త్రివర్గాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

త్రయం అంతే మూడింటి సమూహం. ఇవి పలురకాలు:

  • ధర్మ, అర్థ, కామాలు.

వీటికి మోక్షం కలిపితే చతుర్విధపురుషార్థాలు.

  • సత్వ, రజస్, తమోగుణాలు గుణత్రయం (సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం).
  • క్షయం, స్థానం, వృద్ధి
  • త్రికటుకం: శొంఠి, పిప్పలి, మిరియాలు
  • త్రిఫలాలు:

1. కరక్కాయ, తాటికాయ, ఉసిరికాయ

2. ద్రాక్ష, గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, ఖర్జూరం

3. జాజి, లవంగం, పూగం (పోక)