దేశాల జాబితా – కుదింపు క్రమంలో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కుదింపు క్రమంలో వివిధ దేశాల జాబితా (list of countries by compactness) ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. కుదింపు అనే పదానికి వివిధ నర్వచనాలున్నాయి. వాటిలో ఇక్కడ తీసుకొన్న కుదింపు వృత్తత్వం మీద ఆధారపడింది. (circularity ratio)


కుదింపు ఇక్కడ ఇలా గణించబడింది.

  • క = ఒకదేశం యొక్క వైశాల్యం
  • చ = అదే దేశం యొక్క చుట్టుకొలత
  • ట = 'చ'కు సమానమైన చుట్టుకొలత కలిగిన వృత్తం యొక్క వైశాల్యం. (అంటే దేశం చుట్టుకొలత, ఆ వృత్తం చుట్టు కొలత సమానమై ఉండాలి)
  • త = కుదింపు = క / ట = 'క', 'ట' ల నిష్పత్తి.


ర్యాంకు దేశం భూభాగం వైశాల్యం
(చ.కి.మీ.)
భూభాగం సరిహద్దు పొడవు
(కి.మీ.)
తీర రేఖ పొడవు
(కి.మీ.)
మొత్తం చుట్టుకొలత
(కి.మీ.)
కుదింపు లేదా వృత్తత్వం
Circularity ratio
1  Mauritius 2,030 0 177 177 81.425%
 Niue 260 0 64 64 79.767%
2  Swaziland 17,203 535 0 535 75.528%
3  Saint Vincent and the Grenadines 389 0 84 84 69.279%
4  Libya 1,759,540 4,383 1,770 6,153 58.403%
5  Barbados 430 0 97 97 57.429%
6  Tuvalu 26 0 24 24 56.723%
7  సౌదీ అరేబియా 2,217,949 4,415 2,640 7,055 55.997%
8  Macedonia 24,856 748 0 748 55.826%
9  Algeria 2,381,740 6,343 998 7,341 55.538%
10  Vatican City 0.44 3.2 0 3.2 53.996%
11  Zimbabwe 386,670 3,066 0 3,066 51.690%
12  Bhutan 47,000 1,075 0 1,075 51.108%
13  Equatorial Guinea 28,051 539 296 835 50.557%
14  San Marino 60.5 39 0 39 49.985%
15  Ethiopia 1,119,683 5,311 0 5,311 49.883%
16  Yemen 527,970 1,746 1,906 3,652 49.746%
17  Trinidad and Tobago 5,128 0 362 362 49.175%
18  Niger 1,266,700 5,697 0 5,697 49.045%
19  Sierra Leone 71,620 958 402 1,360 48.659%
20  Tanzania 886,037 3,402 1,424 4,826 47.807%
21  Nigeria 910,768 4,047 853 4,900 47.668%
22  Egypt 995,450 2,689 2,450 5,139 47.367%
23  Suriname 161,470 1,707 386 2,093 46.319%
24  Lesotho 30,355 909 0 909 46.165%
25  Botswana 585,370 4,013 0 4,013 45.677%
26  Sri Lanka 64,740 0 1,340 1,340 45.308%
27  కెన్యా 569,250 3,446 536 3,982 45.114%
28  Chad 1,259,200 5,968 0 5,968 44.427%
29  Uruguay 173,620 1,564 660 2,224 44.110%
30  Lithuania 65,200 1,273 99 1,372 43.526%
31  Dominica 754 0 148 148 43.257%
32  Ghana 230,020 2,093 539 2,632 41.726%
33  Jordan 88,884 1,619 26 1,645 41.276%
34  Djibouti 21,980 506 314 820 41.078%
35  Sudan 2,376,000 7,687 853 8,540 40.939%
36  Andorra 468 120.3 0 120.3 40.637%
37  ఇరాక్ 432,162 3,631 58 3,689 39.906%
38  Rwanda 24,948 893 0 893 39.314%
39  Romania 230,340 2,508 225 2,733 38.753%
40  Syria 184,050 2,253 193 2,446 38.657%
41  Mauritania 1,030,400 5,074 754 5,828 38.122%
42  Morocco 446,300 2,017.9 1,835 3,853 37.780%
43  {{{name}}} 11,437 60 563 623 37.029%
44  El Salvador 20,720 545 307 852 35.869%
45  Namibia 825,418 3,824 1,572 5,396 35.624%
46  Belize 22,800 516 386 902 35.215%
47  Liechtenstein 160 76 0 76 34.810%
48  Uganda} 199,710 2,698 0 2,698 34.477%
49  Burundi 25,650 974 0 974 33.977%
50  Monaco 1.95 4.4 4.1 8.5 33.916%
51  Angola 1,246,700 5,198 1,600 6,798 33.901%
52  Burkina Faso 273,800 3,192 0 3,192 33.769%
53  పశ్చిమ సహారా 266,000 2,046 1,110 3,156 33.560%
54  Poland 304,465 2,888 491 3,379 33.510%
55  Slovakia 48,800 1,355 0 1,355 33.400%
56  Nicaragua 120,254 1,231 910 2,141 32.967%
57  Paraguay 397,300 3,920 0 3,920 32.490%
58  Oman 309,500 1,374 2,092 3,466 32.375%
59  Madagascar 581,540 0 4,828 4,828 31.351%
60  Guatemala 108,430 1,687 400 2,087 31.283%
61  Benin 110,620 1,989 121 2,110 31.223%
62  Saint Lucia 610 0 158 158 30.706%
63  Guinea-Bissau 28,000 724 350 1,074 30.504%
64  Ivory Coast 318,000 3,110 515 3,625 30.410%
65  Bahrain 620 0 161 161 30.057%
66  Bolivia 1,084,390 6,743 0 6,743 29.970%
67  Mongolia 1,565,000 8,114 0 8,114 29.871%
68  Bulgaria 110,550 1,808 354 2,162 29.721%
69  Tunisia 155,360 1,424 1,148 2,572 29.513%
70  Albania 27,398 720 362 1,082 29.409%
71  Bosnia and Herzegovina 51,129 1,459 20 1,479 29.372%
72  Nauru 21 0 30 30 29.322%
73  Mali 1,220,000 7,243 0 7,243 29.224%
74  Grenada 340 0 121 121 29.182%
75  Zambia 740,724 5,664 0 5,664 29.015%
76  Guyana 196,850 2,462 459 2,921 28.992%
77  Central African Republic 622,984 5,203 0 5,203 28.919%
78  São Tomé and Príncipe 1,001 0 209 209 28.797%
79  Hungary 92,340 2,009 0 2,009 28.750%
80  Latvia 64,589 1,150 531 1,681 28.723%
81  Lebanon 10,280 454 225 679 28.020%
82  Georgia 69,700 1,461 310 1,771 27.926%
83  ఇరాన్ 1,636,000 5,440 3,180 8,620 27.668%
84  Cyprus 9,240 0 648 648 27.652%
85  Czech Republic 77,276 1,881 0 1,881 27.446%
86  Gabon 257,667 2,551 885 3,436 27.426%
87  Finland 305,470 2,628 1,126 3,754 27.239%
88  Belarus 207,600 3,098 0 3,098 27.182%
89  సొమాలియా 627,337 2,366 3,025 5,391 27.125%
90  Serbia 88,361 2,027 0 2,027 27.025%
91 Flag of South Africa.svg దక్షిణ ఆఫ్రికా 1,219,912 4,750 2,798 7,548 26.908%
92  Afghanistan 647,500 5,529 0 5,529 26.617%
93  Ireland 68,890 360 1,448 1,808 26.483%
94  Liberia 96,320 1,585 579 2,164 25.847%
95  Honduras 111,890 1,520 820 2,340 25.678%
96  Peru 1,280,000 5,536 2,414 7,950 25.450%
97  Luxembourg 2,586 359 0 359 25.214%
98  Dominican Republic 48,380 275 1,288 1,563 24.886%
99  Democratic Republic of the Congo 2,267,600 10,744 37 10,781 24.516%
100  Cambodia 176,520 2,572 443 3,015 24.402%
101  Kuwait 17,820 462 499 961 24.248%
102  Senegal 192,000 2,640 531 3,171 23.995%
103  Antigua and Barbuda 442 0 153 153 23.727%
104  Cameroon 469,440 4,591 402 4,993 23.663%
105  Singapore 699.4 0 193 193 23.595%
106  Comoros 2,170 0 340 340 23.589%
107  Togo 54,385 1,647 56 1,703 23.565%
108  Armenia 28,400 1,254 0 1,254 22.695%
109  Brunei 5,270 381 161 542 22.544%
110  Guinea 245,857 3,399 320 3,719 22.338%
111  Samoa 2,850 0 403 403 22.052%
112  United Arab Emirates 82,880 867 1,318 2,185 21.815%
113  Moldova 33,371 1,389 0 1,389 21.736%
114  Timor-Leste 15,007 228 706 934 21.618%
 Cook Islands 240 0 120 120 20.944%
115  Montenegro 13,812 625 294 919 20.551%
116  Malta 316 0 140 140 20.260%
117  Turkmenistan 488,100 3,736 1,768 5,504 20.247%
118  Nepal 136,800 2,926 0 2,926 20.079%
119  Brazil 8,456,510 15,735 7,367 23,102 19.911%
120  Mozambique 784,090 4,571 2,470 7,041 19.875%
121  Netherlands 33,883 1,027 451 1,478 19.491%
122  Ecuador 276,840 2,010 2,237 4,247 19.287%
123  Gambia 10,000 740 80 820 18.689%
124  Venezuela 882,050 4,993 2,800 7,793 18.251%
125  Belgium 30,278 1,379.0 66.5 1,445.5 18.210%
126  Fiji 18,270 0 1,129 1,129 18.012%
127  Saint Kitts and Nevis 261 0 135 135 17.996%
128  Sweden 410,934 2,205 3,218 5,423 17.559%
129  South Korea 98,190 238 2,413 2,651 17.557%
130  France 545,630 2,889 3,427 6,316 17.188%
131  Costa Rica 50,660 639 1,290 1,929 17.108%
132  Republic of China (Taiwan) 32,260 0 1,566.3 1,566.3 16.524%
133  Argentina 2,736,690 9,665 4,989 14,654 16.015%
134  పాకిస్తాన్ 778,720 6,774 1,046 7,820 16.002%
135  Kyrgyzstan 191,300 3,878 0 3,878 15.985%
136  Papua New Guinea 452,860 820 5,152 5,972 15.956%
137  Austria 82,738 2,562 0 2,562 15.840%
138  Colombia 1,038,700 6,004 3,208 9,212 15.381%
139  ఇజ్రాయిల్ 20,330 1,017 273 1,290 15.352%
140  Kazakhstan 2,669,800 12,012 2,964 14,976 14.959%
141  Switzerland 39,770 1,852 0 1,852 14.571%
142  ఆస్ట్రేలియా 7,617,930 0 25,760 25,760 14.426%
143  Malawi 94,080 2,881 0 2,881 14.244%
144  Ukraine 603,700 4,558 2,782 7,340 14.081%
145  Azerbaijan 86,100 2,013 800 2,813 13.673%
146  Burma 657,740 5,876 1,930 7,806 13.565%
147  Tajikistan 142,700 3,651 0 3,651 13.453%
148  Slovenia 20,253 1,334 46.6 1,380.6 13.353%
149  Republic of the Congo 341,500 5,504 169 5,673 13.334%
150  Spain 499,542 1,917.8 4,964 6,882 13.255%
151  Jamaica 10,830 0 1,022 1,022 13.030%
152  Portugal 91,951 1,214 1,793 3,007 12.779%
153  Mexico 1,923,040 4,538 9,330 13,868 12.565%
154  జర్మనీ 349,223 3,621 2,389 6,010 12.150%
155  Uzbekistan 425,400 6,221 420 6,641 12.121%
156  Laos 230,800 5,083 0 5,083 11.225%
157  United States 9,158,960 12,219 19,924 32,143 11.140%
158  Panama 75,990 555 2,490 3,045 10.299%
159  Eritrea 121,320 1,630 2,234 3,864 10.211%
160  Turkey 770,760 2,627 7,200 9,827 10.030%
161  Thailand 511,770 4,863 3,219 8,082 9.846%
162  Cuba 110,860 29 3,735 3,764 9.833%
163  People's Republic of China 9,326,410 22,147 14,500 36,647 8.727%
164  North Korea 120,410 1,673 2,495 4,168 8.710%
165  భారతదేశం 2,973,190 14,103 7,000 21,103 8.390%
166  Malaysia 328,550 2,669 4,675 7,344 7.655%
167  Haiti 27,560 360 1,771 2,131 7.626%
168  Bangladesh 133,910 4,246 580 4,826 7.225%
169  Russia 16,995,800 19,917 37,653 57,570 6.444%
170  Vietnam 325,360 4,639 3,444 8,083 6.258%
171  Chile 748,800 6,171 6,435 12,606 5.921%
172  Cape Verde 4,033 0 965 965 5.442%
173  Tonga 718 0 419 419 5.139%
174  Iceland 100,329 0 4,988 4,988 5.067%
175  Italy 294,020 1,932.2 7,600 9,532.2 4.066%
176  Vanuatu 14,760 0 2,528 2,528 2.902%
177  Estonia 43,211 633 3,794 4,427 2.771%
178  Seychelles 455 0 491 491 2.372%
179  United Kingdom 241,590 360 12,429 12,789 1.856%
180  Marshall Islands 181.3 0 370.4 370.4 1.661%
181  New Zealand 268,680 0 15,134 15,134 1.474%
182  Solomon Islands 27,540 0 5,313 5,313 1.226%
183  Croatia 56,414 2,197 5,835 8,032 1.099%
184  Bahamas 10,070 0 3,542 3,542 1.009%
185  Denmark 42,394 68 7,314 7,382 0.978%
186  Maldives 300 0 644 644 0.909%
187  Indonesia 1,826,440 2,830 54,716 57,546 0.693%
188  Kiribati 717 0 1,143 1,143 0.690%
189  Greece 130,800 1,160 14,880 16,040 0.639%
190  జపాన్ 374,744 0 29,751 29,751 0.532%
191  Philippines 298,170 0 36,289 36,289 0.285%
192  కెనడా 9,220,970 8,893 202,080 210,973 0.260%
193  Palau 458 0 1,519 1,519 0.249%
194  Norway 324,220 2,515 83,281 85,796 0.055%
195  Micronesia 702 0 6,112 6,112 0.024%

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]