అష్టసూర్యులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టసూర్యులు అనగా :

  • 1. ఆరోగుడు
  • 2. భ్రాజుడు
  • 3. పటరుడు
  • 4. పతంగుడు
  • 5. స్వర్ణనుడు
  • 6. జ్యోతిష్మంతుడు
  • 7. విభాసుడు
  • 8. కాశ్యపుడు