అష్టాదశ ఉపపురాణాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టాదశ ఉపపురాణాలు:

 1. సనత్కుమారం
 2. నారసింహం
 3. స్కాందం
 4. శివధర్మం
 5. దౌర్వాసం
 6. నారదీయం
 7. కాపిలం
 8. మానవం
 9. ఔశనం
 10. బ్రహ్మాండం
 11. వారుణం
 12. కౌశికం
 13. లైంగం
 14. సాంబం
 15. సౌరం
 16. పారాశరం
 17. మారీచం
 18. భార్గవం