ఏకాదశమంత్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మంత్రములలో ఉత్తమ మంత్రములు - ఏకాదశ మంత్రములు.

 1. హ్రోం - హృదయాయనమః
 2. హ్రీం - శిరసేస్వాహా
 3. హ్రూం - శిఖాయైవ
 4. హ్రైం - కరబాయక్రో
 5. హ్రౌం - నేత్రత్రయాయివషట్
 6. హ్రః - అహ్రయబట్
 7. సద్యోజాత - తారకం
 8. అఘోర - కుండలాకృతి
 9. వామదేవ - దందకం
 10. తత్పురుష - అర్ధచంద్రకం
 11. ఈశాన్య - భిందువు