చత్వారింశతి జీవకోటి ప్రాణులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ప్రజాపతులు
 2. మనువులు
 3. దేవతలు
 4. ఋషులు
 5. పితృదేవతలు
 6. సిద్ధులు
 7. చారణులు
 8. గంధర్వలు
 9. విద్యాధరులు
 10. అసురులు
 11. యక్షులు
 12. కిన్నరులు
 13. అప్సరసలు
 14. నాగులు
 15. కింపురుషులు
 16. మునులు
 17. మాతృగణములు
 18. యతు ధానులు
 19. పిశాచులు
 20. భూతాలు
 21. ప్రేటాలు
 22. వినాయకులు
 23. కుష్మాండులు
 24. ఉన్మాదులు
 25. భేటాళులు
 26. రాక్షసులు
 27. గృహాలు
 28. మృగాలు
 29. పశువులు
 30. పక్షులు
 31. ఎట్లు
 32. కొండలు
 33. సరీసృపాలు
 34. జరాయజాలు
 35. అండజాలు
 36. స్వేదజాలు
 37. ఉద్భిజాలు
 38. కీటకాలు
 39. స్థావరములు
 40. జంగమములు