వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -10

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
4501 Upa.245 294.592 18 The Principal Upanishads S.Radha krishnan Harper Collins, India 1978 958 300.0
4502 Upa.246 294.592 18 The Upanishads Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram,Pondicherry 1992 466 60.0
4503 Upa.247 294.592 18 Twelve Essential Upanishads,Vol.2 Tridandi Sri Bhakti Prajnan Yati Sri Gaudia Mutt, Madras 1982 441-1016 40.0
4504 Upa.248 294.592 18 Twelve Essential Upanishads,Vol.3 Tridandi Sri Bhakti Prajnan Yati Sri Gaudia Mutt, Madras 1983 1019-1497 40.0
4505 Upa.249 294.592 18 Twelve Essential Upanishads,Vol.4 Tridandi Sri Bhakti Prajnan Yati Sri Gaudia Mutt, Madras 1984 1499-1796 30.0
4506 Upa.250 294.592 18 The Hinduism of the Upanishads J.Venkatanarayana Naidu Madras Pub. House 1950 644 6.5
4507 Upa.251 294.592 18 Upanishads in Story and Dialogue R.R.Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1981 141 10.0
4508 Upa.252 294.592 18 The Upanishads Swami Prabhavananda Vedantha Soc. Of Southern California 1957 128 10.0
4509 Upa.253 294.592 18 Upanishads in Story and Dialogue R.R.Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 141 10.0
4510 Upa.254 294.592 18 Upanishads in Story and Dialogue R.R.Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1964 298 3.0
4511 Upa.255 294.592 18 Upanishads C.Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1966 67 1.0
4512 Upa.256 294.592 18 The Upanishads Swami Sivananda The Divine Life Society,Sivanand Nagar,U.P. 1973 293 6.0
4513 Upa.257 294.592 18 Eight Upanishads,Vol.1 Gambhirananda Advaita Ashram, Kolkata 1991 427 40.0
4514 Upa.258 294.592 18 Eight Upanishads,Vol.2 Gambhirananda Advaita Ashram, Kolkata 1998 511 55.0
4515 Upa.259 294.592 18 Gems from the Upanishads H.B.Philips Rama krishna Mutt, Mylapore 1988 42 5.0
4516 Upa.260 294.592 18 Upanishad Vallari P.Krishna Murty T.T.D. 2001 91 20.0
4517 Upa.261 294.592 18 Upanishadic Stories and their Significance Swami Tatwananda Sri Rama krishna Advaita Ashram, Kaladi 1988 132 12.0
4518 Upa.262 294.592 18 Secrets of life, lessons from the Upanishads Ayyadevara Kaleswararao Author Mem. Charitable Trust 2008 136 100.0
4519 Upa.263 294.592 18 Upanishad Vahini Satya sai Baba Satya sai Edn. Foundation 1970 78 10.0
4520 Upa.264 294.592 18 An essay on the Upanishads V.R.Narla Dr. Innaiah, Hyd. 1989 81 60.0
4521 Upa.265 294.592 18 Guide to The Upanishads M.P.Pandit Sri Aurobindo Ashram,Pondicherry 1972 134 10.0
4522 Upa.266 294.592 18 The Thirteen principal Upanishads Robert Earnest Hume Geoffrey Cumberlege, OXFORD Uni. 1954 587 50.0
4523 Upa.267 294.592 18 Upanishads for all Chitrita Devi S.Chand & co, New Delhi 1973 380 40.0
4524 Upa.268 294.592 18 The Sakta Upanishads Dr.A.G.Krishna warrier Adayar Library, Research Centre 1975 95 10.0
4525 Upa.269 294.592 18 Discourses on Kathopanishad Swamy Chinmayananda Chinmaya Publication Trust,Madras 1976 246 15.0
4526 Upa.270 294.592 18 Kathopanishad Swamy Sarvananda Sri Ramakrishna Mutt, Madras 1968 114 1.5
4527 Upa.271 294.592 18 Kathopanishad Devi Vasantananda 1971 273 5.0
4528 Upa.272 294.592 18 Prasna Upanishad Swami Gambhirananda(Commentary:Sankaracharya) Advaita Ashram, Calcutta 1979 104 2.5
4529 Upa.273 294.592 18 Prasna Upanishad - Bhasya- Second Edn. K.Bhaskara rao T.T.D. 1978 70 11.0
4530 Upa.274 294.592 18 The Brhadaranyaka Upanishad Sankaracharya Advaita Ashram, Calcutta 1950 671 50.0
4531 Upa.275 294.592 18 The Brhadaranyaka Upanishad RamaKrishna Mutt,Chennai 515 80.0
4532 Upa.276 294.592 18 Discourses on Kenopanishad Swami Chinmayananda K.B.Puri, Calcutta 1959 143 10.0
4533 Upa.277 294.592 18 Isavasya Upanishad Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Bombay 1980 124 10.0
4534 Upa.278 294.592 18 Isavasya Upanishad Swami Krishnanda Sivananda Ashram, Rishikesh 1976 74 3.0
4535 Upa.279 294.592 18 Isavasya Upanishad Swami Chinmayananda Chinmaya Publicatiion,Chennai 151 5.0
4536 Upa.280 294.592 18 Sri Isopanishad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedantha Book Trust 1974 144 6.0
4537 Upa.281 294.592 18 Sri Isopanishad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedantha Book Trust 1994 119 2.0
4538 Upa.282 294.592 18 Sri Isopanishad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ISCON 1969 135 60.0
4539 Upa.283 294.592 18 Mahanarayanopanishad Swami Vimalanda Rama Krishna Mutt , Chennai 1979 360 12.0
4540 Upa.284 294.592 18 Thaittiriya Upanishad K.M. Subramaniam 2nd. Madras Gnana Yagna Committee, 1955 247 4.0
4541 Upa.285 294.592 18 The Essence of The Aitareya and Taittiriya Upanishads Swami Krishnanda Divine Life Soc, Sivananda Nagar 1982 119 8.0
4542 Upa.286 294.592 18 Mundakopanishad Chinmayananda 1960 36 2.0
4543 Upa.287 294.592 18 Prasna Upanishad Swami Gambhirananda Advaita Ashram, Calcutta 1985 100 2.0
4544 Upa.288 294.592 18 Mundakopanishad Swamy Sarvananda Sri Rama krishna Mutt, Madras 1974 77 1.5
4545 Upa.289 294.592 18 Mandukyopanishad Swamy Sarvananda 1953 431 10.0
4546 Upa.290 294.592 18 Mundakopanishad Swami Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Chennai 1977 164 12.0
4547 Upa.291 294.592 18 Mandukyopanishad Swamy Sarvananda Sri Ramakrishna Mutt, Chennai 1964 41 0.8
4548 Upa.292 294.592 18 Svetasvataropanisad Swami Tyageisananda Sri Ramakrishna Mutt, Chennai 1949 133 1.5
4549 Upa.293 294.592 18 Svetasvataropanisad Swami Tyageisananda Sri Ramakrishna Mutt, Chennai 133 3.0
4550 Upa.294 294.592 18 Kaivalyopanishad Swami Chinmayananda Chinmaya Pub. Trust, Chennai 94 3.0
4551 Upa.295 294.592 18 Upanishad for Layaman Sivananda The Yoga vedanta Forest Academy 1958 199 2.0
4552 Upa.296 294.592 18 The Ten Cardinal Upanisads Harshananda Ramkrishna Math, Bangalore 1998 20 6.0
4553 Upa.297 294.592 18 The Ten Cardinal Upanisads Harshananda Ramkrishna Math, Bangalore 1998 67 7.5
4554 Upa.298 294.592 18 The Upanishads Prabhavananda Ramkrishna Math, Chennai 210 24.0
4555 Upa.299 294.592 18 The Upanishads Pravrajika Amalaprana, Kolkata 2013 40 20.0
4556 Upa.300 294.592 18 The Brhadaranyaka Upanishad Rama Krishna Math, Chennai 1979 515 15.0
4557 ఉపనిషత్తు. 301 294.592 18 వేదాంత ముక్తావళి మేళ్ళచెఱువు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ లలితానందాశ్రమము, చీరాల 2015 512 200.0
4558 ఉపనిషత్తు. 301 294.592 18 శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు రావినూతల రాధాకృష్ణయ్య శ్రీ రావినూతల రాధాకృష్ణయ్య 1987 258 18.0
4559 శంకర.1 181.48 ఉపదేశ సారము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 30 4.0
4560 శంకర.2 181.48 ఆదిశంకరుల తత్త్వబోధ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 122 10.0
4561 శంకర.3 181.48 శ్రీ శంకర విజయము టి. శివచరణము శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1988 1228 75.0
4562 శంకర.4 181.48 శ్రీ శంకర విజయము శుద్ధ చైతన్య స్వామి శ్రీరంగారావు, గుంటూరు ... 736 40.0
4563 శంకర.5 181.48 శ్రీ శంకర విజయము శుద్ధ చైతన్య స్వామి త్రిపురమల్లు రామయ్య, పర్చూరు ... 736 40.0
4564 శంకర.6 181.48 శంకర విజయము వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి తి.తి.దే. 1980 533 48.0
4565 శంకర.7 181.48 శ్రీ మదాంధ్ర శంకరవిజయము పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1983 155 15.0
4566 శంకర.8 181.48 శ్రీ మదాంధ్ర శంకరవిజయము పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ శారదా పీఠము, శృంగేరి ... 137 25.0
4567 శంకర.9 181.48 శ్రీ శంకరాద్వైత విజయము మల్లావఝుల వేంకటసుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత, వరంగల్లు 1993 146 32.0
4568 శంకర.10 181.48 శ్రీ శంకర విజయగాథ ... శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి 1985 80 8.0
4569 శంకర.11 181.48 శ్రీశంకరాచార్య వ్యక్తిత్వం-తత్వం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమము, నాగండ్ల 1991 172 50.0
4570 శంకర.12 181.48 శ్రీశంకర విజయవిలాసే ... వావిళ్ళ రామశాస్త్రి అండ్ సన్స్ ... 69 1.0
4571 శంకర.13 181.48 ఆది శైవమూ-శివాచార్య పరంపర సోమరాజుపల్లి వెంకటరామయ్య ... ... 254 20.0
4572 శంకర.14 181.48 శంకరులు-అద్వైత సిద్ధాంతము బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణశాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2007 44 60.0
4573 శంకర.15 181.48 భగవాన్ శంకర భగవత్పాదులు ... ... ... 100 10.0
4574 శంకర.16 181.48 కాశీమజీలీ కథలు (5వ భాగం) శంకరాచార్య చరిత్రము మధిర సుబ్బన్న దీక్షిత కవి సుజనరంజనీముద్రాక్షరశాల 1929 308 1.5
4575 శంకర.17 181.48 శ్రీ శంకరాచార్య పింగళి సూర్యసుందరము పి.ఎస్. సుందరం, హైదరాబాద్ 1993 152 30.0
4576 శంకర.18 181.48 శ్రీ శంకర విజయకథా సారసంగ్రహ స్తోత్రములు తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1976 108 5.0
4577 శంకర.19 181.48 అద్వైతాక్షర మాలిక భాగవతుల కుటుంబరావు తి.తి.దే. 2003 1054 75.0
4578 శంకర.20 181.48 జగద్గురు మహోపదేశము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు చిట్టా కృష్ణబ్రహ్మం, విజయవాడ 2005 218 75.0
4579 శంకర.21 181.48 జగద్గురు సాహితీ లహరి ... యువభారతి, సికిందరాబాద్ 1986 122 10.0
4580 శంకర.22 181.48 శంకరాద్వైతం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1959 143 1.8
4581 శంకర.23 181.48 వేదాంత శాస్త్రము అద్వైత సమన్వయము బాలగంగాధర సోమయాజులు రచయిత, విజయవాడ 1988 159 15.0
4582 శంకర.24 181.48 అద్వైత ప్రకరణములు పిశుపాటి నారాయణశాస్త్రి పి. నారాయణశాస్త్రి, నిడుబ్రోలు ... 180 15.0
4583 శంకర.25 181.48 శఙ్కరాద్వైతమ్ (10) ఆత్మబోధః ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2003 95 20.0
4584 శంకర.26 181.48 శఙ్కరాద్వైతమ్ (11) ప్రశ్నోత్తరీ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2003 76 20.0
4585 శంకర.27 181.48 ఆద్వైతానుభూతిః కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి బోధానందాశ్రమము, రాజమండ్రి ... 21 10.0
4586 శంకర.28 181.48 శ్రవేదాంత పంచదశి (దీప పంచకం) దత్త ప్రసాద్ పరమాత్ముని రచయిత, గుంటూరు 2008 1001 300.0
4587 శంకర.29 181.48 వేదాంత పంచదశీసారము రాంభట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి ఆర్ష సమితి, విశాఖపట్నం 1995 97 25.0
4588 శంకర.30 181.48 శ్రీ విద్యారణ్యవిరచిత వేదాంత పంచదశి విద్యారణ్య స్వామి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1927 1028 4.0
4589 శంకర.31 181.48 వివేక చూడామణి పేరి సుబ్రహ్మశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1948 287 1.5
4590 శంకర.32 181.48 వివేక చూడామణి ... ... ... 274 2.0
4591 శంకర.33 181.48 వివేక చూడామణి కామర్షి వేంకట సుబ్బయ్య వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నై 1957 287 2.5
4592 శంకర.34 181.48 వివేక చూడామణి కామర్షి వేంకట సుబ్బయ్య వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నై 1957 287 2.5
4593 శంకర.35 181.48 వివేక చూడామణి ప్రణవానందులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1985 83 1.0
4594 శంకర.36 181.48 వివేక చూడామణి ప్రణవానందులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1950 54 0.5
4595 శంకర.37 181.48 వివేక చూడామణి కామర్షి వేంకట సుబ్బయ్య శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2002 287 35.0
4596 శంకర.38 181.48 వివేక చూడామణి మాముదాల వెంకటేశ్వరరావు తి.తి.దే. 2005 136 30.0
4597 శంకర.39 181.48 వివేక చూడామణి (ప్రకాశము) వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, వైజాగ్ 2009 79 40.0
4598 శంకర.40 181.48 వివేక చూడామణి బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2001 208 13.0
4599 శంకర.41 181.48 వివేక చూడామణి బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2010 208 15.0
4600 శంకర.42 181.48 శ్రీ శంకర భగవద్గీత (వివేక చూడామణి) వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 116 20.0
4601 శంకర.43 181.48 శ్రీ శంకర భగవద్గీత (వివేక చూడామణి) వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 116 20.0
4602 శంకర.44 181.48 దుర్వాసనా ప్రతీకారము ఉపదేశ పంచకము ఓరుగంటి నీలకంటశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1983 56 5.0
4603 శంకర.45 181.48 ఉపదేశ పంచరత్నమ్ శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత 1995 98 12.0
4604 శంకర.46 181.48 మోహముద్గరము పులవర్తి నూకాలరావు శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2003 59 15.0
4605 శంకర.47 181.48 శ్రీ శృంగేరి యాత్రా మార్గము మహత్తర విషయములు కోపల్లె శ్రీనివాసరావు, పిల్లలమఱ్ఱి అప్పయ్యశాస్త్రి ... ... 21 2.0
4606 శంకర.48 181.48 శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత దశశ్లోకీ మేళ్ళచెఱువు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ ప్రమోద చైతన్యస్వామి, హైదరాబాద్ 2010 352 250.0
4607 శంకర.49 181.48 శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత దశశ్లోకీ మేళ్ళచెఱువు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ ప్రమోద చైతన్యస్వామి, హైదరాబాద్ 2010 352 250.0
4608 శంకర.50 181.48 సిద్ధాన్తసిన్ధుః (దశశ్లోకీ) రావి మోహనరావు రావికృష్ణ కుమారీ, చీరాల 2003 294 100.0
4609 శంకర.51 181.48 సిద్ధాన్తసిన్ధుః రావిమోహనరావు రావికృష్ణ కుమారీ, చీరాల 2003 294 100.0
4610 శంకర.52 181.48 తత్వరహస్యప్రభ మద్దులపల్లి మాణిక్యశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 362 10.0
4611 శంకర.53 181.48 ఆత్మానాత్మ వివేకము నోరి శ్రీనాథ వేంకటసోమయాజి నోరి సూర్యనారాయణ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 1987 64 5.0
4612 శంకర.54 181.48 ఆత్మ తత్త్వము మఱ్ఱిపాటి వేంకటనరసింహారావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1965 173 2.0
4613 శంకర.55 181.48 ఆత్మబోధ శ్రీరామకృష్ణానందస్వామి శ్రీ భూమానంద ఆశ్రమము, కడప 1983 25 1.0
4614 శంకర.56 181.48 ఆత్మబోధ వివరణము ... వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, మద్రాసు 1986 52 10.0
4615 శంకర.57 181.48 ఆది శంకరుల ఆత్మబోధ సుందరచైతన్యానందస్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమము, ధవళేశ్వరము 1987 188 12.0
4616 శంకర.58 181.48 ఆత్మబోధ పాటిబండ్ల సూర్యనారాయణామాత్యులు పాటిబండ్ల ప్రసాదరావు, గుంటూరు 1990 35 4.0
4617 శంకర.59 181.48 ఆత్మబోధ నోరి శ్రీనాథ వేంకటసోమయాజి నోరి సూర్యనారాయణ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ... 46 7.0
4618 శంకర.60 181.48 ఆత్మానాత్మ వివేకము నోరి శ్రీనాథ వేంకటసోమయాజి నోరి సూర్యనారాయణ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 1987 64 8.0
4619 శంకర.61 181.48 శంకర భగవత్పాద విరచిత ఆత్మబోధ చిదానంద భారతీ స్వామి భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 28 8.0
4620 శంకర.62 181.48 శంకర భగవత్పాద విరచిత ఆత్మబోధ చిదానంద భారతీ స్వామి భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 28 8.0
4621 శంకర.63 181.48 ఆత్మబోధ అనిపిండి వరాహనరిసింహమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1997 35 10.0
4622 శంకర.64 181.48 ఆత్మబోధ స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యపబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2000 71 10.0
4623 శంకర.65 181.48 ఆత్మబోధము త్యాగరాయశాస్త్రి ... 1889 12 0.1
4624 శంకర.66 181.48 తత్త్వబోధ శారదాప్రియానందస్వామిని చిన్మయారణ్యపబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1993 64 10.0
4625 శంకర.67 181.48 ఆత్మబోధ చిన్మయానంద సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1981 72 10.0
4626 శంకర.68 181.48 తత్త్వబోధ మదాది శంకరాచార్యవిరచితము ... ... 54 5.0
4627 శంకర.69 181.48 తత్త్వబోధ శారదాప్రియానందస్వామిని సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1984 41 12.0
4628 శంకర.70 181.48 తత్త్వబోధ మదాది శంకరాచార్యవిరచితము కె.ఎస్. నారాయణముర్తి, ముంబాయి ... 54 5.0
4629 శంకర.71 181.48 శ్రీ గాయత్రీ శంకరభాష్యము చిదానంద భారతీ స్వామి శ్రీ సీతారామ ఆంజనేత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1997 184 25.0
4630 శంకర.72 181.48 తత్త్వ రహస్య ప్రభ మద్దులపల్లి మాణిక్యశాస్త్రి రచయిత ... 362 30.0
4631 శంకర.73 181.48 శ్రీ ప్రబోధ సుధాకరము బాపట్ల హనుమంతరావు శ్రీ బాపట్ల వేంకట పార్థసారధి, చెరువు 2003 101 35.0
4632 శంకర.74 181.48 ప్రబోధ సుధాకరము రామానంద భారతీస్వామి, మారెళ్ళ సుబ్బారావు శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1989 304 45.0
4633 శంకర.75 181.48 దృగ్దృశ్యవివేకము సుందరచైతన్యానందస్వామి ... ... 32 8.0
4634 శంకర.76 181.48 నిర్మాణ దశకము నిర్మాణ షష్ఠము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1984 53 5.0
4635 శంకర.77 181.48 నిర్మాణ దశకము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు రచయిత, విజయవాడ 2005 64 20.0
4636 శంకర.78 181.48 శ్రీ శంకరాచార్యులవారి నిర్మాణ దశకము గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు రచయిత,విశాఖపట్నం 1978 17 1.0
4637 శంకర.79 181.48 అపరోక్షానుభూతి చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు శ్రీ లేఖ సాహితీ , వరంగల్లు 2005 40 10.0
4638 శంకర.80 181.48 అపరోక్షానుభూతి లేక ఆత్మ సాక్షాత్కారము చందూరి వెంకటసుబ్రహ్మణ్యము ప్రజ్ఞ ఏజేన్సిస్, హైదరాబాద్ 2005 63 12.0
4639 శంకర.81 181.48 అపరోక్షానుభూతి యార్లగడ్డ వేంకటసుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 2003 71 30.0
4640 శంకర.82 181.48 వేదాంత డిండిమము శ్రీ నారు నాగనార్యులు వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1965 20 0.4
4641 శంకర.83 181.48 దృగ్దృశ్యవివేకము స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయారణ్యపబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2006 92 60.0
4642 శంకర.84 181.48 అపరోక్షానుభూతి స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యపబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2004 124 60.0
4643 శంకర.85 181.48 శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రము స్వామి చిన్మయానంద ,అను. యం. రామమూర్తి చిన్మయారణ్యపబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2003 20 8.0
4644 శంకర.86 181.48 శ్రీ దేవి మానసిక పూజ ... బోడపాటి సీతారామాంజనేయశర్మ, హైదరాబాద్ ... 63 2.5
4645 శంకర.87 181.48 శ్రీ శంకరాచార్య ప్రకరణములు మద్దులపల్లి మాణిక్యశాస్త్రి స్వధర్మ స్వరాజ్య సంఘం, మద్రాసు ... 362 40.0
4646 శంకర.88 181.48 ఆదిశంకరుని అనర్ఘ రత్నాలు బద్దేపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1991 49 2.0
4647 శంకర.89 181.48 ఆదిశంకరుని అనర్ఘ రత్నాలు బద్దేపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1991 49 2.0
4648 శంకర.90 181.48 వాక్యవృత్తిః రావిపాటి బాలగురునాధశర్మ రచయిత, ఒంగోలు 1952 231 3.0
4649 శంకర.91 181.48 వాక్యవృత్తిః రావిపాటి బాలగురునాధశర్మ రచయిత, ఒంగోలు 1952 231 3.0
4650 శంకర.92 181.48 వాక్యవృత్తి టి. అన్నపూర్ణ చిన్మయారణ్య పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2000 93 20.0
4651 శంకర.93 181.48 వాక్యవృత్తి స్వామి చిన్మయానంద జే. వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1986 96 20.0
4652 శంకర.94 181.48 శ్రీ మచ్ఛంకర శారీరక మీమాంసా సూత్రభాష్య సార సంగ్రహము మండలీక అన్నాజీరావు రచయిత, నేదునూరు 1986 180 16.0
4653 శంకర.95 181.48 చతుస్సూత్రీ విమలానంద భారతీ స్వామి మౌనస్వామి గ్రంథమాల, కుర్తాళం 1978 327 5.0
4654 శంకర.96 181.48 తత్వరహస్యప్రభ మద్దులపల్లి మాణిక్యశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 362 10.0
4655 శంకర.97 181.48 శ్రీ సనత్సు జాతీయము తెలికిచెర్ల రాజశ్వరశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1974 540 5.0
4656 శంకర.98 181.48 శ్రీ రుద్రభాష్యమ్ సన్నిదానం లక్ష్మీనారాయణమూర్తి అవధాని తి.తి.దే. 1990 279 50.0
4657 శంకర.99 181.48 శ్రీ శంకర భగవత్పాద గ్రంథమాల అద్వయానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1990 287 40.0
4658 శంకర.100 181.48 శ్రీ శంకర భగవత్పాద గ్రంథమాల అద్వయానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1990 287 40.0
4659 శంకర.101 181.48 శఙ్కరాద్వైతమ్ సువర్థమాలా స్తుతి ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2003 96 20.0
4660 శంకర.102 181.48 నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం పరమాత్ముని శ్రీ దత్త ప్రసాద్ కంచికామకోఠిపీఠ హరిహరి దత్తక్షేత్రము 2000 106 15.0
4661 శంకర.103 181.48 నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం పరమాత్ముని శ్రీ దత్త ప్రసాద్ కంచికామకోఠిపీఠ హరిహరి దత్తక్షేత్రము 2000 106 15.0
4662 శంకర.104 181.48 దుర్వాసనా ప్రతీకారము కూచిభట్ల చంద్రశేఖర శర్మ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద జ్ఞానభోధ సత్సంగ సభ, గండిగుంట 1991 42 5.0
4663 శంకర.105 181.48 మహావాక్యదర్పణము ... వావిళ్ళ రామశాస్త్రులు అండ్ సన్స, మద్రాసు 1931 222 1.0
4664 శంకర.106 181.48 చతుసూత్రి వారణాసి గంగాధరాశాస్త్రి భోధానందశ్రమము, రాజమండ్రి ... 20 1.0
4665 శంకర.107 181.48 శ్రీ శంకర చిద్విలాసము విద్యాశంకర భారతీ స్వామి శ్రీ గాయత్రీ పీఠము, మచిలీపట్టణం 1969 152 1.5
4666 శంకర.108 181.48 వేదశాస్త్రవిజ్ఞానజ్యోతి పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం విజయవాడ బ్రాహ్మణ మహాసభ, విజయవాడ ... 50 2.5
4667 శంకర.109 181.48 వేదాన్తడిండిమము స్వామి శుద్ధచైతన్య వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 96 3.0
4668 శంకర.110 181.48 వేదాన్తడిండిమము స్వామి శుద్ధచైతన్య వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1969 96 0.8
4669 శంకర.111 181.48 హరిమీడేస్తవః దోర్భల విశ్వనాథశర్మ విశ్వేశ్వర ఆశ్రమము, రామాయంపేట 1998 96 20.0
4670 శంకర.112 181.48 హరిమీడేస్తవః దోర్భల విశ్వనాథశర్మ విశ్వేశ్వర ఆశ్రమము, రామాయంపేట 1998 96 20.0
4671 శంకర.113 181.48 శివమీడేస్తవః దోర్భల విశ్వనాథశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 60 8.0
4672 శంకర.114 181.48 మనీషా పంచకము సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్యాశ్రమము, ధవళేశ్వరము 1988 44 4.0
4673 శంకర.115 181.48 శివపదమణిమాల శంకర కింకరుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1997 32 4.0
4674 శంకర.116 181.48 శ్రీ సర్వదర్శన సిద్ధాంత సంగ్రహము బంకుపల్లి మల్లయ్యశాస్త్రి రచయిత, నరసన్నపేట 1942 107 2.0
4675 శంకర.117 181.48 శంకర భగవానుని 12 జ్యోతిర్లింగాల కథ అశుతోష్ శుక్లా టూరిస్టు పబ్లికేషన్స్, డిల్లీ ... 48 20.0
4676 శంకర.118 181.48 దృగ్దృశ్యవివేకము శంకరభగవత్పాదం శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1981 80 3.0
4677 శంకర.119 181.48 అపశూద్రాధికరణము - శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1972 24 0.5
4678 శంకర.120 181.48 ఆద్వైత గురు పరంపర మల్లాది హనుమంతరావు మహావిద్యాపీఠము, హైదరాబాద్ 2007 222 100.0
4679 శంకర.121 181.48 సర్వసిద్ధాంతసౌరభము (ప్రథమ) అనుభవానందస్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1958 262 3.3
4680 శంకర.122 181.48 సర్వసిద్ధాంతసౌరభము (ప్రథమ) అనుభవానందస్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1964 289 3.3
4681 శంకర.123 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి,ప్రథమ నిర్వి కల్పానందస్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1977 296 7.0
4682 శంకర.124 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి,ద్వితీయ వేలూరి శివరామశాస్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1963 324 4.0
4683 శంకర.125 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి,తృతీయ శ్రీ హరి సాంబశివశాస్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 308 4.0
4684 శంకర.126 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి,చతుర్థ సర్వ శివరామకృష్ణశాస్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1972 312 8.0
4685 శంకర.127 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి,చతుర్థ సర్వ శివరామకృష్ణశాస్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1972 312 8.0
4686 శంకర.128 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి పంచమ ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 362 10.0
4687 శంకర.129 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి షష్ఠ వేమూరి సీతారామాశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1979 444 12.0
4688 శంకర.130 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి సప్తమ వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 427 70.0
4689 శంకర.131 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , అష్టమ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1977 316 7.0
4690 శంకర.132 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , అష్టమ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 243 50.0
4691 శంకర.133 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , నవమ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1983 268 12.0
4692 శంకర.134 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , దశమ శ్రీ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1984 204 8.0
4693 శంకర.135 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , ఏకాదశ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1984 228 12.00
4694 శంకర.136 181.48 శ్రీ తులసీ మహిమామృతము సీతారామదాస ఓంకారనాథజీ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1958 126 5.00
4695 శంకర.137 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , త్రయోదశ హరిసాంబశివశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1988 476 35.0
4696 శంకర.138 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , చతుర్ద కుప్పా లక్ష్మావధాని సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1990 412 35.0
4697 శంకర.139 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , పంచదశ జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1990 408 35.0
4698 శంకర.140 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , సప్తదశ గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 429 125.0
4699 శంకర.141 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , అష్టాదశ హరిసాంబశివశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 423 120.0
4700 శంకర.142 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి , ఏకాన వింశతి హరిసాంబశివశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 252 80.0
4701 శంకర.143 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి హరిసాంబశివశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 452 120.0
4702 శంకర.144 181.48 శంకరగ్రంథరత్నావళి దోర్భల విశ్వనాథశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 146 25.0
4703 శంకర.145 181.48 జగద్గురు బోధలు ప్రథమ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 250 3.0
4704 శంకర.146 181.48 జగద్గురు బోధలు ద్వితీయ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 256 3.0
4705 శంకర.147 181.48 జగద్గురు బోధలు తృతీయ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1965 225 2.5
4706 శంకర.148 181.48 జగద్గురు బోధలు చతుర్థ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1965 221 2.5
4707 శంకర.149 181.48 జగద్గురు బోధలు అయిదవ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1965 134 2.0
4708 శంకర.150 181.48 జగద్గురు బోధలు అరవ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 188 2.4
4709 శంకర.151 181.48 జగద్గురు బోధలు సప్తమ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1971 278 2.0
4710 శంకర.152 181.48 జగద్గురు బోధలు ఎనిమిదవ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1974 222 6.0
4711 శంకర.153 181.48 జగద్గురు బోధలు తొమ్మిదవ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1976 212 8.0
4712 శంకర.154 181.48 జగద్గురు బోధలు దశమ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1982 272 8.0
4713 శంకర.155 181.48 జగద్గురు బోధలు దశమ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 271 40.0
4714 శంకర.156 181.48 జగద్గురు బోధలు తొమ్మిదవ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 215 25.0
4715 శంకర.157 181.48 జగద్గురు బోధలు ఎనిమిదవ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 222 30.0
4716 శంకర.158 181.48 జగద్గురు బోధలు సప్తమ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 178 25.0
4717 శంకర.159 181.48 జగద్గురు బోధలు అరవ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 196 20.0
4718 శంకర.160 181.48 జగద్గురు బోధలు ఐదవ భాగము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 146 25.0
4719 శంకర.161 181.48 జగద్గురు బోధలు చతుర్థ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1994 223 25.0
4720 శంకర.162 181.48 జగద్గురు బోధలు తృతీయ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1995 226 25.0
4721 శంకర.163 181.48 జగద్గురు బోధలు ద్వితీయ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1995 256 25.0
4722 శంకర.164 181.48 జగద్గురు బోధలు ప్రథమ సంపుటము చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 250 25.0
4723 శంకర.165 181.48 నేనెవరు మిన్నికంటి వెంకటసత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1959 104 0.1
4724 శంకర.166 181.48 దేవపూజా రహస్యము, ఆలయతత్త్వం తెలుసుకుందాం ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1970 220 2.5
4725 శంకర.167 181.48 వినయ పత్రిక గోస్వామి తులసీదాసు, వేలూరి పార్థసారధి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1971 365 3.0
4726 శంకర.168 181.48 నడిచే దేవుడు నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య రచయిత, గుంటూరు 2008 330 75.0
4727 శంకర.169 181.48 నడిచే దేవుడు నీలంరాజు వెంకటశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2002 330 50.0
4728 శంకర.170 181.48 పరమాచార్య పావన గాధలు బండారు పర్వతాలరావు నేషనల్ ఇనఫర్‌మేషన్ సర్వీసెస్, హైదరాబాద్ 1994 151 10.0
4729 శంకర.171 181.48 పరమాచార్య పావన గాధలు బండారు పర్వతాలరావు నేషనల్ ఇనఫర్‌మేషన్ సర్వీసెస్, హైదరాబాద్ 1994 151 10.0
4730 శంకర.172 181.48 కదిలే బ్రహ్మం- నడచే దైవం ... వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణ 1991 410 50.0
4731 శంకర.173 181.48 శ్రీ కంచికామకోటిపీఠం పి. వేణుగోపాలరావు ... ... 34 2.0
4732 శంకర.174 181.48 భజ గోవిందము సుందరచైతన్యానందస్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమము, ధవళేశ్వరము 1996 130 20.0
4733 శంకర.175 181.48 సద్విషయ సంగ్రహము విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య శంకర సేవా సమితి, బెంగుళూర్ ... 44 10.0
4734 శంకర.176 181.48 ఆచార్యవాణి (ప్రథమ సం.) చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు, చెన్నై 1993 205 25.0
4735 శంకర.177 181.48 ఆచార్యవాణి సనతాన ధర్మము (ప్రథమ) చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు, చెన్నై 1999 205 50.0
4736 శంకర.178 181.48 ఆచార్యవాణి వేదములు (ద్వితీయ) చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు, చెన్నై 1999 205 50.0
4737 శంకర.179 181.48 ఆచార్యవాణి వేదములు (ద్వితీయ) చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు, చెన్నై 2004 185 50.0
4738 శంకర.180 181.48 ఆచార్యవాణి వేదములు (ద్వితీయ) చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు, చెన్నై 1999 185 50.0
4739 శంకర.181 181.48 శంభోర్మూర్తిః జనార్థనానంద సరస్వతి స్వామి వేదాంగ విజ్ఞాన సాధన, హైదరాబాద్ 2001 98 20.0
4740 శంకర.182 181.48 శంభోర్మూర్తిః జనార్థనానంద సరస్వతి స్వామి వేదాంగ విజ్ఞాన సాధన, హైదరాబాద్ 2005 98 20.0
4741 శంకర.183 181.48 శంభోర్మూర్తిః జనార్థనానంద సరస్వతి స్వామి వేదాంగ విజ్ఞాన సాధన, హైదరాబాద్ 2001 98 20.0
4742 శంకర.184 181.48 గురూపహారః వట్టిపల్లి మల్లినాధశర్మా పి. రామకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1985 44 10.0
4743 శంకర.185 181.48 గురూపహారః వట్టిపల్లి మల్లినాధశర్మా పి. రామకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1985 44 10.0
4744 శంకర.186 181.48 కామకోటి సరస్వతి సి. సుబ్బారావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2008 137 60.0
4745 శంకర.187 181.48 జగద్గురు దివ్య చరిత్ర నుదురుమాటి వెంకటరమణ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 102 1.0
4746 శంకర.188 181.48 శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతీ స్వామి వారి దివ్య చరిత్ర సంగ్రహము సోమసుందరశర్మ ... ... 40 1.0
4747 శంకర.189 181.48 శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతీ స్వామి వారి దివ్య చరిత్ర సంగ్రహము సోమసుందరశర్మ ... ... 33 1.0
4748 శంకర.190 181.48 జగద్గురు సూక్తులు గండూరి చంద్రమౌళి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2004 40 12.0
4749 శంకర.191 181.48 కామకోటి దివ్య చరిత్ర విమర్శ మల్లావఝుల వెకటసుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత, వరంగల్లు 1968 196 5.0
4750 శంకర.192 181.48 కాఞ్చీకామకోటి మఠ చరిత్ర పిసుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1968 112 5.0
4751 శంకర.193 181.48 శ్రీ జగద్గురు ద్వయం విశాఖపట్నం సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2005 279 80.0
4752 శంకర.194 181.48 నివేదన విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 295 35.0
4753 శంకర.195 181.48 శ్రీ జయేంద్రవాణి శ్రీ కాశీనాథుని శివరావు జనచైతన్య ఆధ్మిత కేంద్రం, గుంటూరు 2002 394 125.0
4754 శంకర.196 181.48 శ్రీ జయేంద్రవాణి శ్రీ కాశీనాథుని శివరావు జనచైతన్య ఆధ్మిత కేంద్రం, గుంటూరు 2002 394 125.0
4755 శంకర.197 181.48 ఆచార్యవాణి జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామిలు ... కంచి శతాబ్ది ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 30 20.0
4756 శంకర.198 181.48 ఆచార్యవాణి జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామిలు ... కంచి శతాబ్ది ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 30 20.0
4757 శంకర.199 181.48 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల ... జనచైతన్య ఆధ్మిత కేంద్రం, గుంటూరు 2000 90 25.0
4758 శంకర.200 181.48 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల ... జనచైతన్య ఆధ్మిత కేంద్రం, గుంటూరు 2000 90 25.0
4759 శంకర.201 181.48 మాస్వామి విశాఖ భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 296 150.0
4760 శంకర.202 181.48 మహాస్వామి ... శేషసాయి బోర్డర్స్ ప్రంటర్స్, మద్రాసు ... 82 40.0
4761 శంకర.203 181.48 శ్రీశైలంలో శ్రీ కాంచీ శంకరుడు ... కామకోటి పరమాచార్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 98 20.0
4762 శంకర.204 181.48 నడయాడు దైవము ... శ్రీ చరణుల జన్మదినేత్సవ సంఘం 1981 56 20.0
4763 శంకర.205 181.48 జగద్గురు వాణి ... శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాప్రస్థానం, శృంగేరి 2007 88 20.0
4764 శంకర.206 181.48 జగద్గురు వాణి ... శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాప్రస్థానం, శృంగేరి 2007 88 20.0
4765 శంకర.207 181.48 జగద్గురు వాణి అనుగ్రహ భాషణములు సం.1 ... శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి ... 46 10.0
4766 శంకర.208 181.48 శృంగేరి భారతి విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 197 20.0
4767 శంకర.209 181.48 శృంగేరి భారతి విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1994 215 20.0
4768 శంకర.210 181.48 బ్రహ్మవిద్యా వ్యాఖ్యాన సింహాసనము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు ఆఖిలభారత శంకర సేవా సమితి, మద్రాసు 1968 159 8.0
4769 శంకర.211 181.48 శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు చంద్రశేఖరభారతీ మహాస్వామి వారితో సంభాషణలు తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ బోడపాటి రాజన్న 1977 142 5.0
4770 శంకర.212 181.48 శ్రీ శారదా పీఠము టి.వి. రంగాచార్యులు జగద్గురు సంస్థానం, శృంగేరి 1960 92 1.3
4771 శంకర.213 181.48 శ్రీ శారదా పీఠము టి.వి. రంగాచార్యులు జగద్గురు సంస్థానం, శృంగేరి 1960 92 1.3
4772 శంకర.214 181.48 శృంగేరి శ్రీ శారదాపీఠ దివ్య చరిత్ర హరి శివకుమార్ ... ... 16 1.0
4773 శంకర.215 181.48 శ్రీ శారదా సౌందర్య లహరి జొన్నవిత్తుల యజ్ఞనారాయణశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 64 20.0
4774 శంకర.216 181.48 శ్రీ ఆది శంకరుల వారి కాలము కోట నిత్యానంద శాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ 2011 10 10.0
4775 శంకర.217 181.48 శత శ్లోకీ సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమము, ధవళేశ్వరము 1990 116 12.0
4776 శంకర.218 181.48 శ్రతి గీతలు - విశిష్టాద్వైత - అద్వైత - వ్యాఖ్యలు నోరి భోగేశ్వర శర్మ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2007 108 40.0
4777 శంకర.219 181.48 శంకరులు-అద్వైత సిద్ధాంతము బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణశాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2007 44 60.0
4778 శంకర.220 181.48 విద్యారణ్యులు-ధర్మవిప్లవము ఆదిభట్ల వెంకటరమణ తి.తి.దే. 1984 208 10.0
4779 శంకర.221 181.48 విద్యారణ్యస్వామి విరచిత అనుభూతి ప్రకాశము బంకుపల్లి మల్లయ్యశాస్త్రి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1983 581 20.0
4780 శంకర.222 181.48 శ్రీ శారదాంబ దివ్యసన్నిధి శృంగేరి ... శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాప్రస్థానం, శృంగేరి 2012 40 20.0
4781 శంకర.223 181.48 శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠ వైశిష్ట్యము ... శృంగేరి జగద్గురు శంకర సేవాసమితి, హైదరాహబాద్ 2006 24 10.0
4782 శంకర.224 181.48 శృంగేరి శారదా పీఠ దివ్య చరిత్ర హరిశివకుమార్ ... ... 16 10.0
4783 శంకర.225 181.48 శ్రీ శారదాపీఠము టి.వి. రంగాచార్యులు జగద్గురు సంస్థానం, శృంగేరి 1977 174 4.0
4784 శంకర.226 181.48 శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యుల జీవతి చరిత్ర తుమ్మలపల్లి హరిహరశర్మ, సుసర్ల రవీంద్రశర్మ శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహాప్రస్థానం, శృంగేరి 2012 40 20.0
4785 శంకర.227 181.48 శరన్నవరాత్రి వైశిష్ఠ్యము శ్రీ శృంగేరి శారదా పరమేశ్వరి, Navaratri at Sringeri భారతీ తీర్ధ మహాస్వామి శ్రీ శృంగేరి శంకరమఠము, గుంటూరు ... 16 10.0
4786 శంకర.228 181.48 శంకర చైతన్యము-1 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 105 15.0
4787 శంకర.229 181.48 శంకర చైతన్యము- 2 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 71 15.0
4788 శంకర.230 181.48 శంకర చైతన్యము- 3 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 79 10.0
4789 శంకర.231 181.48 శంకర చైతన్యము- 5 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 95 15.0
4790 శంకర.232 181.48 శంకర చైతన్యము- 6 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 141 15.0
4791 శంకర.233 181.48 శంకర చైతన్యము- 7 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 101 15.0
4792 శంకర.234 181.48 శంకర చైతన్యము- 8 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1998 93 10.0
4793 శంకర.235 181.48 శంకర చైతన్యము- 9 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 174 20.0
4794 శంకర.236 181.48 శంకర చైతన్యము- 10 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 68 15.0
4795 శంకర.237 181.48 శంకర చైతన్యము- 11 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 88 15.0
4796 శంకర.238 181.48 శంకర చైతన్యము- 12 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 130 20.0
4797 శంకర.239 181.48 శంకర చైతన్యము- 14 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 30 10.0
4798 శంకర.240 181.48 శంకర చైతన్యము- 15 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 26 10.0
4799 శంకర.241 181.48 శంకర చైతన్యము- 16 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 24 10.0
4800 శంకర.242 181.48 శంకర చైతన్యము- 17 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 35 10.0
4801 శంకర.243 181.48 శంకర చైతన్యము- 18 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 36 10.0
4802 శంకర.244 181.48 శంకర చైతన్యము- 21 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 110 20.0
4803 శంకర.245 181.48 శంకర చైతన్యము- 22 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 56 15.0
4804 శంకర.246 181.48 తులసి తీర్ధము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 36 10.0
4805 శంకర.247 181.48 సువర్ణమాలా స్తుతి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2005 43 20.0
4806 శంకర.248 181.48 పురుష సూక్తము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2002 76 40.0
4807 శంకర.249 181.48 చైతన్య లేఖలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1996 70 10.0
4808 శంకర.250 181.48 చైతన్య లేఖలు - 2 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1997 46 15.0
4809 శంకర.251 181.48 చైతన్య భావ సుమాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ ... 116 15.0
4810 శంకర.252 181.48 చైతన్య తరంగాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర సత్సంగ్, గుంటూరు 2007 40 10.0
4811 శంకర.253 181.48 సుభాషితం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 28 10.0
4812 శంకర.254 181.48 నిగ్రహం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 32 10.0
4813 శంకర.255 181.48 వాత్సల్యం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 45 10.0
4814 శంకర.256 181.48 మంగళం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1999 53 10.0
4815 శంకర.257 181.48 వైభవం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 48 10.0
4816 శంకర.258 181.48 రసమయం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1999 48 10.0
4817 శంకర.259 181.48 గీతాంజలి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 58 15.0
4818 శంకర.260 181.48 శివగీత సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1998 76 20.0
4819 శంకర.261 181.48 గుడిమెట్లు సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 2003 20 10.0
4820 శంకర.262 181.48 స్వాత్మ ప్రకాశం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 2005 53 20.0
4821 శంకర.263 181.48 నిర్వాణ షట్కమ్ సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 2001 46 20.0
4822 శంకర.264 181.48 విభూతి పండ్లు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2005 31 15.0
4823 శంకర.265 181.48 వ్యాస ప్రసాదం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 48 15.0
4824 శంకర.266 181.48 తత్త్వ బోధ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ ... 32 15.0
4825 శంకర.267 181.48 కీర్తనాంజలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 58 15.0
4826 శంకర.268 181.48 సాధు వాక్యం సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 28 10.0
4827 శంకర.269 181.48 భీష్మ బోధ సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 40 10.0
4828 శంకర.270 181.48 వశిష్ట వాణి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 1997 29 10.0
4829 శంకర.271 181.48 యక్ష ప్రశ్నలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 54 10.0
4830 శంకర.272 181.48 స్వామియే శరణం అయ్యప్ప సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1993 22 4.0
4831 శంకర.273 181.48 విజ్ఞాన నౌక సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 2006 44 15.0
4832 శంకర.274 181.48 వేదాంత పంచ దశి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1999 40 10.0
4833 శంకర.275 181.48 సాధన పంచకము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2003 88 25.0
4834 శంకర.276 181.48 ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలిక సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవలేశ్వరం 2001 56 20.0
4835 శంకర.277 181.48 దృగ్దృశ్య వివేకము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య భక్తసమాజం, గుంటూరు ... 32 10.0
4836 శంకర.278 181.48 నవ్వుతూ జీవించాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2012 56 20.0
4837 శంకర.279 181.48 సాధన పంచకము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 87 10.0
4838 శంకర.280 181.48 బాలముకుందం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 108 15.0
4839 శంకర.281 181.48 సుందర సంపాదకీయాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 197 25.0
4840 శంకర.282 181.48 గురుగీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1993 66 8.0
4841 శంకర.283 181.48 ప్రబోధ సుధాకరము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 123 6.0
4842 శంకర.284 181.48 రామ గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 69 6.0
4843 శంకర.285 181.48 జీవన్ముక్త గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 48 5.0
4844 శంకర.286 181.48 స్వాత్మ ప్రకాశం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 80 5.0
4845 శంకర.287 181.48 వేదాంత డిండిమము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 94 6.0
4846 శంకర.288 181.48 ఆది శంకరుల తత్త్వ బోధ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 122 10.0
4847 శంకర.289 181.48 నా వనమాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 56 4.0
4848 శంకర.290 181.48 చైతన్య పాంచజన్యం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, హైదరాబాద్ 2002 856 415.0
4849 శంకర.291 181.48 శ్రీ వేదాంత పంచదశి ... ... ... 166 2.0
4850 శంకర.292 181.48 శ్రీ కామకోటి దర్శన మహిమలు విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2006 273 100.0
4851 శంకర.293 181.48 అద్వైతతాక్షరమాలిక కుప్పా లక్ష్మావధాని సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2009 210 125.0
4852 శంకర.294 181.48 సంస్కృతి వైద్య భాస్కరము నిర్విషయానందస్వామి శ్రీ భారతీ గీతాశ్రమము, మామిడిపల్లి 1992 71 5.0
4853 శంకర.295 181.48 దృగ్దృశ్యవివేకము శంకరభగవత్పాదం శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1992 76 10.0
4854 శంకర.296 181.48 శృంగేరి భారతి విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 196 2.0
4855 శంకర.297 181.48 శంకర దర్శనము వింజమూరి విశ్వనాధమయ్య ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 167 60.0
4856 శంకర.298 181.48 ప్రశ్నోత్తరి దిట్టకవి శ్రీనివాసాచార్య రచయిత, ఎఱ్ఱగొండపాలెం 2004 40 10.0
4857 శంకర.299 181.48 తత్త్వరహస్య ప్రభ మద్దులపల్లి మాణిక్యశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 362 10.0
4858 శంకర.300 181.48 బ్రహ్మవిద్యా వ్యాఖ్యాన సింహాసనము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి 1977 211 8.0
4859 శంకర.301 181.48 భారతీయ సంస్కృతి మరియు సనాతన ధర్మము ... శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠము ... 91 30.0
4860 శంకర.302 181.48 చైతన్య గీతీకలు సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్టు, ధవళేశ్వరం 2005 99 60.0
4861 శంకర.303 181.48 ఆది శంకరుల నిర్గుణ మానస పూజ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 62 5.0
4862 శంకర.304 181.48 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 56 4.0
4863 శంకర.305 181.48 అద్వైతానుభూతి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 1987 6.0
4864 శంకర.306 181.48 విడిపూలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2006 32 4.0
4865 శంకర.307 181.48 జగద్గురు శ్రీశంకరచరిత్ర శంకరానందగిరి స్వామి భక్తి మండలి, గుంటూరు 1986 144 15.0
4866 శంకర.308 181.48 గోపీ హృదయం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 40 15.0
4867 శంకర.309 181.48 ధర్మదండం కోడూరి విష్ణునందన్ సూరన సారస్వత సంఘం, నంద్యాల 2003 108 50.0
4868 శంకర.310 181.48 శంకర గ్రంథ రత్నావళి వేమూరి సీతారామాశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1981 444 12.0
4869 శంకర.311 181.48 వేదాంత పంచదశి చిదానంద పురి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 2002 417 75.0
4870 శంకర.312 181.48 వివేక చూడామణి మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1994 1994 150.0
4871 సౌందర్య.1 294.551 సౌన్దర్యలహరి చదలువాడ జయరామశాస్త్రి శ్రీ అరుణాబుక్ హౌస్, చెన్నై 1982 560 45.0
4872 సౌందర్య.2 294.551 సౌందర్యలహరి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, చెన్నై 1988 544 65.0
4873 సౌందర్య.3 294.551 సౌందర్యలహరి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, చెన్నై 1988 544 65.0
4874 సౌందర్య.4 294.551 సౌందర్యలహరి పోచినపెద్ది కామసత్యనారాయణ వి.జి.ఎస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 500 200.0
4875 సౌందర్య.5 294.551 సౌందర్యలహరి పంచయజ్ఞం అగ్నిహోత్రావధానులు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 479 200.0
4876 సౌందర్య.6 294.551 సౌందర్యలహరి టి.వి.ఎ. ఎస్. శర్మ రచయిత, విజయవాడ 2007 351 195.0
4877 సౌందర్య.7 294.551 సౌందర్యలహరీ పాతూరి రామాంజనేయులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, చెన్నై 2001 164 75.0
4878 సౌందర్య.8 294.551 సౌందర్యలహరీ మాధురీ చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ న-దీ-శ ప్రచురణలు 2011 131 50.0
4879 సౌందర్య.9 294.551 సౌందర్యలహరి రావినూతల శ్రీనాథరావు మినర్వాప్రెస్, హైదరాబాద్ 1966 19 5.0
4880 సౌందర్య.10 294.551 సౌందర్యలహరి రావినూతల శ్రీనాథరావు శ్రీశైలదేవస్థానం, శ్రీశైలం ... 32 4.0
4881 సౌందర్య.11 294.551 సౌందర్యలహరి స్వామి సుందరచైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్టు, ధవళేశ్వరం 1998 110 20.0
4882 సౌందర్య.12 294.551 సౌందర్యలహరి భమిడిపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ కృష్ణాస్వదేశీ ప్రెస్,మచిలీపట్టణం 1952 48 1.0
4883 సౌందర్య.13 294.551 సౌందర్యలహరి యం.వి. అవధాని ఎస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1944 62 0.1
4884 సౌందర్య.14 294.551 కవిజనరంజనము వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1950 63 0.1
4885 సౌందర్య.15 294.551 సౌందర్యలహరి ముక్తినూతలపాటి వెంకటసుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 55 10.0
4886 సౌందర్య.16 294.551 సౌందర్యలహరికి ప్రయోగశాస్త్రము గారపాటి సుబ్బలక్ష్మి దేవి, డా. సత్యన్నారాయణ వరప్రసాదరావు యోగ ఆయుర్వేద మందుల షాపు, ఏలూరు ... 333 300.0
4887 సౌందర్య.17 294.551 సౌందర్యలహరి వేదుల సుందరరామశాస్త్రి రచయిత, మొసలపల్లి 1995 70 15.0
4888 సౌందర్య.18 294.551 శ్రీ సౌందర్యలహరి వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ శ్రీ వాణి నిలయము, తణుకు ... 22 1.0
4889 సౌందర్య.19 294.551 సౌందర్యలహరి భమిడిపల్లి విజయలక్ష్మి వసుంధర పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 112 20.0
4890 సౌందర్య.20 294.551 సౌందర్యలహరి లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 48 9.0
4891 సౌందర్య.21 294.551 సౌందర్యలహరి భారతం శ్రీమన్నారాయణ శ్రీ గాయత్రీ సేవాసంఘము 2009 20 10.0
4892 సౌందర్య.22 294.551 సౌందర్యలహరి ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మ మగటపల్లి నరసింహమూర్తి సోదరులు, శ్రీకాకుళం 1950 48 1.0
4893 సౌందర్య.23 294.551 సౌందర్యలహరి గీతాలు అనుమాండ్ల భూమయ్య ఎ. మనశ్విని దేవి, వరంగల్ 2013 105 100.0
4894 సౌందర్య.24 294.551 నిత్య సౌందర్య లహరి జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శర్మ ప్రశాంతి నిలయము 1990 209 60.0
4895 సౌందర్య.25 294.551 సౌందర్యలహరి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1999 324 120.0
4896 సౌందర్య.26 294.551 సౌన్దర్యలహరి సామవేదం షణ్ముకశర్మ ఋషిపీఠము, సికింద్రాబాద్ 2012 58 30.0
4897 సౌందర్య.27 294.551 శ్రీ సౌందర్యలహరి ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి ... 362 10.0
4898 సౌందర్య.28 294.551 సౌందర్యలహరి బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్,రాజమండ్రి ... 160 16.0
4899 సౌందర్య.29 294.551 Saundarya Lahari Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Mutt, Madras 1990 181 20.0
4900 సౌందర్య.30 294.551 సౌందర్యలహరి దూళిపాళ్ళ శ్రీరామమూర్తి భువనవిజయమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 88 12.0
4901 సౌందర్య.31 294.551 సౌందర్యలహరి ఆదిశంకరాచార్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, చెనై 1997 100 1.0
4902 సౌందర్య.32 294.551 సౌందర్యలహరి వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1984 80 3.0
4903 సౌందర్య.33 294.551 సౌందర్యలహరి వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1984 80 3.0
4904 సౌందర్య.34 294.551 శ్రీ సౌందర్యలహరి పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరి స్వామి, విజయవాడ 1967 104 1.5
4905 సౌందర్య.35 294.551 సౌందర్యలహరి దుర్భా సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, నెల్లూరు 1948 121 0.8
4906 సౌందర్య.36 294.551 సౌందర్యలహరీ బూర్గుల రామకృష్ణారావు సాధన సమితి, హైదరాబాద్ 1989 68 16.0
4907 సౌందర్య.37 294.551 సౌందర్యలహరి మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1957 76 0.1
4908 సౌందర్య.38 294.551 సౌందర్యలహరి ఇంద్రగంటి భానుమూర్తి శ్రీ అరవింద భారతీ ప్రచురణలు 2004 180 50.0
4909 సౌందర్య.39 294.551 సౌందర్యలహరి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం కామకోఠి పరమాచార్య మెమోరియల్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1999 100 15.0
4910 సౌందర్య.40 294.551 సౌందర్యలహరి మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1982 52 10.0
4911 సౌందర్య.41 294.551 సౌందర్యలహరి మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1982 52 10.0
4912 సౌందర్య.42 294.551 సౌందర్యలహరి సంధ్యోపాసన గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు సరస్వతి జ్యోతిష్యాలయము, కాకినాడ 1981 93 4.0
4913 సౌందర్య.43 294.551 సౌందర్యలహరి సంధ్యోపాసన గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు సరస్వతి జ్యోతిష్యాలయము, కాకినాడ 1981 93 4.0
4914 సౌందర్య.44 294.551 సౌందర్యలహరి తల్లాప్రగడ భవానీ శంకరము రచయిత, హైదరాబాద్ 1979 79 6.0
4915 సౌందర్య.45 294.551 సౌందర్యలహరి తల్లాప్రగడ భవానీ శంకరము రచయిత, హైదరాబాద్ 1979 79 6.0
4916 సౌందర్య.46 294.551 శివానన్దలహరి సౌన్దర్యలహరి దివకర్ల వెంకటావధాని సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 168 10.0
4917 సౌందర్య.47 294.551 సౌందర్యలహరి శివానందలహరి ఎ.ఎస్.ఆర్. కృష్ణమూర్తి, వాడరేవు సుబ్బారావు ములుగు మల్లికార్జునరావు, హైదరాబాద్ 1998 98 15.0
4918 సౌందర్య.48 294.551 లహరీత్రయము మూలా పేరన్న శాస్త్రి రచయిత, విజయనగరం 1989 54 15.0
4919 సౌందర్య.49 294.551 శివానంద సౌందర్యలహరులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 92 15.0
4920 సౌందర్య.50 294.551 శివానంద సౌందర్యలహరులు నరసింహదేవర ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి రచయిత, చింతలూరు 2010 56 15.0
4921 సౌందర్య.51 294.551 శివానంద సౌందర్యలహరులు ఐం హ్రీం శ్రీం పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 96 15.0
4922 సౌందర్య.52 294.551 శ్రీ శివానంద సౌందర్యలహరులు భువనగిరి విజయరామశాస్త్రి శ్రీ సీతారామాంజనేయ ముద్రాక్షర శాల, గుంటూరు 1951 32 0.1
4923 సౌందర్య.53 294.551 సౌన్దర్యలహరి ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2008 320 100.0
4924 సౌందర్య.54 294.551 సౌందర్యలహరి జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2012 52 50.0
4925 సౌందర్య.55 294.551 సౌందర్యలహరి జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2012 52 50.0
4926 సౌందర్య.56 294.551 శివానందలహరీ విహారము శంకరభగవత్పాదాచార్యులు శ్రీ మాతృసహతీ స్రవంతి 2002 285 70.0
4927 సౌందర్య.57 294.551 సౌందర్యలహరి చదలువాడ జయరామశాస్త్రి శ్రీ అరుణాబుక్ హౌస్, చెన్నై 1984 560 50.0
4928 సౌందర్య.58 294.551 సౌందర్యలహరి మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1982 52 5.0
4929 సౌందర్య.59 294.551 సౌందర్యలహరి తల్లాప్రగడ భవానీ శంకరము రచయిత, హైదరాబాద్ 1979 79 6.0
4930 సౌందర్య.60 294.551 సౌందర్యలహరి బొమ్మకంటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశర్మ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్,రాజమండ్రి 1992 160 25.0
4931 సౌందర్య.61 294.551 సౌందర్యలహరి లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 45 9.0
4932 సౌందర్య.62 294.551 లహరీత్రయము మూలా పేరన్న శాస్త్రి రచయిత, విజయనగరం 1989 54 15.0
4933 సౌందర్య.63 294.551 సౌందర్యలహరి భమిడిపల్లి విజయలక్ష్మి వసుంధర పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 112 20.0
4934 సౌందర్య.64 294.551 సౌందర్యలహరి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం కామకోఠి పరమాచార్య మెమోరియల్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1999 100 15.0
4935 సౌందర్య.65 294.551 శ్రీ సౌందర్యలహరి పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరి స్వామి, విజయవాడ 1967 54 1.5
4936 సౌందర్య.66 294.551 సౌందర్యలహరి జ్ఞానదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 100 15.0
4937 సౌందర్య.67 294.551 సౌందర్యలహరి రావినూతల శ్రీనాథరావు ... 1966 15 1.0
4938 శివ.1 294.5 అక్కమహాదేవి సమగ్ర వచనాలు వీరయ్య, గుత్తి చంద్రశేఖర రెడ్డి సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్తు, సికింద్రాబాద్ 2006 224 120.0
4939 శివ.2 294.5 బసవన్నగారి దేవుడు మడి వాళప్ప షెట్కార్ సాహితీ సాంస్కృతిక పరిషత్తు, సికింద్రాబాద్ 2006 64 20.0
4940 శివ.3 294.5 శూన్య సంపాదనము జోళదరాశి దొడ్డనగౌడ రామేశ ప్రకటన మందిరము, బళ్లారి 1990 464 60.0
4941 శివ.4 294.5 ఓ మనిషీ తెలుసుకో అప్పజోడు వేంకట సుబ్బయ్య ఎ. సరోజినీదేవి, తిరుపతి 1994 40 12.0
4942 శివ.5 294.5 శివానందలహరి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2001 257 95.0
4943 శివ.6 294.5 శివానందలహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 198 25.0
4944 శివ.7 294.5 శివానందలహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 198 25.0
4945 శివ.8 294.5 ప్రతీపదటీకావ్యాఖ్యాసహితశివానందలహరీ విశ్వనాథశాస్త్రి విద్యావినోదనీయముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1983 118 1.5
4946 శివ.9 294.5 శివానందలహరి లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 45 9.0
4947 శివ.10 294.5 శ్రీ శివానంద లహరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1991 56 5.0
4948 శివ.11 294.5 శివానందలహరి ముక్తినూతలపాటి వెంకటసుబ్బారావు ... ... 64 20.0
4949 శివ.12 294.5 శివానందలహరి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1997 100 20.0
4950 శివ.13 294.5 శివానందలహరి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1997 100 20.0
4951 శివ.14 294.5 శివానందలహరి పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ సి. రఘుపతి, శ్రీశైలము 1996 100 20.0
4952 శివ.15 294.5 శ్రీ శివానందలహరి జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి ప్రశాంతి నిలయము 1988 226 60.0
4953 శివ.16 294.5 శివానందలహరి పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీశైలదేవస్థానం, శ్రీశైలం ... 177 10.0
4954 శివ.17 294.5 శ్రీ శివానందలహరి పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మ శ్రీరామాబుక్ డిపో., సికింద్రాబాద్ 1979 108 3.0
4955 శివ.18 294.5 శివానందలహరి హంస శలాక రఘునాధ శర్మ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మీ ఫౌండేషన్, మద్రాసు 2000 139 60.0
4956 శివ.19 294.5 శివానందలహరి భగవత్పాదాచార్య కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1960 92 5.0
4957 శివ.20 294.5 శంకర స్తవము ఆంధ్ర శివానందలహరి ఆండ్ర శేషగిరిరావు శ్రీ వత్స ప్రకాశకులు, పాలకొల్లు ... 86 1.0
4958 శివ.21 294.5 శివానందలహరి మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1983 52 1.5
4959 శివ.22 294.5 శివానందలహరి ... ... ... 186 2.0
4960 శివ.23 294.5 శివానందలహరి ముకుంద రామమూర్తి ... 1959 52 0.8
4961 శివ.24 294.5 శివానందలహరి దాసరి హనుమంతరావు కర్పూరపు రామకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1965 60 1.0
4962 శివ.25 294.5 శ్రీ శివానందలహరి శుద్ధచైతన్య స్వామి గౌరా శ్రీరామయ్య శెట్టి, ఆదోని 1967 193 10.0
4963 శివ.26 294.5 శివానందలహరి వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1964 156 5.0
4964 శివ.27 294.5 శివానందలహరి మల్లాది లక్ష్మీపతిశాస్త్రి రచయిత, సత్తెనపల్లి 1983 52 4.0
4965 శివ.28 294.5 శ్రీశివానందలహరి తల్లాప్రగడ భవానీ శంకరము రచయిత, హైదరాబాద్ 1982 78 6.0
4966 శివ.29 294.5 శివానందలహరి కర్రా కార్తికేయ శర్మ రచయిత 2014 192 150.00
4967 శివ.30 294.5 శివానందలహరి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2001 257 95.0
4968 శివ.31 294.5 శివానందలహరి ముకుంద రామమూర్తి రచయిత, ఖమ్మం 1974 68 0.8
4969 శివ.32 294.5 శివానందలహరి నందుల ప్రభాకరశాస్త్రి జన విజ్ఞాన వేదిక 2009 79 30.0
4970 శివ.33 294.5 సాధన పంచకము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 108 8.0
4971 శివ.34 294.5 మహామనస్వి అక్కిరాజు విద్యారణ్యులు విద్యారణ్య పబ్లికేషన్స్ 1977 54 4.0
4972 శివ.35 294.5 శివపద మణిమాల, శ్రీ నటేశ నవకమ్ శంకర కింకరుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1997 32 4.0
4973 శివ.36 294.5 భజగోవిందం చిన్మయానంద సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు ... 97 5.0
4974 శివ.37 294.5 భజగోవిందం క్రొవ్విడి సూర్యప్రకాశరావు రచయిత, గణపవరం ... 62 4.0
4975 శివ.38 294.5 భజగోవిందమ్ బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి ... ... 16 5.0
4976 శివ.39 294.5 భజగోవిందము బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1991 15 2.0
4977 శివ.40 294.5 భజగోవిందం ... ది నియోలైఫ్ ఫౌండోషన్, హైదరాబాద్ ... 61 20.0
4978 శివ.41 294.5 భజగోవిందం శ్లోకాలు పప్పు వేణుగోపాలరావు శ్రీ రాజాలక్ష్మీ ఫౌండేషన్, చెన్నై 1984 62 10.0
4979 శివ.42 294.5 భజగోవిందం కృష్ణమూర్తి ... 1969 40 0.5
4980 శివ.43 294.5 భజగోవింద శ్లోకాలు పప్పు వేణుగోపాలరావు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి ... 72 10.0
4981 శివ.44 294.5 భజగోవిందం శంకరాచార్యులు పి. గోవిందరావు, గుంటూరు 2002 8 2.0
4982 శివ.45 294.5 భజగోవిందం బాలగంగాధర పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2009 47 4.0
4983 శివ.46 294.5 భజగోవిందం బాలగంగాధర పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2008 47 4.0
4984 శివ.47 294.5 భజగోవింద శ్లోకాలు పప్పు వేణుగోపాలరావు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 2001 26 4.0
4985 శివ.48 294.5 భజగోవిందము చెఱకుపల్లి జమదగ్ని శర్మ సిహెచ్. వేంకటపతిరాజు, తిరుపతి 1987 40 1.5
4986 శివ.49 294.5 భజగోవింద శ్లోకాలు అనంతానందయోగి ఆనంతానంద ఆశ్రమం, కడప ... 19 1.5
4987 శివ.50 294.5 మోహముద్గరము గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి రచయిత, అద్దంకి 1997 43 10.0
4988 శివ.51 294.5 భజగోవిందం అనుగోవిందం వలివేటి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2009 47 40.0
4989 శివ.52 294.5 భజగోవిందమ్ సత్యనారాయణ డి. సుమమాల, అద్దంకి 2008 31 20.0
4990 శివ.53 294.5 భజగోవిందం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 130 20.0
4991 శివ.54 294.5 శ్రీ భజగోవిందం సాయం వరదదాసు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1986 28 2.0
4992 శివ.55 294.5 భజగోవిందం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1985 155 10.0
4993 శివ.56 294.5 భజగోవిందం సుందరరాజన్ డి. సురేష్‌బాబ్జి, తెనాలి 1981 180 5.0
4994 శివ.57 294.5 భజగోవిందమ్ ఆకొండి రాజారావు రచయిత, పిఠాపురం 1968 112 1.0
4995 శివ.58 294.5 భజగోవిందము ఆకొండి రాజారావు రచయిత, పిఠాపురం 1967 112 1.0
4996 శివ.59 294.5 భజగోవిందమ్ ఖరిడేహాల్ వేంకటరావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2011 63 120.0
4997 శివ.60 294.5 భజగోవిందమ్ అన్నంభొట్ల వేంకటసూర్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ ... 88 5.0
4998 శివ.61 294.5 సాధన సామగ్రి ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 296 100.0
4999 శివ.62 294.5 మనీషా పంచకము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 44 4.0
5000 శివ.63 294.5 పూజా విధానము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2001 62 25.0