సప్త చిరంజీవులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిరజీవులు లేదా చిరంజీవులంటే చావులేనివారని అర్థం.

  1. అశ్వత్థామ
  2. బలి
  3. హనుమంతుడు
  4. విభీషణుడు
  5. కృపుడు
  6. పరశురాముడు
  7. వ్యాసుడు

ఈ ఏడుగురు చిరంజీవులని పురాణాలు చెపుతున్నాయి.


అశ్వత్థామా బలిర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః ।

కృపః పరశురామశ్చ సప్త ఏతైః చిరంజీవినః ॥

సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం మార్కండేయమథాష్టమం ।

జీవేద్వర్షశ్శతమ్ సొపి సర్వవ్యాధి వివర్జిత ॥


శ్రీకృష్ణుని శాపము వలన అశ్వత్థాముడు వామనానుగ్రహమువలన బలిచక్రవర్తి లోకహితముకై వ్యాసుడు శ్రీరామభక్తితో హనుమంతుడు రామానుగ్రహమువలన విభీషణుడు విచిత్రజన్మము వలన కృపుడు ఉత్క్రుష్టతపోధనుడైన పరశురాముడు సప్తచిరంజీవులైరి । వీరికుత్తరమున శివానుగ్రహముచే కల్పంజయుడైన మార్కండేయుని ప్రతినిత్యం తలచుకొన్న సర్వవ్యాధి వివర్జితులై శతాయుష్మంతులౌతారని ఈ శ్లొకతాత్పర్యము॥