అష్టవసువులు

వికీపీడియా నుండి
(వసువు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

అష్టవసువులు:

 1. వరుణుడు
 2. వృషభుడు
 3. నహుషుడు
 4. జయుడు
 5. అనిలుడు
 6. విష్ణువు
 7. ప్రభాసుడు
 8. ప్రత్యూషుడు

ఇంకొక విధం:

 1. ఆపుడు
 2. ధృవుడు
 3. సోముడు
 4. అదర్వుడు
 5. అనిలుడు
 6. ప్రత్యూషుడు
 7. అనలుడు
 8. ప్రభాసుడు

మరింకొక విధం:

 1. ధరుడు
 2. ధృవుడు
 3. సోముడు
 4. అహస్సు
 5. అనిలుడు
 6. అనలుడు
 7. ప్రత్యూషుడు
 8. ప్రభాసుడు
--- మహాభారతం - ఆది పర్వం - 66-18---
ధరో ధ్రువశ్చ సోమశ్చ, అహశ్చైవానిలో అనలః
ప్రత్యూషశ్చ ప్రభాసశ్చ వసవో అష్టౌ ప్రకీర్తితాః