. కృష్ణారావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1965 148 2.00
93235 జీవనదాత సూర్యుడు ఎమ్.ఎ. తంగరాజ్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1964 190 2.10
93236 ఆధునిక వైద్యంలో అద్భుతౌషధాలు ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం, గాలి బాలసుందరరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1966 104 1.40
93237 ఆధునిక వైద్యంలో అద్భుతౌషధాలు ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం, గాలి బాలసుందరరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1966 104 1.40
93238 పరమాణు శక్తి ఎమ్.ఏ. తంగరాజ్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ ... 176 2.50
93239 నరులు మరలు ఐ. రామకృష్ణరావు, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1966 252 2.50
93240 అన్నిటికీ ప్లాస్టికులు కె.ఎస్. మహాదేవన్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు శివాజి ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1963 73 0.90
93241 ప్రపంచం పట్టని జనాభా మార్గరెట్ ఓ. హైడ్, టి.ఎల్. నరసింహారావు గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 181 2.35
93242 దూర గమనం శ్రవణం దర్శనం ఎన్.కె. నాగరాజన్, పాలగుమ్మి పద్మరాజు దక్షిణభాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1966 105 1.50
93243 కళ్ళు జాన్ పెర్రీ, ఇస్మాయిల్ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 206 2.65
93244 భద్రజీవనం గాలి బాలసుందరరావు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ ప్రచురణ 1964 221 2.00
93245 యంత్రశక్తితో తమాషాలు ప్రథమ భాగము హెర్బర్ట్ మెకే, ఇస్మాయిల్ శాంతి సాహితి, ఏలూరు 1966 124 2.50
93246 యంత్రశక్తితో తమాషాలు ద్వితీయ భాగము హెర్బర్ట్ మెకే, ఇస్మాయిల్ శాంతి సాహితి, ఏలూరు 1967 164 2.50
93247 మాతృత్వము శిశు సంరక్షణ పార్వతి శ్రీనివాసన్, మో.శ్రీ. సీతాదేవి చెల్లం ... ... 153 2.50
93248 స్త్రీల ఋతురోగములు తల్లాప్రగడ కామేశ్వరరావు తాడేపల్లి బ్రదర్స్, ఏలూరు 1966 224 2.50
93249 శరీరాన్ని గూర్చి అనేక ఆసక్తికర వివరాలు, మన ఆరోగ్యము పెంపొందించు కొనుట ఎట్లు ... ... ... 20 2.50
93250 దైనందిన రోగములు, జబ్బుల గురించి తెలుసుకుందామా బి. వెంకటరావు ప్రకృతి ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 1972 63 2.50
93251 పిల్లలని బాగా చూసే మార్గము, తల్లీ బిడ్డల సంక్షేమానికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ... ... ... 52 2.50
93252 తల్లీ పిల్లల ఆరోగ్య రక్షణ, తొలి వెలుగు, బిడ్డకు రక్షణ ... ... ... 60 10.00
93253 గర్భధారణము, పిండాభివృద్ధి, ప్రసూతి శిశుపోషణ ... ... ... 167 2.00
93254 ఆరోగ్యనిధి ... శ్రీ యోగ వేదాంత సేవా సమితి, అహ్మదాబాద్ ... 184 20.00
93255 మాతృత్వం ఒక తియ్యటి కల ఆలూరి విజయలక్ష్మి విజయ సమీరా పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1982 180 12.00
93256 సుఖసంసారము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ... 1944 262 5.00
93257 సుఖ జీవనమ్ పోతుకూచి వెంకటేశ్వర్లు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్నం 1980 157 9.00
93258 మీరు మీ ఆరోగ్యం యలమంచిలి శివాజీ ... ... 248 10.00
93259 ఆకుకూరలు ఆరోగ్యవాస్తవాలు సుద్దాల సుధాకర్ తేజ ... 1998 128 25.00
93260 ఆయుష్మాన్ భవ జి. వీరభద్రరావు జి. సావిత్రి, ఏలూరు 1937 180 25.00
93261 ఆరోగ్య వ్యాసమంజరి డి.వి. సుబ్బారెడ్డి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1951 207 3.00
93262 నడుంనొప్పి మెడనొప్పి జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 70 12.00
93263 అవయవాల అజ్ఞాతసేవ బి.జి.వి. నరసింహారావు నళినకాంతి పబ్లికేషన్స్, అనాకపల్లి 1983 227 15.00
93264 మన భోజన విధానము, ఫలభక్షణ, అన్నం పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు ... 40 0.25
93265 సన్నిపాతజ్వరము పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు ... 32 0.60
93266 కుష్ఠురోగము టి.యస్. జగదీశన్ ... ... 28 0.20
93267 కష్టమైన శ్వాసతో, జీవన మార్గం ... ... ... 21 2.00
93268 ఆరోగ్యసుధ సంపుటి 2 సంచిక 3 ... ... 1949 47 1.00
93269 పోలియో నివారణ పరిశోథక గ్రంధం త్రిపురనేని వేంకటేశ్వరరావు కవిరాజ చికిత్సాలయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 1983 46 2.00
93270 వైద్యతత్వము ... ... ... 300 10.00
93271 హెల్త్ సైన్స్ జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 292 2.50
93272 తినడానికీ పద్ధతుంది గుడిపాటి ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 80 25.00
93273 ఆరోగ్యదర్శన్ చిలువేరు సుదర్శన్ యోగ ప్రకృతి చికిత్సాలయం, హన్మకొండ 1995 96 35.00
93274 కేన్సర్ వ్యాధి గురంచి నిజానిజాలు, పక్షవాతం తీరుతెన్నులు జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 80 20.00
93275 మద్యపానం, సారా మానుకోవటం ఎలా ఐ.వి.యల్. నరసింహారావు మానస హాస్పటల్, గుంటూరు ... 40 1.00
93276 నిత్యజీవితంలో జెనెటిక్స్ జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 128 30.00
93277 అందరికీ ఆరోగ్యం అసాధ్యం కాదు ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 53 20.00
93278 మన ఆరోగ్యం చెంగ్ టైషన్, ఎస్. జనార్దనాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 83 15.00
93279 ఆరోగ్యము ఆహారము ... ... ... 61 2.50
93280 ఆహారం ఆరోగ్యం పరుచూరి రాజారామ్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 104 25.00
93281 సస్యాహారమా లేక మాంసాహారమా మీరే నిర్ణయించుకోండి గోపీనాథ్ అగర్‌వాల్, కె. లింగమూర్తి ... 2001 61 10.00
93282 అమృతాహార రాఫుడ్ వరల్డ్ ... అమృతాహార రాఫుడ్ వరల్డ్ ... 48 50.00
93283 ఆహారం తెలుసుకోదగినవి ... ... ... 64 2.00
93284 మీ ఫ్యామిలీకి మీరే డాక్టర్ ఎం.కె. రావు ... ... 60 2.50
93285 ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఎన్నిమందులవసరం ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1987 22 2.00
93286 గృహవైద్యము 3 బాలరాజు మహర్షి తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 40 6.00
93287 Abortion Law in India : Past and Present S.K. Singh and R.K. Raizada Family Planning Association of India 1976 171 30.00
93288 చూలాలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ... ... ... 30 2.00
93289 మహిళల్లో మానసిక రుగ్మతలు సి.ఆర్. చంద్రశేఖర్, భార్గవి పి. రావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 32 4.00
93290 మానసిక వ్యాధులు నివారణ పి. రామక్రిష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 92 13.00
93291 ఔషధ దర్శనము బాలకృష్ణ మహారాజ్ దివ్య ఫార్మసి దివ్య యోగ మందిర ట్రస్ట్, హరిద్వార్ 2006 74 30.00
93292 జ్యోతి మార్గము వెలిగించుటకు వెలిగితిని ... ... ... 63 2.50
93293 శరీర ముఖ్యవిషయములు, వ్యాధులు వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ, విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము ... 174 10.00
93294 జీర్ణ మండల వ్యాధులు నివారణ సి.యల్. వెంకటరావు ... ... 189 25.00
93295 వైద్య విజ్ఞానం పి. దక్షిణామూర్తి చైతన్య వేదిక, తెనాలి 1991 124 30.00
93296 మన శరీర సంపదలు సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 24 5.00
93297 ఆరోగ్యము దీర్ఘాయువు ఏ.సి. సెల్మన్ ఓరియంటల్ వాచ్‌మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఇండియా ... 348 10.00
93298 నూతన ఆరోగ్యము దీర్ఘాయువు ఫిలిప్ ఎస్. నెల్సన్ ఓరియంటల్ వాచ్‌మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఇండియా 1988 426 25.00
93299 కరదీపిక వేజళ్ళ నాగేశ్వరరావు ... 2010 100 20.00
93300 అందుబాటులో అందం ఆరోగ్యం సాయి ప్రసాద్ సాయి రామ్ పబ్లిషర్స్ 1994 92 14.00
93301 స్త్రీహిత రామినేని ... ... 139 25.00
93302 రక్తదాతల కరదీపిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ, హైదరాబాద్ 2011 129 25.00
93303 ఇండియాలోని నర్సులకొఱకైన పాఠపుస్తకము రెండవ భాగము కుమారి సిగ్రిడ్ సి. జాన్సన్ The Christian Literature Society for India 1954 247 2.50
93304 మానవ శరీర నిర్మాణశాస్త్రం శరీరధర్మశాస్త్రం వి. తతారినొవ్ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 348 25.00
93305 ఎనస్థీషియాలజి టి. వేణుగోపాలరావు ఎస్.హెచ్.ఒ. పబ్లికేషన్స్ అండ్ బుక్ సెంటర్ 2007 23 2.50
93306 క్లోనింగ్ బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. రంగనాధ గుప్త, తెనాలి 2004 84 42.00
93307 అతిసారం వ్యాధిలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ... కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాశ భారత ప్రభుత్వం ... 28 2.50
93308 ప్రకృతి సమాజం శాస్త్రం కె.కె. కృష్ణకుమార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1984 70 1.75
93309 కాలుష్యం నుండి భూగోళాన్ని కాపాడుకుందాం పురాణపండ రంగనాథ్ శ్రీ రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 64 6.80
93310 ప్రకృతితో మానవుని చెరలాటం వసంతరావు వేంకటరావు భాగ్యనగర్ ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1987 83 10.00
93311 భూమిని కాపాడుకుందాం బిళ్ళా జవహర్‌బాబు ప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2013 116 100.00
93312 అరణ్య ధ్యానాలు యం. శివరామ్, యన్. ప్రభాకర్ శాస్త్రి ... ... 38 2.50
93313 మన ప్రపంచం పర్యావరణ విద్య 10వ తరగతి తెలుగు మీడియం సి.వి.సి. సుబ్బలక్ష్మి వి.జి.ఎస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 70 10.00
93314 మానవ నాగరికత పర్యావరణ సమస్యలు చేకూరి శ్రీనివాసరావు సవిత పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం 2001 162 40.00
93315 పరిసరాలు విజ్ఞానం ఒ. మరళీధరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 75 12.00
93316 ప్రకృతి పర్యావరణం నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2007 96 50.00
93317 భువన చంద్ర పర్యావరణ్ పరిరక్షణ్ ఈదర రత్నారావు ... 2015 16 2.00
93318 పరితపిస్తున్న పర్యావరణం తుమ్మల శ్రీకుమార్ స్పందన పబ్లికేషన్స్ 2001 168 60.00
93319 ప్రకృతి సమాజం శాస్త్రం బి.యస్. రాజు, జి. అప్పారావు శాస్త్ర విజ్ఞాన ప్రచార సభ, విజయవాడ 1983 87 4.00
93320 పర్యావరణ కాలుష్యం ప్రమాదాలు ఎస్. జనార్దనాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 43 10.00
93321 పర్యావరణం అంటే నిషారావు పర్యావరణ పరిరక్షణ కేంద్రం, సికింద్రాబాద్ 1986 100 10.00
93322 బాలానంద బొమ్మల పర్యావరణం పరిరక్షణ వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 24 30.00
93323 పర్యావరణ అధ్యయన సూత్రాలు సి. మనోహరాచారి బి.ఎస్. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 340 125.00
93324 మనం మన నీరు ... ఎస్.ఆర్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 76 108.00
93325 ప్రపంచాన్ని వెంటాడుతున్న ముప్పు వల్లూరి సదాశివరావు ... ... 23 2.00
93326 నీరు కథ ఐ.వి. పెత్ర్యానొవ్, నిడమర్తి మల్లకార్జునరావు మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 102 10.00
93327 నేల నీరు మేరీ ఎల్లెన్ ఛేజ్, ఎన్.ఆర్. చందూర్ ప్రతిమా బుక్స్, మద్రాసు 1958 108 2.50
93328 మన పోలాలకు జలాలు ... సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1962 48 2.00
93329 అగ్నిపర్వతాలు భూకంపాలు రెంటాల నాగేశ్వరరావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 48 15.00
93330 రాకాసి కెరటాలు కె. లక్ష్మీనారాయణ ... 2006 136 60.00
93331 నీటి కథ, నీటి సందేశము ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 20 2.00
93332 నీరే ప్రాణం ప్రగతి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ... 24 2.50
93333 చేతి పంపు మంచినీరు ఆరోగ్యము ... ... ... 92 10.00
93334 భారతీయ విజ్ఞానము జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 107 5.00
93335 టైమెంతయింది మైకేల్ ఇలిన్, మునిపల్లె సరోజని నగారా ప్రచురణాలయం, గుంటూరు 1953 97 1.00
93336 కేలండరు కథ మహీధర నళినీమోహన్ ... ... 190 10.00
93337 కేలండర్ కథ మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 160 13.00
93338 పిడుగు దేవర కథ మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 132 16.00
93339 గ్రహణాల కథ మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1981 147 7.00
93340 లోహసంపద బి.ఎస్. త్యాగరాజన్ దక్షిణభాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1965 148 2.00
93341 లోహజగత్తు చాగంటి కృష్ణకుమారి ... 2000 119 50.00
93342 తెలంగాణాలో ఇనుము, ఉక్కు పరిశ్రమ పెరుంబుదూరు జైకిషన్ దక్కన్ ఆర్కియాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ రిసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ 2010 115 100.00
93343 విశ్వాంతరాళం మొదటి భాగము ... ... ... 508 10.00
93344 నరావతారం నండూరి రామమోహనరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 223 25.00
93345 వానరుడు నరావతరణ ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 55 25.00
93346 జీవశాస్త్రము ... ... ... 192 20.00
93347 జీవశాస్త్రం వింతలు విశేషాలు గిరిజా నారాయణ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 158 28.00
93348 జీవన వికాసం బొర్రా గోవర్ధన్ జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2000 135 10.00
93349 జీవశాస్త్ర విజ్ఞానం సమాజం కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 207 60.00
93350 జీవపరిణామం పిల్లల విజ్ఞాన గ్రంథమాల యలమించి రాధాకృష్ణ యుగసృష్టి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 93 10.00
93351 విశ్వమా నీ వయసెంత సి.వి.ఎస్. రాజు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 88 20.00
93352 సృష్టికథ కె.వి. రాఘవ రావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1954 202 3.00
93353 విజ్ఞానశాస్త్రం మనిషి విస్తరణ జె.డి. బెర్నాల్, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 181 25.00
93354 ప్రకృతి సూత్రాలు ఎ. రామచంద్రయ్య ... ... 48 10.00
93355 పరిణామవాదం చలసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 52 2.50
93356 జీవకణ పరిశీలన జి.బి. సుందరరావు నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 232 40.00
93357 సృష్టి రహస్యం గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1977 95 2.50
93358 నీవూ నీ పరిణామం వి.ఆర్. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1956 68 0.50
93359 ఆధునిక విజ్ఞాన విజయములు ... ... ... 206 5.00
93360 జీవకణ పరిశీలన జి.బి. సుందరరావు నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 232 40.00
93361 జీవోత్పత్తి వికాసం ఐ. సాంబశివయ్య, వి. కృష్ణమాచార్య సాహితీ కేంద్రం, తెనాలి 1962 208 10.00
93362 భూమి మానవుడు కురుగంటి సీతారామయ్య ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, హైదరాబాద్ 1950 46 2.00
93363 మన భూమీ ఆకాశమూ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు పంతులు 1971 101 2.50
93364 భూదేవి టి. రామచంద్రరావు ... 1959 73 1.25
93365 బి.యస్‌సి. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రము పురాజీవ శాస్త్రము రావి మోహన రావు ... ... 30 2.00
93366 సృష్టి రహస్యం గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1977 95 2.50
93367 ??? ... ... ... 174 2.00
93368 ప్రాణులు ప్రభావము సి. బ్రూక్‌వర్త్, రాబర్ట్ కె. ఎండర్స్ సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1966 262 20.00
93369 చెట్టు చేమ టి. రామచంద్రరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 100 1.50
93370 ఆధునిక విజ్ఞానము మానవుడు చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెని 1964 125 1.25
93371 పచ్చదనం ప్రగతి పధం హరిప్రియ బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 36 8.00
93372 భూమిని కాపాడుకుందాం బిళ్ళా జవహర్‌బాబు ప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2013 116 100.00
93373 భౌతిక ప్రపంచము నిమ్మగడ్డ జనార్దనరావు ... 2009 158 100.00
93374 భూమాతకు వందనం మద్దులూరి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 48 15.00
93375 భూమికథ రెంటాల నాగేశ్వరరావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 48 10.00
93376 విజ్ఞాన ప్రపంచం కె.బి. గోపాలం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 126 18.00
93377 ఎందుకో తెలుసా మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 137 40.00
93378 సైన్స్ సందేహాలు ఎలా మొదలయ్యింది కె.వి.ఎన్.ఎం. ప్రసాద్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 120 30.00
93379 విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎలా ఎదిగింది ఎగొన్ లార్‌సెన్, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1989 235 30.00
93380 సైన్సు ఇలా చెబుతోంది సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 57 18.00
93381 సైన్సు సంగతులు కె.బి. గోపాలం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 111 16.00
93382 ఇంకొన్ని సైన్సు సంగతులు కె.బి. గోపాలం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 119 30.00
93383 సైన్సు అభివృద్ధి ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 147 45.00
93384 మీకు తెలుసా పుష్పలత చైతన్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 48 10.00
93385 21వ శతాబ్దిలో భారతీయ విజ్ఞాన శాస్త్రం ... ... ... 8 1.00
93386 విజ్ఞానం విశేషాలు సి.వి. రామన్, విస్సా అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 112 6.00
93387 విజ్ఞాన విశేషాలు జమ్మి కోనేటిరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 62 7.00
93388 జనరల్ సైన్స్ అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలకు ముత్యాల ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 150 30.00
93389 సైన్స్ వాచ్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ యన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2010 159 70.00
93390 సైన్స్ ఫ్లాష్ సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ శ్రీ వాగ్దేవి పబ్లికేషన్స్, అమలాపురం 2003 101 60.00
93391 సైన్స్ లో వింతలు సాయికుమార్ కరుణా పబ్లికేషన్స్ 1999 100 45.00
93392 వింత ఆలోచనలు విచిత్ర ఆచారాలు మురకొండ శ్రీరామ ఆర్య ... 1984 116 10.00
93393 ప్రఖ్యాత భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు గుమ్మనూరు రమేష్‌బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 124 15.00
93394 శాస్త్రజ్ఞుడివి అవుతావా బెర్తా మోరిస్ పార్కర్, మల్లాది నరసింహశాస్త్రి బాలానంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 1959 63 1.00
93395 సైన్స్ చరిత్రలో సామాజికాంశాలు ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 35 10.00
93396 నిత్యజీవితంలో మూఢనమ్మకాలు వి. బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 135 8.00
93397 నిత్యజీవితంలో అపార్థాలూ యథార్థాలూ బి.జి.వి. నరసింహారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 196 35.00
93398 మీరు ఎప్పుడైనా మరణించారా వేదవ్యాస వేదవ్యాస భారతి 1996 215 20.00
93399 చరిత్ర గతిని మార్చిన విజ్ఞాన శాస్త్రం తుమ్మల శ్రీకుమార్ స్పందన పబ్లికేషన్స్ 1999 156 50.00
93400 సమాజం సైన్స్ సంప్రదాయం ఎస్. బాలచంద్రరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 54 15.00
93401 డాక్టరు సలహాలు పోతుకూచి వెంకటేశ్వర్లు పోతుకూచి పబ్లికేషన్స్ 1981 81 5.00
93402 నేత్రదానం పెన్మెత్స సుబ్బరాజు నిడదవోలు లయన్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2003 106 50.00
93403 సమాజం విజ్ఞానశాస్త్రం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1989 44 2.00
93404 ఆధునిక విజ్ఞానం ఏమిచెపుతోంది ఆరమళ్ళ పూర్ణచంద్ర హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 258 100.00
93405 విజ్ఞాన తరంగాలు ఏమిటి రెడ్డి రాఘవయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 200 40.00
93406 విజ్ఞానశాస్త్రం మనిషి విస్తరణ తుమ్మల శ్రీకుమార్ స్పందన పబ్లికేషన్స్ 1999 158 40.00
93407 మనిషి విస్తరణ జె.డి. బెర్నాల్, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 181 13.00
93408 శాస్త్రవిజ్ఞానము మానవజీవితము రిచ్చీ కాల్డర్, అయ్యగారి వీరభద్రరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1971 146 2.75
93409 విజ్ఞానసుధ మారేమళ్ల నాగేశ్వరరావు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1974 488 12.50
93410 కనీస విజ్ఞానం వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 32 2.00
93411 విజ్ఞాన దర్శిని వేమరాజు భానుమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1959 545 7.50
93412 విజ్ఞాన వికాసం వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1959 104 1.25
93413 విద్యుద్విలాసం వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1963 105 1.25
93414 కృత్రిమ గ్రహాలు వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1966 86 1.25
93415 విజ్ఞాన సీమలు వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1958 60 1.25
93416 విజ్ఞాన స్రవంతి వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1959 80 1.25
93417 జీటా వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1966 76 1.25
93418 విజ్ఞాన కౌముది నండూరి ఉదయభాస్కర్ శ్రీ గిరి పబ్లికేషన్స్, ప్రగడవరం 1968 72 1.50
93419 ఆధునిక విజ్ఞానము మానవుడు చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెని 1958 125 1.25
93420 శాస్త్రము విజ్ఞానము నాగరికత ఆర్.వి.జి. సుందరరావు ప్రజాసాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 126 0.25
93421 విజ్ఞాన వీచికలు ఎక్కిరాల భరద్వాజ శిరిడీసాయి పబ్లికేషన్స్, విద్యానగర్ 1981 237 10.00
93422 విజ్ఞానం గుంటుపల్లి రాధాకృష్ణమూర్తి భవానీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1960 79 1.12
93423 విజ్ఞానమందిరం యస్.యల్. నరసింహారావు ఆధునిక విజ్ఞాన గ్రంథమాల, కాకినాడ 1957 45 1.00
93424 విజ్ఞాన సాధన శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1965 184 3.00
93425 ఆధునిక విజ్ఞాన విజయములు శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి మారుతి బుక్ డిపో., గుంటూరు 1964 206 15.00
93426 మన విజ్ఞాన సంపద ధరణీప్రగడ వేంకట శేషగిరిరావు డి.వి. అలివేలుమంగాదేవి, విజయవాడ 1990 64 6.00
93427 భూగ్రహం జార్జిగామొ, ఏ.వి.యస్. రామారావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 273 2.50
93428 దూరాన్ని జయించిన మానవుడు జాస్ ఫ్లాహార్టీ, చందూర్ ప్రతిమా బుక్స్, మద్రాసు 1962 224 10.00
93429 అన్వేషణ ధూళిపాళ వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1950 107 2.50
93430 ఆధునిక విజ్ఞానము మానవుడు చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెని 1964 124 2.00
93431 దేశంకోసం శాస్త్ర విజ్ఞానం నాగినేని భాస్కరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 100 6.00
93432 శాస్త్రీయ విజ్ఞాన ఆవశ్యకత ... ఆంధ్రప్రదేశ్ జన విజ్ఞాన వేదిక ... 67 2.00
93433 విజ్ఞాన శాస్త్ర గాధలు నండూరి ఉదయభాస్కర్ విశ్వోదయ పబ్లికేషన్స్, ప్రగడవరం 1971 88 2.00
93434 సెలవుల్లో మహీధర జగన్మోహనరావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1967 104 1.50
93435 సెలవుల్లో మహీధర జగన్మోహనరావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1965 96 1.50
93436 విజ్ఞాన వీథులు మొదటి భాగము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1966 168 3.50
93437 విజ్ఞాన వీథులు రెండవ భాగము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1966 160 3.50
93438 విజ్ఞాన వీథులు మూడవ భాగము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1966 160 3.50
93439 విజ్ఞాన వీథులు నాలుగవ భాగము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1966 160 3.50
93440 విజ్ఞాన సాధన శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1965 184 4.00
93441 పరిశీలన పరిశోధన నండూరి భాస్కర్ పార్థసారథి పబ్లికేషన్స్ ... 60 3.25
93442 ద్రవ్య ప్రపంచం రావూరి భరద్వాజ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 107 4.00
93443 సైన్స్ విచిత్రాలు 2 జమ్మి కోనేటిరావు శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 48 5.50
93444 భూమి వింతలు విశేషాలు ఎస్. రఘురామ చంద్రమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1976 40 2.00
93445 మాట్లాడే పుస్తకం పురాణపండ రంగనాథ్ శ్రీ రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 80 6.00
93446 మానవుడే కర్త తిపిర్నేని లక్ష్మీనారాయణ రామకృష్ణ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 70 1.25
93447 వ్యవసాయ విజ్ఞానము రామగోపాల్ చతుర్వేది, పి.ఎస్. గోపాల్ భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా పరిషత్తు, న్యూఢిల్లీ 1972 360 10.70
93448 పెట్టుబడి లేని నైసర్గిక వ్యవసాయాన్ని ఎలా చేయాలి సుభాష్ పాళేకర్ ప్రాచీన కృషి తంత్ర సంశోధన, అభివృద్ధి మరియు విస్తరణ ఆందోళన ... 118 20.00
93449 కర్షక విజ్ఞానం నేల, నీరు, ఎరువుల యాజమాన్యం ఎం.వి. రమణారెడ్డి సాయిబాబా కేర్ అండ్ క్యూర్ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2001 237 60.00
93450 పొలంబడి బోధిని పూసల కోటేశ్వరరావు ప్రకృతి ప్రకాశం, పామర్రు 2004 217 60.00
93451 గడ్డిపరకతో విప్లవం మసనోబు ఫుకుఓకా టింబక్టు కలెక్టివ్ ప్రచురణ 1990 199 50.00
93452 తోటపైర్ల పెంపకంలో మెలకువలు యల్లాప్రగడ విద్యాశంకర్, పెరవలి రామాంజనేయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యానశాఖ, గుంటూరు 1987 60 10.00
93453 వ్యవసాయశాస్త్ర చింతామణి వరదా సూర్యారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1968 292 6.00
93454 Tobacco Problems B. Bhujanga Rao Forum For Farm Protection, Ongole 1978 124 5.00
93455 బంగారు కలలపంట ఈనాటి పొగాకుపంట దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1991 104 15.00
93456 పొగాకు సమస్యలు దరువూరి వీరయ్య Forum For Farm Protection, Ongole 1978 240 10.00
93457 పసువు పి. విజయలక్ష్మీ శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 80 10.00
93458 మీ ప్రత్తిపంటను గూర్చి తెలుసుకోండి ... ఎకలక్స్ శాండోజ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ... 20 2.00
93459 అపరాల సాగు ... సాంద్ర వ్యవసాయ పథకం, ఏలూరు ... 79 2.50
93460 ఆకుకూరలు, మునగ టి.బి. గౌర్, యం. శ్రీరాములు వ్యవసాయ సమాచార ప్రసార కేంద్రము 2000 66 50.00
93461 Banana, Guava, Sapota, Pomegranate, Ber, Papaya, Pineapple, Fig టి.బి. గౌర్, యం. శ్రీరాములు వ్యవసాయ సమాచార ప్రసార కేంద్రము 2008 92 20.00
93462 జీడిమామిడి సాగుకు సూచనలు ... ... ... 19 1.00
93463 సాంద్ర వ్యవసాయం శ్రీనివాస్ బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 36 5.00
93464 శ్రీ వరిసాగు ... ... ... 19 1.00
93465 అన్నదాత జూలై 1992 (శనగపచ్చ పురుగు) యన్. వేణుగోపాలరావు ... 1992 15 1.00
93466 పండ్లు మామిడి కుటుంబములోని ఫలజాతులు గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు 1959 104 10.00
93467 ఆరోగ్య ఫలాలు మామిడి గుడిపాడి ఇందిరాకామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 80 25.00
93468 దుంప కూరలు మానవేంద్ర వయోజన గ్రంథమాల, గుంటూరు 1992 16 6.00
93469 ముడిబియ్యం ముప్పాళ్ళ బసవపున్నారావు ... ... 16 1.00
93470 అన్నదాత డైరీ 1976 (Foreign Exchange And Exchange Control V.V. Keshkamat Vivek Publications, Bombay 1976 420 30.00
93471 అన్నదాత డైరీ 2010 (మొక్కజొన్న, నూనెగింజ పంటలు, పండ్లతోటలు, పుట్టగొడుగుల పెంపకం, కుందేళ్ల పెంపకం, ఎలుకల నిర్మూలన, రొయ్యల పెంపకం, కొబ్బరి సాగు) ... అన్నదాత ఈనాడు కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్ 2010 440 20.00
93472 అన్నదాత డైరీ 2016 (వ్యవసాయం, కూరగాయ పంటలు, ఆకుకూర సాగు, మేకల పెంపకం, పూలతోటలు, మల్బరీసాగు, తేనేటీగల పెంపకం, పంటల్లో పందుల సమస్య) ... అన్నదాత ఈనాడు కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్ 2016 376 55.00
93473 నక్షత్ర వీధుల్లో భారతీయుల పాత్ర మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 202 135.00
93474 తారాపథం కొండముది హనుమంతరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 163 20.00
93475 విశ్వమా నీ వయసెంత సి.వి.ఎస్. రాజు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 88 20.00
93476 విశ్వం రెంటాల నాగేశ్వరరావు యుగసృష్టి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 112 12.00
93477 అంతరిక్షంలో అద్భుతాలు వి.వి. వేంకటరమణ అనుపమసాయి బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 94 100.00
93478 ఆకాశంలో అద్భుతాలు పి.ఎన్. అప్పుస్వామి, జె.పి. మాణిక్యం అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1961 82 1.40
93479 ఆకాశంలో ఆశ్చర్యార్థకం మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 184 10.00
93480 ఆకాశంలో ఆశ్చర్యార్థకం మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 184 13.00
93481 ఆకాశంలో ఆశ్చర్యార్థకం మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1987 184 20.00
93482 క్షీరసాగరం మహీధర నళినీమోహన్ విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1968 264 5.00
93483 అణువులు నరులు నక్షత్రములు గాలి బాలసుందరరావు దక్షిణ భారత సైన్సు క్లబ్, మద్రాసు 1967 226 2.00
93484 నక్షత్రములు గొబ్బూరు వేంకటానందరాఘవరావు శ్రీ వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు పంతులు 1954 198 2.50
93485 వినువీధి ... ... ... 327 3.00
93486 వినువీధిలో వింతలు రావూరి భరద్వాజ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 356 19.00
93487 ఎక్కడనుండి ఎక్కడకు కొడవటి నరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1958 168 2.00
93488 విశ్వాన్వేషణ రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1974 87 2.00
93489 విశ్వాంతరాళం వేమరాజు భానుమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 52 0.63
93490 పైకి చూడు ఆలోచిస్తే ఆశాభంగం ఆలకిస్తే రక్షణ శృంగం ... ... ... 48 2.00
93491 జీవనదాత సూర్యుడు ... ... ... 190 2.00
93492 సూర్యకుటుంబం ఎ.వి.ఎస్. రామారావు జాతీయ జ్ఞాన మందిరం, మద్రాసు 1951 47 2.00
93493 విశ్వదర్శనం సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 94 11.00
93494 హేలీ తోకచుక్క కథ పురాణపండ రంగనాథ్ ... ... 160 10.00
93495 హేలీ తోకచుక్క కథ రాధా మనోహరన్ శ్రీ భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 30 8.00
93496 ఖగోల శాస్త్రము ప్రపంచానిక్కి ఆఖరి ఘడియలు ... ... ... 173 2.00
93497 విశ్వరూపం కాళీపట్నపు కొండయ్య సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1936 278 5.00
93498 Astronomy 959 25.00
93499 ఆకాశం విస్సా అప్పారావు విస్సా అప్పారావు 1960 72 5.00
93500 గ్రహాంతరజీవులు ఎగిరే పళ్ళాలు అద్భుత అంశాలు శ్రీధరన్ కాండూరి జి.వి.యస్. సన్, రాజమండ్రి ... 88 30.00
93501 అంతరిక్షంలో భరతవర్షం మోహన్ సుందర రాజన్, అరిపిరాల విశ్వం పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 178 115 9.00
93502 అంతరిక్షంలో భారతదేశం ... ... ... 10 1.00
93503 స్పేస్ ట్రావెల్ స్పేస్‌షటిల్ వి. వెంకటేశ్వరరావు తులసి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2004 96 48.00
93504 అంతరిక్ష భౌతికశాస్త్రం సి. జోగులు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 112 5.00
93505 అద్భుత అంతరిక్ష పరిశోధనలు యల్. బిందుప్రియదర్శిని స్రవంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 48 20.00
93506 రాకెట్టు కథ మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1982 194 9.00
93507 చంద్రమండలంపై మానవుని అవతరణ కొడాలి శేషగిరిరావు శ్రీ లీలావతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 96 49.00
93508 చంద్రలోకయాత్ర సిహెచ్.ఎస్. రవికుమార్ శంకర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 173 35.00
93509 చందమామ కె.యస్. రెడ్డి నాగార్జునా ప్రింటింగ్స్ వర్క్సు, హైదరాబాద్ 1962 71 1.80
93510 విశ్వాంతరాళంలో రాకెట్లు ఉపగ్రహాలు విల్లీలే, రామదాసు దేశికవితామండలి, విజయవాడ ... 152 2.00
93511 అంతరిక్ష విజయం పి. శవరిముత్తు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు దక్షిణ భారత సైన్సు క్లబ్, మద్రాసు 1966 142 1.50
93512 అంతరిక్ష విజయం ఏ.వి.యస్. రామారావు లక్ష్మీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 108 10.00
93513 విశ్వరహస్యం ఏ.వి.యస్. రామారావు లక్ష్మీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 64 6.00
93514 అంతరిక్ష పరిశోధన ... ... ... 20 2.00
93515 స్కైలాబ్ పతనం వడ్లమూడి ల. గాంధీ శ్రీ ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 32 1.00
93516 ఆర్యభట్ట నుండ భాస్కర సి.ఆర్. కృష్ణారావు ... ... 31 2.00
93517 నేటి పరమాణు భౌతిక శాస్త్రము ఆటో ఆర్. ఫ్రిష్ష్, శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి ఉదయభాస్కర్ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1967 338 10.00
93518 పరమాణువు కథ ఏ.వి.యస్. రామారావు లక్ష్మీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 62 8.00
93519 పరమాణువు పి. వెంకటరమణ జయరామ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 80 20.00
93520 అణువులు నేడూ రేపూను మార్గరెట్ ఓ. హైడ్, శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1963 147 2.00
93521 పరమాణుశక్తి ... ... ... 176 2.50
93522 అదృశ్య మృత్యుశక్తి ... విరసం, కృష్ణాజిల్లా యూనిట్ 1988 44 1.00
93523 మెడిసిన్ కథ విభావసు శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 38 3.00
93524 చక్రంకథ వేమరాజు భానుమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1956 57 0.75
93525 వింతలు విజ్ఞానము మహీధర నళినీమోహన్ ... 1956 100 2.00
93526 విజ్ఞానశాస్త్ర వినోదాలు యం. స్టాలియర్, యల్. ఫోమిన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 71 6.00
93527 వినోదము విజ్ఞానము మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1988 69 4.50
93528 చొప్పదంటు ప్రశ్నలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 142 10.00
93529 యక్షప్రశ్నలు మహీధర నళినీమోహన్ విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1952 202 15.00
93530 భౌతికశాస్త్రం సరదా సమస్యలు సరళ సమాధానాలు వి. లాంగె మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 208 25.00
93531 కెమికల్స్ తో గమ్మత్తులు ప్రత్యూష శ్రీ మిత్రా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 96 30.00
93532 శబ్దప్రపంచం వేమరాజు భానుమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 148 3.00
93533 వెలుగు వేమరాజు భానుమూర్తి శాస్త్రవిజ్ఞానము, చరిత్ర తెలుగు ఉర్దూ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1961 200 20.00
93534 కారుచీకటికి కాంతిరేఖ చంద్రం ప్రజా ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1945 72 1.00
93535 వేడీ వెలుగూ కథ మసూనా జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1964 55 0.75
93536 శక్తి శాస్త్రం నేడు రేపు నిడమర్తి మల్లికార్జునరావు మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 128 2.50
93537 మనం చూడని ప్రపంచం లెవ్ పొట్కోవ్, కొమాండూరు అనంతాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1967 208 4.40
93538 తేనె పరిశ్రమ యస్.యస్. ప్రసాదరావు, యస్.ఎ. పద్మనాభప్రసాద్ ... 1939 119 10.00
93539 తేనె దాని గుణములు ఉపయోగములు పి.యస్. ఆచార్య, కుందేరు శ్రీ అన్నె వేంకట్రామయ్య, తోట్లవల్లూరు 1951 80 1.00
93540 జంతుకృషి రెండవ భాగము గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు 1958 146 1.50
93541 కుందేళ్ళ పెంపకము ... ... ... 12 1.00
93542 దూడల పెంపకము వాసిరెడ్డి నారాయణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 87 8.00
93543 పందుల పెంపకము జోశ్యుల జయలక్ష్మీ పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్నం 1985 32 4.00
93544 పంటల పశువుల భీమా పథకము దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 80 10.00
93545 స్మోకింగ్ మానడం ఎలా టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 127 12.00
93546 గృహపరిశ్రమలు తాడి బ్రహ్మానందవర్మ ... ... 80 2.00
93547 మీకు తెలుసా పుష్పలత చైతన్య పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 48 10.00
93548 ఇల్లు కట్టి చూడు చల్లా శ్రీనివాసరావు ఇల్లు కట్టి చూడు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 112 20.00
93549 టెలిగ్రాపు కథ మహీధర నళినీమోహన్ ఓరియంట్ లాఙ్మన్‌స్, బొంబాయి 1990 142 23.00
93550 టెలివిజన్ కథ రాధా మనోహరన్ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ ... 57 4.50
93551 టపాకథలు జి. కృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 56 3.00
93552 బయోగ్యాసు ప్లాంటు, గైడ్ బుక్ ... ... ... 100 10.00
93553 Gobar Gas Plant 33 1.00
93554 పాడి పరిశ్రమ అన్నే రామమోహనరావు, జి. నరసింహారావు శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, బాపట్ల ... 152 45.00
93555 కోళ్ళ పరిశ్రమ జి. సుబ్బారావు న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1978 140 10.00
93556 Tobacco Abstracts Carmen M. Marin Tobacco Literature Service 1979 90 2.00
93557 వానపాములు జీవన ఎరువు తయారి ... ఎన్.జి. రంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము 2000 30 10.00
93558 ఇటికలను తయారుచేసే పద్ధతి జి.సి. మాథుర్ జాతీయ గృహ నిర్మాణ సంస్థ, న్యూఢిల్లీ 1960 34 5.00
93559 పుట్టగొడుగులు, ముత్యాల గొడుగులు విజయాఖాదర్ శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, బాపట్ల 1990 63 10.00
93560 కల్తీకథ వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప ... 64 10.00
93561 కీటక నాశకాలు, క్రిమి సంహారకాలు వి. లక్ష్మీనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 123 3.50
93562 సూక్ష్మజీవులు వాటి నిరోధకులు రెడ్డి రాఘవయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 127 25.00
93563 తేయాకు తేనీరు ఆర్.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 112 15.00
93564 పోషణ సెప్టంబర్ 1982 ... జాతీయ పోషకాహార సంస్థ, హైదరాబాద్ ... 32 2.50
93565 తేనెటీగల పెంపకము యన్.జి. రంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము 1997 80 5.00
93566 రొయ్యల పెంపకము చిప్పగి జ్ఞానేశ్వర్, చిప్పగి సుధాకర్ శ్రీ సాయి ఆక్వాకల్చర్ కన్సల్టెంట్స్ 1984 133 150.00
93567 పట్టు పురుగుల పెంపకం, పట్టు పరిశ్రమ వెలగా వెంకటప్పయ్య, డి.కె. దాస్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1999 15 1.00
93568 సేంద్రియ ఎరువు ... డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ, జహీరాబాద్ 2005 22 20.00
93569 వర్మీ కంపోస్ట్ వానపాములతో ఎరువు తయారీ ... డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ, జహీరాబాద్ 2005 14 15.00
93570 గొర్రెల పెంపకం వెలగా వెంకటప్పయ్య, నౌషాద్ ఆలమ్, జోశ్యుల నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1999 20 7.00
93571 చేసి చూద్దాం ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2004 70 20.00
93572 త్రైతాకార రహస్యము త్రైతాకార బెర్ముడా ప్రబోదానంద యోగీశ్వరులు ఇందూ జ్ఞాన వేదిక 2011 136 45.00
93573 అత్యున్నత కళారూపం సైన్సు నాగసూరి వేణుగోపాల్ జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2006 58 35.00
93574 భూభారం పెరిగిపోతూంది యన్. వేణుగోపాల్ నాయుడు The Vanguard Ventures, Hyderabad 1980 44 2.00
93575 నిప్పుకథ మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1990 124 20.00
93576 సౌరశక్తితో అద్భుతాలు వి. ఫణిరాజు శాంతిశ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 80 36.00
93577 గ్రహణం అల్లికాయల రామచంద్రయ్య ... 1995 31 2.00
93578 ఆదిత్య దర్శనమ్ అమృతలూరి వీరబ్రహ్మేంద్రరావు అమృత ప్రచురణలు, గుంటూరు 2001 150 60.00
93579 సౌరశక్తికి సంకెళ్లు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 251 5.00
93580 సౌరశక్తికి సంకెళ్లు మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1985 280 12.00
93581 సూర్యుడు వసంతరావు వెంకటరావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1948 80 2.50
93582 సూర్యకాంతి ఐజాక్ అసిమోవ్ జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2008 46 15.00
93583 హీలియం విజ్ఞాన విశేషాలు షాకీర్ అహ్మద్ ... 2002 16 10.00
93584 పేరులోనే పెన్నిధి ముప్పిడి సీతారామరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 56 10.00
93585 నిత్యజీవితంలో భౌతికశాస్త్రం వి.వి. బాలకృష్ణ శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 200 50.00
93586 చేతిపనులు ఎ.ఎస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 118 10.00
93587 మెగానిక్స్ గైడ్ కోట యజ్ఞరామశర్మ కోట కృష్ణమూర్తి పబ్లికేషన్స్, చింతగుంటపాలెం 1983 210 12.00
93588 విజ్ఞానజ్యోతి ఆనంద్ నీలిమ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 63 2.00
93589 విద్యుద్విలాసం వసంతరావు వెంకటరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1963 105 2.00
93590 అద్భుతశక్తి విద్యుత్తు ముప్పిడి సీతారామరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 124 18.00
93591 విద్యుచ్ఛక్తి దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ... ... ... 66 1.00
93592 The Principle of Relativity H.A. Lorentz, A. Einstein Dover Publications, Inc. 1923 216 15.00
93593 Relativity And Man V. Smilga Progress Publishers Moscow 345 10.00
93594 What is The Theory of Relativity A. Zdornykh Mir Publishers, Moscow 1976 60 2.00
93595 What is The Theory of Relativity L. Landau, Yu. Rumer Visalaandhra Publishing House, Hyderabad 2009 61 25.00
93596 Basic Concepts of Relativity R.H. Good Affiliated East West Press Pvt Ltd 1974 152 6.00
93597 The Universe And Dr. Einstein Lincoln Barnett, Albert Einstein Comet Books 1956 124 2.00
93598 The ABC of Relativity Bertrand Russell New American Library 1969 144 2.00
93599 అయిన్‌స్టీన్ సాపేక్షతావాదము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు పంతులు 1963 86 1.00
93600 సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి డి.వి.యన్. శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 54 30.00
93601 సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి ఎల్.లాండౌ మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 63 2.50
93602 ప్రత్యేక సాపేక్షసిద్ధాంతం సంపుటం 1 దుల్లా మురళీనారాయణ OEL Publications, Machilipatnam 1995 100 2.50
93603 స్టీఫెన్ హాకింగ్ కాలంకథ ఎ. గాంధి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 185 90.00
93604 కాలబిలాలూ పిల్లవిశ్వాలూ స్టీఫెన్ హాకింగ్, ఎమ్. విజయకుమార్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 156 60.00
93605 A Brief History of Time Stephen W. Hawking Bantam Books 1992 211 10.00
93606 A Brief History of Time Stephen W. Hawking Bantam Books 1997 211 25.00
93607 Stephen Hawking Kitty Ferguson Bantam Books 2001 206 75.00
93608 God Created The Integers Stephen W. Hawking Penguin Books 2005 1160 495.00
93609 క్రొత్తఊరు ఏ.వి.యస్. రామచంద్రరావు లక్ష్మీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 52 5.00
93610 శ్రవ్య దృశ్య విద్యా సాధనములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వపు విద్యాశాఖ, హైదరాబాద్ ... 57 2.00
93611 కొలతలు మానాలు మహీధర సూర్యమోహన్‌రావు ఓరియంట్ లాఙ్మన్‌స్, బొంబాయి 1997 99 35.00
93612 అంగన్ వాడి కార్యకర్తలకు సూచనావళి ... కుటీర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 103 7.00
93613 వయోజన విద్య దీవెనలు etc., ... ... ... 100 10.00
93614 What The Wise Motorist Needs To Know About The Engine & Tuning Up S.K. Marphatia ... ... 49 2.00
93615 Al Ubell's Easy Fix It Guide to the Most Common Home Repairs 31 1.00
93616 Workshop Sense W.A.J. Chapman Edward Arnold & Co., 1942 58 2.00
93617 Test Your Economics L.B. Curzon Penguin Books 1971 68 2.00
93618 Mathematician's Delight W.W. Sawyer Penguin Books 1957 238 5.00
93619 Clark's Tables Orient Longman 2003 104 12.00
93620 విస్తృత ఆవర్తన పట్టిక ... ... ... 46 2.00
93621 Metric Measures Conversion Tables ... Tre Publications Division 1959 29 1.00
93622 Multiplication Tables ... 20 1.00
93623 Key to Intermediate Mathemtics Volume 2 V. Venkateswara Rao S. Chand & Company Ltd 2002 560 110.00
93624 Senior Intermediate Mathematics Paper 2B A. Anjaneyulu Deepti Publications, Tenali 2013 384 160.00
93625 AIEEE Mathematics Arihant Prakashan, Meerut 232 155.00
93626 Intermediate Second Year Mathematics 2A Question Bank B. Kiran Kumar Vikram Modern Series 257 189.00
93627 Intermediate Second Year Mathematics 2B Question Bank P. Babji, B. Kiran Kumar Vikram Modern Series 250 184.00
93628 Googolplex Academy Vedic Math Level 1 Googolplex Academy 96 50.00
93629 New Pattern IIT-JEE Mathematics Volume 2A Part 1 & 2 Akash Target Series 199 100.00
93630 New Pattern IIT-JEE Mathematics Volume 2B Part 2 Akash Target Series 232 100.00
93631 New Pattern IIT-JEE Mathematics Volume 2B Part 1 Akash Target Series 176 100.00
93632 Fascinations of Mathematical Puzzles G.S. Baderia Arya Book Depot, New Delhi 1991 87 15.00
93633 Mathematics Guideline with Formulae & Definitions R. Bhardwaj Asian Publishers, Delhi 104 6.00
93634 Square Tables 50 1.00
93635 Modern Physical and Mathematical Tables Das & Acharya 100 10.00
93636 Mathematical Formule Dwarkanath Bhola Students book Depot 64 2.00
93637 The Spirit of Mathematics J.N. Kapur Arya Book Depot, New Delhi 1966 96 5.00
93638 Archna's +2 Mathematics Assignments Archna Publications Pvt Ltd 211 18.00
93639 రామానుజన్ సృజనాత్మక చింతన పావులూరి శివనారాయణ ది విజయవాడ మేథమెటికల్ సొసైటీ 1989 53 12.00
93640 శ్రీ శ్రీనివాస రామానుజన్ తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 18 2.00
93641 Mental Quest in Mathematics Part 3 P.N. Singh Arya Book Depot, New Delhi 1993 142 25.00
93642 రేడియో వెలగా వెంకటప్పయ్య సాహితీ కేంద్రం, తెనాలి 1963 118 2.00
93643 హవుస్ వైరింగ్ మిణ్ణన్ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1979 152 5.75
93644 చేతి పనులు ఎ.యస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1963 159 3.50
93645 కుటీర పరిశ్రమలు బొమ్మలతో ... ... ... 16 10.00
93646 ప్లాస్టిక్స్ వి. కృష్ణమూర్తి, డి. మధుసూదన్ రావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 126 5.00
93647 డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడం ఎలా పి. శ్రీనివాస్ రామజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 59 10.00
93648 ఇళ్ళూ గుళ్ళూ వేమరాజు భానుమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 92 1.00
93649 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 112 2.50
93650 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1980 119 10.00
93651 వేదగణితము తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ఉషారాణి పబ్లికేషన్స్, రాయలం 1988 122 12.00
93652 Vedaganitam T. Satyanarayana Raju Usharani Publications, Rayalam 1982 120 10.00
93653 An Introduction to Ancient Indian Mathematics K. Ramasubramanian D.D.B.S University, Trichy 1996 131 40.00
93654 Vedic Mathematics Swami Sri Bharati Krsna Tirthaji Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1989 378 75.00
93655 Vedic Mathematics Swami Sri Bharati Krsna Tirthaji Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1991 367 100.00
93656 A Modern Introduction to Ancient Indian Mathematics T.S. Bhanu Murthy Wiley Eastern Limited 1992 214 70.00
93657 The Theory of Numbers Robert D. Carmichael Dover Publications, Inc. 1915 118 5.00
93658 Graphs And Their Uses Oystein Ore Random House The L.W. Singer Company 1963 131 10.00
93659 The Lore of Large Numbers Philip J. Davis Random House The L.W. Singer Company 1961 165 25.00
93660 Mathematics for Management An Introduction M. Raghavachari Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2008 446 250.00
93661 ప్రజల ప్రత్యామ్నాయ విద్యావిధానం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా పరిరక్షణ కమిటి, హైదరాబాద్ 2001 52 10.00
93662 గిజూభాయి సమగ్ర సాహిత్యం 2 (తల్లిదండ్రులవడం కష్టం తల్లిదండ్రుల తలనొప్పి) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 224 80.00
93663 గిజూభాయి సమగ్ర సాహిత్యం 4 (ప్రాథమిక విద్యా బోధన, ప్రాథమిక విద్య ఉపాధ్యాయులు, ప్లెకార్డులతో బోధన) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 252 80.00
93664 గిజూభాయి సమగ్ర సాహిత్యం 5 (మాంటిసోరి శిక్షణా పద్ధతి) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 261 80.00
93665 గిజూభాయి సమగ్ర సాహిత్యం 6 (ప్రాథమిక పాఠశాలలో లలిత కళలు హస్తకళలు ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 176 80.00
93666 గిజూభాయి సమగ్ర సాహిత్యం 7 (కథా కథన విధానం, ఆడూతూ.. పాడూతూ...) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 230 80.00
93667 శివానందలహరి శిశుభాషా శాస్త్రం నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 79 30.00
93668 విజ్ఞానశాస్త్ర బోధనామూలము జి. విశ్వేశ్వరరావు ఓరియంట్ లాఙ్మన్‌స్, బొంబాయి 1966 299 7.50
93669 ప్రయోగదీపిక తృతీయ భాగము (శిలాశాస్త్రము) యన్. రమణరావు, కె.వి. సుబ్బరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 130 5.50
93670 The Cosmic Explosion Jayant V. Narlikar Sahitya Akademi 1992 96 20.00
93671 నక్షత్రాల గురించి సర్వస్వం ఎ. రామప్రసాదరావు హికిమ్‌బాతమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1967 159 1.50
93672 లోకాంతర యానం కారల్ గిల్జిన్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1959 238 60.00
93673 చందమామ రాకెట్టూ కె. దొంబ్రోవ్‌స్కి ప్రగతి ప్రచురణాలయం ... 100 20.00
93674 శబ్దప్రపంచం వేమరాజు భానుమూర్తి విజ్ఞాన సాహితీ ప్రచురణలు, మద్రాసు 1954 54 1.00
93675 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 1 (చుక్కలు తోకచుక్కలు) జమ్మి కోనేటిరావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 76 10.00
93676 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 2 (వన్యప్రాణి విశేషాలు ఉపయోగాలు) జమ్మి కోనేటిరావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 72 10.00
93677 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 3 ( మానవుని పుట్టుక పరిణామం) జమ్మి కోనేటిరావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 68 10.00
93678 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 4 (జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్) జమ్మి కోనేటిరావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1985 71 10.00
93679 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 5 (జనరల్ సైన్స్) సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1985 66 10.00
93680 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 6 (ఫిజికల్ సైన్సు) సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1985 52 10.00
93681 సైన్స్ నాలెడ్జ్ పార్టు 7 (అంతరిక్ష విజ్ఞాన శాస్త్రము) సి.వి. సర్వేశ్వర శర్మ భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 64 10.00
93682 101 Science Experiments Ivar Utial Pustak Mahal, Delhi 1993 101 48.00
93683 71 Science Projects C.L. Garg Pustak Mahal, Delhi 1994 120 72.00
93684 ఆధునిక విజ్ఞానము అవగాహన విలియం హెచ్. క్రవుజ్, ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెని 1956 183 4.50
93685 Integrated Renewable Energy For Rural Development H. Saha, S.K. Saha, M.K. Mukherjee Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 1990 536 150.00
93686 భూమి యిలా వుందని యెలా కనిపెట్టారు ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 75 25.00
93687 ఆవిష్కరణ ఆల్కహాలిక్‌ల పిల్లలు ఒక అవగాహన ... Indira Gandhi National Open University 2011 66 55.00
93688 మన బిడ్డలు ఫ్లోరా.ఎచ్. విలియమ్స్ ఓరియంట్ వాచ్మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, పూనా 1963 248 25.00
93689 తల్లి బిడ్డలకు పోషకాహారము ... ... ... 18 10.00
93690 ఆరోగ్యతరంగాలు ... ... ... 20 10.00
93691 వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ రాణి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2008 414 220.00
93692 అంటువ్యాధుల పరిశోధనలపై ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు సూచనల పుస్తకం ... డైరెక్టర్, ఆరోగ్య శాఖ, హైదరాబాద్ 2001 44 10.00
93693 గేదెల పోషణ ... ధూళిపాళ్ళ వీరయ్య చౌదరి మెమోరియల్ జాతీయ గేదెల ప్రదర్శన కమిటీ 2001 56 20.00
93694 Indian Year Book of Medical Science 483 10.00
93695 Veterinary Pathology Part 1 General Pathology Ganti. A. Sastry Ganti. A. Sastry 1975 246 12.00
93696 Veterinary Pathology Part 2 Special Pathology Ganti. A. Sastry Ganti. A. Sastry 1975 496 15.00
93697 Veterinary Pathology Part 3 Infectious Diseases Ganti. A. Sastry Ganti. A. Sastry 1975 722 15.00
93698 Veterinary Clinical Pathology Ganti. A. Sastry Ganti. A. Sastry 1976 125 10.00
93699 Forum Flash 85 Ravi Nair The Industrial And Planning Forum 1985 60 10.00
93700 Environmental Education for Junior Students Varsity Education Management 2013 26 10.00
93701 సహజ ఎరువులు కషాయాలు ... జట్టు ట్రస్టు కపార్ట్ శిక్షణ 2007 46 50.00
93702 బడి నుండి పొలంబడికి డి. పారినాయుడు ఇందిరా క్రాంతి పథం, పార్వతీపురం 2009 46 20.00
93703 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యం ... ... ... 45 50.00
93704 పాత పంటల పరిచయం జగన్నాధ్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి, జయప్ప డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ, జహీరాబాద్ ... 62 50.00
93705 Self Sufficiency in Food A Seminar 1966 91 25.00
93706 రైతు విజ్ఞాన దర్శిని ... ... 2005 116 25.00
93707 సక్రమమైన సస్యరక్షణకు సులభమైన మార్గదర్శిని ... ... ... 31 10.00
93708 వ్యవసాయ పంచాంగం 1999-2000 / 2008-09 ... వ్యవసాయ సమాచార కేంద్రం 1999 565 50.00
93709 వ్యవసాయ పంచాంగం రజతోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... వ్యవసాయ సమాచార కేంద్రం 1989 424 20.00
93710 Interlinking of Indian Rivers Water Planning and Management 2003 80 30.00
93711 ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రజల చేతుల్లోకి వెన్నపూస బ్రహ్మారెడ్డి, నన్నపనేని రమాదేవి కుమార్ బుక్స్, విజయవాడ 2008 862 600.00
93712 ప్రకృతి వ్యవసాయం పాలేకర్ విధానం త్రినాథ్ సిహెచ్ ప్రకృతి వ్యవసాయం పాలేకర్ విధానం 2014 264 300.00
93713 Caste in India J.H. Hutton Oxford University Press 1946 315 10.00
93714 Caste and Alternative Culture Katti Padma Rao The Gurukul Lutheran Theological College 1995 162 100.00
93715 Beyond The Four Varnas The Untouchables in India Prabhati Mukherjee Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd 1988 120 55.00
93716 A Study of Caste P. Lakshmi Narasu Asian Educational Services, New Delhi 1988 160 10.00
93717 Oxford India Short Introductions Caste Surinder S. Jodhka Oxford University Press 2012 201 195.00
93718 All About Sikhism The Guru's Teachings Kamal Singh Goodwill Publishing House, New Delhi 2004 142 65.00
93719 The New Cambridge History of India II.3 J.S. Grewal Cambridge University Press 1999 277 175.00
93720 History of The Jats Kalika Ranjan Qanungo Sunita Publications, Delhi 1987 205 150.00
93721 Studies on Politics And Development 298 5.00
93722 The Parsis Piloo Nanavutty National Book Trust, India 1977 184 13.00
93723 Hippies, Hypocrisy, drugs, Dharma Tribhuwan Kapur, F.D. Colaabavala Vikas Publishing House Pvt Ltd 1968 37 2.00
93724 Gipsies Forgotten Children of India Chaman Lal The Publications Division 1976 216 13.50
93725 Gypsies : From the Ganges to the Thames Donald Kenrick University of Hertfordshire Press 2004 126 100.00
93726 American Studies in The Anthropology of India Sylvia Vatuk Manohar, New Delhi 1978 517 40.00
93727 Cultural Anthropology Melville J. Herskovits Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1974 569 50.00
93728 Anthropology Higginbothams Pvt Limited 1968 303 3.00
93729 Anthropology Made Simple John Lewis Made Simple Books Heinemann, London 1982 282 25.00
93730 Indian Tribes Through The Ages R.C. Verma Publications Division 2002 344 170.00
93731 Vedic Hindu And Tribal Marriage Usha Mukund Apte Action for Welfare and Awakening, Hyderabad 1982 430 100.00
93732 Tribal Justice V. Raghavaiah Andhra Rashtra Adimajati Sevak Sangh, Nellore 107 20.00
93733 Modern Development and Traditional Ideology among Tribal Societies D.N. Majumdar Lectures Ethnographic And Folk Culture Society 1983 72 50.00
93734 The Tribal Culture of India L.P. Vidyarthi, B.K. Rai Concept Publishing Company 1985 488 100.00
93735 Forgotten Sons of India V. Subbarayan 190 50.00
93736 Tribes of India A.V. Thakkar Bharatiya Adimjati Sevak Sangh, Delhi 1950 267 10.00
93737 Tribal Awakening M.M. Thomas and Richard W. Taylor 1983 237 25.00
93738 Understanding Social Antheropology David Pocock Teach Yourself Books 1975 255 25.00
93739 Gonds and Their Neighbours Urmila Pingle Ethnographic And Folk Culture Society 1987 90 50.00
93740 Koragas A Primitive Tribe of South India Lawrence D'souza 133 25.00
93741 Gadaba The Language And The People Vavilala Subba Rao Sri Papayaradhya Sahiti Kendram, Andhra Pradesh 1992 160 100.00
93742 The Story of Hadmatiya People's Union for Democratic Rights 1991 23 1.00
93743 యానాది వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య ఆంధ్రరాష్ట్ర ఆదిమజాతి సేవా సంఘము, విజయవాడ ... 224 20.00
93744 మురియాలు వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య ... ... 28 0.50
93745 సవరల జీవన సరళి టి. వెంకట్రావ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 97 5.00
93746 నరావతారం నండూరి రామమోహనరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 245 10.00
93747 మానవ జాతులు జి. గొల్లారెడ్డి, పి.డి. ప్రసాదరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 112 10.00
93748 ట్రైబల్ లైఫ్ భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు యోజిత్ బుక్ లింక్స్, గుంటూరు 1984 280 25.00
93749 స్వతంత్ర భారతంలో ఆదివాసి తెగలు భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2004 170 100.00
93750 గిరిజన స్రవంతి భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 228 30.00
93751 వ్యవసాయ విప్లవోద్యమ నిర్మాణమే గిరిజన సంఘ లక్ష్యం ... ... ... 16 1.00
93752 భారతదేశ గిరిజనులు ఒక సమీక్ష భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు జూపిటర్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1982 84 2.00
93753 అడవినీడలు (చెంచులు) వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య ... ... 40 0.50
93754 మానుషశాస్త్రం ఆదిమనివాసులు ఎ. అయప్పన్, గిడుగు వెంకట సీతాపతి పంతులు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 206 2.50
93755 మానవజాతి చరిత్ర జేమ్స్ అవెరి జాయిస్, నండూరి పార్థసారధి హిగ్గిన్ బాధమ్స్ ప్రై లిమిటెడ్ 1967 296 1.00
93756 మానవ సమాజం రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 336 20.00
93757 తొలి మానవులు ఇర్వింగ్ హన్నా గోల్డ్ మాన్ ... ... 230 10.00
93758 మానుషశాస్త్రం ఆదిమనివాసులు ఎ. అయప్పన్, గిడుగు వెంకట సీతాపతి పంతులు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 206 2.50
93759 మచ్చుతునకలు రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1994 100 30.00
93760 Life and Soul Ravipudi Venkatadri 1979 34 2.00
93761 గంగిరెద్దు బతుకులు తుమ్మా భాస్కర్ తేజ టాలెంట్ స్కూల్ ప్రచురణ 2012 164 65.00
93762 వాస్తు శాస్త్రీయపరిశీలన ... జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 52 10.00
93763 మహదిగ ప్రభ పసలపూడి జార్జ్ విక్టర్ మాదిగ దండోరా సమన్వయ సమితి 2008 56 40.00
93764 హేతువాది హేతివాదం ఎన్.వి. బ్రహ్మం మనీషా విద్యా విహార్, చీరాల 1985 57 6.00
93765 మాదిగవారి చరిత్ర తాళ్లూరి లాబన్ బాబు కుసుమాంజలి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 106 80.00
93766 కులాంకలీ ఎం.ఎఫ్ గోపీనాధ్, పి. రాధారుక్మిణి ఫూలే అంబేడ్కర్ నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ 2011 180 90.00
93767 Brahminism V.T. Rajshekar Dalit Sahitya Akademy, Bangalore 1981 36 3.00
93768 బ్రాహ్మణ వాదం మూలాలు కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2015 497 300.00
93769 దళిత ప్రస్థానం జె. శ్రీ రఘుపతిరావు జనశృతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 171 60.00
93770 శూద్రవర్ణం ఎలా పుట్టింది ఆర్.యస్. శర్మ, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1992 196 22.00
93771 బ్రాహ్మణుల కాత్మావలోకనము వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక సమాజ ప్రకాశితము 1957 30 0.25
93772 మత ఛాందసత్వానికి వ్యతిరేకం సూఫీ భక్తి ఉద్యమాల పాత్ర కె.ఎల్. మహేంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1993 43 5.00
93773 భారత దేశంలో కుల వ్యవస్థ లా.ఆర్. బాచిన ... ... 40 2.00
93774 Anthropology A Global Perspective Raymond Scupin, Christopher R. Decorse Prentice Hall of India Private Limited 2005 710 395.00
93775 Girijan Samskrit Volume 1 No. 1 January 1993 Tribal Cultural Research and Training Institute 1993 54 20.00
93776 మానవ, భారతీయ సమాజ గతితార్కిక చరిత్ర ... యంగ్ ఇండియా ప్రాజెక్టు 1990 252 40.00
93777 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదిమజాతులు డి.ఆర్. ప్రతాప్ ఆదివాసి సాంస్కృతిక పరిశోధన, హైదరాబాద్ ... 142 20.00
93778 Nationalism And The Crises of Ethnic Minorities in Asia Tai S. Kang Greenwood Press 1979 148 100.00
93779 The Encyclopaedia of Ignorance Ronald Duncan and Miranda Weston Smith Pocket Books New York 1978 443 150.00
93780 సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2006 80 20.00
93781 నీకూ ఇతరులకూ మధ్య నలూరి రాఘవరావు Sri Adarsha, Ongole 2000 80 30.00
93782 విద్యార్థి విజయమార్గం జాగర్లమూడి వెంకట రమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 48 10.00
93783 రహస్యం బట్టబయలైంది రోండా బైర్న్ Pyramid Publications, Hyderabad 2009 157 135.00
93784 తనకోపమే తన శత్రువు వి. బ్రహ్మారెడ్డి జన విజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1990 31 4.00
93785 మీరు మంచి పేరెంట్ కావాలంటే ... న్యూ విజన్ పబ్లికేషన్స్ 2009 112 25.00
93786 Rich Dad Poor Dad Robert T. Kiyosaki Warner Books 2001 266 60.00
93787 The Power of Positive Thinking Norman Vincent Peale Vermilion, London 2002 302 100.00
93788 Drucker the Practice of Management Peter F. Drucker 479 25.00
93789 Managing for Results Peter F. Drucker Pan Books London 1964 270 25.00
93790 The Property Boom Oliver Marriott Pan Books London 1967 332 30.00
93791 Mental Tension and its Cure O.P. Jaggi Hind Pocket Books 1974 150 5.00
93792 Look Younger, Live Longer Gayelord Hauser A Fawcett Crest Book 288 30.00
93793 Chaos Making A New Science James Gleick VintagePublishers 1998 352 55.00
93794 Mother Murphy's Law Bruce Lansky Parichay Overseas 89 10.00
93795 How to Succeed at Interviews Sudhir Andrews Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 1991 91 10.00
93796 Know Your Parents Neela Subramaniam Sura Books Pvt Limited 41 10.00
93797 A 5th Portion of Chicken Soup for The Soul Jack Canfield Mark Victor Hansen Health Communications, Inc. 1992 388 250.00
93798 The World's Great Achievements And Failures in Management C. Northcote Parkinson India Book House Pvt Limited 1989 206 50.00
93799 Count Your Chickens Before They Hatch Arindam Chaudhuri Vikas Publishing House Pvt Ltd 2001 192 225.00
93800 Go Kiss the Life Lessons for the young Professional World Subroto Bagchi Penguin Books 2008 239 450.00
93801 Leadership in Practice Concepts and Cases Sanjib Dutta ICFAI Center for Management Research 2005 172 300.00
93802 Give them facts Help them decide Rukmani Jayaraman T.T. Ranganathan Clinical Research Foundation 1998 90 50.00
93803 Give me facts Let me decide Rukmani Jayaraman T.T. Ranganathan Clinical Research Foundation 1998 71 50.00
93804 Behavioural & Attitudinal Training Programme Branch Telecom Training Centre, Vijayawada 148 25.00
93805 General Studies General Mental Ability R.C. Reddy Publications, Hyderabad 75 25.00
93806 Help First Aid for everyday emergencies A.G.R. Bone Jaico Publishing House, Delhi 1989 126 15.00
93807 First Aid For Everyday Emergencies A.G.R. Bone Jaico Publishing House, Delhi 32 2.00
93808 Handbook of First Aid Lois Mattox Miller Reader's Digest 26 2.00
93809 Handbook of First Aid Reader's Digest 25 2.00
93810 First Aid St. John Ambulance Association 1989 338 10.00
93811 Special Additional Treatment in Crush Injuries of Limbs 304 2.00
93812 ప్రథమ చికిత్స కడియాల వాసుదేవరావు స్వధర్మ సేవాసంస్థ, గుంటూరు 2009 22 5.00
93813 ప్రథమ చికిత్స యు. రామారావు ఆంటిసెప్టిక్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1952 216 5.00
93814 ముందు జాగ్రత్తలు మానవేంద్ర వయోజన గ్రంథమాల, గుంటూరు 1992 16 6.00
93815 ప్రథమ చికిత్స ప్రమాదము ... విద్యాశాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 21 2.00
93816 ప్రథమ చికిత్స వి. బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 71 9.00
93817 చర్మ వ్యాథులు జి. సమరం నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 91 15.00
93818 Venereal Disease Norman Haire Madhuri Publishers, Lucknow 52 2.00
93819 కంటి సంరక్షణ ... ... ... 48 2.00
93820 కన్ను జాగ్రత్తలు ... ... ... 10 1.00
93821 శుక్లము ఆపరేషన్ బొగ్గరపు సుబ్బారావు ... 2004 146 100.00
93822 కళ్ళను కాపాడుకుందాం పులికొండ వెంకట సుమన్ కుమార్ గాయత్రి విద్యా గ్రంథమాల, గుంటూరు 2001 40 15.00
93823 అధిక రక్తపోటు పి. దక్షిణామూర్తి అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2012 104 60.00
93824 బీపై వ్యాధి సులభ నివారణ జి.వి. పూర్ణచంద్ వి.యల్.యన్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2002 88 20.00
93825 హైబి.పి., లో బి.పి. చికిత్స ఎవరిలో హార్ట్ ఎటాక్ జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 83 20.00
93826 The Worm Forgives The Plough John Stewart Collis Barrie & Jenkins, London 1988 191 100.00
93827 The Naked Ape Desmond Morris McGraw Hill Book Company, Inc. 1967 252 90.00
93828 Satan, A Portrait Edward Langton Skeffington & Son, Ltd 128 5.00
93829 Man and His Symbols Carl G. Jung Pan Books London 1983 412 50.00
93830 The Eagle's Gift Carlos Castaneda Penguin Books 1992 281 55.00
93831 Lord Tony's Wife Baroness Orczy Hodder and Stoughton 1954 192 10.00
93832 All About Superstitions Girija Khanna and Hari Mohan Khanna Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 120 4.95
93833 What Freud Really Said David Stafford Clark Penguin Books 1979 217 10.00
93834 Frankenstein or The Modern Prometheus Mary Shelley Penguin Books 1994 214 20.00
93835 Develop Your Psychic Abilities Litany Burns Pocket Books New York 1987 256 10.00
93836 The Complete Illustrated Book of The Psychic Sciences Walter B. Gibson and Litzka R. Gibson Pocket Books New York 1968 447 15.00
93837 Oriental Magic Idries Shah Granada Publishing Limited 1968 238 25.00
93838 Montague Summers Witchcraft and Black Magic Arrow Books 1965 319 5.00
93839 The Complete Book of Magic And Witch Craft Kathryn Paulsen Penguin Books 1980 180 25.00
93840 Let's Explore Your Mind Albert Edward Wiggam Pocket Books New York 1949 274 5.00
93841 The Book of Questions Gregory Stock Workman Publishing, New York 1987 205 25.00
93842 Odd Facts Will Eisner 160 10.00
93843 Science Year The World Book Science Annual 1967 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1967 433 200.00
93844 Science Year The World Book Science Annual 1968 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1968 449 200.00
93845 Science Year The World Book Science Annual 1969 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1969 439 200.00
93846 Science Year The World Book Science Annual 1971 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1971 441 200.00
93847 Science Year The World Book Science Annual 1972 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1972 443 200.00
93848 Science Year The World Book Science Annual 1973 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1973 443 200.00
93849 Science Year The World Book Science Annual 1974 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1974 433 200.00
93850 Science Year The World Book Science Annual 1975 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1975 441 200.00
93851 Science Year The World Book Science Annual 1976 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1976 431 200.00
93852 Science Year The World Book Science Annual 1977 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1977 431 200.00
93853 Science Year The World Book Science Annual 1978 William H. Nault Field Enterprises Educational Corporation 1978 431 200.00
93854 Science Year The World Book Science Annual 1979 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1979 431 200.00
93855 Science Year The World Book Science Annual 1980 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1980 432 250.00
93856 Science Year The World Book Science Annual 1981 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1981 432 250.00
93857 Science Year The World Book Science Annual 1982 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1982 400 250.00
93858 Science Year The World Book Science Annual 1983 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1983 400 250.00
93859 Science Year The World Book Science Annual 1984 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1984 400 250.00
93860 Science Year The World Book Science Annual 1985 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1985 400 250.00
93861 Science Year The World Book Science Annual 1986 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1986 400 250.00
93862 Science Year The World Book Science Annual 1987 William H. Nault World Book Childcraft International, Inc. 1987 400 250.00
93863 Science Year The World Book Science Annual 1988 Robert O. Zeleny World Book Childcraft International, Inc. 1988 400 250.00
93864 Science Year The World Book Science Annual 1989 Robert O. Zeleny World Book Childcraft International, Inc. 1989 400 250.00
93865 Science Year The World Book Science Annual 1990 Robert O. Zeleny World Book Childcraft International, Inc. 1990 400 300.00
93866 Science Year The World Book Science Annual 1991 Robert O. Zeleny World Book Childcraft International, Inc. 1991 400 300.00
93867 Science Year The World Book Science Annual 1992 A Richard Harmet World Book Childcraft International, Inc. 1992 400 300.00
93868 Science Year The World Book Science Annual 1993 A Richard Harmet World Book Childcraft International, Inc. 1993 400 300.00
93869 Science Year The World Book Science Annual 1994 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1994 368 300.00
93870 Science Year The World Book Science Annual 1995 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1995 368 300.00
93871 Science Year The World Book Science Annual 1996 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1996 368 300.00
93872 Science Year The World Book Science Annual 1997 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1997 352 300.00
93873 Science Year The World Book Science Annual 1998 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1998 352 300.00
93874 Science Year The World Book Science Annual 1999 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 1999 352 300.00
93875 Science Year The World Book Science Annual 2000 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 2000 352 325.00
93876 Science Year The World Book Science Annual 2001 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 2001 352 325.00
93877 Science Year The World Book Science Annual 2002 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 2002 352 325.00
93878 Science Year The World Book Science Annual 2003 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 2003 352 325.00
93879 Science Year The World Book Science Annual 2004 Darlene R. Stille World Book Childcraft International, Inc. 2004 336 325.00
93880 Science Year The World Book Science Annual 2005 Dale W. Jacobs World Book Childcraft International, Inc. 2005 320 325.00
93881 Science Year The World Book Science Annual 2006 Paul A. Kobasa World Book Childcraft International, Inc. 2006 320 325.00
93882 Science Year The World Book Science Annual 2007 Paul A. Kobasa World Book Childcraft International, Inc. 2007 320 325.00
93883 Science Year The World Book Science Annual 2008 Paul A. Kobasa World Book Childcraft International, Inc. 2008 320 325.00
93884 Science Year The World Book Science Annual 2009 Paul A. Kobasa World Book Childcraft International, Inc. 2009 320 325.00
93885 Science Year The World Book Science Annual 2010 Barbara A. Mayes World Book Childcraft International, Inc. 2010 320 325.00
93886 Science Year The World Book Science Annual 2011 Barbara A. Mayes World Book Childcraft International, Inc. 2011 320 325.00
93887 Science Year The World Book Science Annual 2012 Barbara A. Mayes World Book Childcraft International, Inc. 2012 288 325.00
93888 Science Year The World Book Science Annual 2013 Barbara A. Mayes World Book Childcraft International, Inc. 2013 288 325.00
93889 Science Year The World Book Science Annual 2014 Barbara A. Mayes World Book Childcraft International, Inc. 2014 288 325.00
93890 You and Your Health Volume 1 More Abundant Living Harold Shryock Pacific Press Publishing Association 1978 474 100.00
93891 You and Your Health Volume 2 Dealing With Disease Harold Shryock Pacific Press Publishing Association 1978 568 100.00
93892 You and Your Health Volume 3 The Human Body Emergencies Symptoms List Harold Shryock Pacific Press Publishing Association 1978 422 100.00
93893 The Wonders of Science in Modern Life Volume IX Henry Smith Williams Funk & Wagnalls Company, New York 1912 192 2.00
93894 The Wonders of Science in Modern Life Volume VII Henry Smith Williams Funk & Wagnalls Company, New York 1911 190 2.00
93895 The Wonders of Science in Modern Life Volume V Henry Smith Williams Funk & Wagnalls Company, New York 191 2.00
93896 The Wonders of Science in Modern Life Volume IV Henry Smith Williams Funk & Wagnalls Company, New York 1910 190 2.00
93897 The Wonders of Science in Modern Life Volume II Henry Smith Williams Funk & Wagnalls Company, New York 1912 191 2.00
93898 The Book of Popular Science Volume 1 ... Grolier Incorporated, New York 1962 420 25.00
93899 The Book of Popular Science Volume 3 ... Grolier Incorporated, New York 1962 458 25.00
93900 The Book of Popular Science Volume 4 ... Grolier Incorporated, New York 1962 454 25.00
93901 The Book of Popular Science Volume 5 ... Grolier Incorporated, New York 1962 426 25.00
93902 The Book of Popular Science Volume 6 ... Grolier Incorporated, New York 1962 418 25.00
93903 The Book of Popular Science Volume 7 ... Grolier Incorporated, New York 1962 428 25.00
93904 The Book of Popular Science Volume 8 ... Grolier Incorporated, New York 1962 420 25.00
93905 The Book of Popular Science Volume 9 ... Grolier Incorporated, New York 1962 432 25.00
93906 The Book of Popular Science Volume 10 ... Grolier Incorporated, New York 1962 539 25.00
93907 Steve Waugh out of my comfort Zone Penguin Books 2006 801 500.00
93908 My World of Cricket Berry Sarbadhikary Cricket Library (India) 1964 340 20.00
93909 Gary Sobers Cricket Crusader Gary Sobers Rupa & Co., Calcutta 1966 171 10.00
93910 Sir Gary A Biography Trevor Bailey Rupa & Co., Calcutta 1981 190 15.00
93911 Cricket My Destiny Walter R. Hammond Stanley Paul & Co. Ltd., London 156 10.00
93912 Richie Benaud's Way of Cricket Richie Benaud Hodder and Stoughton 1961 247 25.00
93913 Blasting for Runs Rohan Kanhai Rupa & Co., Calcutta 1969 118 8.00
93914 Playing Days Tony Lewis Stanley Paul & Co. Ltd., London 1985 251 75.00
93915 Yuvraj Singh with Sharda Ugra & Nishant Jeet Arora Random House India 2013 189 399.00
93916 Spin Punch Dilip Doshi Rupa & Co., Calcutta 1995 237 55.00
93917 Ajit Wadekar My Cricketing Years Vijay Merchant Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 159 20.00
93918 The autobiography of Kapil Dev Harper & Row Publishers, Sydney 1986 102 10.00
93919 A Biography of Rahul Dravid Devendra Prabhudesai Rupa & Co., Calcutta 2007 221 295.00
93920 Captain Cool The MS Dhoni Story Gulu Ezekiel Westland Ltd 2013 211 50.00
93921 Cricket Delightful S. Mushtaq Ali Rupa & Co., Calcutta 1967 270 15.00
93922 Sachin : A Hundred Hundreds Now V. Krishnaswamy Harper & Row Publishers, Sydney 2012 268 60.00
93923 Over To Me Jim Laker Frederick Muller Limited, London 1960 237 15.00
93924 Buchi Babu (Father of Madras Cricket) and his Sporting Clan Suri & Raja, C.R. Pattabhi Raman 1993 143 55.00
93925 Batting for the Empire Mario Rodrigues Penguin Books 2003 277 299.00
93926 Sir Gary A Biography Trevor Bailey Rupa & Co., Calcutta 1981 190 15.00
93927 Playing To Win Conrad Hunte Himmat Publications Trust 1971 160 6.00
93928 Living For Cricket Clive Lloyd A Star Book 1983 185 5.00
93929 Autobiography Struggle Neville Cardus Fontana Books 1955 252 2.00
93930 Arlott and Trueman on Cricket Gilbert Phelps Rupa & Co., Calcutta 1980 280 20.00
93931 Imran The autobiography of Imran Khan Vikas Publishing House Pvt Ltd 1992 163 15.00
93932 All Round View Imran Khan Pan Books London 1989 255 3.00
93933 Sandy Storm Sandeep Patil Rupa & Co., Calcutta 1984 175 20.00
93934 Sunny Days Sunil Gavaskar's Own Story 264 10.00
93935 Cricket Sunny Days 286 2.50
93936 Idols Sunil Gavaskar Rupa & Co., Calcutta 1983 293 10.00
93937 Runs'n Ruins Sunil Gavaskar Rupa & Co., Calcutta 1984 164 20.00
93938 Zed Zaheer Abbas David Foot Rupa & Co., Calcutta 1984 138 2.50
93939 Cricket and All That Denis Compton and Bill Edrich Rupa & Co., Calcutta 1980 176 15.00
93940 Pro An English Tragedy Bruce Hamilton Pocket Books New York 1950 246 2.50
93941 Viv Richards Viv Richard with David Foot A Star Book 1979 169 10.00
93942 One more over an autobiography E.A.S. Prasanna Rupa & Co., Calcutta 1980 135 2.50
93943 Playing for India Sujit Mukherjee Orient Longman 1972 240 5.00
93944 Tiger's Tale The Newab of Pataudi Orient Longman 129 2.00
93945 Cricket Punch Frank Worrell Rupa & Co., Calcutta 1978 141 2.00
93946 S. Mushtaq Ali Cricket Delightful Keith Miller Rupa & Co., Calcutta 1976 271 10.00
93947 Ball of Fire Fred Trueman Granada Publishing Limited 1977 173 2.50
93948 A Sixer for the Lord 1997 36 2.00
93949 Sachin Suvam Pal Harper Collins Publishers India 2011 145 25.00
93950 Captaincy Ray Illingworth Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 118 5.00
93951 Great Indian Batsmen Partab Ramchand Rupa & Co., Calcutta 2007 246 195.00
93952 From Bradman to Boycott The Master Batsmen Ted Dexter Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 158 10.00
93953 The Best of Expressport 120 2.00
93954 Batting Graham Gooch Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 152 15.00
93955 Wicketkeeping Bob Taylor Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 120 15.00
93956 Guts & Glory Makarand Waingankar Jaico Publishing House, Delhi 2015 232 299.00
93957 Some Indian Cricketers Rusi Modi National Book Trust, India 1972 103 8.25
93958 Indias Cricketing Greats Dean P. Hayes 190 60.00
93959 101 World Famous Cricketers Dev Kumar Bala Sura Books Pvt Limited 255 40.00
93960 Great Indian Cricketers Partab Ramchand Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 205 9.50
93961 Cricket Conversations Peter Walker Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 191 9.50
93962 Great Indian Cricketers Partab Ramchand Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 205 15.00
93963 Modern Heroes of Indian Cricket V. Venkataramana Gayathri Publication, Madras 1984 104 10.00
93964 Eminent Cricket Left Handers Arvind Varma Jaico Publishing House, Delhi 1972 128 2.50
93965 Eminent Cricket Left Handers Arvind Varma Jaico Publishing House, Delhi 1972 128 2.50
93966 The Fast Men David Frith, John Arlott Corgi Books 1975 218 2.00
93967 Fifteen Paces Alan Davidson 191 10.00
93968 Cricket Crackers Learie Constantine Stanley Paul & Co. Ltd., London 192 15.00
93969 Over Throws E.H.D. Sewell Stanley Paul & Co. Ltd., London 139 15.00
93970 Batsman's Paradise Ronald Mason Hollis & Carter London 1955 167 25.00
93971 Cricket Replayed Vijay Hazare Rupa & Co., Calcutta 1974 156 15.00
93972 The Charm of Cricket Past And Present Major C.H.B. Pridham Herbert Jenkins Limited, London 1949 256 25.00
93973 Gavaskar And Tendulkar : Shaping Indian Cricket's Destiny Sandeep Bamzai Jaico Publishing House, Delhi 1999 136 120.00
93974 Bowled & The Beautiful a cricketer's Love Story Subhasis Das Srishti Publishers & Distributors 2009 175 100.00
93975 The Center Fresh Book of Cricket Lists Barry O'Brien & Mudar Patherya Heritage Resources Pvt Ltd 1997 206 95.00
93976 The Reliance Book of One-Day International Cricket Records Mohandas K. Menon Keep Busy Books, Bombay 1987 188 45.00
93977 The Art of Fast Bowling Dennis Lillee Rupa & Co., Calcutta 1980 159 20.00
93978 The Cricket Coaching Manual Frank Tyson Rupa & Co., Calcutta 1986 207 30.00
93979 Teach Your Child Cricket Peter Sutcliffe Lepus Books, London 1977 112 25.00
93980 The Laws of Cricket R.S. Rait Kerr Longmans, Green And Co, London 1950 126 20.00
93981 The Laws of Cricket B.A. Jamula 1990 177 45.00
93982 Cricket Skills and Techniques Doug Wright Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 121 5.00
93983 Twenty - Two Yards to Freedom Boria Majumdar Penguin Books 2004 483 595.00
93984 Cricket Vijay Merchant National Book Trust, India 1975 63 2.50
93985 The Story of The Reliance Cup N.K.P. Salve Vikas Publishing House Pvt Ltd 1987 261 125.00
93986 History of Indian Cricket Edward Docker Macmillan Company of India Limited 1976 288 19.00
93987 Indian Willow N.S. Ramaswami Uma Books, Madras 1971 264 5.00
93988 The Young Cricketers Yearbook Gordon Ross Queen Anne Press 1984 159 159.00
93989 World Cup Cricket Ravi Chaturvedi Tarang Paperbacks 1992 212 75.00
93990 Encyclopaedia of Cricket Maurice Golesworthy Rupa & Co., Calcutta 1978 222 15.00
93991 The Jubilee Book of Cricket K.S. Ranjitsinghji William Blackwood And Sons 465 20.00
93992 The Tao of Cricket Ashis Nandy Penguin Books 1989 150 25.00
93993 Cricket Forever 128 2.00
93994 How I Teach Better Cricket Alf Gover Frederick Muller Limited, London 1954 96 5.00
93995 The Wisden Cricket Quiz Book Steven Lynch Outlook Publishing Pvt Ltd 2004 179 100.00
93996 40 Years of Test Cricket India - England Saradindu Sanyal Thomson Press India Limited 192 10.00
93997 Gold Cup Table Cricket 20 10.00
93998 Indian Test Cricket Vijayan Bala Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 142 2.00
93999 India vs West Indies Sunder Rajan Jaico Publishing House, Delhi 1971 131 2.00
94000 Right Way to Play Cricket Jagat S. Bright A Universal Publication, Delhi 1973 248 10.00