ఏకచత్వారీంశతి సంఖ్యా స్థానములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

(లలిత విస్తార బౌద్ధ గ్రంథము నుండి)

 1. ఏకము
 2. డసము
 3. శతము
 4. సహస్త్రము
 5. దశశహస్త్రము
 6. లక్ష
 7. దశలక్ష
 8. కోటి
 9. దశకోటి
 10. శతకోటి
 11. ఆయితము
 12. వియతము
 13. కంకరము
 14. వివరము
 15. అక్షోభ్యము
 16. వివాహము
 17. ఉత్యంగము
 18. బహుళము
 19. వాగబలము
 20. తటలంబము
 21. వ్వవస్థాన ప్రజ్ఞాప్తి
 22. హేతు హిల
 23. కరహు
 24. హేత్వంత్రియము
 25. సమాప్తలంబము
 26. పతి గణనా
 27. నిరవత్యము
 28. ముద్రాబలము
 29. సర్వబలము
 30. వినజ్ఞాగతి
 31. సర్వసంజ్ఞా
 32. విభూతంగము
 33. తల్లక్షణ
 34. ద్వజాగ్రవతి
 35. ద్వజాగ్రవిషామణీ
 36. వామన ప్రజ్ఞాప్తి
 37. సార్వ నిక్షేపము
 38. విద్యాధరాష్ట్రము
 39. అగ్రసారము
 40. పరమాణువు
 41. రజః