నవవ్యాకరణాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పాణినీయం
  2. కలాపం
  3. సుపద్మం
  4. సారస్వతం
  5. ప్రాతిశాఖ్యం
  6. కుమారవ్యాకరణం
  7. ఐంద్రం
  8. వ్యాఘ్రభౌతికం
  9. శాకటాయనం/శాకల్యం