చతుర్విధ ఆలింగనములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. స్పష్టకము, 2. విద్ధకము, 3. ఉద్ఘృష్టకము, 4. పీడితకము. [వాత్స్యాయనకామసూత్రములు2-2-6]