వికీపీడియా చర్చ:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి/మిగిలిపోయిన DLI లింకులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2020-07-10 నాటి దత్తాంశం, 130 వరుసలు 2020-07-13 నాటి దత్తాంశం, 31 వరుసలు, (మూల వెబ్సైట్ లింకులు, లేక ఆర్కైవ్.ఆర్గ్ లో భద్రపరచిన pdf లింకులు కలవి)

el_id el_from el_to page_title_link fix status(fixed/deleted) fix remarks
727774 265946 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=sin'haavalookanamu&author1=prabhaakarashaastri%20veit'uuri&subject1=GENERALITIES&year=1955%20&language1=Telugu&pages=220&barcode=2030020024540&author2=&identifier1=&publisher1=mand-i%20man'jari&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/655 అద్దంకి fixed 1955 print
901799 265946 https://web.archive.org/web/20160306181214/http://dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&author1=prabhaakarashaastri%20veit'uuri&author2=&barcode=2030020024540&contributor1=&copyrightexpirydate1=&copyrightowner1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&digitalrepublisher1=&format1=%20&identifier1=&language1=telugu&numberedpages1=&pages=220&publisher1=mand-i%20man'jari&rights1=in_copyright&scannerno1=&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=osu&sourcelib1=ou%20&subject1=generalities&title1=sin'haavalookanamu&unnumberedpages1=&url=/data7/upload/0190/655&vendor1=til&year=1955%20 అద్దంకి deleted link to DLI meta page
343886 173604 http://www.dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/rawdataupload1/upload/0127/698&first=1&last=66&barcode=99999990129036 అనగనగా-2 fixed
470069 194027 http://www.new1.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data2/upload/0055/654&first=1&last=302&barcode=4990010201502 అహమ్మద్_షా_బహదూర్ fixed
981163 194027 https://web.archive.org/web/20130721192051/http://www.new1.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data2/upload/0055/654&first=1&last=302&barcode=4990010201502 అహమ్మద్_షా_బహదూర్ deleted
671084 79579 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20saahitya%20parishhatpattrika&author1=no&subject1=LANGUAGE.%20LINGUISTICS.%20LITERATURE&year=0%20&language1=telugu&pages=546&barcode=2990100068445&author2=&identifier1=&publisher1=no&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=BT%20College,%20Madanapalli&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-02-22&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0068/450 ఆంధ్ర_సాహిత్య_పరిషత్పత్త్రిక fixed
348602 170845 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Aakasham%20Santham&author1=Yadav%20Rajendra&subject1=LANGUAGE%20LINGUISTICS%20LITERATURE&year=1999%20&language1=telugu&pages=248&barcode=99999990128944&author2=&identifier1=&publisher1=National%20Book%20Trust&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2005-11-03&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=National%20Book%20Trust&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/rawdataupload1/upload/0127/606 ఆకాశం_సాంతం fixed
499055 208202 http://www.dli.gov.in/ ఆనం_చెంచుసుబ్బారెడ్డి deleted
329049 158354 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%81%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81&author1=%E0%A4%85%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%87%20%E0%A4%9F%E0%A5%80&subject1=GENERALITIES&year=1981%20&language1=telugu&pages=124&barcode=99999990175613&author2=NULL&identifier1=NULL&publisher1=Neshanal%20Buka%20Trasta,%20Indiyaa&contributor1=NULL&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2004-12-27&numberedpages1=0&unnumberedpages1=0&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=NULL&copyrightexpirydate1=0000-00-00&format1=NULL%20&url=/data1/upload/0029/923 ఇల్లిందల_సరస్వతీదేవి fixed normal book info
898047 296082 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/545811 ఉదయపూరు_రాజ్యం fixed
898257 296082 https://web.archive.org/web/20170226132534/http://www.dli.ernet.in/handle/2015/545811 ఉదయపూరు_రాజ్యం deleted
313492 99075 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=M%20N%20Roy&author1=%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A5%80&subject1=GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY&year=1980%20&language1=telugu&pages=132&barcode=99999990128985&author2=&identifier1=&publisher1=National%20Book%20Trust&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2004-09-13&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/rawdataupload1/upload/0127/647 ఎం.ఎన్.రాయ్ fixed normal book info
445290 182958 http://www.dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data/upload/0029/071&first=1&last=91&barcode=2020120029066 ఎల్లోరా fixed normal book info
852960 293723 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/531155 ఐదవ_భిల్లమ fixed
852957 293723 https://web.archive.org/web/20160828105828/http://www.dli.ernet.in/handle/2015/531155 ఐదవ_భిల్లమ deleted
114403 130153 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b66_273.pdf కటపయాది_పద్ధతి fixed INSA link
114404 130153 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b67_s1.pdf కటపయాది_పద్ధతి fixed
982379 130153 https://web.archive.org/web/20150402140113/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b67_s1.pdf కటపయాది_పద్ధతి deleted
648498 37531 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/32999 కళింగ_యుద్ధం fixed
866288 37531 https://web.archive.org/web/20160604220400/http://www.dli.ernet.in/handle/2015/32999 కళింగ_యుద్ధం deleted
376321 98046 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chitraabhyudayamu&author1=naaraayand-a%20raavu%20kaal'la%20kuuri&subject1=GENERALITIES&year=1932%20&language1=Telugu&pages=131&barcode=2030020025294&author2=&identifier1=&publisher1=kaal'la%20kuuri%20bhoogaraaju&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/237 కాళ్ళకూరి_నారాయణరావు fixed
441373 178919 http://www.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Viswanatha%20Vikhari&author1=Kethavarapu%20Ramakoti%20Sastry&subject1=LITERATURE&year=1994&language1=bengali&pages=290&barcode=2990100061418&publisher1=Padmavathi%20Art%20Printers&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=%20SNL,%20Vetapalem&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-01-08&rights1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format&url=/data_copy/upload/0061/423%20target= కేతవరపు_రామకోటిశాస్త్రి fixed
315532 165666 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005bb0_423.pdf కొచ్చెర్లకోట_రంగధామరావు fixed
439561 169267 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=agni%20van'shapu%20raajulu%20niyoogabraahmand-a%20prabhuvulu&author1=koot'a%20ven'kat'aachalan'&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1950%20&language1=telugu&pages=128&barcode=2990100068455&author2=&identifier1=&publisher1=no&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=SVCL%20AND%20RC&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-02-21&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0068/460 కోట_వేంకటాచలం fixed
567198 231976 http://dli.ernet.in/handle/2015/201770 కోటంరాజు_రామారావు fixed
440765 172781 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chakrabhramand-an'&author1=kausalyaadeivi&subject1=LANGUAGE.%20LINGUISTICS.%20LITERATURE&year=1964%20&language1=telugu&pages=284&barcode=2990100049358&author2=&identifier1=&publisher1=Sarvodaya%20Publishers,%20Vijayawada&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=CPBL%20Cuddapah&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-04-13&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data/upload/0049/363 కోడూరి_కౌసల్యాదేవి fixed
429527 154896 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b5a_379.pdf గణేష్_ప్రసాద్ fixed plain citation
870026 154896 https://web.archive.org/web/20120316083909/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b5a_379.pdf గణేష్_ప్రసాద్ deleted
851062 65901 http://www.dli.ernet.in/ గ్రంథాలయం No
330192 65901 http://www-google-co-in/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CAwQFjAB&url=http://www.dli.ernet.in/UDL-Talks-May2004/Venkamma%2520%2520CCL.pdf&ei=ozK_S4emMsG_rAfpvr3dCQ&usg=AFQjCNFKx7SsWOlGO3RE0tIHwD-0SFSVMQ&sig2=TWhJpK06LizaYSF2ArMZEw గ్రంథాలయం fixed
851061 65901 https://web.archive.org/web/20130806230530/http://www.dli.ernet.in/ గ్రంథాలయం No
376593 88830 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chan'd'ra%20raajeishvararaavu%20vyaasaaval'i%201969,73%20veirpaat'uvaada%20udyamaalu&author1=chan'd'ra%20raajeishvararaavu&subject1=GENERALITIES&year=2001%20&language1=telugu&pages=58&barcode=2990100071280&author2=&identifier1=&publisher1=Vishalandra%20Publishing%20House&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=Vishalandra%20Publishing%20House&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-09-03&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0071/285 చండ్ర_రాజేశ్వరరావు fixed
68391 106188 http://www.new.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Chandra%20kanta&author1=devaki%20nandan%20khatri&subject1=litrature&year=1997%20&language1=hindi&pages=225&barcode=5990010044671&author2=&identifier1=&publisher1=library%20book%20center%20delhi%20110006&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=iiit,%20allahabad&slocation1=NONE&sourcelib1=hindustani%20academy%20allahabad&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2029-12-04&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=tiff%20&url=/data/upload/0044/676 చంద్రకాంత_(నవల) fixed
440565 168567 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chan'puu%20raamaayand-amu%2072&author1=chalapati%20vein'kat'a&subject1=GENERALITIES&year=1917%20&language1=Telugu&pages=178&barcode=2030020024914&author2=&identifier1=&publisher1=shriinivaasa%20varadaachaari%20an'd'u%20kan'peni&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=148&unnumberedpages1=15&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data6/upload/0160/863 చంపూ_రామాయణము fixed
938958 11212 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chakra%20datta&author1=chakrapaand-i&subject1=TECHNOLOGY&year=1926%20&language1=Telugu&pages=686&barcode=2030020025414&author2=&identifier1=&publisher1=vaavil'la%20raamasvaami%20shaastrulu%20an'd'%20sans&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/332 చక్రపాణి incorrect link
440046 169361 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20kavi%20taran'gind-i%20gran'tha%2014&author1=&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1949%20&language1=Telugu&pages=287&barcode=2030020029705&author2=&identifier1=&publisher1=aan'dhra%20prachaarind-i%20limit'ed'&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=NONE&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=&numberedpages1=264&unnumberedpages1=25&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data7/upload/0191/560 చాగంటి_శేషయ్య fixed
844864 291630 http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/56526 చిత్తోర్గఢ్_ముట్టడి_(1303) fixed
411328 112412 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=an'kitamu&author1=sharma%20raal'l'apalli%20anan'takrxshhnd-a&subject1=GENERALITIES&year=1955%20&language1=Telugu&pages=139&barcode=2030020025065&author2=&identifier1=&publisher1=raal'l'apalli%20anan'takrxshhnd-a%20sharma%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/066 చిలుకూరి_వీరభద్రరావు wrong link
411329 112412 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=ashooka%20chakravarti%20dharma%20shaasanamulu&author1=&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1928%20&language1=Telugu&pages=265&barcode=2030020029691&author2=&identifier1=&publisher1=prapan'cha%20mata%20gran'tha%20maalaa&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=NONE&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=&numberedpages1=187&unnumberedpages1=25&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data7/upload/0191/548%20%20%20 చిలుకూరి_వీరభద్రరావు deleted wrong link
825761 287606 http://dli.ernet.in/handle/2015/131690 జనపదాలు fixed
898573 287606 https://web.archive.org/web/20160817151315/http://dli.ernet.in/handle/2015/131690 జనపదాలు fixed
529829 220245 http://www.dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/rawdataupload1/upload/0127/637&first=1&last=26&barcode=99999990128975 జమ్మి_కోనేటిరావు deleted not found in archive
529835 220245 http://www.dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/rawdataupload1/upload/0127/614&first=1&last=26&barcode=99999990128952 జమ్మి_కోనేటిరావు deleted not found in archive
852996 293738 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/531155 జైతుగి fixed
852993 293738 https://web.archive.org/web/20160828105828/http://www.dli.ernet.in/handle/2015/531155 జైతుగి deleted
424243 138736 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005ac0_185.pdf జ్యేష్టదేవుడు link to insa
424251 138736 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b61_164.pdf జ్యేష్టదేవుడు archive link works
424252 138736 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af8_194.pdf జ్యేష్టదేవుడు archive link works
873505 138736 https://web.archive.org/web/20140912165846/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005ac0_185.pdf జ్యేష్టదేవుడు deleted
873507 138736 https://web.archive.org/web/20141129075805/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af8_194.pdf జ్యేష్టదేవుడు No
873506 138736 https://web.archive.org/web/20141129080011/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b61_164.pdf జ్యేష్టదేవుడు No
903529 99291 https://web.archive.org/web/20161030060259/http://www.dli.ernet.in/browse?value=Telugu&type=language తెలుగు_పుస్తకాలు fixed archive.org link
71208 88836 http://www.new.dli.ernet.in/ తెలుగు_విజ్ఞాన_సర్వస్వము archive.org links
411325 112238 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'gla%20raajyaan'gamu&author1=vein'kat'ashivaraavu%20digapalli&subject1=SOCIAL%20SCIENCES&year=1933%20&language1=Telugu&pages=47&barcode=2030020025456&author2=&identifier1=&publisher1=digapalli%20vein'kat'ashivaraavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/365 దిగవల్లి_వేంకటశివరావు fixed
535241 221431 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'gla%20raajyaan'gamu&author1=vein'kat'ashivaraavu%20digapalli&subject1=SOCIAL%20SCIENCES&year=1933%20&language1=Telugu&pages=47&barcode=2030020025456&author2=&identifier1=&publisher1=digapalli%20vein'kat'ashivaraavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/365 దిగవల్లి_వేంకటశివరావు_రచనల_జాబితా fixed
440219 174511 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20naat'aka%20pitaamahud'u&author1=vein'kat'avadhaani%20divaakarla&subject1=GENERALITIES&year=1937%20&language1=Telugu&pages=214&barcode=2030020024813&author2=&identifier1=&publisher1=divaakarla%20vein'kat'avadhaani%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/867 దివాకర్ల_వేంకటావధాని fixed
376911 98532 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=shrii%20chirakaari%20naat'akamu&author1=ramakrxshhnd-amaa%20chaaryulu%20dharmavaramu&subject1=GENERALITIES&year=1919%20&language1=Telugu&pages=116&barcode=2030020025317&author2=&identifier1=&publisher1=ramaavilaasa%20mudraakqs-ara%20shaala&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=96&unnumberedpages1=10&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data6/upload/0160/939 ధర్మవరం_రామకృష్ణమాచార్యులు fixed
376912 98532 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=abhinjnj-aana%20mand-iman'ta%20naat'akamu%20leika%20chan'drahaasa&author1=chaarya%20raamakrxshhnd-a&subject1=GENERALITIES&year=1929%20&language1=Telugu&pages=104&barcode=2030020025133&author2=&identifier1=&publisher1=raamakrxshhnd-a%20chaarya%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/116 ధర్మవరం_రామకృష్ణమాచార్యులు fixed plain book info
370618 54969 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chiran'jiivulu&author1=nan'd'uuri%20raamamoohanaraavu&subject1=LANGUAGE.%20LINGUISTICS.%20LITERATURE&year=1987%20&language1=telugu&pages=246&barcode=2990100061528&author2=&identifier1=&publisher1=Navodaya%20Publishers,%20Vijayawada&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=SNL,%20Vetapalem&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-01-07&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0061/533 నండూరి_రామమోహనరావు fixed
902545 106606 http://www.dli.ernet.in/UDL-Talks-May2004/Venkamma%20%20CCL.pdf నగర_కేంద్ర_గ్రంథాలయం No archive works
902544 106606 https://web.archive.org/web/20150919163228/http://www.dli.ernet.in/UDL-Talks-May2004/Venkamma%20%20CCL.pdf నగర_కేంద్ర_గ్రంథాలయం No
455603 130619 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Aakasham%20Santham&author1=Yadav%20Rajendra&subject1=LANGUAGE%20LINGUISTICS%20LITERATURE&year=1999%20&language1=telugu&pages=248&barcode=99999990128944&author2=&identifier1=&publisher1=National%20Book%20Trust&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2005-11-03&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=National%20Book%20Trust&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/rawdataupload1/upload/0127/606 నిఖిలేశ్వర్ fixed
424225 138664 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af2_79.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No archive works
424226 138664 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b65_86.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No archive works
836814 138664 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_2/20005a5d_s1.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No archive works
877060 138664 https://web.archive.org/web/20120309014402/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_2/20005a5d_s1.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No
877065 138664 https://web.archive.org/web/20120309121926/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b65_86.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No
877062 138664 https://web.archive.org/web/20120309124530/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af2_79.pdf నీలకంఠ_సోమయాజి No
502894 209477 http://www.new.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/rawdataupload1/upload/0125/656&first=1&last=330&barcode=99999990125880%7C నూతలపాటి_పేరరాజు fixed
877251 159992 https://web.archive.org/web/20160229163832/http://www.dli.gov.in/ నేలటూరి_వెంకటరమణయ్య deleted No useful link
356835 156983 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%81%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81&author1=%E0%A4%85%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%87%20%E0%A4%9F%E0%A5%80&subject1=GENERALITIES&year=1981%20&language1=telugu&pages=124&barcode=99999990175613&author2=NULL&identifier1=NULL&publisher1=Neshanal%20Buka%20Trasta,%20Indiyaa&contributor1=NULL&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2004-12-27&numberedpages1=0&unnumberedpages1=0&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=NULL&copyrightexpirydate1=0000-00-00&format1=NULL%20&url=/data1/upload/0029/923 నేషనల్_బుక్_ట్రస్ట్,_ఇండియా deleted filled basic book info
423834 137882 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af2_79.pdf పరమేశ్వరుడు_(గణిత_శాస్త్రవేత్త) No archive link works
423835 137882 http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20008275_43.pdf పరమేశ్వరుడు_(గణిత_శాస్త్రవేత్త) No archive link works
877772 137882 https://web.archive.org/web/20120309124530/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005af2_79.pdf పరమేశ్వరుడు_(గణిత_శాస్త్రవేత్త) No
877773 137882 https://web.archive.org/web/20120316082647/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20008275_43.pdf పరమేశ్వరుడు_(గణిత_శాస్త్రవేత్త) No
911414 296628 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/462306 పాండ్య_రాజవంశం fixed
911411 296628 https://archive.is/20161123181101/http://www.dli.ernet.in/handle/2015/462306 పాండ్య_రాజవంశం fixed
379961 56245 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'gladeisha%20charitra&author1=el%20ji%20braak%20d'ak&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1931%20&language1=telugu&pages=538&barcode=2990100067403&author2=&identifier1=&publisher1=Indian%20Publishing%20House,%20Limited,%20Chennapuri&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=CPBL,%20Cuddapah&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-02-05&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0067/408 పింగళి_లక్ష్మీకాంతం fixed
940720 7364 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=abhayapradaanamu&author1=put't'aparti%20naaraayand-aachaaryulu&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=0%20&language1=telugu&pages=267&barcode=2990100071208&author2=&identifier1=&publisher1=Rajsekhar%20Book%20Depok%20Kurnool&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=C%20P%20B%20L%20Cuddapah&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-07-28&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0071/213 పుట్టపర్తి_నారాయణాచార్యులు fixed
441130 175925 http://www.dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data/upload/0000/022&first=1&last=230&barcode=2020120000023 పేర్వారం_జగన్నాథం fixed
453917 117162 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aagni%20kriid'a&author1=&subject1=Language.%20Linguistics.%20Literature&year=1925%20&language1=Telugu&pages=86&barcode=2020050005872&author2=&identifier1=III%20T%20HYDRABAD&publisher1=ren'd'ava%20kurup&contributor1=pstu&vendor1=par&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=PSTU&sourcelib1=NONE&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-04-02&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data7/upload/0190/293 బాణాసంచా fixed
376660 92324 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chan'du%20baalasaahityamu&author1=baali&subject1=LANGUAGE.%20LINGUISTICS.%20LITERATURE&year=2004%20&language1=telugu&pages=296&barcode=2990100071283&author2=&identifier1=&publisher1=Vishalandra%20Publications%20House,%20Hyderabad.&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=Vishalandra%20Books&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0071/288 బాలి_(చిత్రకారుడు) fixed
480357 103117 http://dli.gov.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data3/upload/0076/757&first=1&last=516&barcode=4990010222526 బాహుబలి fixed
894985 158018 https://web.archive.org/web/20130806230530/http://www.dli.ernet.in/ బిర్బం deleted
894984 158018 https://web.archive.org/web/20160112052748/http://www.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Bengal%20District%20Gazetteers%20Birbhum&author1=O'malley%20%20L.S.%20S.&subject1=Geography,Travels%20And%20Description&year=1910%20&language1=english&pages=158&barcode=6010010076002&author2=&identifier1=Librarian,%20Rashtrapati%20Bhavan&publisher1=The%20Bengal%20Secretariat%20Book%20Depot%20Calcutta&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=rashtrapati%20bhavan%20library&scannerno1=&digitalrepublisher1=Rashtrapati%20Bhavan&digitalpublicationdate1=2004-01-16&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=O'malley%20%20L.S.%20S.&copyrightexpirydate1=&format1=Book%20&url=/data_copy/upload/0076/007 బిర్బం fixed
996624 118439 http://www.new1.dli.ernet.in/data1/upload/insa/INSA_1/20005b88_369.pdf బైలడీలా fixed
940160 5871 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=raaga%20vaasishht'han'&author1=bhiimanna%20booyi&subject1=GENERALITIES&year=1953%20&language1=Telugu&pages=157&barcode=2030020024806&author2=&identifier1=&publisher1=ajan'taa%20prin't'arsu&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/862 బోయి_భీమన్న fixed
402098 89083 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=abalaa%20sachcharitra%20ratnamaala&author1=achchama%20bhan'd'aaru&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1935%20&language1=Telugu&pages=289&barcode=2030020024474&author2=&identifier1=&publisher1=komar'r'aju%20vinaayakaraavu&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/612 భండారు_అచ్చమాంబ fixed
370660 60587 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Anniitagaadaalei&author1=kaameisvara%20Raavu%20Dhamid'ipaat'i&subject1=GENERALITIES&year=1946%20&language1=Telugu&pages=126&barcode=2030020024705&author2=&identifier1=&publisher1=Rarasvatii%20pavar%20pras&contributor1=&vendor1=par&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=IIITH&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/789 భమిడిపాటి_కామేశ్వరరావు fixed
722330 106603 http://www.dli.ernet.in:80/UDL-Talks-May2004/Venkamma%20%20CCL.pdf భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No archive works
71211 106603 http://www.new.dli.ernet.in/ భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No archive works
109785 106603 http://www.new.dli.ernet.in/stat_report.htm భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No archive works
904712 106603 https://web.archive.org/web/20121126101229/http://www.new.dli.ernet.in/stat_report.htm భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No
722328 106603 https://web.archive.org/web/20150919163228/http://www.dli.ernet.in/UDL-Talks-May2004/Venkamma%20%20CCL.pdf భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No
881837 106603 https://web.archive.org/web/20190417113943/http://www.new.dli.ernet.in/ భారత_డిజిటల్_లైబ్రరీ No
429542 155170 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20deishamu%20videisha%20yaatrikulu&author1=raavu%20vein'kat'akrxshhnd-a%20bhaavaraaju&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1926%20&language1=Telugu&pages=229&barcode=2030020024447&author2=&identifier1=&publisher1=vein'kat'akrxshhnd-a%20bhaavaraaju%20raavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/596 భావరాజు_వేంకట_కృష్ణారావు fixed
882137 155170 https://web.archive.org/web/20160325033416/http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20deishamu%20videisha%20yaatrikulu&author1=raavu%20vein'kat'akrxshhnd-a%20bhaavaraaju&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1926%20&language1=Telugu&pages=229&barcode=2030020024447&author2=&identifier1=&publisher1=vein'kat'akrxshhnd-a%20bhaavaraaju%20raavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/596 భావరాజు_వేంకట_కృష్ణారావు deleted
439192 154447 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=avimaarakamu%20bhaasakrxtamu&author1=raamakrxshhnd-a%20maa&subject1=GENERALITIES&year=1916%20&language1=Telugu&pages=102&barcode=2030020025107&author2=&identifier1=&publisher1=ven'kat'araama%20an'd'%20koo&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=92&unnumberedpages1=10&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data6/upload/0160/899 భాసుడు fixed
431376 161210 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=%20chen'nnapuuri%20vilaasamu&author1=&subject1=RELIGION.%20THEOLOGY&year=1941%20&language1=Telugu&pages=92&barcode=2020050014936&author2=&identifier1=D.%20SULOCHANA&publisher1=-&contributor1=STATE%20CENTRAL%20LIBRARY,%20HYD.&vendor1=par&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=IIITH&sourcelib1=NONE&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-04-02&numberedpages1=149&unnumberedpages1=3&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=STATE%20CENTRAL%20LIBRARY&copyrightexpirydate1=0000-00-00&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data6/upload/0158/806 మతుకుమల్లి_నృసింహకవి fixed
6050 24982 http://www.new.dli.ernet.in/data/upload/0047/997/TXT/00000027.txt మన్నారుపోలూరు deleted
348137 154208 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Chikkaveera%20Rajendra&author1=Unknown&subject1=GENERALITIES&year=1973%20&language1=telugu&pages=400&barcode=99999990128986&author2=&identifier1=&publisher1=National%20Book%20Trust&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2004-10-09&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/rawdataupload1/upload/0127/648 మాస్తి_వెంకటేశ_అయ్యంగార్ deleted not found in archive
468839 193530 http://www.new.dli.ernet.in/ మిలియను_పుస్తకాల_ప్రాజెక్టు deleted added a link for DLI article
438324 164359 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aarya%20dharma%20pratyaqs-a%20phala%20boodhini&author1=shaastrii%20mudigon'd'a%20naagalin'ga&subject1=GENERALITIES&year=1923%20&language1=Telugu&pages=205&barcode=2030020024634&author2=&identifier1=&publisher1=mudigon'd'a%20naagalin'ga%20shaastrii&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=184&unnumberedpages1=15&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data6/upload/0160/824 ముదిగొండ_నాగలింగశాస్త్రి fixed
883830 40003 https://web.archive.org/web/20160229163832/http://www.dli.gov.in/ మునిమాణిక్యం_నరసింహారావు fixed
691572 258214 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/51876 మొధెరా_సూర్య_దేవాలయం deleted not present in archive
470063 194026 http://www.new1.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data2/upload/0055/654&first=1&last=302&barcode=4990010201502 మొహమ్మద్_షా fixed
884519 194026 https://web.archive.org/web/20130721192051/http://www.new1.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data2/upload/0055/654&first=1&last=302&barcode=4990010201502 మొహమ్మద్_షా deleted
635107 250814 http://www.new1.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data6/upload/0142/528&first=1&last=951&barcode=99999990008369 రమేష్_చంద్ర_మజుందార్ fixed
583182 239005 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/463490 రామేశ్వరి_నెహ్రూ fixed
323034 76763 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=unnadi%20uuhin'cheidi&author1=bharadvaaja%20raavuuri&subject1=GENERALITIES&year=1955%20&language1=Telugu&pages=103&barcode=2030020024792&author2=&identifier1=&publisher1=adarsha%20gran'tha%20man'd'ali&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/852 రావూరి_భరద్వాజ fixed
438463 165941 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=parind-aya%20kathaa%20man'jari&author1=naaraayand-araavu%20ruupanagud'i&subject1=GENERALITIES&year=1933%20&language1=Telugu&pages=117&barcode=2030020024602&author2=&identifier1=&publisher1=aan'dhra%20vidyaarthi%20prachurand-aalayamu&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/703 రూపనగుడి_నారాయణరావు fixed
684667 2469 http://www.dli.ernet.in/handle/2015/111570 లాల్_బహాదుర్_శాస్త్రి fixed
373781 34848 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=10108%20aaditya%20hrxdayamu&author1=&subject1=RELIGION.%20THEOLOGY&year=1914%20&language1=Telugu&pages=34&barcode=2020050019131&author2=&identifier1=RMSC-IIITH&publisher1=man'gu%20ven'kat'aran'ganaadharaavu&contributor1=FAO&vendor1=par&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=IIITH&sourcelib1=NONE&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-02-14&numberedpages1=278&unnumberedpages1=22&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=Gorge%20Allen%20And%20Unwin%20Ltd&copyrightexpirydate1=0000-00-00&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data6/upload/0160/692 వాల్మీకి fixed
828518 34848 https://web.archive.org/web/20160306102746/http://dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&author1=&author2=&barcode=2020050019131&contributor1=fao&copyrightexpirydate1=0000-00-00&copyrightowner1=gorge%20allen%20and%20unwin%20ltd&digitalpublicationdate1=2005-02-14&digitalrepublisher1=digital%20library%20of%20india&format1=tagged%20image%20file%20format%20&identifier1=rmsc-iiith&language1=telugu&numberedpages1=278&pages=34&publisher1=man'gu%20ven'kat'aran'ganaadharaavu&rights1=out_of_copyright&scannerno1=&scanningcentre1=rmsc,%20iiith&slocation1=iiith&sourcelib1=none&subject1=religion.%20theology&title1=10108%20aaditya%20hrxdayamu&unnumberedpages1=22&url=/data6/upload/0160/692&vendor1=par&year=1914%20 వాల్మీకి deleted
906684 157074 https://web.archive.org/web/20160306175405/http://dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&author1=&author2=&barcode=2030020029375&contributor1=&copyrightexpirydate1=&copyrightowner1=&digitalpublicationdate1=&digitalrepublisher1=digital%20library%20of%20india&format1=tagged%20image%20file%20format%20&identifier1=&language1=kannada&numberedpages1=135&pages=193&publisher1=manoohara%20gran'tha%20maale&rights1=out_of_copyright&scannerno1=&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=osu&sourcelib1=none&subject1=generalities&title1=jananaayaka&unnumberedpages1=25&url=/data7/upload/0199/176&vendor1=til&year=1939%20 వినాయక_కృష్ణ_గోకాక్ fixed
376657 92125 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=amaru%20kaavyam&author1=paalara%20veimabhuu&subject1=GENERALITIES&year=1950%20&language1=Telugu&pages=186&barcode=2030020025271&author2=&identifier1=&publisher1=veidamu%20vein'kat'araayashaastri%20an'd'%20bradars&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/219 వేదము_వేంకటరాయ_శాస్త్రి fixed
53325 50684 http://www.new.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data_copy/upload/0060/630&first=1&last=721&barcode=2990100060625 వ్యవసాయం fixed
905775 50684 https://web.archive.org/web/20140409074553/http://www.new.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=/data_copy/upload/0060/630&first=1&last=721&barcode=2990100060625 వ్యవసాయం deleted
888161 174022 https://web.archive.org/web/20140801202320/http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005b5c_15.pdf శతపథ_బ్రాహ్మణం No
356850 156923 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Marananathamaru&author1=Unknown&subject1=GENERALITIES&year=1972%20&language1=telugu&pages=212&barcode=99999990128998&author2=&identifier1=&publisher1=National%20Book%20Trust&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=NBT&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20of%20India&digitalpublicationdate1=2004-12-13&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/rawdataupload1/upload/0127/660 శివరామ_కారంత్ deleted
934241 855 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan'dhra%20naishhadha%20saaramu&author1=suuryanaaraayand-a%20attaluuri&subject1=GENERALITIES&year=1934%20&language1=Telugu&pages=147&barcode=2030020024496&author2=&identifier1=&publisher1=attaluuri%20suuryanaaraayand-a%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/619 శ్రీనాథుడు fixed
436389 117243 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=chan'dra%20gupta&author1=raavu%20shriipaada%20kaameishvara&subject1=GENERALITIES&year=1926%20&language1=Telugu&pages=195&barcode=2030020024682&author2=&identifier1=&publisher1=cher'akuvaad'a%20vein'kat'aramayya&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/769 శ్రీపాద_కామేశ్వరరావు fixed
23092 1403 http://www.new.dli.ernet.in/ సంస్కృతము link to archive
544291 224208 http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Malibaar&author1=Sayyed%20Shams%20Ullah%20Qadri&subject1=Tareekh%20-%20Malyabaar%20%20Malabaar%20-%20Tareekh%20%20Tareekh%20-%20Hindustan%20-%20Malabaar&year=1930%20&language1=urdu&pages=98&barcode=99999990806831&author2=&identifier1=&publisher1=Muslim%20University(Aligarh)&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=cdac,noida&slocation1=NONE&sourcelib1=Maulana%20Azad%20Library,%20A.M.U&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=Not%20Available&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data53/upload/0039/516 సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి deleted book not found in archive
544292 224208 http://www.new.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Moorrakheen-E-Hind(Bibliographical%20Studies%20In%20Indo_muslim%20History_&author1=Syed%20Shams%20Ullah%20Qadri&subject1=HISTORY&year=1933%20&language1=urdu&pages=139&barcode=2990110004996&author2=&identifier1=&publisher1=O/O%20THE%20MAGAZINE%20TAREEKH,%20HYDERABAD%20DECCAN&contributor1=SCL,%20HYD&vendor1=NONE&scanningcentre1=scl,%20hyderabad&scannerno1=&digitalrepublisher1=BIS/CHIEF%20LIBRARIAN,SCL,HYD&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=BOOK%20&url=/data/upload/0004/999 సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి fixed
544300 224208 http://www.new.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Hind%20Nama&author1=Qadri,Sayyid%20Ahmadullah&subject1=Devotional&year=1949%20&language1=english&pages=483&barcode=99999990316070&author2=&identifier1=&publisher1=Hyderabad.,The%20Hind%20Nama%20Kachiguda&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=Banasthali%20University&slocation1=NONE&sourcelib1=Bharatiya%20Vidya%20Bhavan%20Library,%20Mumbai&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2012-12-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data14/upload/0006/900 సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి fixed
896929 224208 https://web.archive.org/web/20141018121518/http://www.new.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Moorrakheen-E-Hind(Bibliographical సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి deleted
899347 224208 https://web.archive.org/web/20141218130442/http://www.new.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Hind%20Nama&author1=Qadri,Sayyid%20Ahmadullah&subject1=Devotional&year=1949%20&language1=english&pages=483&barcode=99999990316070&author2=&identifier1=&publisher1=Hyderabad.,The%20Hind%20Nama%20Kachiguda&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=Banasthali%20University&slocation1=NONE&sourcelib1=Bharatiya%20Vidya%20Bhavan%20Library,%20Mumbai&scannerno1=&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2012-12-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=OUT_OF_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data14/upload/0006/900 సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి fixed
896928 224208 https://web.archive.org/web/20160305002547/http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Malibaar&author1=Sayyed సయ్యద్_అహ్మదుల్లా_ఖాద్రి deleted
940387 6111 http://dli.ernet.in/handle/2015/489095 సురభి_కమలాబాయి fixed