షడ్ స్తంభనాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్నిస్తంభనం: మహిమలతో అగ్నిని నిలువరించడం
  2. జలస్తంభనం: నీటి అడుగున సులభంగా ఉండగలగడం
  3. వాయుస్తంభనం: గాలిలో తేలడం (మిగిలినవి అన్నీ స్తంభనం అంటే అడ్డుకొనటం అనే అర్ధంతో ఉన్నాయి. ఇది కొంచెం తేడాగా ఉంది. వాయుస్తంభనం అంటే గాలి పీల్చకుండా ఉండటం కాదా? the art of stopping the breath?)
  4. భూతస్తంభనం: భూత ప్రేత పిశాచాదులను అడ్డుకోగలగడం
  5. ఖడ్గస్తంభనం: గాయపరచకుండా ఖడ్గాన్ని అడ్డుకోగలగడం
  6. గతిస్తంభనం: మనిషిని కదలనివ్వకుండా నిలువరించడం