అష్టవిధభక్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టవిధభక్తి:

  1. భాగవతవాత్సల్యం
  2. భగవ్త్పూజానుమోదనం
  3. భగవదర్చన
  4. భగవద్విషయంలో అదంభం
  5. భగవద్కథాశ్రవణేచ్ఛ
  6. స్వరనేత్రాంగవికారం
  7. సదాభగవద్స్మరణం
  8. అమాంసభక్షణం