దశవిధనాదములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దశవిధ నాదములు.

  1. జలనాదం
  2. భేరీనాదం
  3. చిణినాదం
  4. మృదంగనాదం
  5. ఘంటానాదం
  6. కాహిళినాదం
  7. కింకిణీనాదం
  8. వేణునాదం
  9. భ్రమరనాదం
  10. ప్రణవనాదం