జైనాగమముల అష్టాంగములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. ఆచారాంగ సూత్రములు, 2. సూత్రకృతాంగములు, 3. స్థానాంగము, 4. సమవాయాంగము, 5. భగవతీ వ్యాఖ్యాప్రజ్ఞప్తి, 6. జ్ఞాతృధర్మకథలు, 7. ఉపాసక దశలు, 8. అంతకృద్దశలు, 9. అనుత్తరోపాతిక దశలు, 10. ప్రశ్న వ్యాకరణములు, 11. విపాకశృతము, 12. దృష్టివాదము