సప్తాశ్వాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యుని రధమునకు గరుడుని అన్న అనూరుడు సారధి. ఆ రధానికి ఏడు గుర్రాలు పూన్చబడి ఉన్నాయంటారు. ఈ ఏడు గుఱ్ఱాలు వారంలోని ఏడు రోజులకు సంకేతంగా చెబుతారు.

సప్తాశ్వ రధమారూఢమ్
ప్రచండం కాశ్యపాత్మజమ్
శ్వేత పద్మ ధరం దేవమ్
తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్

సప్తాశ్వాల పేర్లు:

  1. గాయత్రి
  2. బృహతి
  3. ఉష్ణిక్
  4. జగతి
  5. త్రిష్టుప్
  6. అనుష్టుప్
  7. పంక్తి