బ్రహ్మచర్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రహ్మచర్యం అనగా కోరికలను అదుపులో ఉ౦చుకోవడం. క్రింది శ్లోకం బ్రహ్మచర్యం యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తుంది.

బ్రహ్మచర్యం ప్రపక్ష్యామి బ్రహ్మప్రాప్తికరమ్ నృణామ్
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం మనస్స్యాస్థ్యం శివాత్మకమ్

  • అది సకల జనులకును
  • బ్రహ్మప్రాప్తిని (మోక్షమును) గలుగజేయును. ఆయుస్సును, జ్ఞానసంపత్తును,
  • మనస్సుకు నిలకడను కలిగించును., ఆ బ్రహ్మఛర్య మనునది
  • శివస్వరూపము. అనగా మంగళరూపము, పరమశివమైనది.

సామాన్యంగా జనబాహుళ్యంలో బ్రహ్మచర్యం అంటే పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం అనే అర్థం ఉంది.