ద్వాదశదానములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ద్వాదశ దానములు.

 1. ఔషదదానము
 2. విద్యాదానము
 3. అన్నదానము
 4. ఫందాదానము
 5. ఘట్టదానము
 6. గృహదానము
 7. ద్రవ్యదానము
 8. కన్యాదానము
 9. జలదానము
 10. చాయదానము
 11. దీపదానము
 12. వస్త్రదానము