భూకంపాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తేదీ సమయం‡ ప్రాంతం Lat. Long. మరణాలు తీవ్రత MX† (M reference)
01556-01-23జనవరి 23, 1556 Shaanxi, చైనా 34.5 109.7 830,000 8 (approx)
01668-08-17ఆగష్టు 17, 1668 Anatolia, టర్కీ 40 36 8,000 8
01700-01-26జనవరి 26, 1700 Cascadia subduction zone 9 M (Satake et al, 1996)
01775-11-01నవంబరు 1, 1755 10:16 Lisbon, Portugal 36 -11 80,000 8.7 MI (Johnston, 1996)
01811-12-16డిసెంబరు 16, 1811 8:00 Missouri, అమెరికా 36.6 -89.6 8.1 MI (Johnston, 1996)
01812-01-23జనవరి 23, 1812 15:00 Missouri, అమెరికా 36.6 -89.6 7.8 MI (Johnston, 1996)
01812-02-07ఫిబ్రవరి 7, 1812 9:45 Missouri, అమెరికా 36.6 -89.6 8 MI (Johnston, 1996)
01823-06-02జూన్ 2, 1823 8:00 Hawaii, అమెరికా 19.3 -155 7 MI (Klein and Wright, 2000)
01836-06-10జూన్ 10, 1836 15:30 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.9 -121.5 6.5 MI (Bakun, 1999)
01838-06-31జూన్ 1838 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.3 -123.2 6.8 MI (Bakun, 1999)
01843-01-05జనవరి 5, 1843 2:45 Arkansas, అమెరికా 35.5 -90.5 6.3 MI (Johnston, 1996)
01857-01-09జనవరి 9, 1857 16:24 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 1 7.9 M (Grant and Sieh, 1993; Stein and Hanks, 1998)
01857-12-16డిసెంబరు 16, 1857 21:00 Naples, ఇటలీ 40.3 16 11,000 6.9 MI
01865-10-08అక్టోబరు 8, 1865 20:46 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.2 121.9 6.5 MI (Bakun, 1999)
01868-04-03ఏప్రిల్ 3, 1868 2:25 Hawaii, అమెరికా 19.2 -155.5 77 7.9 MI (Klein and Wright, 2000)
01868-10-21</spanఅక్టోబరు 21, 1868 15:53 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా, Hayward Fault Zone 37.7 -122.1 30 6.8 MI (Bakun, 1999)
01871-02-20ఫిబ్రవరి 20, 1871 8:42 Hawaii, అమెరికా 21.2 -156.9 6.8 MI (Klein and Wright, 2000)
01872-03-26మార్చి 26, 1872 10:30 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.5 -118 27 7.6 M (Beanland and Clark, 1994)
01872-12-15డిసెంబరు 15, 1872 5:40 వాషింగ్టన్, అమెరికా 47.9 -120.3 7.3 MI (Malone and Bor, 1979; Rogers et al., 1983)
01873-11-23నవంబరు 23, 1873 5:00 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 42.2 -124.2 7.3 MI (Bakun, 2000)
01886-08-31ఆగష్టు 31, 1886 2:51 South Carolina, అమెరికా 32.9 -80 60 7.3 MI (Johnston, 1996)
01890-04-24ఏప్రిల్ 24, 1890 11:36 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37 121.8 6.3 MI (Bakun, 1999)
01891-10-27అక్టోబరు 27, 1891 21:38 Mino-Owari, జపాన్ 35.6 136.6 7,273 8 MS
01892-04-19ఏప్రిల్ 19, 1892 10:50 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38.5 -121.8 1 6.4 MI (Bakun, 1999)
01892-04-21ఏప్రిల్ 21, 1892 17:43 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38.6 -122 6.4 MI (Bakun, 1999)
01895-10-31అక్టోబరు 31, 1895 11:08 Missouri, అమెరికా 37 -89.4 6.6 MI (Johnston, 1996)
01896-06-15జూన్ 15, 1896 19:32 Sanriku, జపాన్ 39.5 144 8.5 (approx) M
01897-06-12జూన్ 12, 1897 11:06 అస్సాం, భారతదేశం 26 91 1,500 8.3
01897-06-20జూన్ 20, 1897 20:14 California, అమెరికా 37 -121.6 6.3 MI (Bakun, 1999)
01898-03-31మార్చి 31, 1898 7:43 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38.1 122.4 6.3 MI (Bakun, 1999)
01898-04-15ఏప్రిల్ 15, 1898 7:07 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 39.3 -123.9 6.8 MI (Bakun, 2000)
01899-09-04సెప్టెంబరు 4, 1899 0:22 అలస్కా, అమెరికా 60 -142 7.9 MS
01899-09-10సెప్టెంబరు 10, 1899 21:41 అలస్కా, అమెరికా 60 -142 8 MS
01900-10-09అక్టోబరు 9, 1900 12:28 అలస్కా, అమెరికా 57.1 -153.5 7.7 MS
01901-03-03మార్చి 3, 1901 7:45 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.2 -120.7 6.4 MS (Abe, 1988)
01904-08-27ఆగష్టు 27, 1904 21:56 అలస్కా, అమెరికా 64.7 -148.1 7.3 MS
01905-07-09జూలై 9, 1905 9:40 మంగోలియా 49 99 8.4 M
01906-01-31జనవరి 31, 1906 15:36 కొలంబియా-ఈక్వడార్ 1 -81.5 1,000 8.8 M
01906-04-18ఏప్రిల్ 18, 1906 13:12 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 3,000 7.8 M (Bakun, 1999)
01906-08-17ఆగష్టు 17, 1906 0:40 Valparaíso, చిలీ -33 -72 20,000 8.2 M
01908-12-28డిసెంబరు 28, 1908 4:20 Messina & Reggio Calabria, ఇటలీ 38.3 15.6 70,000 7.2 MS
01911-07-01జూలై 1, 1911 22:00 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.39 -121.8 6.5 MS
01915-10-03అక్టోబరు 3, 1915 6:52 Nevada, అమెరికా 40.5 -117.5 7.1 M (Stover and Coffman, 1993)
01918-10-11అక్టోబరు 11, 1918 14:14 Puerto Rico 18.47 -67.63 116 7.5 MS (McCann, 1985)
01918-12-06డిసెంబరు 6, 1918 8:41 Vancouver Island, British Columbia, కెనడా 49.62 -125.92 7 ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)
01920-12-16డిసెంబరు 16, 1920 12:05 Ningxia-Gansu, చైనా 36.6 105.32 200,000 8.6 MS
01922-01-31జనవరి 31, 1922 13:17 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.7 -125.55 7.3 MG-R (Ellsworth, 1990)
01922-03-10మార్చి 10, 1922 11:21 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 35.9 120.9 6.1 M (Bakun and McEvilly, 1984)
01923-01-22జనవరి 22, 1923 9:04 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.49 -125.32 7.2 MG-R (Ellsworth, 1990)
01923-09-01సెప్టెంబరు 1, 1923 2:58 Kantō, జపాన్ 35.4 139.08 143,000 7.9 M
01925-03-01మార్చి 1, 1925 2:19 Charlevoix, Quebec, కెనడా 47.76 -69.84 6.3 M (Bent, 1992)
01925-06-28జూన్ 28, 1925 1:21 Montana, అమెరికా 46.32 -111.52 6.6 M (Dosier, 1989)
01925-06-29జూన్ 29, 1925 14:42 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.3 -119.8 13 6.8 M (Stein and Hanks, 1998)
01926-10-22అక్టోబరు 22, 1926 12:35 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.62 -122.35 6.1 MG-R (Ellsworth, 1990)
01926-10-22అక్టోబరు 22, 1926 13:35 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.55 -122.18 6.1 MG-R (Ellsworth, 1990)
01927-03-07మార్చి 7, 1927 9:27 Tango, జపాన్ 35.8 134.92 3,020 7.6 MS
01927-05-22మే 22, 1927 22:32 Gulang, Gansu, చైనా 37.39 102.31 40,000 7.9 MS
01927-11-04నవంబరు 4, 1927 13:51 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.92 -121.03 7.1 M (Stein and Hanks, 1998)
01929-11-18నవంబరు 18, 1929 20:32 Grand Banks, Newfoundland, కెనడా 44.69 -56.01 7.3 M (Bent, 1995)
01932-12-21డిసెంబరు 21, 1932 6:10 Nevada, అమెరికా 38.51 -118.08 7.2 M
01933-03-02మార్చి 2, 1933 17:31 Sanriku, జపాన్ 39.22 144.62 2,990 8.4 M
01933-03-11మార్చి 11, 1933 1:54 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 33.6 -118 115 6.4 M (Hauksson & Gross, 1991)
01933-11-20నవంబరు 20, 1933 23:21 Baffin Bay, కెనడా 73 -69.98 7.4 M (Stein et al. 1979)
01934-01-15జనవరి 15, 1934 8:43 బీహార్, భారతదేశం 27.55 87.09 10,700 8.1 M (Chen and Molnar, 1977)
01934-06-08జూన్ 8, 1934 4:47 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 35.9 -120.9 6.1 M (Bakun and McEvilly, 1984)
01935-11-01నవంబరు 1, 1935 6:03 Quebec, కెనడా 48.89 -79 6.2 M (Bent, 1996)
01937-07-22జూలై 22, 1937 17:09 అలస్కా, అమెరికా 64.49 -146.85 7.3 MS
01938-01-23జనవరి 23, 1938 8:32 Hawaii, అమెరికా 20.96 -156.18 6.8 MS (Klein and Wright, 2000)
01938-11-10నవంబరు 10, 1938 20:18 అలస్కా, అమెరికా 55.33 -158.37 8.2 M
01939-12-26డిసెంబరు 26, 1939 23:57 Erzincan, టర్కీ 39.77 39.53 32,700 7.8 MS
01940-05-19మే 19, 1940 4:36 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 32.73 -115.5 9 7.1 M (Ellsworth, 1990)
01940-11-10నవంబరు 10, 1940 1:39 Vrancea, రొమానియా 45.80 26.70 4,000 7.4 M (LT, 2007)
01944-12-07డిసెంబరు 7, 1944 4:35 Tonankai, జపాన్ 33.75 136 1,223 8.1 M
01946-04-01ఏప్రిల్ 1, 1946 12:28 అలస్కా, అమెరికా 52.75 -163.5 165 7.3 MS (Stover and Coffman, 1993)
01946-06-23జూన్ 23, 1946 17:13 Vancouver Island, British Columbia, కెనడా 49.75 -124.5 7.3 ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)
01946-08-04ఆగష్టు 4, 1946 17:51 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ 19.25 -69 100 8 MS (Abe, 1981)
01946-12-20డిసెంబరు 20, 1946 19:19 Nankaidō, జపాన్ 32.5 134.5 1,330 8.1 M
01947-10-16అక్టోబరు 16, 1947 2:09 అలస్కా, అమెరికా 64.2 -148.3 7.2 M
01949-04-13ఏప్రిల్ 13, 1949 19:55 Washington, అమెరికా 47.1 -122.7 8 7.1 ML (Baker and Langston, 1987)
01949-08-22ఆగష్టు 22, 1949 4:01 Queen Charlotte Islands, British Columbia, కెనడా 53.62 -133.27 8.1 MS (Gutenberg and Richter, 1954)
01950-08-15ఆగష్టు 15, 1950 14:09 అస్సాం-టిబెట్ 28.5 96.5 1,526 8.6 M
01951-08-21ఆగష్టు 21, 1951 10:57 Hawaii, అమెరికా 19.5 -155.95 6.9 MS (Klein and Wright, 2000)
01952-07-21జూలై 21, 1952 11:52 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.95 -119.05 12 7.3 M (Stein and Hanks, 1998)
01952-11-04నవంబరు 4, 1952 16:58 Kamchatka, రష్యా 52.76 160.06 9 M
01954-03-29మార్చి 29, 1954 6:17 స్పెయిన్ 37.03 -3.51 7.9 M
01954-07-06జూలై 6, 1954 11:13 Nevada, అమెరికా 39.42 -118.53 6.6 M (Ellsworth, 1990)
01954-08-24ఆగష్టు 24, 1954 5:51 Nevada, అమెరికా 39.58 -118.45 6.8 M (Ellsworth, 1990)
01954-12-16డిసెంబరు 16, 1954 11:07 Nevada, అమెరికా 39.32 -118.2 7.1 M (Ellsworth, 1990)
01954-12-16డిసెంబరు 16, 1954 11:11 Nevada, అమెరికా 39.5 -118 6.8 M (Ellsworth, 1990)
01955-10-24అక్టోబరు 24, 1955 4:10 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38 -122.1 1 5.4 ML (Bolt and Miller, 1975)
01957-03-09మార్చి 9, 1957 14:22 అలస్కా, అమెరికా 51.56 -175.39 9.1 M
01957-12-04డిసెంబరు 4, 1957 3:37 Govi-Altai Province, మంగోలియా 45.15 99.21 30 8.1 M
01958-04-07ఏప్రిల్ 7, 1958 15:30 అలస్కా, అమెరికా 65.94 -156.37 7.3 M
01958-07-10జూలై 10, 1958 6:15 అలస్కా, అమెరికా 58.37 -136.66 5 7.7 M
01959-08-18ఆగష్టు 18, 1959 6:37 Montana, అమెరికా 44.6 -110.64 28 7.3 M (Dosier, 1985)
01960-02-29ఫిబ్రవరి 29, 1960 23:40 Agadir, మొరాకో 30.5 -9.3 10,000 5.7 M
01960-05-22మే 22, 1960 19:11 Valdivia, చిలీ -38.24 -73.05 5,700 9.5 M
01964-03-28మార్చి 28, 1964 3:36 అలస్కా, అమెరికా 61.02 -147.65 125 9.2 M
01964-06-16జూన్ 16, 1964 4:01 Niigata, జపాన్ 38.43 139.23 26 7.5 M
01965-02-04ఫిబ్రవరి 4, 1965 5:01 అలస్కా, అమెరికా 51.21 -178.5 8.7 M
01965-04-29ఏప్రిల్ 29, 1965 08:29 వాషింగ్టన్, అమెరికా 47.32 -122.33 7 6.5 ML (Algermissen and Harding, 1965)
01966-06-28జూన్ 28, 1966 4:26 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 35.88 -120.49 6.1 M (Tsai and Aki, 1969)
01966-09-12సెప్టెంబరు 12, 1966 16:41 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 39.38 -120.22 5.9 M (Tsai and Aki, 1970)
01967-12-10డిసెంబరు 10, 1967 22:51 Koyna, భారతదేశం 17.39 73.77 6.3 M (Langston, 1976)
01969-10-02అక్టోబరు 2, 1969 6:19 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38.3 -122.76 1 5.7 ML (Bolt and Miller, 1975)
01970-05-31మే 31, 1970 20:23 పెరూ -9.25 -78.84 66,000 7.9 M
01970-07-31జూలై 31, 1970 17:08 కొలంబియా -1.49 -72.56 8 MS
01971-02-09ఫిబ్రవరి 9, 1971 14:00 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.4 -118.39 65 6.7 M (Heaton, 1982)
01972-12-23డిసెంబరు 23, 1972 06:29 Managua, Nicaragua 12.35 86.12 6,000 6.2 MW (Brown, R. D., P. L. Ward, and G. Plafker (1973))
01975-02-04ఫిబ్రవరి 4, 1975 11:36 Haicheng, చైనా 40.72 122.73 10,000 7 M (Cipar, 1979)
01975-08-01ఆగష్టు 1, 1975 20:20 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 39.5 -121.39 5.8 M
01975-11-29నవంబరు 29, 1975 14:47 Hawaii, అమెరికా 19.45 -155.03 2 7.2 MS (Klein and Wright, 2000)
01976-02-04ఫిబ్రవరి 4, 1976 9:01 Guatemala 15.3 -89.14 23,000 7.5 M
01976-07-27జూలై 27, 1976 19:42 Tangshan, చైనా 39.61 117.89 242,419* 7.6 M
01978-09-16సెప్టెంబరు 16, 1978 19:38 Tabas, Yazd Province, ఇరాన్ 7.7
01979-08-06ఆగష్టు 6, 1979 17:05 Coyote Lake, కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.11 -121.52 5.7 M (Ellsworth, 1990)
01979-10-15అక్టోబరు 15, 1979 23:17 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 32.82 -115.65 6.4 M (Hartzell and Heaton, 1983)
01980-01-24జనవరి 24, 1980 19:00 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.71 -121.73 5.8 M (Bolt et al., 1981)
01980-05-25మే 25, 1980 16:33 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.6 -118.83 6.1 M (Ellsworth, 1990)
01980-05-25మే 25, 1980 16:49 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.65 -118.9 5.9 ML (Ellsworth, 1990)
01980-05-25మే 25, 1980 19:44 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.55 -118.82 5.8 M (Ellsworth, 1990)
01980-05-27మే 27, 1980 14:50 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.48 -118.8 6 M (Ellsworth, 1990)
01980-11-08నవంబరు 8, 1980 10:27 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 41.12 -124.67 7.2 M (Ellsworth, 1990)
01980-11-23నవంబరు 23, 1980 19:34 Irpinia, ఇటలీ 40.87 15.31 2735 6.8 M
01983-05-02మే 2, 1983 23:42 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 36.23 -120.32 6.5 M (Ellsworth, 1990)
01980-03-31మార్చి 31, 1983 Popayan, Cauca, కొలంబియా 197 5.5
01983-10-28అక్టోబరు 28, 1983 14:06 Idaho, అమెరికా 44.09 -113.8 2 7 M (PDE Monthly Listing)
01983-11-16నవంబరు 16, 1983 16:13 Hawaii, అమెరికా 19.44 155.38 6.7 M (PDE Monthly Listing)
01984-04-24ఏప్రిల్ 24, 1984 21:15 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.3 -121.71 6.2 M (PDE Monthly Listing)
01984-11-23నవంబరు 23, 1984 18:08 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.45 -118.6 5.7 M (Ellsworth, 1990)
01985-09-19సెప్టెంబరు 19, 1985 13:17 Michoacán, మెక్సికో 18.44 -102.36 9,500 8 M (PDE Monthly Listing)
01985-12-23డిసెంబరు 23, 1985 5:16 Nahanni, Northwest Territories, కెనడా 62.16 -124.31 6.8 M (Wetmiller et al., 1988)
01986-05-07మే 7, 1986 22:47 అలస్కా, అమెరికా 51.56 -174.81 8 M (PDE Monthly Listing)
01986-07-08జూలై 8, 1986 9:20 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 33.97 -116.78 6.1 M (Hartzell, 1989)
01986-07-21జూలై 21, 1986 14:42 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.53 -118.43 6.2 M (Ellsworth, 1990)
01987-10-01అక్టోబరు 1, 1987 14:42 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.06 -118.13 8 5.9 M (Hartzell and Iida, 1990)
01987-11-30నవంబరు 30, 1987 19:23 Gulf of Alaska 58.84 -142.6 7.9 M (PDE Monthly Listing)
01988-10-22జనవరి 22, 1988 0:35 Northern Territory, ఆస్ట్రేలియా -19.87 133.78 6.3 M (Choy and Bowman, 1990)
01988-10-22జనవరి 22, 1988 3:57 Northern Territory, ఆస్ట్రేలియా -19.88 133.83 6.4 M (Choy and Bowman, 1990)
01988-10-22జనవరి 22, 1988 12:04 Northern Territory, ఆస్ట్రేలియా -19.9 133.83 6.6 M (Choy and Bowman, 1990)
01988-03-06మార్చి 6, 1988 22:35 Gulf of Alaska 57.26 -142.75 7.8 M (PDE Monthly Listing)
01988-11-25నవంబరు 25, 1988 23:46 Quebec, కెనడా 48.06 -71.27 5.9 M (Boatwright and Choy, 1992)
01988-12-07డిసెంబరు 7, 1988 7:41 Spitak, అర్మేనియా 40.93 44.11 25,000 6.8 M (PDE Monthly Listing)
01989-10-17అక్టోబరు 17, 1989 0:04 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 37.14 -121.76 63 6.9 M (Wald et al., 1991)
01989-12-25డిసెంబరు 25, 1989 14:24 Quebec, కెనడా 60.07 -73.54 6 M (Bent, 1994)
01991-06-28జూన్ 28, 1991 1:43 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.25 -117.95 2 5.6 M (Wald et al., 1991)
01991-08-17ఆగష్టు 17, 1991 22:17 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 41.79 -125.58 7.1 M (PDE Monthly Listing)
01992-04-23ఏప్రిల్ 23, 1992 4:50 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 33.87 -116.55 6.1 M (Hauksson et al., 1993)
01992-04-25ఏప్రిల్ 25, 1992 18:06 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.38 -124.05 7.2 M (PDE Monthly Listing)
01992-04-26ఏప్రిల్ 26, 1992 7:41 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.55 -124.29 6.5 M (Oppenheimer et al., 1993)
01992-04-26ఏప్రిల్ 26, 1992 11:18 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.44 -124.43 6.7 M (Oppenheimer et al., 1993)
01992-06-28జూన్ 28, 1992 11:57 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.2 -116.52 3 7.3 M (Sieh et al. 1993)
01992-06-29జూన్ 29, 1992 10:14 Nevada, అమెరికా 36.77 -116.32 5.7 M (Walter, 1993)
01992-09-02సెప్టెంబరు 2, 1992 0:16 Nicaragua 11.77 -87.35 116 7.7 M (PDE Monthly Listing)
01993-09-23సెప్టెంబరు 29, 1993 22:25 లాతూర్-కిలారి, భారతదేశం 18.08 76.52 9,748 6.2 M (PDE Monthly Listing)
01994-01-17జనవరి 17, 1994 12:30 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.18 -118.56 60 6.7 M (PDE Monthly Listing)
01994-06-09జూన్ 9, 1994 0:33 బొలివియా -13.86 -67.49 5 8.2 M (PDE Monthly Listing)
01994-09-01సెప్టెంబరు 1, 1994 15:15 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 40.38 -125.78 7.1 M (PDE Monthly Listing)
01995-01-17జనవరి 17, 1995 05:46 Kobe, జపాన్ 34.57 135.03 5,502 6.9 M (PDE Monthly Listing)
01997-05-21మే 21, 1997 22:51 జబల్ పూర్, భారతదేశం 23.07 80.12 38 5.8 M (Singh et al., 1999)
01998-07-17జూలై 17, 1998 8:49 న్యూ గినియా -2.94 142.58 2,183 7 M (PDE Monthly Listing)
01999-01-25జనవరి 25, 1999 18:19 కొలంబియా 4.45 -75.65 1,185 6.2
01999-08-17ఆగష్టు 17, 1999 0:01 İzmit, టర్కీ 40.77 30 17,118 7.6 M (PDE Monthly Listing)
01999-09-20సెప్టెంబరు 20, 1999 17:47 Chi-Chi, తైవాన్ 23.82 120.86 2,400 7.7 M (PDE Monthly Listing)
01999-10-16అక్టోబరు 16, 1999 9:46 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 34.56 -116.44 7.2 M (PDE Monthly Listing)
01999-11-12నవంబరు 12, 1999 16:57 Düzce, టర్కీ 40.82 31.23 894 7.2 M (PDE Monthly Listing)
02000-09-03సెప్టెంబరు 3, 2000 8:36 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 38.38 -122.41 5 M (BRK)
02000-11-16నవంబరు 16, 2000 4:54 New Ireland, పాపువా న్యూ గినియా -4 152.33 8
02001-01-13జనవరి 13, 2001 17:33 ఎల్ సాల్వడార్ 13.04 -88.66 844 7.7 M (PDE Monthly Listing)
02001-01-26జనవరి 26, 2001 3:16 గుజరాత్, భారతదేశం
see 2001 గుజరాత్ భూకంపం
23.39 70.23 20,085 7.7 M (PDE Monthly Listing)
02001-02-28ఫిబ్రవరి 28, 2001 18:54 వాషింగ్టన్, అమెరికా 47.11 -122.6 6.8 M (PDE Monthly Listing)
02001-06-23జూన్ 23, 2001 20:33 coastal పెరూ -16.3 -73.55 75 8.4 M (PDE Monthly Listing)
02002-03-25మార్చి 25, 2002 14:56 Hindu Kush Region, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 36.06 69.32 1,000 6.1 M (PDE Monthly Listing)
02002-04-20ఏప్రిల్ 20, 2002 10:50 Au Sable Forks, న్యూయార్క్ 44.51 -73.7 5.2 M (PDE Monthly Listing)
02002-11-03నవంబరు 3, 2002 22:12 అలస్కా, అమెరికా 63.52 -147.44 7.9 M (QED)
02003-05-21మే 21, 2003 18:44 Boumerdès, అల్జీరియా 36.96 3.63 2,266 6.8 M (QED)
02003-09-25సెప్టెంబరు 25, 2003 19:50 Hokkaidō, జపాన్ 41.82 143.91 8.3 M (PDE Monthly Listing)
02003-11-17నవంబరు 17, 2003 06:43 అలస్కా, అమెరికా 51.15 178.65 7.8 M (PDE Monthly Listing)
02003-12-22డిసెంబరు 22, 2003 19:15 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 35.71 -121.10 2 6.6 M (PDE Monthly Listing)
02003-12-26డిసెంబరు 26, 2003 01:56 southeastern ఇరాన్ 29.00 58.31 31,000 6.6 M (PDE Monthly Listing)
02004-09-28సెప్టెంబరు 28, 2004 17:15 కాలిఫోర్నియా, అమెరికా 35.81 -120.37 6.0 M (QED)
02004-12-24డిసెంబరు 26, 2004 00:58 off west coast northern సుమత్రా 3.30 95.87 300,000 9.3 M (QED)
02008-05-12మే 12, 2008 14:28 Sichuan, Gansu and Shaanxi చైనా 31.0 103.4 65,000 current estimate 8.0 M (QED)
02005-03-28మార్చి 28, 2005 16:09 Northern Sumatra, ఇండొనేషియా 2.07 97.01 1,313 8.7 M (QED)

† MG-R = Gutenberg and Richter's (1954) magnitude, MS = 20 s surface-wave magnitude, M = moment magnitude (Hanks and Kanamori, 1979), and MI is an intensity magnitude, ML is local magnitude (Richter, 1935). 
‡ GMT
 * Fatalities estimated as high as 655,000.

Source: United States Geological Survey (USGS) [1] Archived 2009-09-04 at the Wayback Machine

మూలాలు[మార్చు]