దేశాల జాబితా – జాతీయ పతాకంలో రంగులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివిధ దేశాల జాతీయ పతాకాలలో రంగులను తెలిపే జాబితా ఇది. (list of countries by the colors of their national flags). _NOTOC_

పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Vatican City
  •   Vatican City - వేరే రంగు చిహ్నం ఉన్నది

నీలం[మార్చు]

నీలం, తెలుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Finland
జాతీయ పతాకం - Honduras

నీలం, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Estonia

నీలం, తెలుపు, నారింజ[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - the Marshall Islands

నీలం, పసుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Ukraine

నీలం, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Bahamas

నీలం, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Bosnia and Herzegovina

నీలం, పసుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Saint Lucia

నీలం, ఎరుపు[మార్చు]

నీలం, ఎరుపు, నారింజ[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Armenia

నీలం, ఎరుపు, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Australia
జాతీయ పతాకం - Czech Republic
జాతీయ పతాకం - France
జాతీయ పతాకం - Norway

నీలం, ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - South Korea

నీలం, ఎరుపు, తెలుపు, నారింజ[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Nagorno-Karabakh

నీలం, ఎరుపు, పసుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Romania

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Liechtenstein

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, గోధుమ[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Andorra

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Cape Verde

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

         
జాతీయ పతాకం - Antigua and Barbuda

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ[మార్చు]

           
జాతీయ పతాకం - American Samoa

ఎరుపు[మార్చు]

ఎరుపు, నలుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Albania

ఎరుపు, తెలుపు[మార్చు]

   

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

     

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగు[మార్చు]

       

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, నారింజ[మార్చు]

       

ఎరుపు, పసుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - People's Republic of China

ఎరుపు, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Angola

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Guernsey

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Papua New Guinea

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగు[మార్చు]

         
జాతీయ పతాకం - Uganda

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Bangladesh

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Malawi

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపు, నారింజ[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Zambia

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Algeria
జాతీయ పతాకం - Italy

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Afghanistan

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Benin

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Ghana

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నారింజ[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Sri Lanka

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Suriname

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

         
జాతీయ పతాకం - Saint Kitts and Nevis

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, purple[మార్చు]

           
జాతీయ పతాకం - Dominica

ఆకుపచ్చ[మార్చు]

 
జాతీయ పతాకం - Libya

ఆకుపచ్చ, తెలుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Nigeria

ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నారింజ[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Côte d'Ivoire

ఆకుపచ్చ, పసుపు[మార్చు]

   
జాతీయ పతాకం - Mauritania

ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Jamaica

ఆకుపచ్చ, పసుపు, గోధుమ[మార్చు]

     
పతాకం - Cocos Islands

ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Cyprus
  •  Cyprus
  •  Macau (‘‘ప్రత్యేక స్ఞాధిపత్య ప్రతిపత్తి గల ప్రాంతం’’)

నీలం, ఆకుపచ్చ[మార్చు]

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Sierra Leone

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Lesotho

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నారింజ[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - India

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు[మార్చు]

     
జాతీయ పతాకం - Gabon

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Tanzania

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Brazil

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు[మార్చు]

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, తెలుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Azerbaijan

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు[మార్చు]

       
జాతీయ పతాకం - Eritrea

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు, గోధుమ[మార్చు]

           
జాతీయ పతాకం - Moldova

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు[మార్చు]

         
జాతీయ పతాకం - Central African Republic

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు[మార్చు]

           
జాతీయ పతాకం - South Africa

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ[మార్చు]

             
జాతీయ పతాకం - Equatorial Guinea
జాతీయ పతాకం - Fiji

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగు[మార్చు]

             
పతాకం - Pitcairn Islands

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, బూడిద రంగు[మార్చు]

               
పతాకం - Falkland Islands

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, gray and purple[మార్చు]

                 
పతాకం - Northern Mariana Islands

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, గులాబి[మార్చు]

               
పతాకం - British Virgin Islands

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]