అష్టవిధ ప్రమాణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. ప్రత్యక్షము, 2. అనుమానము, 3. ఉపమానము, 4. శబ్దము, 5. అర్థాపత్తి, 6. అనుపలబ్ధి, 7. సంభవము, 8. ఐతిహ్యము [ఇవి పౌరాణికుల మతమున].