దేశాల జాబితా – సంతానోత్పత్తి క్రమంలో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఐక్యరాజ్య సమితి TFR ర్యాంకింగు[మార్చు]

ఐక్యరాజ్య సమితి TFR ర్యాంకింగు దేశాల వారీగాసంతానోత్పత్తి వయస్సు లో ఉన్న స్త్రీ కి కలిగే సంతానము గురించిన సమగ్రమైన జాబితా లో గల ఆయా దేశాలకు ఇవ్వబడిన ర్యాంకింగు. ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ జనాభా ప్రోస్పేక్ట్స్ రిపోర్ట్ 2006 రి|| నుంచి క్రింది సంఖ్యలు తీసికొనబడినవి. Figures are from the 2006 revision of the United Nations World Population Prospects report, for the period 2000-2005 and 2005-2010, using the medium assumption.[1] Only countries/territories with a population of 100,000 or more in 2007 are included. Rank is based on 2005-2010 figure.

The UN raniking is sourced from the United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.15.

UN Ranking Country Fertility rate
(2000-2005)
(births/woman)
Fertility rate
(2005-2010)
(births/woman)
1  Niger 7.45 7.19
2  Guinea-Bissau 7.10 7.07
3  Afghanistan 7.48 7.07
4  Burundi 6.80 6.80
5  Liberia 6.80 6.77
6  Democratic Republic of the Congo 6.70 6.70
7  East Timor 6.96 6.53
8  Mali 6.70 6.52
9  Sierra Leone 6.50 6.47
10  Uganda 6.75 6.46
11  Angola 6.75 6.43
12  Chad 6.54 6.20
13  Somalia 6.43 6.04
14  Burkina Faso 6.36 6.00
15  Rwanda 6.01 5.92
16  Malawi 6.03 5.59
17  Yemen 6.02 5.50
18  Guinea 5.84 5.44
19  Benin 5.87 5.42
20  Equatorial Guinea 5.64 5.36
21  Nigeria 5.85 5.32
22  Ethiopia 5.78 5.29
23  Zambia 5.65 5.18
24  Tanzania 5.66 5.16
25  Mozambique 5.52 5.11
26  Palestinian territories 5.63 5.09
27  Eritrea 5.53 5.05
28  Kenya 5.00 4.96
29  Togo 5.37 4.80
30  Madagascar 5.28 4.78
31  Gambia 5.16 4.70
32  Senegal 5.22 4.69
33  Central African Republic 4.96 4.58
34  Republic of the Congo 4.78 4.49
35  Côte d'Ivoire 5.06 4.46
36  Mauritania 4.83 4.37
37  Cameroon 4.92 4.31
38  Comoros 4.89 4.30
39  Iraq 4.86 4.26
40  Sudan 4.82 4.23
41  Guatemala 4.60 4.15
42  Djibouti 4.52 3.95
43  Samoa 4.42 3.93
44  Solomon Islands 4.36 3.87
45  Sao Tome and Principe 4.34 3.85
46  Ghana 4.39 3.84
47  Tonga 3.73 3.83
48  Papua New Guinea 4.32 3.78
49  Vanuatu 4.15 3.74
50  Federated States of Micronesia 4.23 3.71
51  Haiti 4.00 3.54
52  Pakistan 3.99 3.52
53  Bolivia 3.96 3.50
54  Swaziland 3.91 3.45
55  Lesotho 3.79 3.37
56  Cape Verde 3.77 3.37
57  Saudi Arabia 3.81 3.35
58  Tajikistan 3.81 3.35
59  Honduras 3.72 3.31
60  Nepal 3.68 3.28
61  French Guiana (France) 3.67 3.27
62  Philippines 3.54 3.23
63  Laos 3.59 3.21
64  Namibia 3.58 3.19
65  Zimbabwe 3.56 3.19
66  Cambodia 3.64 3.18
67  Jordan 3.53 3.13
68  Paraguay 3.48 3.08
69  Syria 3.48 3.08
70  Gabon 3.39 3.06
71  Oman 3.70 3.00
72  Belize 3.35 2.93
73  Botswana 3.18 2.90
74  Egypt 3.17 2.89
75  Bangladesh 3.22 2.83
76  Dominican Republic 2.95 2.81
77  India 3.11 2.81
78  Nicaragua 3.00 2.76
79  Fiji 2.98 2.75
80  Israel 2.91 2.75
81  Libya 3.03 2.72
82  Western Sahara 3.01 2.70
83  El Salvador 2.88 2.68
84  Qatar 2.93 2.66
85  South Africa 2.80 2.64
86  Maldives 2.81 2.63
87  Malaysia 2.87 2.60
88  Ecuador 2.82 2.58
89  Panama 2.70 2.56
World 2.65 2.55
90  Venezuela 2.72 2.55
91  Guam (US) 2.74 2.54
92  Peru 2.70 2.51
93  Turkmenistan 2.76 2.50
94  Uzbekistan 2.74 2.49
95  Kyrgyzstan 2.50 2.48
96  Jamaica 2.63 2.43
97  Suriname 2.60 2.42
98  Algeria 2.53 2.38
99  Morocco 2.52 2.38
100  Réunion (France) 2.46 2.36
101  Guyana 2.43 2.33
102  Kazakhstan 2.01 2.31
103  United Arab Emirates 2.52 2.31
104  Grenada 2.43 2.30
105  Brunei 2.50 2.29
106  Bahrain 2.51 2.29
107  French Polynesia (France) 2.39 2.26
108  Argentina 2.35 2.25
109  Brazil 2.35 2.25
110  Colombia 2.47 2.22
111  Mexico 2.40 2.21
112  Lebanon 2.32 2.21
113  Saint Vincent and the Grenadines 2.30 2.19
114  Bhutan 2.91 2.19
115  Kuwait 2.30 2.18
116  Saint Lucia 2.24 2.18
117  Indonesia 2.38 2.18
118  United States Virgin Islands (US) 2.23 2.15
119  Turkey 2.23 2.14
120  Vietnam 2.32 2.14
121  Uruguay 2.20 2.12
122  Guadeloupe (France) 2.06 2.11
123  Costa Rica 2.28 2.10
124  New Caledonia (France) 2.23 2.08
125  Myanmar 2.25 2.07
126  Albania 2.25 2.06
127  United States 2.04 2.05
128  Iceland 1.99 2.05
129  Aruba (Netherlands) 2.12 2.04
130  Iran 2.12 2.04
131  Bahamas 2.11 2.02
132  New Zealand 1.96 1.99
133  Ireland 1.97 1.96
134  Chile 2.00 1.94
135  Tunisia 2.04 1.93
136  Martinique (France) 1.98 1.91
137  France 1.88 1.89
138  Sri Lanka 2.02 1.88
139  Mongolia 2.07 1.87
140  Mauritius 1.91 1.86
141  Netherlands Antilles (Netherlands) 2.06 1.85
142  North Korea 1.92 1.85
143  Thailand 1.83 1.85
144  Norway 1.80 1.85
145  Montenegro 1.83 1.83
146  Puerto Rico (US) 1.84 1.83
147  Finland 1.75 1.83
148  United Kingdom 1.70 1.82
149  Azerbaijan 1.67 1.82
150  Denmark 1.76 1.80
151  Sweden 1.67 1.80
152  Serbia 1.75 1.79
153  Australia 1.76 1.79
154  People's Republic of China (mainland only) 1.70 1.73
155  Netherlands 1.73 1.72
156  Luxembourg 1.67 1.66
157  Belgium 1.64 1.65
158  Trinidad and Tobago 1.61 1.64
159  Cyprus 1.63 1.61
160  Canada 1.52 1.53
161  Barbados 1.50 1.50
162  Cuba 1.63 1.49
163  Estonia 1.39 1.49
164  Portugal 1.45 1.46
165  Macedonia 1.56 1.43
166   Switzerland 1.42 1.42
167 Channel Islands ( Jersey and  Guernsey) (UK) 1.41 1.42
168  Austria 1.38 1.42
169  Spain 1.29 1.41
170  Georgia 1.48 1.41
171  Moldova 1.50 1.40
172  Armenia 1.35 1.39
173  Italy 1.29 1.38
174  Malta 1.46 1.37
175  Germany 1.35 1.36
176  Croatia 1.35 1.35
177  Russia 1.30 1.34
178  Greece 1.38 1.33
179  Bulgaria 1.26 1.31
180  Romania 1.29 1.30
181  Latvia 1.25 1.29
182  Hungary 1.30 1.28
183  Slovenia 1.23 1.28
184  Japan 1.29 1.27
185  Lithuania 1.28 1.26
186  Singapore 1.35 1.26
187  Slovakia 1.22 1.25
188  Czech Republic 1.18 1.24
189  Bosnia and Herzegovina 1.28 1.23
190  Poland 1.25 1.23
191  Ukraine 1.15 1.22
192  South Korea 1.24 1.21
193  Belarus 1.24 1.20
194  Hong Kong (PRC) 0.94 0.97
195  Macau (PRC) 0.84 0.91

The CIA TFR Ranking[మార్చు]

Map of countries and territories by fertility rate. Source: CIA Fact Book
Graph of Total Fertility Rates vs. GDP per capita of the corresponding country, 2009. Only countries with over 5 Million population were plotted to reduce outlyers. Source: CIA World Fact Book

The CIA TFR Ranking is a list of countries by total fertility rate (TFR): the expected number of children born per woman in her child-bearing years, based on 2008 age-specific fertility rate data. Sovereign states are ranked. Some countries might not be listed because they are not fully recognized as countries at the time of this census.

The CIA is sourced from the The CIA World Factbook Archived 2009-10-28 at the Wayback Machine.

CIA Ranking Country Fertility rate
in 2000
(births/woman)
Fertility rate
in 2008
(births/woman)
1  Mali 6.89 7.34
2  Niger 7.16 7.29
3  Uganda 6.96 6.81
4  Somalia 7.18 6.60
5  Afghanistan 5.87 6.58
6  Yemen 7.05 6.41
7  Burundi 6.25 6.40
8  Burkina Faso 6.44 6.34
9  Democratic Republic of the Congo 6.92 6.28
10  Angola 6.52 6.20
11  Ethiopia 7.07 6.17
12  Sierra Leone 6.08 5.95
13  Republic of the Congo 5.06 5.92
14  Liberia 6.43 5.87
15  Mauritania 6.92 5.69
16  Western Sahara - 5.69
17  Malawi 5.33 5.67
18  Oman 6.08 5.62
19  Mayotte (France) 6.33 5.60
20  Benin 6.32 5.58
21  Chad 6.63 5.43
22  Sao Tome and Principe 6.08 5.43
23  Rwanda 5.07 5.31
24  Guinea 5.46 5.25
25  Mozambique 4.93 5.24
26  Zambia 5.62 5.23
27  Gaza Strip 6.55 5.19
28  Madagascar 5.84 5.19
29  Equatorial Guinea 4.94 5.16
30  Djibouti 5.80 5.14
31  The Gambia 5.76 5.13
32  Nigeria 5.66 5.01
33  Comoros 5.38 4.90
34  Senegal 5.21 4.86
35  Togo 5.50 4.85
36  Eritrea 5.93 4.84
37  Haiti 4.50 4.79
38  Guinea-Bissau 5.27 4.72
39  Kenya 3.66 4.70
40  Gabon 3.73 4.68
41  Tanzania 5.51 4.62
42  Sudan 5.47 4.58
43  Laos 5.21 4.50
44  Cameroon 4.88 4.41
45  Central African Republic 4.95 4.23
46  Côte d'Ivoire 5.80 4.23
47  Samoa 3.50 4.18
48  Kiribati 4.40 4.08
49  Iraq 4.87 3.97
50  Nepal 4.68 3.91
51  Saudi Arabia 6.30 3.89
52  Paraguay 4.16 3.80
53  Ghana 3.95 3.78
54  Pakistan 4.56 3.73
55  Zimbabwe 3.34 3.72
56  Papua New Guinea 4.38 3.71
57  Marshall Islands 6.61 3.68
58  Solomon Islands 4.80 3.65
59  Guatemala 4.66 3.59
60  Belize 4.14 3.44
61  Honduras 4.26 3.38
62  Timor-Leste - 3.36
 French Guiana (France) 3.89[2] 3.46 (in 2004)[2]
63  American Samoa (US) 3.60 3.35
64  Swaziland 5.87 3.34
65  Philippines 3.48 3.32
66  West Bank 5.02 3.31
67  Syria 4.06 3.21
68  Cape Verde 4.19 3.17
69  Libya 3.71 3.15
70  Lesotho 4.15 3.13
71  Bangladesh 2.85 3.08
72  Cambodia 4.82 3.08
73  Turkmenistan 3.63 3.07
74  El Salvador 3.38 3.04
75  Tajikistan 4.35 3.04
76  Federated States of Micronesia 3.83 2.98
77  Malaysia 3.29 2.98
78  Turks and Caicos Islands (UK) 3.25 2.98
79  Nauru 3.71 2.94
80  Tuvalu 3.11 2.94
81  Kuwait 3.26 2.81
82  Namibia 4.89 2.81
83  Dominican Republic 3.00 2.78
84  Israel 2.92 2.77
85  India 3.11 2.76
86  Egypt 3.15 2.72
87  Fiji 2.89 2.68
88  Bolivia 3.66 2.67
89  Kyrgyzstan 3.22 2.67
90  Botswana 3.80 2.66
91  Nicaragua 3.27 2.63
92 World 2.80 2.61
93  Ecuador 3.18 2.59
94  Morocco 3.13 2.57
95  Vanuatu 3.29 2.57
96  Panama 2.32 2.57
97  Guam (US) 3.96 2.55
98  Bahrain 2.82 2.53
99  Venezuela 2.51 2.52
100  Tonga 3.20 2.50
101  Colombia 2.69 2.49
102  Bhutan 5.13 2.48
103  Jordan 3.44 2.47
104  Qatar 3.25 2.47
105  Faroe Islands ( Denmark) 2.32 2.45
106  Palau 2.47 2.45
107  United Arab Emirates 3.29 2.43
108  South Africa 2.47 2.43
109  Peru 3.04 2.42
110  Argentina 2.47 2.37
 Réunion (France) 2.47[2] 2.42 (in 2005)[3]
111  Mexico 2.67 2.37
112  Indonesia 2.61 2.34
113  Jamaica 2.11 2.30
114  Saint Kitts and Nevis 2.43 2.28
115  Grenada 2.42 2.27
116  Mongolia 2.40 2.24
 Guadeloupe (France) 2.24[2] 2.26 (in 2004)[2]
117  Brazil 2.13 2.22
118  Greenland ( Denmark) 2.45 2.22
119  New Caledonia (France) 2.59[4] 2.21
120  Costa Rica 2.52 2.17
121  The Bahamas 2.33 2.13
122  New Zealand 1.80 2.11
123  Dominica 2.05 2.10
124  United States 2.06 2.10
125  Antigua and Barbuda 1.92 2.08
126  Azerbaijan 2.19 2.05
127  Guyana 2.11 2.03
128  Albania 2.37 2.02
129  Sri Lanka 1.98 2.02
130  Suriname 2.50 2.01
131  Uzbekistan 3.09 2.01
132  North Korea 2.30 2.00
133 ఫ్రాన్స్ Metropolitan France - 1.98
134  Saint Pierre and Miquelon (France) 2.14 1.98
135  Netherlands Antilles (Netherlands) 2.09 1.98
136  Maldives 5.62 1.97
137  Chile 2.20 1.95
138  French Polynesia (France) 2.58[5] 1.95 or 2.20[5]
139  Brunei 2.47 1.94
140  Uruguay 2.37 1.94
141  Burma 2.37 1.92
142  Iceland 2.08 1.91
143  Cayman Islands (UK) 2.05 1.89
144  Bermuda (UK) 1.68 1.88
145  Kazakhstan 2.03 1.88
146  U.S. Virgin Islands (US) 2.27 1.88
147  Lebanon 2.08 1.87
148  Turkey 2.16 1.87
149  Saint Lucia 2.42 1.86
150  Vietnam 2.53 1.86
 Martinique (France) 1.98[2] 1.88 (in 2004)[2]
151  Aruba (Netherlands) 1.80 1.85
152  Ireland 1.91 1.85
153  Mauritius 2.02 1.83
154  Algeria 2.80 1.82
155  Cyprus 1.95 1.79
156  Saint Vincent and the Grenadines 2.11 1.79
157  Australia 1.79 1.78
158  Luxembourg 1.70 1.78
159  Norway 1.85 1.78
160  People's Republic of China (mainland only) 1.82 1.77
161  Puerto Rico (US) 1.90 1.76
162  Anguilla (UK) 1.80 1.75
163  Monaco 1.76 1.75
164  Denmark 1.73 1.74
165  Finland 1.70 1.73
166  Seychelles 1.85 1.73
167  Tunisia 2.04 1.73
168  Trinidad and Tobago 1.83 1.73
169  Iran 2.20 1.71
170  British Virgin Islands (UK) 1.72 1.71
171  Serbia 1.70 1.69
172  Sweden 1.53 1.67
173  Netherlands 1.64 1.66
174  United Kingdom 1.63 1.66
175  Barbados 1.70 1.65
176  Isle of Man (UK) 1.64 1.65
177  Gibraltar (UK) 2.15 1.65
178  Belgium 1.61 1.65
179  Thailand 1.88 1.64
180  Cuba 1.60 1.60
181  Jersey (UK) 1.56 1.58
182  Republic of Macedonia 1.82 1.58
183  Canada 1.51 1.57
184  Saint Helena (UK) 1.53 1.56
185  Liechtenstein 1.49 1.51
186  Malta 1.92 1.51
187  European Union - 1.50
188  Portugal 1.47 1.49
189  Bulgaria 1.13 1.48
190   Switzerland 1.47 1.44
191  Georgia 1.41 1.43
192  Estonia 1.19 1.42
193  Germany 1.38 1.41
194  Croatia 1.94 1.41
195  Russia 1.25 1.40
196  Guernsey (UK) 1.35 1.40
197  Austria 1.39 1.38
198  Romania 1.35 1.38
199  Greece 1.33 1.36
200  Armenia 1.47 1.35
201  San Marino 1.29 1.35
202  Hungary 1.25 1.34
203  Slovakia 1.25 1.34
204  Andorra 1.25 1.32
205  Italy 1.18 1.30
206  Spain 1.15 1.30
207  Latvia 1.13 1.29
208  Poland 1.38 1.27
209  Slovenia 1.28 1.27
210  Moldova 1.63 1.26
211  Ukraine 1.26 1.25
212  Bosnia and Herzegovina 1.71 1.24
213  Belarus 1.25 1.23
214  Czech Republic 1.18 1.23
215  Japan 1.41 1.22
216  Montserrat (UK) 1.85 1.22
217  Lithuania 1.34 1.22
218  South Korea 1.72 1.20
219  Northern Mariana Islands (US) 1.76 1.18
220  Republic of China (Taiwan) 1.76 1.13
221  Singapore 1.16 1.08
222  Hong Kong 1.27 1.00
223  Macau 1.30 0.90
Note: the only recognized and independent country that is missing from this list is Vatican City.
Note: Macao and Hong Kong are not countries.

See also[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.15
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 (in French)INSEE, Government of France. "Tableau P3D - Indicateurs généraux de population par département et région" (XLS). Retrieved 2007-07-28.
  3. (in French)INSEE, Government of France. "3.3 - NATALITÉ - FÉCONDITÉ" (PDF). Retrieved 2007-07-28.
  4. (in French) Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE). "Évolution des naissances, des taux de natalité et de fécondité (on page 2 of the PDF)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-09-28. Retrieved 2007-07-27.
  5. 5.0 5.1 (in French) Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). "Taux général de fécondité et taux de fécondité par âge en Polynésie Française" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-10-30. Retrieved 2007-07-27.

మూస:దేశాల జాబితా