త్రివిధనాయికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముగ్ధ = యౌవనారంభదసలో ఉన్న పడుచు; సిగ్గు వీడని కన్నె

మధ్య = లజ్జ సగం విడిచిన యువతి

ప్రౌఢ = లజ్జ పూర్తిగా విడిచి గడితేరిన పూర్ణ యౌవనవతి.