త్రివిధ కర్మలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంచితం (భూతకాలానికి సంబంధించినది)

ప్రారబ్ధం (వర్తమానానికి సంబంధించినది)

ఆగామి (భవిష్యత్తునకు సంబంధించినది)
ఈ మూడింటిని త్రివిధ కర్మలు అంటారు.


మరొక విధం:

నిత్యం (ప్రతినిత్యం ఆచరించవలసినవి. ఉదా: సంధ్యావందనం)

నైమిత్తికం (ప్రత్యే సందర్భాలలో ఆచరించవలసినవి. ఉదా: శ్రాద్ధ కర్మలు)

కామ్యం (ఒక ప్రత్యేక ఫలితాన్ని ఆశించి చేసేవి. ఉదా: పుత్రకామేష్టి)
ఈ మూడింటినీ కూడా త్రివిధ కర్మలనే అంటారు.