ద్వాత్రింశత్‌-ఉపచారములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. ధ్యానము, 2. ఆవాహనము, 3. ఆసనము, 4. పాద్యము, 5. అర్ఘ్యము, 6. ఆచమనీయము, 7. స్నానము, 8. వస్త్రము, 9. యజ్ఞసూత్రము, 10. భూషణము, 11. గంధము, 12. అక్షతలు, 13. పుష్పములు, 14. ధూపము, 15. దీపము, 16. నైవేద్యము, 17. ముఖవాసము, 18. నీరాజనము, 19. దర్పణము, 20. ఫలార్పణము, 21. తాంబూలము, 22. ప్రదక్షిణము, 23. నమస్కారము, 24. స్తోత్రాదిపఠనము, 25. ఛత్రము, 26. చామరము, 27. వ్యజనము, 28. శయ్య, 29. సంగీతము, 30. నృత్తము, 31. వాద్యము, 32. ఆత్మారోపణము. [వివేకచింతామణి 2-128]