చతుర్వింశతి ఆలయ మండపములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. అభిషేక మండలము
 2. అలంకార మండలము
 3. యాగ మండలము
 4. వివాహ మండలము
 5. ఆస్థాన మండలము
 6. వసంత మండలము
 7. గీష్మ మండలము
 8. వార్షిక మండలము
 9. కార్తీక మండలము
 10. విహారమండలము
 11. జప మండలము
 12. అధ్యయన మండలము
 13. వాహన మండలము
 14. ప్రణయ కలహ మండలము
 15. ప్లవోత్సవ మండలము
 16. దమనకోత్సవ మండలము
 17. డోలా మండలము
 18. శయన మండలము
 19. మాసోత్సవ మండలము
 20. పాలకోత్సవ మండలము
 21. సంవత్సరోత్సవ మండలము
 22. నిత్యోత్సవ మండలము
 23. నైమితెతికోత్సవ మండలము
 24. అభేట మండలము